CENTRUM JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

na
Lékařské fakultě Masarykovy univerzity

Doktorský program

Předmět DSAJz01 Angličtina odpovídá předepsanému požadavku LF MU na znalost jednoho světového jazyka. Tato znalost se ověřuje zkouškou. Požadované jazykové znalosti studenta přistupujícího ke zkoušce odpovídají úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Výuka jazyků v doktorském studia není z kapacitních důvodů možná.

Studenti pouze skládají zkoušku, výuka neprobíhá. Zájemcům o samostudium jsou v podzimním semestru 2018 k dispozici kurzy anglického jazyka pro akademické účely nabízené Centrem jazykového vzdělávání, ať už centrálně:
Akademické psaní
nebo v rámci jednotlivých fakult:
Akademická angličtina zaměřená na prezentace
Akademická angličtina zaměřená na prezentace a jiné studijní dovednosti

Doktorandi se připravují na zkoušku samostatně, k ústní části zkoušky se přihlašují v termínech vypisovaných během zkouškového obdob v ISu. Případné dotazy konzultují s některým s vyučujících.

Přihlášení k ústní části zkoušky je možné jen poté, co student splní část písemnou (či poté, co mu bude tato uznána – viz níže). Ústní část zkoušky (není-li tato předem uznána) probíhá skupinově v počtu 4-6 studentů.

Konzultace poskytují pracovníci anglické sekce po individuální domluvě.

K úspěšnému splnění zkoušky z anglického jazyka je třeba splnit kritéria v obou jejích částech.

Zkouška z anglického jazyka je pro všechny studenty PGS studia povinná.

Kritéria jejího hodnocení se nachází zde:

Kritéria hodnocení písemného projevu úrovně C1 (.pdf)
Kritéria hodnocení odborných prezentací úrovně C1 (.pdf)

Požadavky a průběh zkoušky z anglického jazyka v doktorském studiu

Zkouška z angličtiny v doktorském programu se sestává z části písemné a ústní.

1 Písemná část

  • student vloží anglicky psaný odborný článek v rozsahu minimálně 5 normostran do příslušné Odevzdávárny v ISu 7 dní před termínem ústní části zkoušky

    NEBO
     
  • student vloží anglicky psané teze své závěrečné práce v standardním rozsahu, nebo její projekt v rozsahu minimálně 5 normostran do příslušné Odevzdávárny v ISu 7 dní před termínem ústní části zkoušky

Pokud není písemná část odevzdána v požadovaném termínu, tj. 7 dní před ústní zkouškou, student je garantem z ústní části zkoušky odregistrován.

Pokud písemná část neodpovídá obecným standardům (např. postrádá seznam užité literatury), je jeho celá zkouška předčasně ukončena a v ISu uvedeno hodnocení „F„  

2 Ústní část

  • student prezentuje doktorskou práci, probíhající výzkum či případné výsledky před odborným publikem. Po prezentaci následuje odborná diskuze, které se může zúčastnit i školitel (ať již přímo nebo nepřímo formou předem zaslaných relevantních dotazů)
  • 7 dní před samotnou prezentací, tj. termínem ústní části zkoušky student vloží abstrakt své práce do příslušné Odevzdávárny v ISu
  • akceptován může být i tzv. Poster, který je po domluvě s garantem předmětu krátce představen v předem domluveném čase

Pokud se student k ústní zkoušce nedostaví, je v ISu hodnocen „-„

Pokud student neodevzdá v požadovaném termínu, tj. 7 dní před ústní zkouškou, abstrakt své prezentace, je v ISu hodnocen „F„  

Pokud se student dostaví k ústní zkoušce nepřipraven (např. bez vizuálních materiálů) nebo pokud jeho prezentace neodpovídá obecným standardům (např. postrádá strukturu), je jeho ústní zkouška předčasně ukončena a v ISu uvedeno hodnocení „F„  

Uznání jazykové zkoušky či jejích částí

Písemnou i ústní část je možno uznat za těchto podmínek:

Písemná část se uznává na základě předložení anglicky psaného článku publikovaného v odborném periodiku. Článek, u kterého musí být uveden jako první autor, bude v rozsahu minimálně 5 NS. Článek – včetně odkazu na online zdroj, nebo s potvrzením školitele/vydavatele – musí být odevzdán v ISu.

Místo ústní části lze uznat prezentaci v anglickém jazyce na mezinárodní konferenci. Student je povinen předložit vyučujícímu osvědčení o pronesení příspěvku (aktivní účasti) na konferenci (Certificate of Attendance s uvedeným názvem příspěvku).

Dále je v rámci ústní části možno uznat zkoušku v oboru na úrovni C1 nebo certifikát na úrovni C1 dle SERR (certifikát ovšem nesmí být starší dvou let a v úspěšnosti horší stupně B).

Student je v ISu hodnocen za příslušnou část zkoušky „A„

CJV LF MU
Kamenice 5
625 00 Brno

Číslo dokumentu: 783 | Počet přístupů: 13532 | Vytvořeno: 18. 6. 2009 13:54:56 | Aktualizace: 26. 9. 2018 10:08:51
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!