FACULTATIS MEDICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS MASARYKIANAE
SPISY LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ

 

No 2 (2000)
INDEX

Siegelová J., Fišer B., Dušek J., Placheta Z., Cornelissen G., Halberg F.
Circadian Variability of Rate-Pressure Product in Essential Hypertension with Enalapril Therapy
>Cirkadiánní variabilta produktu frekvence - tlak u esenciální hypertenze léčené enalaprilem
[PDF]

Isaacson P., Lee R., Cornelissen G., Schwartzkopff O., Siegelová J., Fišer B., Halberg F.
Chronomes of Oxygen Saturation and Heart Rate in Health and after Coronary Artery Bypass Grafting
Chronomy kyslíkové saturace a tepové frekvence u zdravého člověka a po transplantaci koronárního arteriálního těpu
[PDF]

Cornelissen G., Otsuka K., Chen Ch. H., Kumagai Y., Watanabe Y., Halberg F., Siegelová J., Dušek J.
Nonlinear Relation of the Circadian Blood Pressure Amplitude to Cardiovascular Disease Risk
Nelineární vztah mezi cirkadiánní amplitudou krevního tlaku a rizikem kardiovaskulárních onemocnění
[PDF]

Katinas G. S., Cornelissen G., Homans D., Schaffer E., Rhodus N., Siegelová J., Machát R., Halberg F.
Individualised Combination Chronotherapy of Coexisting CHAT and MESOR- -Hypertension Including Diltiazem HCL
Individualizovaná kombinovaná chronoterapie současně se vyskytující ?amplitudové? a ?mesorové? hypertenze, včetně diltiazemu
[PDF]

Watanabe Y., Cornelissen G., Halberg F., Otsuka K., Ohkawa Sh., Kikuchi T., Siegelová J.
Need for Chronobiologic Reference Values (Chronodesms) Smoothed over Age: A Problem Awaiting a BIOCOS Solution
Potřeba chronobiologických referenčních věkově zprůměrněných hodnot: problém řešený v rámci BIOCOS
[PDF]

Otsuka K., Yamanaka T., Cornelissen G., Breus T., Chibisov S. M., Bayevsky R., Siegelová J., Fišer B., Halberg F.
Altered Chronome of Heart Rate Variability during Span of High Magnetic Activity
Změněný chronom variability srdeční frekvence v průběhu vysoké magnetické aktivity
[PDF]

Rawson M. J., Cornelissen G., Holte J., Katinas G., Eckert E., Siegelová J., Fišer B., Halberg F.
Circadian and Ciraseptan Components of Blood Pressure and Heart Rate during Depression
Cirkadiánní a cirkaseptánní komponenta krevního tlaku a srdeční frekvence u deprese
[PDF]

Alonso L. G., Penalta X. G., Cornelissen G., Siegelová J., Halberg F.
About-Yearly and About-Monthly Variation in Neonatal Height and Weight
Cirkanuální a cirkamenzální variace výšky a váhy novorozenců
[PDF]

ZPRÁVY

Zpráva o činnosti brněnské pobočky Československé biologické společnosti v roce 1999
[PDF]