Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 B r n o

                                                                                                 V Brně,  dne  20. července 2006

                                                                                                 Č.j.: 1772 /2006

 

 

 

U r č e n o :

 

vedoucím hospodářských středisek,

členům ústřední inventarizační komise,

předsedovi škodní komise MU,

vedoucí útvaru kontroly RMU

 

 

 

 

 

 

Věc:  Příkaz kvestora  k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2006

 

 

         

 

Dle směrnice č. 5/05 „Inventarizace na Masarykově univerzitě v Brně“ vyhlašuji provedení řádné inventarizace majetku a závazků na  Masarykově univerzitě v Brně (dále MU) ke dni  31. prosince  2006.

 

Časový harmonogram jednotlivých inventur:

 

1.      Inventura majetku SKM, jehož přehled je uveden v příloze č.1, tab. č.1,  k 1. 9. 2006

2.      Inventura majetku ostatních HS MU, jehož přehled je uveden v příloze č.1, tab. č.1, k 30. 9. 2006

3.   Dopočet stavu majetku SKM, zjištěného fyzickou inventurou k 1. 9. 2006, o přírůstky a  úbytky do 31. 12. 2006  (dle přílohy č.1, tab. č.2a.)

4.   Dopočet stavu majetku ostatních HS MU, zjištěného fyzickou inventurou k 30. 9. 2006, o  přírůstky a  úbytky do 31. 12. 2006  (dle přílohy č.1, tab. č.2.)

4.   Inventura majetku a závazků, uvedených v příloze č.1, tab. č.3,  k 31. 12. 2006

       

 

Pro provedení inventury bude použit čárový kód (s výjimkou Přírodovědecké fakulty - HS 31).

 

 

Pro  každou etapu inventur bude vydán samostatný prováděcí pokyn kvestora, kde budou uvedeny termíny odevzdání Zprávy o provedení inventarizace na HS.

 

 

 

 

 

Řádné provedení inventarizace majetku a závazků je jedním ze základních předpokladů věcné správnosti roční účetní závěrky. Inventarizace je soubor činností, jejichž cílem je dosáhnout, aby jednotlivé složky majetku a závazků, evidované v účetnictví k 31.12.2006, odpovídaly skutečnosti. Zahrnuje zjištění skutečného stavu na základě fyzické nebo dokladové inventury, porovnání výsledků inventur se stavem zachyceným v účetnictví nebo v operativní evidenci, zjištění inventarizačních rozdílů a návrh způsobu vypořádání inventarizačních rozdílů.

 

 

 

Pro zajištění a řádné provedení všech prací souvisejících s inventarizací k 31.12.2006  určuji ústřední inventarizační komisi (dále ÚIK) v tomto složení:

 

Ing.            Bořivoj Čech                                                   -  předseda komise, ProvO  RMU

Ing.            Hermína Danielová                                          -  EO RMU

Ing.            Ervín Skříšovský                                              -  EO RMU

Ing.            Marie Juranová                                                -  EO RMU

Ing.            Blanka Sochorová                                           -  za lékařskou fakultu

Ing.            Ivo Jurtík                                                         -  za filozofickou fakultu

JUDr.         Dana Šrubařová                                              -  za právnickou fakultu

Ing.            Vojtěch Moštěk                                              -  za fakultu sociálních studií

Ing.            Hana Michlíčková                                            -  za přírodovědeckou fakultu

RNDr.       Lenka Bartošková                                           -  za fakultu informatiky

Ing.            Radovan Pospíchal                                          -  za pedagogickou fakultu

Ing.            Dana Teturová                                                 -  za fakultu sportovních studií

Ing.            František Křivánek                                          -  za ekonomicko-správní fakultu

Ing.            Jana Hradská                                                  -  za SKM

Ing.            Pavel Richter                                                   -  za SUKB

Ing.            Josef  Plucar                                                    -  za UC Telč

PhDr.         Petr Peňáz                                                       -  za SPPSN

Ing.            Petr Brabec                                                     -  za IBA

Ing.            Jaroslav Ledvinka                                            -  za ÚVT

Mgr.          Radek Skopal                                                 -  za vydavatelství MU

PhDr.         Hana Reichová, Ph.D.                                     -  za CJV

PhDr.         T. Donaldson Sparling, B.A                             -  za CZS

 

Tento příkaz k provedení inventarizace na MU je pro předsedu a členy ÚIK současně pověřením k provádění inventarizace.

 

Hlavní úkoly ÚIK -  organizačně zajistit provedení inventur na jednotlivých hospodářských střediscích MU, provést instruktáž předsedů dílčích inventarizačních komisí o postupu provádění inventurních prací, metodicky vést dílčí inventarizační komise, namátkové kontroly provádění inventur, vyhodnotit zprávy o provedení inventur na jednotlivých hospodářských středisek (dále HS), přezkoumat zjištěné rozdíly, provést celkové vyhodnocení  inventarizace, navrhnout  vypořádání inventarizačních rozdílů.

 

 

 

 

Osobou odpovědnou za provedení inventarizace na hospodářském středisku  je vedoucí HS. 

K provedení inventarizace vydá vedoucí HS písemný příkaz.

 

 

V příkazu  určí:

1.      předsedu a členy dílčí inventarizační komise (dále DIK),

2.      inventární úseky (dále ),

3.      předsedy a členy místních  inventarizačních  komisí  (dále MIK) pro jednotlivé IÚ.

 

 

Do funkcí předsedů a členů místních inventarizačních komisí je třeba určit zaměstnance s odbornými znalostmi odpovídajícími povaze majetku inventovaného na přiděleném IÚ.

Inventarizační komise se při provádění inventury řídí ustanoveními § 29 a  § 30 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, směrnicí Inventarizace na Masarykově univerzitě v Brně          č. 5/05 a  prováděcími pokyny kvestora k jednotlivým inventurám.  ÚIK v případě potřeby vydá doplňující pokyny.

 

Hlavní úkoly DIK – organizačně zajistit provedení jednotlivých inventur v rámci HS, instruktáž a metodické vedení místních inventarizačních komisí, namátkové kontroly provádění inventurních prací, vyhodnocení inventarizačních zápisů a jejich příloh, přezkoumání zjištěných rozdílů, vypracování zprávy o provedení inventury včetně tabulkových přehledů a povinných příloh, dokladujících zjištěné rozdíly za HS.

 

Inventárním úsekem se rozumí taková část majetku, ke které lze ustavit

-          zaměstnance hmotně odpovědného za určitý majetek dle § 176 zákoníku práce (např. sklad)

-          nebo lze ustavit zaměstnance pověřeného péčí o majetek konkrétního IÚ (např. majetek pracoviště, pozemky MU apod.). Pro účely inventarizace je nutno tuto skutečnost prokázat (tj. lze doložit kopií popisu práce nebo platného interního předpisu HS nebo je možné použít pověření dle vzoru uvedeného v příloze č.2).

Nutnou podmínkou pro ustavení IÚ je, že za IÚ je vedena evidence majetku odděleně, tj. lze pořídit samostatný inventurní soupis majetku IÚ (v případě potřeby i z něj odvozené místní seznamy) a že lze pro účely inventarizace prokázat, kdo je pověřen evidencí majetku IÚ (lze doložit kopií popisu práce nebo je možné použít pověření dle vzoru v příloze č. 3).

 

 

Hlavním úkolem MIK je zjištění skutečného stavu majetku na IÚ fyzickou inventurou, porovnání se stavem v operativní evidenci, zpracování inventarizačního zápisu a soupisů, dokládajících zjištěné rozdíly.

 

 

Povinnou přílohou příkazu vedoucího HS je:

- soupis inventárních úseků

- soupis zaměstnanců pověřených péčí o majetek

- soupis zaměstnanců hmotně odpovědných za majetek dle §176 ZP

- soupis zaměstnanců pověřených evidencí majetku

- přidělení IÚ konkrétní MIK.

 

 

Uvedené soupisy inventárních úseků lze uvést formou tabulky, jejíž vzor je uveden v  příloze č.4.  Přílohu č. 4 zašlete rovněž v elektronické podobě na adresu: cech@rect.muni.cz.

 

Kopii příkazu včetně příloh zašle vedoucí HS do 18. 9. 2006  předsedovi ÚIK.

 

Inventarizační  zápisy za jednotlivé inventární úseky v rámci HS projednává DIK,

zprávu  o provedení inventarizace za HS  schvaluje vedoucí HS.

 

 

 

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA

 kvestor MU

     

     

 

Příloha č. 1 – tab. č. 1 – Inventura majetku k 30.9.2006

                     tab. č. 2 – Dopočty stavu majetku k 31.12.2006

                     tab. č. 2a  – Dopočty stavu majetku k 31.12.2006 - SKM

                     tab. č. 3 -  Inventura majetku a závazků k 31.12.2006

Příloha č. 2 – Pověření péčí o majetek - vzor

Příloha č. 3 – Pověření vedením evidence majetku - vzor

Příloha č. 4 -  Soupis inventárních úseků - vzor

 

 

 

Vypracoval: EO RMU