I. chirurgická klinika LF MU


Zdravotnická činnost kliniky

Historie:

I.chirurgická klinika vznikla současně se založením Masarykovy univerzity r. 1919. Sídlem kliniky se stala budova dřívějšího Zemského chirurgického oddělení nemocnice U sv. Anny v Brně. Toto oddělení bylo od svého vzniku v r. 1909 vedeno proslulým chirurgem doc. MUDr. Jaroslavem Bakešem. Přednostou nově vzniklé kliniky se stal prof. MUDr. Július Petřivalský, mimořádná chirurgická osobnost. Založil výbornou moravskou chirurgickou školu a vychoval plejádu znamenitých chirurgů. Zejména prosluli - vedle řady jiných - prof. Bedrna, prof. Frejka, prof. Novák, prof. Podlaha, prof. Rapant, prof. Trýb, prof. Vohnout.

I. chirurgickou kliniku postupně vedli:
Prof. MUDr. Július Petřivalský 1919 - 1939
Prof. MUDr. Josef Podlaha, DrSc. 1945 - 1964
Prof. MUDr. Jaromír Uhlíř, DrSc. 1964- 1974
Prof. MUDr. Bohumil Potrusil, CSc. 1974-1991
Prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. 1991- dosud

Současnost:

V současnosti je v řadách I. chirurgické kliniky jeden profesor, dva docenti, pět odborných asistentů. Jedenáct pracovníků kliniky má atestaci II. stupně z chirurgie, deset atestaci I. stupně. Vědecký titul CSc. nebo PhD. má šest pracovníků. Atestaci vyššího stupně (traumatologickou, thorakochirurgickou nebo angiochirurgickou) má osm pracovníků. Osm pracovníků kliniky je v přípravě na atestaci II. stupně.

I. chirugická klinika je propedeutickou klinikou všeobecné chirurgie s několika specializačními směry. Jedná se o:

1. pancreatobiliární chirurgii
2. hrudní chirurgii
3. traumatologii
4. endokrinní chirurgii
5. chirurgii kolorekta s důrazem na funkční diagnostiku
6. chirurgii mammy.

Každé z těchto oblastí se věnuje specializovaný tým.

I. chirurgická klinika organizuje a zajišťuje pravidelné indikační semináře:
1. gastroenterologický
2. thorakochirurgický.

V rámci ambulancí I. chir. kliniky pracuje samostatný internista a dále poradny:
1. traumatologická
2. cévní
3. thorakochirurgická
4. koloproktologická.

Zpět