C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Aplikované instrumentální a analytické techniky v laboratorní medicíně

Způsob zakončení

zkouška

Další požadavky na studenta

účast na přednáškách,seminářích a demonstracích

Znalost instrumentální a analytické techniky v rozsahu Bc studia. Vypracování eseje.

Téma eseje : Principy, technická řešení, parametry a analytické znaky použité instrumentální techniky. Práce obsahuje ověření vybraných parametrů.

Cílené praktické cvičení v rozsahu 10 hodin.

 Přednášející

 

Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA

Stručná anotace předmětu

 

Předmět je koncipován tak, aby poskytl studentům DS solidní ucelený pohled na rutinně používané analytické a instrumentální techniky v současných medicínských laboratořích. Podrobný teoretický základ fyzikálních principů je konfrontován s reálnými aplikacemi v praxi. Podrobně tak seznamuje studenty s aplikacemi různých fyzikálních principů v konkrétních přístrojích včetně existujících modifikací v aktuální výbavě medicínských laboratoří. V seminářích a demonstracích umožňuje na konkrétních případech sledovat různé varianty a modifikace s poznáním jejich účelu, výhod a kritických míst..

Po absolvování předmětu bude student schopen: Orientovat se v nových instrumentálních technologiích; Porozumět technickým parametrům laboratorních přístrojů a porovnat je navzájem; Posoudit výhody, nevýhody a omezení jednotlivých instrumentálních a analytických systémů; Aplikovat získané teoretické znalosti do praktické činnosti v laboratoři; Řídit se standardními technickými operačními postupy;

 

Témata předmětu.

Analytická a perianalytická automatizace a robotizace v klinických laboratořích: technická řešení,IT podpora,LIS/NIS,komunikační standardy, dálková správa  

Point of Care Testing (POCT): uplatnění v~akutní medicíně u~lůžka nemocného; technické požadavky; systém zajištění kvality; supervizní činnost; dálková správa

Elektroforetické separační techniky a zařízení:agaroforéza,kapilární elektroforéza, isoelektrická fokusace,imunofixace, 2D elektroforéza  Chromatografické techniky:TLC-drogy, LC, HPLC, glyk. Hb,CDT,GC, MS, MS/MS-tandem 

Atomová absorpční spektrometrie: plamenová a elektrotermická atomizace, principy korekce pozadí,optimalizace

 ELISA: principy medicínské aplikace 

Chemiluminiscence, elektrochemiluminiscence-imunochemické automatické analyzátory 

FPIA, MEIA:imunochemické automatické analyzátory 

Delfia: autodelfia, aplikace

 Analyzátory acidobazických parametrů a krevních plynů ; Iontově selektivní elektrody-aplikace; biosenzory-aplikace  Potenciometrie; konduktometrie;polarografie 

Flow-cytometrie: aplikace v~klinické hematologii a biochemii

Osmometrie: krysokopie; ebulioskopie-aplikace

Molekulárně-biologické techiky-aplikace

Odborná literatura

 

 

Lékařská fyzika a informatika. Edited by Ivo Hrazdira - Aleš Bourek - Vojtěch Mornstein. 1. vyd. Brno: Neptun, 2007. 352 s. ISBN 978-80-86850-02.

Instrumentální technika :obor zdravotní laborant. Edited by Milan Dastych. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 131 s. ISBN 978-80-210-4226. 1.dotisk 2010.

TIETZ; Fundamentals of Clinical Chemistry. Ed.:CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. SAUNDERS Elsevier, ISBN 978-0-7216-3865-2; 2008

Lewandrowski Kent: Clinical Chemistry, laboratory management-clinical correlations, Lippincott Williams &Wilkins, USA, 2002

 

Portál LF MU: http://portal.med.muni.cz

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Ucelená rehabilitace

Způsob zakončení

zápočet, zkouška

Další požadavky na studenta

 

Absolventi v oboru fyzioterapie

Přednášející

 

prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.

Stručná anotace předmětu

 

Předmět podává ucelenou informaci o možnostech poskytování všech forem rehabilitační péče v ČR a organizaci rehabilitační péče v ČR. Seznamuje studenty s tvorbou integrovaných individuálních léčebných plánů s cílem maximální resocializace pacienta a umožnění návratu k jeho předchozím aktivitám

Odborná literatura

 

Kolář, P. a kol. Rehabilitace v klinické praxi. Praha : Galén, 2010. 713 s. 978-80-7262-657-1.

JANDOVÁ, D. Balneologie. Praha : Grada, 2009. 440 s. ISBN 978-80-247-2820-9.

WALTER, R.F. a a kol. Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation. Saunders: Elsevier, 2008, 935 s. ISBN 978-1-4160-4007-1.

CARRERO, L. a kol. Rehabilitace po cévní mozkové příhodě. Přel. Šelcová, S. Praha : Grada, 2004. 200 s. ISBN 80-247-0592-3.

HUTAŘ J.: Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené. Praha, Národní rada zdravotně postižených ČR, 2006, 168s. ISBN: 80-903640-2-0.

HUTAŘ J., KRÁSA V. Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy. Praha : Národní rada zdravotně postižených ČR, 2006. 30 s.

HUTAŘ J. Pomůcky pro zdravotně postižené. Praha : Národní rada zdravotně postižených ČR, 2005. 40 s. ISBN: 80-903640-1-2.

Votava, J. a kol. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha: Karolinum, 2003. 207 s. ISBN 80-246-0708-5.

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Lékařská biofyzika/P

Způsob zakončení

zkouška

Další požadavky na studenta

 

Základní znalosti biologie a fyziky, znalost biofyziky na úrovni předmětu „Lékařská biofyzika“ pro absolventy LF nebo odpovídající úrovni Mgr. absolventů přírodovědeckých fakult v oboru biofyzika.

 

Přednášející

 

Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein , CSc.

Stručná anotace předmětu

 

Lékařská a zdravotnická biofyzika.
a) biofyzikální aspekty fyziologických a patofyziologických procesů v lidském těle

Bioelektrické jevy. Biofyzika kardiovaskulárního a respiračního systému. Biofyzikální funkce smyslových receptorů a orgánů. Biomechanika.

b) působení fyzikálních faktorů na člověka

Účinky mechanických sil a akustických polí na živé systémy, účinky elektromagnetických polí a ionizujícího i neionizujícího záření. Stochastické a deterministické účinky.
c) Fyzikální principy lékařské přístrojové techniky z hlediska jejího bezpečného a efektivního používání.
Biosignály a jejich zpracování. Konvenční rentgenové zobrazovací metody. Moderní tomografické metody (CT, MRI). Diagnostické metody využívající radionuklidů. Metody a přístroje pro léčbu ionizujícím zářením. Měření a registrace teploty. Optické diagnostické přístroje. Elektrodiagnostické metody. Ultrazvukové zobrazovací, dopplerovské a kombinované metody.  Měření a registrace mechanických veličin. Metody a přístroje pro fyzikální léčbu. Moderní fyzikální metody využívané v chirurgii. Litotripse. Přístroje nahrazující funkci orgánů.

 

Odborná literatura

 

Odborná literatura základní

Hrazdira I., Mornstein V.: Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Neptun Brno 2004.

 

Odborná literatura doporučená

Brown B.H. et al. Medical physics and biomedical engineering, Institute of Physics Publishing, London, 1999

Hobbie, R.K.: Intermediate Physics for Medicine and Biology. Springer, New York 1997

Kutz, M.: Biomedical Engineering and Design Handbook, McGraw Hill, New York, 2009

Spurný, V., Šlampa, P.: Moderní radioterapeutické metody. IDV PZ Brno, 1999. ISBN 80-7013-267-1.

Weiss, T.F.: Cellular biophysics I., II., The MIT Press, Cambridge, Massachusets 1995

 

Odborná periodika časopisecká, internetové odborné stránky dle tématu.

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Optometrie a ortoptika

Způsob zakončení

kolokvium

Další požadavky na studenta

Znalost základních vyšetřovacích a diagnostických postupů na úrovni absolventů oboru Optometrie a ortoptika

 

 

Přednášející

Doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.

 

Stručná anotace předmětu

 

Rozložení refrakčních vad v populaci, objektivní a subjektivní refraktometrie, korekce refrakčních vady, optické korekční pomůcky, refrakční chirurgie, pooperační sledování zrakových funkcí, biometrická vyšetření oka, novinky v kontaktologii, binokulární vidění, základní diagnostické postupy u latentního i manifestního strabismu, diferenciální diagnostika a léčba. Moderní trendy v diagnostice, léčbě refrakčních vad a poruch binokulárního vidění.

 

Odborná literatura

 

Odborná literatura základní

Kuchyňka, P. a kolektiv: Oční lékařství. Grada Publishing Praha 2007, ISBN 978-247-1163-8.

Rozsíval, P. et al. Oční lékařství: Galén, Praha 2006, ISBN 80-7262-404-0

Synek, S., Skorkovská, Š: Kontaktní čočky. NCO NZO 2003, ISBN 80-7013-387-2

Petrová, S.: Základy aplikace kontaktních čoček. NCO NZO2003, ISBN 80-7013-399-6

Divišová, G. A spol.: Strabismus, Avicenum, 1979,

Hromádková L.: Šilhání, avicenum 2011

Odborná literatura doporučená

Rozsíval, P. et al.: Trendy soudobé oftalmologie, sv. 1 – 4, Galén, 2000 – 2007

Wong T.Y.: The Ophthalmology examinations review, World Scientific 2011

Odborná periodika časopisecká, internetové odborné stránky dle tématu.

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Zobrazovací metody pro nelékaře/V

 

Způsob zakončení

kolokvium

 

Další požadavky na studenta

 

Návštěva povinných seminářů a praktických cvičení.

Znalost látky ze zobrazovacích metod v rozsahu VŠ studia LF s důrazem na fyzikální principy

 

Přednášející

 

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA.

 

Stručná anotace předmětu

 

Skaigrafie, skiaskopie, CT, magnetická rezonance, ultrazvuk, angiografie, intervence, denzitometrie, OPG, mamografie, ultrazvuk,  principy metod, standardy, ochrana před zářením, dávky, výpočty dávek, protokoly vyšetření, standardní projekce, ochranné prostředky, kontrastní látky, typy kontrastních látek.

 

Odborná literatura

 

Dokládal, M.- Páč, L. a kol.: Anatomie člověka 1-3, MU Brno, 1997-2003

Chudáček, Z.:Radiodiagnostika, Osveta, 1993

Nekula, J. a spol.:Radiologie, UP Olomouc, 2001

Válek V. a kol.:Moderní diagnostické metody, NCONZO, Brno 2000

Eliáš, P., Žižka, J.: Dopplerovská ultrasonografie, Nukleus, 1998

Hadač, J.: Ultrazvukové vyšetření mozku přes velkou fontanelu, Triton, 2000

Hořák, J. a kol.: Pediatrická radiologie 2012

Černoch Z a spoluautoři.: Neuroradiologie 2005

Krajina A., Peregrin JH.: Intervenční radiologie 2005

Bartušek D.: Diagnostické zobrazovací metody pro bakalářské studium 2004

Seidl Z. a kol: Radiologie pro studium i praxi, 2012