CENTRUM JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

na
Lékařské fakultě Masarykovy univerzity

Česky   English

LATINSKÝ JAZYK

Předmět poskytuje studentům znalost prostředků a jevů latinské gramatiky potřebných k základní orientaci v lékařské terminologii. Pozornost je věnována také řeckým slovním základům, které tvoří významnou součást slovní zásoby lékařské latiny. Probírané učivo studenti využijí v anatomii a jiných odborných předmětech.

Kurzy

Kurzy latiny mají ve studijním plánu jak studenti všeobecného a zubního lékařství, tak nelékařské obory. Kurz pro všeobecné a zubní lékařství je dvousemestrální, pro nelékařské obory jednosemestrální.

Všeobecné a zubní lékařství
Latina se vyučuje v českém i anglickém programu ve dvou předmětech (přednáška a cvičení), z nichž každý má hodinovou dotaci. Cvičení vždy následuje bezprostředně po přednášce. Jedná se tedy o jednu dvouhodinovku týdně po dobu dvou semestrů.

Všeobecné lékařství:

PS aVLLT0121c Základy lékařské terminologie I - cvičení
  aVLLT0121s Základy lékařské terminologie I - seminář
  VLLT0121c Základy lékařské terminologie I - cvičení
  VLLT0121s Základy lékařské terminologie I - seminář
JS aVLLT0222c Základy lékařské terminologie II - cvičení
  aVLLT0222s Základy lékařské terminologie II- seminář
  VLLT0222c Základy lékařské terminologie II - cvičení
  VLLT0222s Základy lékařské terminologie II- seminář

Zubní lékařství:

PS aZLLT0121c Základy lékařské terminologie I - cvičení
  aZLLT0121s Základy lékařské terminologie I - seminář
  ZLLT0121c Základy lékařské terminologie I - cvičení
  ZLLT0121s Základy lékařské terminologie I - seminář
JS aZLLT0222c Základy lékařské terminologie II-cvičení
  aZLLT0222s Základy lékařské terminologie II-seminář
  ZLLT0222c Základy lékařské terminologie II-cvičení
  ZLLT0222s Základy lékařské terminologie II-seminář

Úspěšné absolvování předmětu je podmínkou pro zápis do následujících předmětů ve druhém ročníku: Histologie a embryologie II, Základy ošetřovatelství, Preklinické zubní lékařství III, Protetická technologie – materiály II, Gnatologie – základy protetiky.

Nelékařské obory
Latina pro nelékařské obory se vyučuje po dobu jednoho semestru. Předmět má v IS několik kódů podle jednotlivých oborů, viz níže. Hodinová dotace je dvě hodiny, tj. jedna dvouhodinovka týdně v podzimním semestru.

aBFLT011 Lékařská latina fyzioterapie (angl., prezenční studium)
BALT011 Lékařská terminologie a latina - cvičení porodní asistentka (kombinované studium)
BDLT011 Lékařská terminologie a latina – cvičení všeobecná sestra (kombinované studium)
BHLT011s Lékařská terminologie - seminář dentální hygienistka (prezenční studium)
BKLT011 Lékařská latina optometrie, fyzioterapie, radiologický asistent (prezenční studium)
BPLT011 Lékařská terminologie a latina – cvičení porodní asistentka (prezenční studium)
BSLT011 Lékařská terminologie a latina – cvičení všeobecná sestra (prezenční studium)
BVOT011c Odborná terminologie cvičení nutriční terapeut (prezenční studium)
BZLT011 Lékařská terminologie a latina - cvičení zdravotnický záchranář (prezenční studium)

Úspěšné absolvování předmětu je podmínkou pro zápis do následujících předmětů:
Fyzioterapie, Optika a optometrie, Ortoptika: Histologie, Základy farmakologie
Všeobecná sestra: Klinická propedeutika
Nutriční terapeut: Základy interní propedeutiky
Porodní asistentka: Odborná praxe I

Studijní a doporučená literatura

 • MAREČKOVÁ, Elena – REICHOVÁ, Hana, a kol. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 7. upravené a rozšířené vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2017. 226 s. ISBN 978-80-210-8699-9.
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina – ARTIMOVÁ, Jozefa – ŠVANDA, Libor – DÁVIDOVÁ, Eva. Terminologia graeco-latina medica pro bakalářské obory LF MU (Gramatická příručka). 1. vydání. Brno : MUNI Press, 2016. 56 s. ISBN 978-80-210-8286-1.
 • ARTIMOVÁ, Jozefa – POŘÍZKOVÁ, Kateřina – ŠVANDA, Libor – DÁVIDOVÁ, Eva. Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka. 1. vydání. Brno : MUNI Press, 2016. 145 s. ISBN 978-80-210-8287-8.
 • ŠVANDA, Libor – POŘÍZKOVÁ, Kateřina – ARTIMOVÁ, Jozefa – DÁVIDOVÁ, Eva. Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra. 1. vydání. Brno : MUNI Press, 2016. 135 s. ISBN 978-80-210-8285-4.
 • VEJRAŽKA, Martin – SVOBODOVÁ, Dana. Terminologiae medicae IANUA. 3. vyd. Praha : Galén, 2013. ISBN 978-80-7492-082-0.
 • BUJALKOVÁ, Mária – ŠIMON, Fratišek. Terminologia medica latina. Martin: Osveta, 2015. ISBN 978-80-8063-438-4.
 • SVOBODOVÁ, Dana. Terminologiae medicae vestibulum. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 9788024618401.
 • PÁČ, Libor. Slovník anatomických eponym. Druhé, doplněné vydání. Praha: Galén, 2010. 182 s. ISBN 978-80-7262-652-6.
 • HEMZAL, Boleslav – VOTAVA, Miroslav: Zkratky používané v medicíně. Brno : Neptun, 2005. 113 s. ISBN 809028969X.
 • KÁBRT, Jan – KÁBRT jr., Jan. Lexicon medicum. Třetí, dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2015. 916 s. ISBN 978-80-7492-200-8.
 • Daubner, Wolfgang. Feneisův obrazový slovník anatomie. Překlad 9., zcela přepracovaného vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1456-1.
 • PRUCKLOVÁ, Renata – SEVEROVÁ, Marta. Introduction to Latin and Greek Terminology in Medicine. 4th rev. ed. Prague: Koniasch Latin Press, 2016. ISBN 978-80-87773-41-3.
 • BUJALKOVÁ, Mária – JUREČKOVÁ, Anna. Terminologia medica. Graeco-Latin medical terminology. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. 148 s. ISBN 978-80-223-3394-8.
 • FENEIS, Heinz – DAUBNER, Wolfgang. Pocket Atlas of Human Anatomy. 5th revised edition. Stuttgart – New York: Thieme, 2007. ISBN 9783135112053.

Požadavky ke zkoušce

Všeobecné a zubní lékařství
V podzimním semestru je předmět ukončen zápočtem. Podmínkou pro jeho udělení je úspěšné absolvování závěrečného testu, jehož náplní je probraná gramatika a slovní zásoba. Dále je vyžadována účast na cvičeních, povolena je jedna absence.

V jarním semestru se skládá zápočet a zkouška. Podmínkou udělení zápočtu je maximálně jedna neomluvená absence a úspěšné absolvování závěrečného testu. Test je zaměřen zejména na slovotvorbu. Požaduje se nejen znalost slovní zásoby ze skript, ale také schopnost analogicky vytvářet jiné termíny. Získání zápočtu je podmínkou připuštění k ústní zkoušce.
Náplní zkoušky je zejména:

 • znalost gramatiky a slovní zásoby v rozsahu skript (viz literatura)
 • znalost hlavních řeckých a latinských slovních základů
 • znalost principů vytváření receptu
 • povšechná znalost slovní zásoby, která je nad rámec skript v e-learningovém kurzu

Nelékařské obory
Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní části. Náplní zkoušky je probraná gramatika a slovní zásoba s důrazem na specifika jednotlivých oborů. Podmínkou připuštění ke zkoušce je aktivní účast na hodinách, nejvýše dvě absence a úspěšné absolvování průběžného testu.

Uznávání předmětu
Předmět ukončený zkouškou, případně zápočtem, z latinského jazyka v předchozím studiu na Lékařské fakultě MU nebo jiné „univerzity“ v ČR či SR je uznáván s pětiletou zpětnou platností. Student podá písemnou žádost o uznání předmětu s příslušnou dokumentací na Studijní oddělení LF MU. Po posouzení žádosti a jejím schválení je student osvobozen jak od výuky, tak od vykonání zkoušky, případně zápočtu. Studentům bakalářských oborů LF MU, kteří úspěšně absolvovali zkoušku ze Základů lékařské terminologie v rámci svého předchozího studia v oboru všeobecného nebo zubního lékařství na LF MU,  je žádost o uznání předmětu administrována bez požadavku na vyjádření garanta předmětu.

CJV LF MU
Kamenice 5
625 00 Brno

Číslo dokumentu: 786 | Počet přístupů: 7434 | Vytvořeno: 19. 6. 2009 11:15:48 | Aktualizace: 18. 9. 2017 15:44:07
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!