Otázky ke specializační zkoušce z dětské a dorostové psychiatrie od roku 2017

 

A. Obecná část

1.      Historie psychiatrie ve světě a v českých zemích

2.      Současná organizace psychiatrické péče v České republice a problematika reformy péče

3.      Klasifikace duševních poruch (MKN, DSM)

4.      Bio-psycho-sociální model: genetické faktory, psychologické faktory a vlivy prostředí

5.      Základní mozkové struktury a okruhy ve vztahu k duševním poruchám

6.      Vědomí, orientace, pozornost a jejich poruchy

7.      Myšlení – poruchy dynamiky a struktury

8.      Myšlení – poruchy obsahu (bludy)

9.      Vůle a jednání a jejich poruchy

10.  Emoce a jejich poruchy

11.  Vnímání a jeho poruchy

12.  Pudy a instinkty a jejich poruchy

13.  Suicidální jednání v dětství a adolescenci

14.  Intelekt a paměť a jejich poruchy

15.  Osobnost a její poruchy (symptomy)

16.  Organické duševní poruchy (demence ve stáří a organický amnestický syndrom)

17.  Psychometrické škály v psychiatrii

18.  Specifické diagnostické nástroje u poruch autistického spektra

19.  Psychologické vyšetřovací metody v psychiatrii

20.  Zobrazovací metody mozku v psychiatrii a EEG v psychiatrii

21.  Biochemická a serologická vyšetření v psychiatrii

22.  Základní výzkumné metody v psychiatrii (epidemiologické, animální, genetické, farmakologické a další)

23.  Konziliární psychiatrie

24.  Transkulturální psychiatrie

25.  Sociální psychiatrie a stigma duševních poruch

26.  Způsobilost k právním úkonům a její psychiatrické posuzování, posuzování pracovní schopnosti u duševních poruch

27.  Způsobilost k řízení motorových vozidel a držení zbraně, povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků v psychiatrii

28.  Právní aspekty psychiatrické hospitalizace

29.  Soudně psychiatrické posuzování pachatelů trestné činnosti

30.  Stanovení věrohodnosti dítěte v soudním jednání

31.  Ochranné léčení, ochranná výchova

32.  Práva duševně nemocných

33.  Základní etické problémy v psychiatrii

34.  Kvalita života a duševní porucha

35.  Dítě a rozvod

36.  Násilí v rodině

37.  Syndrom odcizeného rodiče

38.  Adopce a náhradní (pěstounská) péče

39.  Šikana (obecně a ve škole)

40.  Delikvence v dětství a adolescenci

 

 

B. Speciální část

 

1.      Delirium jiné než vyvolané alkoholem nebo jinými drogami

2.      Duševní poruchy vyvolané požíváním alkoholu

3.      Delirium tremens

4.      Duševní poruchy vyvolané užíváním opioidních látek a sedativ nebo hypnotik

5.      Duševní poruchy vyvolané užíváním kanabinoidů

6.      Duševní poruchy vyvolané užívání kokainu a jiných stimulancií, zejména metamfetaminu

7.      Duševní poruchy vyvolané užíváním halucinogenů a organických rozpouštědel

8.      Schizofrenie s časným a velmi časným začátkem: definice, rozdíly v psychopatologii

9.      Schizofrenie s časným začátkem: epidemiologie a etiopatogeneze, klinický obraz

10.  Schizofrenie s časným začátkem: diagnóza a diferenciální diagnóza, průběh a prognóza

11.  Schizotypní porucha a porucha s bludy

12.  Akutní a přechodné psychotické poruchy

13.  Schizoafektivní porucha v dětství a adolescenci

14.  Bipolární afektivní porucha v dětství a adolescenci

15.  Periodická (rekurentní) depresivní porucha v dětství a adolescenci

16.  Depresivní porucha chování

17.  Separační úzkostná porucha v dětství

18.  Fobická úzkostná porucha v dětství

19.  Sociální úzkostná porucha v dětství

20.  Porucha sourozenecké rivality

21.  Panická porucha v dětství a adolescenci

22.  Generalizovaná úzkostná porucha v dětství a adolescenci

23.  Obsedantně kompulzivní porucha v dětství a adolescenci

24.  Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení v dětství a adolescenci

25.  Posttraumatická stresová porucha v dětství a adolescenci

26.  Dissociativní (konverzní) poruchy v dětství a adolescenci

27.  Somatoformní poruchy v dětství a adolescenci

28.  Neurastenie a chronický únavový syndrom

29.  Mentální anorexie v dětství a adolescenci

30.  Mentální bulimie v dětství a adolescenci

31.  Neorganické poruchy spánku v dětství

32.  Disharmonický vývoj osobnosti a specifické poruchy osobnosti

33.  Návykové a impulzivní poruchy (patologické hráčství, pyrománie a kleptomanie, trichotillomanie)

34.  Porucha pohlavní identity v dětství

35.  Poruchy sexuální preference manifestující se v dětství a dospívání

36.  Mentální retardace

37.  Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka

38.  Specifické vývojové poruchy školních dovedností

39.  Dětský autismus

40.  Atypický autismus

41.  Aspergerův syndrom

42.  Jiné poruchy autistického spektra (Jiná desintegrační porucha v dětství, Rettův syndrom)

43.  Hyperkinetické poruchy a ADHD – shody a rozdíly

44.  Porucha aktivity a pozornosti

45.  Hyperkinetická porucha chování

46.  Poruchy chování v dětství a adolescenci

47.  Elektivní mutismus

48.  Reaktivní porucha příchylnosti v dětství, desinhibovaná příchylnost v dětství

49.  Neorganická enuréza a enkopréza

50.  Tikové poruchy a Tourettův syndrom

51.  Psychopatologie spojená s tělesnými chorobami

52.  Diferenciálně diagnostické rozvahy u „školní fobie“

53.  Obecné charakteristiky sexuálně zneužívaného dítěte

54.  Falešná obvinění u sexuálního zneužívání

55.  Časné a pozdní následky sexuálního zneužívání

56.  Syndrom týraného a zanedbávaného dítěte (CAN syndrom) včetně Münchhausenova syndromu by proxy

 

 

C. Terapie

 

1.      Léčba antipsychotiky I. generace a sulpiridem a amisulpridem

2.      Léčba atypickými antipsychotiky SDA a aripiprazolem

3.      Léčba atypickými antipsychotiky MARTA

4.      Léčba tricyklickými antidepresivy

5.      Léčba antidepresivy SSRI

6.      Léčba duálními antidepresivy, tianeptinem a agomelatinem

7.      Léčba nebenzodiazepinovými anxiolytiky a hypnotiky

8.      Léčba benzodiazepinovými anxiolytiky a hypnotiky

9.      Léčba thymoprofylaktiky

10.  Léčba metadonem a buprenorfinem

11.  Léčba metylfenidátem

12.  Léčba atomoxetinem

13.  Léčebné postupy u demencí ve stáří

14.  Léčebné postupy u alkoholového odvykacího stavu

15.  Léčebné postupy u odvykacích stavů (nealkoholových)

16.  Léčebné postupy u schizofrenie, s přihlédnutím k doporučeným postupům PS ČLS

17.  Léčebné postupy u farmakorezistentní schizofrenie

18.  Léčebné postupy u neklidného a agresivního pacienta

19.  Léčebné postupy u manické epizody

20.  Léčebné postupy u depresivní epizody, s přihlédnutím k doporučeným postupům PS ČLS

21.  Léčebné postupy u bipolární afektivní poruchy (thymoprofylaxe, prevence relapsu, rehabilitace a další psychosociální postupy)

22.  Léčebné postupy u farmakorezistentní deprese

23.  Léčebné postupy u obsedantně kompulzivní poruchy

24.  Léčebné postupy u generalizované úzkostné poruchy

25.  Léčebné postupy u panické poruchy

26.  Léčebné postupy u emočních poruch se začátkem specifickým pro dětství

27.  Léčebné postupy u posttraumatické stresové poruchy

28.  Léčebné postupy u spánkových poruch

29.  Léčebné postupy u poruch příjmu potravy

30.  Léčebné postupy u disharmonického vývoje osobnosti a poruch osobnosti

31.  Léčebné postupy u poruch sexuální preference manifestující se v dětství a dospívání

32.  Léčebné postupy u neklidných a agresivních nemocných s mentální retardací

33.  Léčebné postupy u dětského autismu a jiných poruch autistického spektra, s přihlédnutím k doporučeným postupům PS ČLS

34.  Léčebné postupy u poruchy aktivity a pozornosti, s přihlédnutím k doporučeným postupům PS ČLS

35.  Léčebné postupy u hyperkinetické poruchy chování, s přihlédnutím k doporučeným postupům PS ČLS

36.  Léčebné postupy u poruch chování

37.  Léčebné postupy u tikových poruch a Tourettova syndromu

38.  Volba psychofarmaka při nadváze

39.  Volba psychofarmaka v těhotenství a laktaci

40.  Volba psychofarmaka ve vyšším věku

41.  Specifické nežádoucí účinky psychofarmak u dětí a adolescentů

42.  Vhodné a nevhodné kombinace psychofarmak

43.  Maligní neuroleptický syndrom a serotoninový syndrom

44.  Elektrokonvulzivní léčba

45.  Repetitivní transkraniální magnetická stimulace

46.  Léčba jasným světlem, vagová nervová stimulace, spánková deprivace a psychochirurgie

47.  Specifika psychoterapie u dětí a adolescentů

48.  Terapie hrou a terapie s pomocí zvířat

49.  Hlubinná a psychoanalytická psychoterapie

50.  Dynamická a interpersonální psychoterapie

51.  Rogersovská psychoterapie

52.  Kognitivní a behaviorální terapie (včetně nácvikové terapie)

53.  Gestalt terapie a logoterapie

54.  Eklektické a integrativní pojetí psychoterapie

55.  Psychoedukace, racionální a komunikační psychoterapie

56.  Sugestivní a hypnotická psychoterapie

57.  Relaxační a imaginativní psychoterapie

58.  Podpůrná psychoterapie

59.  Skupinová psychoterapie a terapeutická komunita

60.  Rodinná a systemická terapie

61.  Krizová intervence – definice, spouštěče krize, průběh a psychoterapeutické zásady

62.  Smrt v rodině – terapeutická intervence

63.  První pomoc v psychiatrii

64.  Rehabilitace (včetně lázeňské léčby) a resocializace duševně nemocných

 


 

 

 

Doporučená literatura:

 

DRTÍLKOVÁ, I., ŠERÝ, O. Hyperkinetická porucha: ADHD. Praha: Galén, 2007. 268 s.
ISBN 978-80-7262-419-5.

Dulcan, M.K. Dulcan´s Textbook of Child and Adolescent Psychiatry. Washington, D.C.: American Psychiatric Publishing, 2010. 1074 p. ISBN 978-1-58562-323-5.

DUNOVSKÝ, J., DYTRYCH, Z., MATĚJČEK, Z. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada, 1995. 245 s. ISBN 80-7169-192-5.

HORT, V., HRDLIČKA, M., KOCOURKOVÁ, J., Malá, E. Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál, 2000. 492 s. ISBN 80-7178-472-9.

Hosák, L., Hrdlička, M., Libiger, J. a kol. Psychiatrie a pedopsychiatrie. Praha: Karolinum, 2015. 648 s. ISBN 978-80-246-2998-8.

HRDLIČKA, M., KOMÁREK, V. Dětský autismus. 2., doplněné vyd. Praha: Portál, 2014. 212 s.
ISBN 978-80-262-0686-6.

HÖSCHL, C., LIBIGER, J., ŠVESTKA, J. Psychiatrie. Praha: Tigris, 2002. 895 s. ISBN 80-900130-1-5.

Koutek, J., Kocourková, J. Sebevražedné chování. Praha: Portál, 2003. 128 s. ISBN 80-7178-732-9.

Langmeier, J., Balcar, K., Špitz, J. Dětská psychoterapie. 2., rozšířené a přepracované vydání. Praha: Portál, 2000. 432 s. ISBN 80-7178-381-1.

MALÁ, E. Schizofrenie v dětství a v adolescenci. Praha: Grada, 2005. 194 s. ISBN 80-247-0737-3.

Martin, A., Volkmar, F.R. Lewis´s Child and Adolescent Psychiatry: A Comprehensive Textbook (4th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2007. 1062 s. ISBN 0-7817-6214-6.

PACLT, I., et al. Hyperkinetická porucha a poruchy chování. Praha: Grada, 2007. 234 s.
ISBN 978-80-247-1426-4.

PACLT, I., FLORIÁN, J. Psychofarmakologie dětského a dorostového věku. Praha: Grada, 1998. 397 s. ISBN 8071695069.

RABOCH, J., ZVOLSKÝ, P. et al.: Psychiatrie. Praha: Galén Karolinum, 2001. 622 s. ISBN 80-7262-140-8.

Sadock, B.J., Sadock, V.A., Ruiz, P. Kaplan & Sadock´s Synopsis of Psychiatry. (11th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer, 2015. 1472 s. ISBN 978-1-4511-9434-0.

VYMĚTAL, J., a kol. Obecná psychoterapie. 2., rozšířené a přepracované vydání. Praha: Grada, 2004. 340 s. ISBN 80-247-0723-3.

VYMĚTAL, J., a kol. Speciální psychoterapie. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2007. 400 s. ISBN 978-80-247-1315-1.

WEISS, P., a kol. Sexuální zneužívání dětí. Praha: Grada, 2005. 264 s. ISBN 80-247-0929-5.