Všeobecné lékařství a Zubní lékařství

Předměty Přednášky Praktika Zkouška

VLBF011p Biofyzika - přednáška
VLBF011c Biofyzika - cvičení

Na konci tohoto kurzu bude student schopen: rozumět a vysvětlit biofyzikální principy a zákony; ovládat biofyzikální principy hlavních lékařských přístrojů; hodnotit výsledky získané základními biofyzikálními metodami z hlediska vědeckého, účinného, bezpečného a účelného přístupu k jejich využívání;porozumět principům složitějších terapeutických a diagnostických lékařských přístrojů; rozlišovat možnosti využití biofyzikálních technik a lékařských přístrojů v praxi; ovládat základní zákonitosti tzv. fyziologické a molekulární biofyziky.

ZLBF011p Lékařská fyzika a informatika - přednáška
ZLBF011c Lékařská fyzika a informatika - cvičení

Na konci tohto kurzu bude student schopen: porozumět principům přístrojů používaných v zubním lékařství; rozeznávat možná rizika, která jsou spojena s používáním některých lékařských zařízení (mechanického, elektromagnetického i světelného charakteru, ionizující záření); porozumět zásadám bezpečného používání těchto přístrojů, a to jak pro pacienty tak i pro zdravotnický personál; chápat fyzikální principy některých fyziologických procesů (krevní oběh, dýchání, vznik membránových potenciálů); vysvětlit základní představy o biofyzice smyslových orgánů; základní orientace v oblasti teorie informace a zejména zdravotnické informatiky.

Všeobecné lékařství a Fyzioterapie

Hlavním přednášejícím je prof. Mornstein.
Rozpis termínů jednotlivých přednášek
Harmonogram Všeobecné lékařství a Fyzioterapie
Harmonogram Zubní lékařství

Pezentace (v abecedním pořadí):

Alternativní medicína z pohledu lékařů a přírodovědců.
Bezpečnostní aspekty změn tlaku vzduchu a tíhového zrychlení. Biologické účinky ultrazvuku.
Biofyzika dýchání. Spirometrie.
Biofyzika kardiovaskulárního systému.
Biofyzika vnímání světelných podnětů.
Biokybernetika.
Biologické membrány a bioelektrické jevy.
Biosignály. Měření teploty.
Dozimetrie a bezpečnost v radiologii.
Endoskopy, zařízení pro chirurgické odstraňování tkání a litoriptory.
Fyzikální terapie
Lékařské přístroje: Úvod.
Mikroskopie. (Mgr. Daniel Vlk, CSc.)
MRI. Termografie.
Nanotechnologie v medicíně. (Mgr. Vladan Bernard, Ph.D.)
Nukleární medicína. Radioterapie.
Pracovní rizika ve zdravotnictví.
Přístroje pro náhradu a podporu tělesných orgánů.
Přístrojové metody molekulární biofyziky. (Mgr. Karel Kubíček, Ph.D.)
Přístrojové metody molekulární biofyziky.
Rentgenové zobrazovací metody.
Struktura hmoty.
Struktura živé hmoty.
Termodynamika a život.
Termodynamika: Principy, které vládnou přírodě.
Ultrazvuková diagnostika.
Úvod do biofyziky receptorů. Biofyzika sluchového analyzátoru.
Vyšetřování smyslového vnímání a pomůcky pro smyslově postižené.
Zařízení pro elektrochemickou analýzu. Pomocné laboratorní přístroje.

Základní informace

Praktická cvičení jsou organizována stejným způsobem pro studenty Všeobecného lékařství i Zubního lékařství.


Podmínky pro získání zápočtu

Základní podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech praktických cvičení. Průběžně jsou ústním zkoušením ověřovány znalostí principů používaných metod, v případě základních neznalostí může být student vyloučen ze cvičení.

Studenti povinně zpracovávají ke každé úloze komplexní a unikátní protokol, který je známkován. Pokud jsou dva a více protokoly hodnoceny nedostatečně, student není připuštěn k závěrečnému testu.

Cvičení jsou ukončena závěrečným testem jež obsahuje obvykle 20 otázek, hodnocených 20 body. K úspěšnému zvládnutí je třeba dosáhnout alespoň 10 bodů.


Rozpis studentů na úlohy


Detailní sylabus praktických cvičení

Samostatné úlohy

Společná cvičení

  • Základní pojmy výpočetní techniky, zdroje informací – celá skupina.
  • Zdravotnická informatika, její nástroje – celá skupina.
  • Společné úlohy I – Elektromagnetické vlnění a jeho vnímání
  • Společné úlohy II – Účinky elektrických proudů. Vyšetřovací metody. Rehabilitace
  • Společné úlohy II – Zobrazovací metody.
  • Návod pro společné úlohy I.