C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

chirurgie

 

Způsob zakončení

Státní zkouška

 

Další požadavky na studenta

 

 

-erudice ve všeobecné chirurgii min. 3 roky

-předpoklady pro klinickou a experimentální vědecko-výzkumnou činnost

-předpoklady pro publikační a přednáškovou činnost

-znalost angličtiny

 

 

 

Přednášející

Přednášející

 

Prof.  MUDr. Čapov, CSc, Prof. MUDr. Wechsler, CSc.,  prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc, Prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M, Doc. MUDr. L. Veverková, PhD., Doc. MUDr I. Penka, CSc, Doc. MUDr. T. Horváth, CSc., Doc. MUDr. V. Jedlička, PhD, As MUDr. P. Vlček, PhD., As. MUDr. J. Konečný, PhD., as. MUDr. I. Hanke, PhD.,  as MUDr. V. Procházka, PhD., MUDr. Mgr. P. Kysela PhD., MUDr. Mgr.M. Jíra, PhD.

 

Stručná anotace předmětu

Stručná anotace předmětu

 

 

Všeobecná chirurgie zahrnuje v našich podmínkách celé spektrum oborů, které doposud nebyly vyčleněny do samostatných specializací, či v některých případech jsou odborné aktivity v rámci specializace vykazovány prakticky výhradně v rámci oddělení či klinik všeobecné chirurgie.  Jedná se o  kolorektální chirurgii, hepato-pankreato-biliární či gastrointestinální chirurgii, všeobecnou hrudní chirurgii atd. Předmět zahrnuje základní principy a přístupy všech chirurgických oborů,  obecné zásady výzkumné práce a její etiky v chirurgických oberech, a dále do hloubky jdoucí studium v jednotlivých subspecializacích v rámci odborného zájmu doktorandů. Je kladen důraz na multidisciplinární přístup, tvorbu víceoborových týmů a jejich koordinaci v rámci výzkumných aktivit.

Návrh témat prací:

 • Srovnání stagingu karcinomu rekta pomocí TRUS a MRI
 • Vliv biologické léčby na výsledky resekčních výkonů u IBD
 • Posouzení efektu ischemické přípravy žaludku před ezofagektomií
 • Posouzení morbidity a mortality metod RFA a IRE u neresekabilních nádorů pankreatu
 • Zhodnocení sekundární resekability po neoadjuvantní terapii u primárně neresekabilních nádorů pankreatu
 • Vliv použitého šicího materiálu a techniky sutury na pevnost anastomózy na slinivku břišní
 • Význam systematické lymfadenektomie hepatoduodenálního ligamenta a truncus coeliacus u pacientů s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu
 • Privilegované nádorové buňky – jejich detekce a základní vlastnosti s implikací pro léčbu pacientů s kolorektálním karcinomem
 • Význam neoadjuvantní radioterapie u karcinomu slinivky v závislosti na předoperač-ním stagingu (přežití, perioperační komplikace, pozdní komplikace typu  diabetu)
 • Význam měření vzduchové netěsnosti  plicního parenchymu po plicních resekcích  či u pneumotoraxu ve vztahu k terapeutickým možnostem
 • Hodnocení kvality života při operační léčbě dysfunkce pánevního dna

 

 

Odborná literatura

 

 

Ivan Čapov et al.

Chirurgie orgánových metastáz

Galén  2008 ISBN 9788072624935

 

Kala Z, Kiss I, Válek V a kol.

Nádory podjaterní oblasti

Diagnostika a léčba

Grada 2009

ISBN: 978-80-247-2867-4

 

Skalický T.,Třeška V., Šnajdauf J., Kala Z. a kol.

Hepato-pankreato-biliární chirurgie

Maxdrof 2012   ISBN 978-80-7345-269-8

 

Pafko Pavel et al.

Causa Mortis v chirurgii

2005 Galén, s. r. o.

ISBN:  80-7262-300-1

 

Náhlé příhody břišní

Pafko P., Kabát J., Janík V..

Náhlé příhody břišní 

Grada 2005  ISBN: 80-247-0981-3

 

ŠNAJDAUF, J., ŠKÁBA R. Dětská chirurgie.

Galén, 2005. 395 s. ISBN 80-7262-329-X.

 

HOCH J., LEFFLER J. Speciální chirurgie :učebnice pro lékařské fakulty.

Maxdorf, 2003. 224 s. ISBN 80-85912-06-6.

 

CURRENT Diagnosis and Treatment in Surgery (Current Surgical Diagnosis & Treatment)

Gerard M. Doherty

McGraw-Hill ISBN 13: 9780071635158

 

 

Colorectal Surgery: A Companion to Specialist Surgical Practice (Companion to Specialist Surgical Practice) 

Edited by Robin K.S. Phillips

Saunders (W.B.) Co LtdPublished:  2009  ISBN 13: 9780702030109

 

 

Hepatobiliary and Pancreatic Surgery (Master Techniques in General Surgery)

Keith D. Lillemoe, William Jarnigan 

Lippincott Williams and Wilkins 2012 ISBN 13: 9781608311729

 

 

Pearson's Thoracic & Esophageal Surgery

Churchill Livingstone 2008 ISBN 13: 9780443068911 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Principy lex artis v lékařství/PV

 

Způsob zakončení

Odborná rozprava

 

Další požadavky na studenta

 

 

Absolvování vzdělávacích akcí souvisejících s tímto předmětem

 

Přednášející

Prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M,

 Doc. MUDr. Igor Penka, CSc.

 

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Seznámení s právní problematikou v souvislosti se standardy, metodickými pokyny, algoritmy.

 

Odborná literatura

 

 

Standardní literatura doporučená ke specializačním atestacím, aktuální novinky v oblastech medicínského práva

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Cévní chirurgie

 

Způsob zakončení

zápočet

 

Další požadavky na studenta

 

 

Angiochirurgická atestace nebo zařazení do přípravy k této atestaci

Absolvování vzdělávacích akcí souvisejících s předmětem cévní chirurgie

 

Přednášející

 

 

Prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D., doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc.

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Cévní chirurgie je samostatným oborem, který se zabývá diagnostikou a léčbou chronických

a akutních cévních onemocnění. Četnost cévních onemocnění včetně cévních komplikací diabetu má narůstající trend a včasná diagnostika a léčba těchto chorob je celospolečenským zájmem. Důraz se klade na úzkou mezioborovou spolupráci (cévní chirurgie, intervenční angioradiologie, angiologie, podologie).

Návrh témat prací:

Počítačová modelace napětí stěny AAA jako prediktor jeho ruptury

Fágová terapie v léčbě chronických defektů
Distální venózní arterializace
Řešení infekce cévní protézy autologní femorální žilou   

Roboticky asistovaná cévní chirurgie

Revaskularizace kriticky ischemické končetiny pedálním bypassem

Moderní trendy chirurgické léčby syndromu diabetické nohy

Hybridní výkony na tepenném systému

In-situ bypass při revaskularizaci dolní končetiny 

Komplexní přístup k léčbě náhlých tepenných příhod

Moderní přístupy v léčbě žilních onemocnění

Endoskopický odběr žilního štěpu pro periferní bypass

 

Odborná literatura

 

 

Odborné knihy:

Krajíček M., Peregrin J.H., Roček M. a kol.: Chirurgická a intervenční léčba cévních onemocnění. Grada Publishing 2007.

Herman J., Musil D. a kol.: Žilní onemocnění v klinické praxi. Grada Publishing 2011

Ferko, A., Krajina, A.: Arteriální aneuryzmata. Základy endovaskulární a chirurgické léčby. ATD nakl. 1999.

Třeška, V. a kol.: Aneurysma břišní aorty. Grada Publishing 1999

Staffa R.: Záchrana kriticky ischemické končetiny, pedální bypass. Grada Publishing 2005

Hlava A., Krajina A.: Intervenční radiologie. NUCLEUS HK 1996

Firt P., Hejnal J, Vaněk I.: Cévní chirurgie. Avicenum 1991

Hallett J.W.Jr., Mills J.L, Earnshaw J.J., Rokle T.W.: Comprehensive Vascular and Endovascular Surgery, Mosby Elsevier 2009

Cronenwett J.L., Johnston K.W.: Rutherford´s Vascular Surgery. Saunders Elsevier 2010

Rutherford, R.B.: Atlas of Vascular Surgery: basic techniques and exposures. W.B. Saunders

Co. 2000

Časopisy:

Cor et Vasa 

Journal of Vascular Surgery

European Journal of Vascular and Endovascular Surgery

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Chirurgie - blok Neurochirurgie

 

Způsob zakončení

zápočet

 

Další požadavky na studenta

 

 

 

 

Přednášející

 

 

Prof.MUDr.Zdeněk Novák,CSc.

Doc.MUDr.Pavel Cejpek, CSc.

Odb.as.MUDr.Radim Jančálek, Ph.D.

MUDr.Jan Chrastina, Ph.D.

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc.

odb. as. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Předmět se zabývá diagnostikou dif. dg. a operační léčbou  onemocnění periferního a centrálního nervového systému.

Základní témata oboru jsou cévní onemocnění nervového systému, neurotraumatologie,  spondylochirurgie   a funkční neurochirurgie, problematika kraniocerebrální traumatologie, neuroonkologie, cerebrovaskulární neurochirurgie, spondylochirurgie (včetně implantologie), expanze mokového prostoru, terapie postižení periferních nervů,  neuroendoskopie a funkční neurochirurgievčetně stereotaxe, léčby bolesti, neuromodulace a základů peroperační neurofyziologie. Do výuky je zařazena i praktická složka odehrávající se na lůžkovém oddělení, jednotky intenzivní péče a operačním sále, kde je využito možností telekonferenčních technik.

 

Odborná literatura

 

 

 

Základní literatura:

 1. Náhlovský Jiří et al.: Neurochirurgie. Galén, 2006, ISBN: 80-7262-319-2
 2. Smrčka Martin a kol.: Poranění mozku. Grada Publishing, spol. s r.o., 2001, ISBN: 80-7169-820-2
 3. Smrčka M, Přibáň V. a spol.: Vybrané kapitoly z neurochirurgie pro studenty lékařské fakulty , vydavatelství MU, ISBN 80-210-3788-, 2005
 4. Chrastina J a kol. Neurosurgery for Medical Students Brno 2010
 5. Chrastina J. a kol.Akutní stavy v neurochirurgii e dokument . 2011
 6. Zeman Miroslav et al. Speciální chirurgie, 2.vyd.2006 Galén 

Doporučená literatura:

 1. Schmidek H. H., Sweet W. H.: Operative Neurosurgical Techniques. W.B. Saunders Company, 1995.
 2. Youmans J. R.: Neurological Surgery. W.B. Saunders Company, 1996.
 3. Greenberg M.S.: Handbook of  Neurosurgery, 6 edition, Thieme medical Publishers 2006
 4. Sameš Martin a kol.: Neurochirurgie. Učebnice pro lékařské fakulty a postgraduální studium příbuzných oborů.  Maxdorf, s.r., 2005, ISBN: 80-7345-072-0

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Plastická chirurgie

 

Způsob zakončení

zápočet

 

Další požadavky na studenta

 

 

 

 

Přednášející

 

 

Prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc., doc. MUDr. Luboš Dražan, Ph.D., MUDr. Petr Hýža, Ph.D., MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.,

 

Stručná anotace předmětu

 

 

 

Plastická chirurgie se zabývá rekonstrukčními operacemi po ztrátových poraněních nebo rekonstrukcemi defektů u onkologických pacientů, kompletní chirurgií ruky, léčbou vrozených vývojových vad končetin, boltce a genitálií, kompletní péčí o vrozené vývojové vady obličeje s léčbou ortodontickou, chirurgickou a foniatrickou, neurochirurgií periferních nervů horní končetiny a chirurgickou léčbou paresis facialis, chirurgickou léčbou kožních nádorů, chirurgickou léčbou transsexualismu, lymfedémů a estetickou chirurgií.

 

Odborná literatura

 

 

 

Jiří Veselý a kol. – Plastická chirurgie 2007, vydal KPECH, LF MU

Brabb & Smith Plastic Surgery, LWW, ISBN 9780781746984

Greens Operative Hand Surgery, CHL, ISBN 9780443066269

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Popáleniny a rekonstrukční chirurgie/PV

 

Způsob zakončení

zápočet

 

Další požadavky na studenta

 

 

Soustavná přednášková a výuková činnost

 

Přednášející

 

 

Prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc., MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D.

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Popáleniny a rekonstrukční chirurgie:

teoretické a praktické zvládnutí komplexní a kontinuální péče o popáleniny, jak po stránce konzervativní léčby, tak i léčby operační.

Témata: léčba popáleninového šoku, chirurgická léčba popálené rány, profylaxe a léčba komplikací zejména infekčních u rozsáhlých popálenin, psychická a fyzická rehabilitace po těžkému popáleninovém traumatu, sekundární rekonstrukční operace po rozsáhlém popálení.

 

Chirurgická léčba dekubitů, diabetických gangrén a jiných chronických ran, chirurgie ruky,

chirurgická léčba ztrátových poranění, zejména obličeje.

 

Odborná literatura

 

 

- Königová, R.,: Komplexní léčba popálenin,

Grada Publishing, Praha, 1999, 455 stran

- Berish Strauch, Han-Liang Yu: Atlas of Microvascular Surgery, Anatomy and Operative Approaches

Thieme Medical Publishers, New York 1993, ISBN 0-86577-436-6

-Achauer, B. M., et al. : Plastic Surgery díl 1-5

Printed in the USA 2000, 605 stran, ISBN 0-8151-1019-7

-Herndon, D. N.: Total Burn Care

Printed in Great Britain 1997, 597 stran, ISBN-0-7020-1827-9

-Achauer, B., Rajiv, S.,: Achauer and Sood´s Burn Surgery, Reconstruction and Rehabilitation, W B Saunders Co, Printed in USA, 2006, ISBN 9871416037774

-Šimko, Š., Koller J.,: Popáleniny,

Osveta, 1992,  470 stran

Ševčík,P., Černý,V., Vítovec, J.: Intenzivní medicína,

 Druhé rozšířené vydání, Galén, 2003, ISBN 80-7262-203-X

-Brychta, P., Franců, M.:Vybrané kapitoly z plastické chirurgie a popáleninové medicíny

In: Universitní traumatologické centrum MU, LF MU Brno 2001

-M.G.Jeschke, L.-P.Kmolz, F.Sjöberg, S.E.Wolf

Handbook of Burns – Volume 1 - Acute Burn Care

Springer –Verlag/Wien, 2012

P.Brychta, L.P.Kamolz, M.G.Jeschke, R.E.Horch, M.Küntscher

Handbook of Burns – Volume 2 – Reconstruction and Rehabilitation

Springer –Verlag/Wien, 2012

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Ortopedie/PV

 

Způsob zakončení

zápočet

 

Další požadavky na studenta

 

 

Povinné předměty

Vypracování disertační práce, přednášky, publikace, konzultace

 

Přednášející

 

 

Doc.MUDr. Pavel Janíček,CSc., doc.MUDr. Zbyněk Rozkydal, PhD,  Prof. MUDr. Martin Krbec,CSc

doc. MUDr. Richard Chaloupka , CSc.,   doc. MUDr. Martin Repko, PhD.

 

Stručná anotace předmětu

 

 

1.      Komplexní terapie muskuloskeletálních tumorů

2.      Problematika endoprotetiky velkých kloubů, zvl. revizních operací a dlouhodobých výsledků

3.      Kostní a kloubní infekce

4.      Artroskopie a navigace

5.      Využití tkáňového inženýrství v onkochirurgii

6.      Problematika léčení onemocnění páteře, zvl. vrozených + vývojových vad, úrazů, zánětů a nádorů

7.      Problematika využití kultivovaných mesenchymál. buněk (chondrocyty, osteocyty

 

Odborná literatura

 

 

Dungl P. a kol. Ortopedie, Grada 2005, 1.vyd.

Canale T.S. et al. Campbell´s operative orthopaedics, Mosby 2003, 10.vyd.

 

Doporuč. Lit. – časopisy

J Bone Joint Surg. Am, Br

Clinical Orthopaedics

International Orthopaedics

Der Orthopäde

European Spine Journal

Spine

 

 

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Úrazová chirurgie

 

Způsob zakončení

zápočet

 

Další požadavky na studenta

 

 

-erudice ve všeobecné chirurgii min. 3 roky

-zájem o obor úrazová chirurgie

-předpoklady pro klinickou a experimentální vědecko-výzkumnou činnost

-předpoklady pro publikační a přednáškovou činnost

-znalost jednoho světového jazyka

 

 

Přednášející

 

 

Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.

MUDr. Pavel Mach, Ph.D.

MUDr. Petr Nestrojil, CSc.

MUDr. Vítězslav Ruber, Ph.D.

Prof. MUDr. Miloš Janeček,CSc., prof. MUDr. Radek Hart, PhD., doc. MUDr. Libor Paša, PhD., doc. MUDr. Ján Kočiš, PhD., as. MUDr. Radek Veselý, PhD., as. MUDr. Taťána Šrámková, CSc., as. MUDr. Tomáš Pink, PhD., as. MUDr. Martin Sutorý, CSc., as. MUDr. Vladimír Melichar, CSc., as. MUDr. Vratislav Procházka, CSc., as. MUDr. Jan Filipinský, as. MUDr. Radomír Suchomel

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Aktuální problémy hrudní a břišní úrazové chirurgie

Nejnovější diagnostické a léčebné postupy v úrazové chirurgii

Komplexní terapie poranění, včetně problematiky polytraumat a organizace úrazové péče v ČR

Moderní osteosyntetické metody a léčebné postupy při řešení jejich komplikaci

Rekonstrukční výkony poranění měkkých tkání

Miniinvazivní osteosyntetické metody

Problematika dutinových poranění

Ošetření orgánových poranění

Šok MODS, MOF

LSS, DCS, Compartment syndrom, Crush syndrom

Konzervativní léčení úrazů

Nové trendy v traumatologii

Traumatologie končetin, traumatologie parenchymatózních orgánů, traumatologie hrudníku, algoritmy u polytraumat, spinální traumatologie, traumatologie uropoetiského traktu, traumatologie v gynekologii, poúrazová endoprotetika, psychosomatická traumatologie

 

Odborná literatura

 

 

AO Principles of Fracture Management, T.P.Rudei et all.,Thieme 2000

Traumatologie, Vl. Pokorný a kol., Triton 2002

Intenzivní medicína, P. Ševčík, V. Černý a kol.,Galén 2000

Polytrauma v medicíně, J. Drábková, Avicenum 2002

Dungl a kolektiv, Campbells operative /ortopedie a traumatologie/

 

 

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

kardiochirurgie

 

Způsob zakončení

zápočet

 

Další požadavky na studenta

 

 

 

 

Přednášející

Doc. MUDr. Petr Němec, CSc.

 

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Kardiochirurgie se zabývá chirurgickou léčbou vrozených i získaných chorob srdce a velkých cév, včetně transplantace srdce a to u dětí i u dospělých.

Dělí se na chirurgii vrozených srdečních vad u dětí a dospělých, chirurgii chlopenních vad, chirurgickou léčbu ICHS a jejich komplikací, chirurgii hrudní aorty, transplantace srdce.

 

Odborná literatura

 

 

Seznam doporučené literatury:

Hučín – Dětská kardiochirurgie

Dominik – Kardiochirurgie

Lonský – Mimotělní krevní oběh v klinické praxi

Manďák – Intraaortální balónková kontrapulzace

Čerbák – Nejčastější chlopenní vady

Žáček – Interaktivní kardiochirurgie

Němec – Kardiochirurgie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Urologie/PV

 

Způsob zakončení

Zápočet

 

Další požadavky na studenta

 

 

 

 

Přednášející

Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc

 

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Výzkum, diagnostické a terapeutické postupy a opatření onemocnění a poruch uropetického systému obou pohlaví a genitálního systému u mužů.

 

Odborná literatura

 

 

Základní

Dvořáček a kol, Urologie, 1999, Praha

Dvořáček, Babjuk, Onkourologie, 2005, Galen

 

Doporučená

Campbell-Walsh Urology, 10th Edition, Saunders Elsevier, 2012

Urologické listy    periodikum,   ISSN 1214-2085