Optometrie (Bakalářský obor)

Předměty Přednášky Praktika Zkouška

BOFZ0121 Fyzika I

Na konci tohoto kurzu bude student schopen: rozumět a vysvětlit základní problémy a metody klasické mechaniky a molekulové fyziky; ovládat znalost základních charakteristik popisu pohybu částic, řešit úlohy dynamiky hmotného bodu s využitím pohybových zákonů; hodnotit výsledky získané základními fyzikálními metodami z hlediska vědeckého přístupu k jejich využívání; porozumnět a použít základní poznatky z mechaniky proudění kapalin v neživých i živých systémech,pevných látek z hlediska jejich stuktury; použít zákonů termodynamiky v praxi; na základě nabytých zkušeností by měl student získat termodynamický přístup k řešení biologických problémů, vidět problém odlišnosti neživého a živého systému; ovládat základní zákonitosti tzv. fyziologické a molekulární fyziky.

BOFZ0222p Fyzika II - přednášky
BOFZ0222c Fyzika II - cvičení

Cílem přednášky je poskytnout a rozšířit celkový přehled základního kurzu obecné fyziky, znalosti obecných přístupů a porozumění širším souvislostem.

Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět měření a používaní některých přístrojů; ovládat vědecký, účinný, bezpečný a účelný přístupu k využívání biomedicínckých zařízení, porozumění biofyzikálním principům, které jsou zaměřené na současnou zdravotnickou praxi a přímo se vztahují k péči o pacienty (ty, jež jsou základem mnoha lékařských zobrazovacích a monitorovacích technik).

Témata přednášek Fyzika I

Témata přednášek Fyzika II

Přednášky vychází z doporučené literatury: Halliday, David – Resnick, Robert – Walker, Jearl: Fyzika, nakladatelství VUTIUM, ISBN 978-80-214-4123-1

Zájemcům o hlubší znalosti doporučujeme nahlédnout do prezentací určených pro studenty všeobecného lékařství a navazujícího magistreského studia.

Otázky ke zkoušce

Zkouškové otázky