FACULTATIS MEDICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS MASARYKIANAE
SPISY LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ

 

No 2 (2001)
INDEX

Halberg F. , Cornelissen G., Engebretson M., Siegelová J., Schwartzkopff O.:
Transdisciplinary Biological - Heliogeophysical Relations at Weekly, Half-Yearly and Schwabe- and Hale-Cycle Frequencies
Transdisciplinární biologicko-heliogeofyzikální vztahy při týdenních, půlročních a Schwabeho a Haleho frekvenčních testech
[PDF]

Chen Ch.H., Cornelissen G., Siegelová J., Halberg F.:
Does Overswinging Provide an Early Warning of Cardiovascular Disease Risk
when Non-Dipping May Fail? A Meta-Analysis of 2039 Cases
Je "overswingigng" krevního tlaku časným varováním před rizikem
kardivoaskulárního onemocnění? Metaanalýza 2039 případů
[PDF]

Cornelissen G., Chen Ch. H., Siegelová J., Halberg F.:
Vascular Disease Risk Syndromes Affecting Both Mesor-Normotensives and Mesor-Hypertensives a Meta-Analysis of 2039 Cases
Syndromy rizika vaskulárního onemocnění u nemocných mesor-normotenzivních a mesor-hypertenzivních - metaanalýza 2039 případů
[PDF]

Ulmer W., Cornelissen G., Revilla M., Siegelová J., Dušek J., Halberg F.:
Circadian and Circaseptan Dependence of the Beta-ATP Peak of Four Different Cancer Cell Cultures: Implications for Chronoradiotherapy
Cirkadiánní a cirkaseptánní závislost vrcholu beta - ATP čtyř různých tkáňových kultur rakovinných buněk: význam v chronoradioterapii
[PDF]

Singh R. B., Niaz M. A., Cornelissen G., Otsuka K., Siegelová J., Fišer B., Halberg F.:
Circadian Rhythmicity of Circulating Vitamin Concentrations
Cirkadiánní rytmicita koncentrací cirkulujících vitaminů
[PDF]


Uezono K., Halberg F., Cornelissen G., Watanabe Y., Siegelová J., Schwartzkopff O.:
Natural Near-Weeks of Biology and Geophysics Differ from the Man-Made Week: Transdisciplinary Meta-Analytic Hints
Přírodní cirkaseptánní biologické a geofyzikální cykly se liší od civilizačního týdne: metaanalýza
[PDF]


Watanabe Y., Cornelissen G., Otsuka K., Ohkawa S., Siegelová J., Halberg F.:
Effect of Alcohol Intake and Treatment with Calcium Antagonist on Blood Pressure and Heart Rate Assessed by Ambulatory Monitoring
Změny krevního tlaku a srdeční frekvence zjišťované ambulantním monitorováním při požívání alkoholu a léčbě kalciovým antagonistem
[PDF]


Faraone P., Cornelissen G., Katínas G. S., Halberg F., Siegelová J.:
Astrophysical Influences on Sectoring in Colonies of Microorganisms
Astrofyzikální vlivy působící na kolonie mikroorganizmů
[PDF]


ZPRÁVY

Zpráva o činnosti brněnské pobočky Československé biologické společnosti v roce 2000
[PDF]

Abstracts
Autoreferáty přednášek
45. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 2001
[PDF]