Přístupů:
40320
Vytvořeno:
15. 7. 2008 14:19:40
Aktualizace:
8. 8. 2008 12:20:46
VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ
Sylaby Doporučená literatura  Otázky ke zkoušce Framy
Skupina otázek A
 1. Vertebra, rozdíly ve stavbě obratlů
 2. Os sacrum, os coccygis
 3. Sternum a costae
 4. Clavicula a scapula
 5. Humerus
 6. Radius a ulna
 7. Ossa manus
 8. Os coxae
 9. Femur, patella
 10. Tibia a fibula
 11. Ossa pedis
 12. Os occipitale
 13. Os sphenoidale
 14. Os parientale, os frontale
 15. Os temporale
 16. Kanálky v os temporale a jejich význam
 17. Os ethmoidale
 18. Maxilla
 19. Mandibula
 20. Kosti splanchnokrania (mimo maxillu a mandibulu)
 21. Tvar lebky, antropometrické body, kapacita lebky
 22. Lebka novorozence
 23. Pohlavní rozdíly lebky
 24. Stavba kosti
 25. Juncturae ossium (vyjma articulationes)
 26. Kloub (součásti a pomocná zařízení)
 27. Rozdělení kloubů
 28. Spojení na páteři, tvar a pohyby páteře
 29. Spoje kraniovertebrální
 30. Tvar a pohyby hrudního koše, spojení žeber
 31. Art. temporomandibularis
 32. Spojení lopatky a kosti klíční
 33. Art. humeri
 34. Art. cubiti
 35. Art. radioulnaris dist. et membrana interossea antebrachii, art. radiocarpea
 36. Art. mediocarpea et art. ossis pisiformis, sulcus et canalis carpi
 37. Art. carpometacarpeae, metacarpophalangeae, art. interphalangeae manus
 38. Art. sacroiliaca, spojení pánevní
 39. Roviny a rozměry na pánvi, pohlavní rozdíly na pánvi
 40. Art. coxae
 41. Art. genus
 42. Art. talocruralis, art. tibiofibularis et syndesmosis tibiofibularis
 43. Art. tarsi transversa, artt. tarsometatarseae, metatarsophalangeae, artt. interphalangeae pedis
 44. Klenba nožní
 45. Stavba a typy svalů, pomocná zařízení svalová
 46. Svaly spinohumerální a spinokostální
 47. Autochtonní svaly hřbetní
 48. Hluboké svaly šíjové a fascie svalů hřbetních
 49. Svaly břišní
 50. Vagina m. recti abdominis, linea alba, kýly
 51. Canalis inguinalis, tříselné kýly
 52. Lig. inguinale, lacuna vasorum et musculorum, fascie svalů břišních
 53. Svaly hrudní a jejich význam
 54. Diaphragma
 55. Svaly krku (praevertebrální a mm. scaleni)
 56. Svaly suprahyoidní a infrahyoidní
 57. M. sternocleidomastoideus et m. platysma, fascie krční
 58. Svaly čelistní, fascie hlavy
 59. Svaly mimické
 60. Svaly ramenní a jejich fascie
 61. Svaly pažní a jejich fascie
 62. Přední skupina svalů předloketních
 63. Laterální skupina svalů předloketních
 64. Zadní skupina svalů předloketních
 65. Fascie na předloktí, retinaculum flexorum, extensorum, osteoribrosní kanálky extensorů a flexorů a jejich synoviální pochvy
 66. Svaly a fascie ruky
 67. Svaly kyčelní a jejich fascie
 68. Mediální skupina svalů stehenních
 69. Ventrální skupina svalů stehenních
 70. Dorsální skupina svalů stehenních
 71. Trigonum femorale, fossa iliopectinea, canalis adductorius, fossa poplitea
 72. Ventrální a laterální skupina svalů bércových
 73. Dorsální skupina svalů bércových
 74. Fascie svalů bércových, retinaculum a synoviální pochvy svalů bércových
 75. Svaly a fascie nohy
Skupina otázek B
 1. Zuby (popis, skladba)
 2. Formule zubní a prořezávání zubů, chrup
 3. Jazyk, svaly jazyka
 4. Tvrdé patro, měkké patro, isthmus faucium
 5. Tonsillae, mízní okruh
 6. Slinné žlázy
 7. Hltan, svaly hltanu
 8. Jícen, žaludek
 9. Dvanáctník
 10. Lačník a kyčelník
 11. Tlusté střevo
 12. Konečník
 13. Slepé střevo, červovitý výběžek a jeho uložení
 14. Játra
 15. Žlučník a vývodné cesty žlučové, tok žluči
 16. Slinivka břišní, slezina
 17. Pobřišnice a její duplikatury
 18. Recessus peritonei, lokalizace a klinický význam
 19. Zevní nos
 20. Cavum nasi proprium
 21. Sinus paranasales
 22. Hrtan - chrupavky a spoje
 23. Svaly hrtanové a jejich funkce při respiraci a fonaci
 24. Dutina hrtanová, laryngoskopický obraz, trachea a bronchus
 25. Plíce, segmenty plicní
 26. Poplícnice a pohrudnice
 27. Mechanismus vdechu a výdechu
 28. Ledvina, princip vzniku moči
 29. Kalichy, pánvička ledvinná, močovod
 30. Měchýř močový, ženská trubice močová
 31. Varle a nadvarle
 32. Šourek, sestup varlat, obaly varlete a provazce semenného
 33. Provazec semenný, ductus deferens, vesicula seminalis
 34. Žláza předstojná
 35. Mužská trubice močová, pyj
 36. Vaječník
 37. Vejcovod
 38. Děloha
 39. Pochva
 40. Zevní rodidla
 41. Diaphragma urogenitale, svaly pohl. orgánů
 42. Diaphragma pelvis (m. levator ani)
 43. Celkový popis srdce
 44. Pravá a levá předsíň srdeční
 45. Pravá a levá komora srdeční
 46. Endokard a skelet srdeční
 47. Myokard a převodní systém srdeční, přídatná spojení mei uzly
 48. Věnčité tepny a žíly srdeční
 49. Aa. et. vv. pulmonales, aorta
 50. A. carotis communis, a. carotis ext.
 51. A. subclavia
 52. A. axillaris et. a. brachialis
 53. Tepny předloktí a ruky
 54. Aorta thoracica
 55. Aorta abdominalis, větve párové, a. sacralis mediana
 56. Truncus coeliacus
 57. A. mesenterica sup. et. inf.
 58. A. iliaca communis, a. iliaca int.
 59. A. iliaca ext., a. femoralis
 60. A. poplitea, a. tibialis anterior
 61. A. tibialis post.
 62. V. cava sup. a její přítoky, v. jugularis int.
 63. Žíly lební včetně sinus durae matris
 64. V. subclavia a její přítoky (hrudní konč.)
 65. V. cava inf. a její přítoky
 66. Žíly pánevní končetiny
 67. V. portae, portální oběh a jeho význam
 68. Spojky mezi oblastí v. portae a oblastí dutých žil
 69. Stavba soustavy mízní, ductus thoracicus, truncus lymphaticus dexter
 70. Mízní uzliny a mízní cévy hlavy a krku
 71. Mízní uzliny a mízní cévy hrudní končetiny
 72. Mízní uzliny a mízní cévy hrudníku
 73. Mízní uzliny a mízní cévy pánevní končetiny
 74. Mízní uzliny a mízní cévy pánevní a břišní
 75. Gl. thyreoidea, parathyreoidea, thymus
 76. Gl. suprarenales, paraganglia
Skupina otázek C
 1. Stavba periferního nervového systému, n. spinalis
 2. Rr. dorsales nn. spinalium, nn. intercostales
 3. Plexus cervicalis
 4. Plexus brachialis (pars supraclavicularis)
 5. Plexus brachialis (pars infraclavicularis), n. musculocutaneus, n. cutaneus brachii et antebrachii med.
 6. N. medianus
 7. N. ulnaris
 8. N. radialis, n. axillaris
 9. Plexus lumbalis
 10. Plexus sacralis (rozdělení a větve)
 11. Nn. III., IV., VI.
 12. N. ophthalmicus
 13. N. maxillaris
 14. N. mandibularis
 15. N. facialis
 16. N. glossopharyngeus
 17. N. vagus
 18. Nn. accessorius et hypoglossus
 19. Stavba autonomního nervstva
 20. Pars cervicalis partis sympathicae
 21. Pars abdominalis et pelvina partis sympathicae
 22. Pars mesencephalica partis parasympathicae (ggl. ciliare)
 23. Pars bulbaris partis parasympathicae (ggl. pterygopalatinum, ggl. submandibulare)
 24. Pars bulbaris partis parasympathicae (ggl. oticum)
 25. Pars thoracica partis sympathicae (inervace srdce)
 26. Pars sacralis partis parasympathicae
 27. Vývoj a rozdělení centrálního nervstva
 28. Hřbetní mícha (zevní tvar a struktura)
 29. Prodloužená mícha (zevní tvar a struktura)
 30. Varolův most (zevní tvar a jeho struktura)
 31. Fossa rhomboidea (popis)
 32. Rozložení jader hlavových nervů
 33. Mozeček (zevní tvar a struktura)
 34. Střední mozek (zevní tvar a struktura)
 35. Mezimozek (zevní popis, rozdělení)
 36. Hypothalamus (jádra, dráhy)
 37. Sekretorický aparát diencephala (hypofýza)
 38. Formatio reticularis, limbický systém
 39. Rozdělení telencephala, zevní popis hemisfér
 40. Kůra mozková
 41. Basální ganglia
 42. Cévní zásobení CNS (tepny)
 43. Rozdělení drah telencephala, dráhy asociační
 44. Dráhy komisurální
 45. Projekční dráhy. Capsula interna
 46. Dutiny centrálního nervstva a mok mozkomíšní
 47. Dura mater
 48. Endomeninx (arachnoidea a pia mater)
 49. Ústrojí čichové a chuťové
 50. Obecná anatomie kůže
 51. Epidermis a její rohové deriváty
 52. Kožní žlázy (mléčná žláza)
 53. Tunica fibrosa bulbi
 54. Tunica media bulbi
 55. Tunica interna bulbi
 56. Obsah oční koule
 57. Očnicové svaly a jejich fascie
 58. Víčka, spojivka a slzné ústrojí
 59. Zevní ucho a membrana tympani
 60. Dutina středoušní
 61. Sluchové kůstky, spoje, svaly
 62. Sluchová trubice, antrum mastoideum, cellulae mastoideae
 63. Kostěný labyrint
 64. Blanitý labyrint n.VIII.
Skupina otázek D
 1. Klenba lebeční a její pokryvy
 2. Reg. temporalis
 3. Basis cranii interna
 4. Basis cranii externa
 5. Reg. infratemporalis
 6. Fossa pterygopalatina
 7. Reg. orbitalis a orbita
 8. Reg. nasalis et cavum nasi
 9. Reg. oralis et vestibulum oris
 10. Reg. palatina
 11. Spodina dutiny ústní
 12. Reg. parotideomasseterica
 13. Rozdělení krajin na krku
 14. Reg. submandibularis et submentalis
 15. Trig. caroticum
 16. Reg. hyoidea et infrahyoidea (tracheotomia)
 17. Reg. colli lateralis
 18. Trig. scalenovertebrale
 19. Rozdělení krajin na hrudníku, orientační čáry
 20. Stavba stěny hrudní (reg. mammalis)
 21. Projekce pleury a plic na stěnu hrudníku
 22. Projekce perikardu a srdce na stěnu hrudníku, auskultační body
 23. Mediastinum superius
 24. Mediastinum anterius et medium
 25. Mediastinum posterius
 26. Rozdělení krajin na břichu, orientační čáry
 27. Stavba stěny břišní zeslabená místa
 28. Reg. umbilicalis
 29. Reg. inguinalis
 30. Trig. Petiti et Grynfelti
 31. Supramesokolická část dutiny peritoneální (+ projekce orgánů)
 32. Inframesokolická část dutiny peritoneální (+ projekce orgánů)
 33. Spatium retroperitoneale
 34. Povrchová a vnitřní hranice krajiny pánevní, reg. analis
 35. Fossa ischiorectalis
 36. Reg. urogenitalis
 37. Cavum pelvis peritoneale
 38. Cavum pelvis infraperitoneale (subperitoneale)
 39. Reg. infraclavicularis. Reg. deltoidea
 40. Reg. axillaris
 41. Reg. brachii
 42. Reg. cubiti
 43. Reg. antebrachii
 44. Reg. carpi palmaris, palma manus
 45. Reg. carpi dorsalis, dorsum manus
 46. Digitus manus
 47. Reg. glutaea
 48. Trigonum femorale
 49. Reg. femoris
 50. Reg. genus
 51. Reg. cruris
 52. Reg. malleolaris et retromalleolaris med. et lat.
 53. Dorsum pedis
 54. Planta pedis

prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
vedoucí Anatomického ústavu LF MU