Časté dotazy

Jak probíhá zkouška z biofyziky?

Zkouška z biofyziky je teoretická. Na začátku zkoušky se píše test, a to ze znalostí, které měl student během semestru získat. Špatný výkon v testu znamená neúspěch u daného zkušebního termínu - informace o způsobu hodnocení testů jsou připomínány na začátku a před koncem semestru. V případě dobrého výkonu si student losuje dvě otázky - jedna je z okruhů odpovídajících obecné biofyzice a jedna z okruhů odpovídajících lékařské přístrojové technice a informatice. Úplná neznalost jedné otázky znamená neúspěch u zkoušky. Výsledná známka je dána zhodnocením výsledku testu a odpovědí na jednotlivé otázky, přihlédnuto může být i k výsledkům kontroly znalostí v průběhu semestru.

Je zkouška z biofyziky těžká?

Zkouška z biofyziky nepatří mezi zkoušky nejtěžší či naopak nejlehčí. Od jiných zkoušek se liší snad menším důrazem na faktografii a větším důrazem na schopnost logického myšlení, což by se mělo promítnout i do způsobu přípravy ke zkoušce. Žádnou exaktní disciplínu se nelze učit zpaměti jako soubor nějakých vzorců a definic.

Kolik času potřebujeme na kvalitní přípravu ke zkoušce?

To závisí na úrovni středoškolských znalostí, protože biofyzika na tyto znalosti navazuje a u studentů jsou předpokládány, dále na intenzitě průběžného studia a individuálních schopnostech. U studenta, který biofyzice před zkouškou věnuje méně než jeden týden, bude pravděpodobnost neúspěchu jistě větší. Optimální délka přípravy se pohybuje v rozmezí 10 až 15 dnů.

Proč vůbec máme biofyziku, slyšeli jsme, že na některých fakultách v zahraničí tento předmět není.

Existuji různé systémy studia medicíny. V některých z nich studenti nejdříve procházejí premedicínským kurzem nebo dokonce celým bakalářským studiem, ve kterém získávají potřebné znalosti fyzikální, chemické a biologické - elementy biofyziky potom mohou být rozptýleny v jiných oborech (fyziologii, radiologii, nukleární medicíně a j.). V ČR je biofyzika vyučována jako samostatný předmět na všech lékařských fakultách, samostatným předmětem je i na mnoha, pravděpodobně většině, renomovaných fakult zahraničních. Naše pojetí odpovídá středoevropské tradici, což však neznamená jeho omezení na tuto oblast. I v zemích, kde se biofyzika jako taková nevyučuje, může být požadavkem ke studiu medicíny předchozí znalost fyziky odpovídající obsahem zhruba dvousemestrálnímu kurzu fyziky vyučovaném na našich technických vysokých školách.

Kdo zkouší přísně a kdo ne?

K dobré tradici Biofyzikálního ústavu LF MU v Brně patří i snaha o maximální objektivitu zkoušení. Proto považujeme za samozřejmost i maximální vyrovnanost požadavků jednotlivých zkoušejících. V minulosti provedené statistické rozbory ukázaly, že se nám to docela daří. Přehlašování na jiné termíny motivované dohady o tom, kdo bude či nebude zkoušet, vám přinese více problémů než užitku.

Co na nás platí a neplatí?

Student, který rozumí tomu, o čem mluví, a umí to, co má umět, se touto otázkou nemusí vůbec zabývat. Dále platí:

  1. Kdo mlčí, nemůže být za nic hodnocen.
  2. Kdo mluví o něčem jiném než má, bude přesměrován na kýžený předmět hovoru.
  3. Je vhodné mluvit spíše o tom, čemu rozumíte, než o tom, čemu nerozumíte. Pozor však na předchozí upozornění.
  4. U dívek nehodnotíme odvážnost oblečení, ale znalosti.
  5. U mladých mužů nehodnotíme široká ramena, ale taktéž znalosti.
  6. Studenti a studentky s dobrými průběžnými výsledky v praktických cvičeních mají větší naději, že jejich případný paměťový výpadek bude posuzován shovívavě.
  7. Společenské vystupování na úrovni působí na zkoušejícího vždy odzbrojujícím způsobem. Při vstupu do zkušební místnosti obvykle říkáme "Dobrý den", při odchodu zavíráme dveře potichu (i v případě neúspěchu) a říkáme "Nashledanou".
  8. Používání nedovolených pomůcek u zkoušky považujeme za podvod, který je následně hodnocen dle studijního řádu.
  9. Jsme si vědomi toho, že studium lékařství je stresující, a proto se na vás snažíme být co nejhodnější. Ve vašem budoucím povolaní však budete muset také překonávat stres (a mnohdy mnohem větší). I tomu je třeba se naučit. Mimochodem, povolání pedagoga, trápeného problémy s financováním výzkumu i výuky, jakož i pracovními smlouvami na dobu určitou, je také stresující. To je o důvod více, proč se k sobě chovat slušně.
  10. Zkoušející sice nemá vždy pravdu, ale v drtivé většině případů ano. Berte toto v úvahu při diskusích o tom, zda vaše hodnocení u zkoušky odpovídá vašim znalostem či nikoliv.

Můžeme kvůli biofyzice opakovat ročník?

Ano. Neúspěšné završení biofyziky postihuje každý rok i několik desítek studentů.

Kdy budou termíny zkoušek a jak je to s předtermíny?

Na podzim se vypisují začátkem listopadu, na jaře někdy v dubnu. Předtermíny se vypisují do zápočtového týdne, ale většinou je skoro nikdo nevyužije.

Jiný dotaz?

Neváhejte nás kontaktovat!