FACULTATIS MEDICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS MASARYKIANAE
SPISY LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ

 

No 4 (2000)
INDEX

Hill M.
Adaptive State of Mammalian Cells and Its Nonseparability Suggestive of a Quantum System
Adaptační stav savčích buněk a jeho neseparovatelnost připomínající kvantový systém
[PDF]

Michálek J., Šmarda J.:
Detection of Minimal Residual Disease in Acute Myeloid Leukemia
Detekce minimální reziduální nemoci u akutní myeloidní leukémie
[PDF]

Fedora M., Nekvasil R., Šeda M., Klimovič M., Dominik P.:
Partial Liquid Ventilation: First Experience in Children with Acute Respiratory Distress Syndrome
Částečná kapalinová ventilace - první zkušenosti u dětí se syndromem akutní dechové tísně
[PDF]

Schüller M., Štecl M., Izakovičová ? Hollá L., Vašků A.:
Lack of an Association of the Glu237Gly Polymorphism in the Gene for the Fcepsilon Receptor beta - Subunit with Atopic Diseases in a Czech Population
Chybějící asociace Glu237Gly polymorfismu genu pro epsilon - podjednotku Fcepsilon receptoru s atopickými nemocemi v české populaci
[PDF]

Lichnovský V., Procházková J., Erdösová B., Nepožitková D., Černochová D., Pospíšilová E.:
Apoptosis and Expression of BCL-2 and BAX during Early Human Embryogenesis
Apoptóza a exprese BCL-2 a BAX v průběhu časné embryogeneze člověka
[PDF]

Pellantová Š:
Validity of CTG Monitoring for the Diagnosis of Acuta Foetal Hypoxia
Validita CTG jako metody diagnostiky akutní hypoxie plodu
[PDF]

ZPRÁVY

Abstracts from the 2nd workshop on PCR in Medicine Held on 8.11. 2000 in Brno in the Framework of the Scientific Programme
of the MEFA Trade Fair organised by Sigma-Aldrich and BVV Companies
Abstrakta semináře "PCR v medicíně" pořádaného 8.11 2000 v Brně v rámci odborného programu veletrhu MEFA,
organizovaného firmou Sigma-Aldrich a BVV
[PDF]