SCRIPTA MEDICA

FACULTATIS MEDICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS MASARYKIANAE
JOURNAL FOR BIOMEDICAL RESEARCH

Vědecký časopis SCRIPTA MEDICA

Mezinárodní vědecký časopis SCRIPTA MEDICA

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Vážení,

dovolujeme si Vám oznámit, že z rozhodnutí děkana č. 3/2010 ze dne 9. 11. 2010 bylo ukončeno vydávání časopisu SCRIPTA MEDICA Facultatis Medicae Universitatis Brunensis Masarykianae. V letošním roce vyšla 2 čísla, která jsou spolu s archivem časopisu k dispozici na webových stránkách.

S pozdravem

Mgr. Marie Korcová
Ediční oddělení LF MU

SCRIPTA MEDICA, mezinárodní vědecký časopis Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně je vydáván nepřetržitě od roku 1922 (s výjimkou válečných let 1941-1944) do současnosti. Časopis má periodicitu 4x ročně a je otevřen mezinárodní vědecké veřejnosti autorům prací všech oblastí současných biomedicínských oborů zahrnujících experimentální biologii a medicínu, oblasti základního biomedicínského výzkumu, klinické studie s výstupy nových diagnostických metod a preventivních nebo terapeutických postupů. Časopis slouží také k propagaci výsledků vědeckovýzkumné činnosti pracovníků Lékařské fakulty MU v Brně v kruzích vysokoškolské a mezinárodní odborné lékařské veřejnosti a představuje významný zdroj mezinárodní výměny časopisů a odborných spisů se zahraničními lékařskými fakultami a jinými odbornými pracovišti. Současný plný název časopisu je Scripta Medica Facultatis Medicae Universitatis Masarykianae Brunensis, podnázev Spisy Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, ISSN 1211-3395.
Redakce přijímá k publikaci původní experimentální práce a klinické studie v maximálním rozsahu 25 rukopisných stran včetně obrázků, tabulek a ostatní dokumentace. Přijímají se také krátká sdělení do 10 rukopisných stran, kasuistiky, kompletní soubory abstrakt z významných vědecký konferencí a personalia významných vědeckých osobností Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po konzultaci s redakcí mohou být výjimečně publikovány revue přinášející dosud nezpracované přehledy z moderních biomedicínckých oblastí nebo zcela nové historické pohledy.
V případě externí finanční podpory výzkumu, autor uvede její zdroj a jsou-li experimentálním subjektem osoby nebo laboratorních zvířata musí publikace ve své metodické části obsahovat vyjádření příslušné etické komise.
Přijímány jsou rukopisy výhradně v gramaticky správné britské nebo americké angličtině, nikoliv v jejich směsi. Vzhledem k široké polytematičnosti časopisu musí být publikace sepsána srozumitelně i pro čtenáře, kteří nejsou specialisty v oboru.
V doprovodném dopise autor připojí k rukopisu prohlášení, že v publikaci popsané výsledky nebyly a nebudou publikovány v jiném vědeckém časopise. Autoři mohou redakci navrhnout 2 - 3 nezúčastněné recenzenty s adresami.

Document ID: 701 | Document visited: 4443 | Document created: 20. 11. 2008 17:23:03 | Last update: 3. 1. 2012 9:52:05
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!