I. chirurgická klinika LF MU


Výzkum

V současnosti je I. chirurgická klinika hlavním řešitelem grantů:

Jedlička, V., Čapov, I., Wechsler, J., Peštál, A., Stašek, T.:
Peroperační detekce sentinelové uzliny u nemalobuněčného karcinomu plic.
Grantový projekt IGA MZ ČR reg.č. ND/6161-3.
Doba řešení 2000-2002.

Čapov, I., Wechsler, J., Buček, J., Jedlička, V., Krpenský, A., Lžičařová, E.:
Frekvence záchytu a prognostický význam nálezu kostních mikrometastáz u operovaných nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic stádií I-IIIa.
Grantový projekt IGA MZ ČR reg.č. ND/6582-3.
Doba řešení 2000-2002.

Zpět