Dentální hygienistka/hygienista

Přehled Semináře Praktika Zkouška

BHBF011s Biofyzika - seminář

Výuka pro obor dentální hygienista/tka je realizována v povinném předmětu BHBFO11s Biofyzika – seminář.

Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit teoretický základ téměř všech moderních terapeutických a diagnostických lékařských přístrojů, ale také přístrojů a zařízení, které se dnes používají v nelékařských oborech. Hlavním cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s nejdůležitějšími biofyzikálními principy (v kombinaci s názorným předvedením různých speciálních přístrojů a zařízení používaných v daném oboru). Současně bude výuka také zaměřena na rozvoj vědeckého, účinného, bezpečného a účelného přístupu studentů k využívání biomedicínckých technologií a popis možnosti aplikace fyzikálních zákonů na živé systémy.

Rozpis seminářů

Přednášky nejsou k dispozici. Zájemcům o hlubší znalosti doporučujeme nahlédnout do prezentací určených pro studenty všeobecného lékařství.

K předmětu nejsou dostupné praktické úlohy

Zakončení předmětu probíhá formou kolokvia