C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Farmakologie                                                              P

Způsob zakončení

zkouška

Další požadavky na studenta

 

- návštěva přednášek a seminářů

- pedagogické povinnosti v rámci předmětu Farmakologie vyučované na jednotlivých oborech na LF MU (ve shodě se studijním řádem LF MU) – do 10 hod/semestr

 

Přednášející

 

Prof. MUDr. Alexandra  Šulcová, CSc.,

MVDr. Leoš Landa, PhD.; MUDr. Jana Pistovčáková , PhD.; MVDr. Dagmar Vršková, PhD, MUDr. Jana Nováková, PhD.

Stručná anotace předmětu

 

Obecná farmakologie: Definice, Pharmacopoea, léková preskripce. Způsoby aplikace léků, absorpce, distribuce, biotransformace, exkrece, základy farmakokinetiky. Farmakodynamika, specifické a nespecifické mechanismy účinků léků, receptorová teorie účinků léků, vztah dávka-účinek a koncentrace-účinek, racionální a neracionální lékové kombinace. Farmakogenetika. Nežádoucí účinky léků, toxické vedlejší účinky, alergické reakce, sekundární vedlejší účinky, látková závislost. Lékové interakce, farmakodynamické interakce, farmakokinetické interakce, interakce mezi složkami potravy a léky. Vývoj nového léku, klinické pokusy.Obecné zásady terapie otrav.

Speciální farmakologie: Psychoaktivní látky, neuroleptika, antidepresiva, trankvilizéry, psychostimulancia, nootropika, psychotomimetika, hypnosedativa, anorektika.
Analgetika. Opioidy, nenarkotická analgetika. Nesteroidní antiflogistika. Celková a lokální anestetika. Myorelaxancia. Antikonvulsiva, antiepileptika. Antiparkinsonika. Antiemetika.
Ganglioplegika. Léky ovlivňující sympatický nervový systém, přímá a nepřímá sympatomimetika, selektivní a neselektivní antagonisti adrenergních receptorů, sympatolytika. Látky ovlivňující parasympatický nervový systém, přímá a nepřímá cholinergika, parasymaptolytika. Hormony hypothalamu, hypofýzy, štítné žlázy, antithyreoidální látky, insulin, perorální antidiabetika, antihypoglykemika, glukokortikoidy, mineralokortikoidy, estrogeny, antiestrogeny, progestiny, hormonální antikoncepce, androgeny, antiandrogeny, anabolika, ikosanoidy, tokolytika. Histamin, H1, H2 antihistaminika. Krevní náhrady, hemostatika, antikoagulancia. Hypolipidemika.
Kardiotonika, antiarytmika, antianginosní látky, antihypertensiva, diuretika, antidiuretika.
Antiastmatika, antitusika, expektorancia. Acida a digestiva, antacida, látky snižující motilitu GIT, prokinetika, laxancia, choleretika a cholekinetika. Kontrastní látky. Vitamíny.
Antiinfekční látky, antibiotika, antituberkulotika, antimykotika, antimalarika, sulfonamidy, chemoterapeutika. Imunomodulancia, imunosupresiva. Chemoterapeutika nádorových onemocnění, blokátory mitosy, alkylační činidla, antimetabolity, ostatní cytostatika, antibiotika, hormony, radioaktivní isotopy.

 

Odborná literatura

 

  • Základní: Lincová D, Farghali et al.: Základní a aplikovaná farmakologie, 2. přepracovnaé vydání, Galén, 2007
  • Doporučená: Rang H.P., Dále M.M., Ritter J.M., Flower R.J.: Rang and Dale Pharmacology, 6th Edition, Churchill Livingstone, Elsevier, 2000

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Neuropsychofarmakologie                                        PV

Způsob zakončení

Kolokvium

Další požadavky na studenta

Návštěva bloků seminářů a konsultací

 

Přednášející

Prof. MUDr. Alexandra  Šulcová, CSc.

MVDr. Leoš Landa, PhD.; MUDr. Jana Pistovčáková, PhD.; MVDr. Dagmat Vršková, PhD, MUDr. Jana Nováková, PhD.

Stručná anotace předmětu

 

-         Základní principy – neurotransmitery, receptory, přenos signálů a systémy druhých poslů u neuropsychiatrických poruch

-         Třídy neuropsychofarmakanxiolytika, antidepresiva, antipsychotika, kognitiva, hypnosedativa, psychostimulancia, antiepileptika, antiparkinsonika

-         Psychoneuroimunologie stresu a deprese

Odborná literatura

 

Povinná:

-     S. Hynie: Psychofarmakologie v praxi, Galén,  1995

-         C. Song, B.E. Leonard: Základy psychoneuroimunologie, Artax, 2002

-         Neuropsychopharmacology: The Fifth Generation of Progress - http://www.acnp.org/Default.aspx?Page=5thGenerationChapters

Doporučená:

-         J.R. Cooper, J.R., Bloom, F.E., R.H. Roth R.H. : The Biochemical Basis of         Neuropharmacology. 8th Edition, Oxford University Press, 2003.

-         Lyons DM. 2004, V: Textbook of Psychopharmacology, Schatzberg B.N. and Nemeroff C.B. (Eds.), American Psychiatric Publishing, Inc., str. 3-88; 115-1166

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Behaviorální farmakologie                                         PV

Způsob zakončení

Zápočet

Další požadavky na studenta

Návštěva bloků seminářů a konsultací

 

Přednášející

Prof. MUDr. Alexandra  Šulcová, CSc,.

MVDr. Leoš Landa, PhD.; MUDr. Jana Pistovčáková, MVDr. Dagmar Vršková, PhD PhD.; MUDr. Jana Nováková, PhD.

 

Stručná anotace předmětu

 

Interakce léčiv a procesů regulujících chování:

- léčiva a kontrola podnětů

- léčiva a potrestané chování

- léčiva a podmíněné chování (pozitivní a negativní podmiňování)

- léčiva a rozlišování podnětů;  

Odborná literatura

 

Povinná:

-         C. Robin Timmons & L. W. Hamilton: Drugs, Brains and Behavior:

      http://www.mirrorservice.org/sites/www.rci.rutgers.edu/~lwh/drugs/

-         P. Donát: Úvod do etofarmakologie, Folia Ethologica I., Praha, 1998

Doporučená:

-         I.H Ivesrsen, K.A Lattal.: Experimental analysis of behavior I., II., Elsevier, 1991, str. 21-78

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Animální modely poruch CNS                                      PV

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

Návštěva bloků seminářů a konsultací

 

Přednášející

Prof. MUDr. Alexandra  Šulcová, CSc.,

MVDr. Leoš Landa, PhD.; MUDr. Jana Pistovčáková, MVDr. Dagmat Vvršková, PhD PhD.; MUDr. Jana Nováková, PhD.

Stručná anotace předmětu

 

 

Seznámení s modely užívanými v experimentální preklinické farmakologii pro testování neurobiologických mechanismů a potenciálních účinků látek na:

anxietu; agresivitu; sociabilitu; epilepsii; spánek; depresi; schizofrenii, změny lokomoce;  učení a paměť; parkinsonismus; závislosti 

 

Odborná literatura

 

Povinná:

-         Koch M (Ed.), Anímal Model sof neuropsychiatric diseases, Imperiál College Press

            London, 2006

Doporučená:

-         Drug discovery adn evaluation - Pharmacological Analysis, Eds.: Vogel WH et al., Springer-Verlag Berlin, 2002, str:385-723

-         Lyons DM. 2004, V: Textbook of Psychopharmacology, Schatzberg B.N. and Nemeroff C.B. (Eds.), American Psychiatric Publishing, Inc., str. 105-12

       -     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Biochemie                                                      PV

Způsob zakončení

Kolokvium

Další požadavky na studenta

Návštěva přednášek pro studenty všeobecného lékařství.

Znalost látky  biochemie v rozsahu studia všeobecného lékařství.

 Přednášející

 

Prof. RNDr. Eva Táborská, CSc..

Stručná anotace předmětu

 

 

Předmět je zaměřen na biochemické aspekty farmakodynamiky a farmakokinetiky  léčiv.

Odborná literatura

 

Povinná:

- Ledvina, Miroslav - Stoklasová, Alena - Cerman, Jaroslav. Biochemie pro studující medicíny (I. a II. díl). 1. vyd. Praha : Karolinum, 2004. 561 s. ISBN 80-246-0851-0.

 Doporučená:

- Murray, R.K. - Granner, D.K. Harperova biochemie. 3. v ČR. Jinočany : H & H, 2001. 872 s. ISBN 80-7319-003-6

 

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Specializovaná farmakokinetika                                PV

Způsob zakončení

kolokvium

Další požadavky na studenta

Absolvování seminářů a konsultací

 

Přednášející

 

Prof. MUDr. Eva Hadašová-McCaskey, CSc.; PharmDr. Jan Juřica

Stručná anotace předmětu

 

Sylabus:

- Faktory ovlivňující procesy absorpce, distribuce a eliminace léčiv

- Zákonitosti pohybu léčiva v organismu – kompartmentové a nekompartmenové modely

- Principy biologické dostupnosti a ekvivalence léčiv

- Farmakogenetické vlivy na farmakokinetiku léčiv

- Farmakokinetika opakovaného podávání léčiv

- Farmakokinetika psychotropních látek

- Farmakokinetické zvířecí modely in vitro a in vivo

Odborná literatura

 

Povinná:

- Farmakokinetika., Dostálek M a kolektiv autorů (Farmakologického ústavu LF MU)., Grada Publishing,, 2006
- Cytochrome P450- Structure, Mechanism, and Biochemistry, Ed. P. R. Ortiz de Montellano, Springer, 2004, ISBN: 978-0-306-48324-0

- Topics on Drug Metabolism, ed. J. Paxton, InTech, Rijeka, HR. 2012. ISBN:978-953-51-0099-7

Doporučená:

- Clinical Pharmacokinetics. Dhillon S, Kostrzewski A., Pharmaceutical Press, London, 2006
- Drug Metabolism Handbook: Concepts and Applications, Ed. A. F. Nassar, P. F. Hollenberg, J. Scatina, Willey 2009, ISBN: 9780470118030

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Farmakoekonomika                                               PV

Způsob zakončení

kolokvium

Další požadavky na studenta

 

Absolvování kurzu a konsultací

Přednášející

 

prof. Martin Richard John Knapp, BA, MSc, PhD., London, GBm – Hostující profesor LF MU

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Prof. MUDR. Jindřich Šoinar, CSc.

Stručná anotace předmětu

 

Sylabus:

1. Základní farmakoekonomické pojmy a principy.

2. Význam farmakoekonomického hodnocení a rozhodování ve zdravotnictví.

3. Oceňování nákladů. Náklady přímé a nepřímé.

4. Typy farmakoekonomických analýz.

5. Analýza minimalizace nákladů.

6. Analýza nákladové prospěšnosti

7. Analýza nákladové efektivity

8. Analýza nákladové užitečnosti. Měření kvality života a stanovování QALY.

9. Analýza dopadu na rozpočet.

10. Analýza důsledků nákladů.

11. Modelování ve farmakoekonomice (rozhodovací stromy).

12. Markovovy modely.

13. Hodnocení farmakoekonomické studie.

14. Přenositelnost zahraničních farmakoekonomických studií do ČR.

15. Farmakoekonomickéguidelines

16. Farmakoekonomika jako součást klinických studií.

17. Ekonomika zdravotnictví a zdravotnických systémů.

 

Odborná literatura

 

Povinná:

- Základy farmakoekonomiky pro lékaře lékárníky a další pracovníky ve zdravotnictví. T. Doležal et al. ČFES 2007. ISBN 978-80-254-0837-7

 - Zdravotná starostlivosť: náklady, kvalita a výsledky. Výkladový terminologický slovník ISPOR. Marilyn Dix Smith et al. Slovenské vydanie: T. Tesař, V. Foltán. ISPOR 2008.

- www.ispor.org

- www.farmakoekonomika.cz

Doporučená:

- Pharmacoeconomics. T. Walley, A. Haycox, A. Boland. ISBN-10: 0-443-07240-X. Imprint: CHURCHILL LIVINGSTONE 2003.

- Health Economics (3rd edition). Charles E. Phelps. Published by: Addison-Wesley.

- Health care costs, quality and outcomes: ISPOR book of terms. Marilyn Dix Smith et al. ISPOR 2003. ISBN 978-80-969903-1-3