C – Charakteristika studijního předmětu nebo tematického bloku

 

Název studijního předmětu

Nové trendy v patologické fyziologii /PV

 

Způsob zakončení

Zkouška

 

Další požadavky na studenta

Návštěva povinných seminářů

 

Znalost látky  patologické fyziologie v rozsahu VŠ studia. Vypracování eseje.

Téma eseje: Geny a téma mé disertační práce. Diskuze  k tématu je součástí zkoušky. Praktické minimum z molekulární biologie (6 hodin práce v laboratoři).

 

Přednášející

 

 

Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Předmět je zaměřen na interdisciplinární výklad nových etiopatogenetických rysů patologických stavů zásadní důležitosti, jako je  hypoxie, hypoglykémie, zánět, remodelace extracelulární matrix a maligní transformace buňky, až na molekulární úroveň.  Zvláštní pozornost je věnována výkladu multigenní dědičnosti komplexních nemocí. Posluchači budou vedeni k chápání interpretace výsledků analýz genetických asociačních studií komplexních nemocí na poli kardiovaskulárního, neurologického, oftalmologického, dermatologického a onkologického výzkumu.

 

Odborná literatura

 

 

Texty přednášek. Aktuální články dle vlastní rešerše jako podklad pro vypracování eseje.

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tematického bloku

 

Název studijního předmětu

Molekulární fyziologie

 

Způsob zakončení

Zápočet

 

Další požadavky na studenta

 

 

Teoretické ovládnutí předmětu včetně seznámení se se základními molekulárně-biologickými experimentálními metodami relevantními pro molekulární fyziologii.

 

Přednášející

 

 

Doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Cílem předmětu je získání znalostí molekulárně-biologických principů fyziologických dějů a metodik využívaných pro molekulární fyziologii. Znalost molekulárně-biologických základů fyziologických dějů (buněčná komunikace, buněčné interakce, a další) a jejich význam pro integraci a komplexní fyziologické funkce.

 

Odborná literatura

 

 

 

Medical Physiology. Boron WF, Boulpaep EL, 3rd edition, 2016. Saunders, Elsevier Inc. ISBN: 9781455743773.

Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 12th edition, 2011, ISBN 978-1-4160-4574-8.

 

Ganong´s Review of Medical Physiology. 24th edition, 2012, ISBN 978-1-259-00962-4.

Cellular Physiology of Nerve and Muscle. Matthews GG, 4th edition, 2002, ISBN 978-1405103305.

Přehledové a originální publikace dostupné na Web of Science, Scopus, PubMed a dalších databázích dle zaměření disertační práce studenta.

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tematického bloku

Název studijního předmětu

Molekulární patofyziologie

Způsob zakončení

Kolokvium

Další požadavky na studenta

Návštěva povinných seminářů

Znalost látky patologické fyziologie v rozsahu VŠ studia. Písemná práce: „Přínos molekulární patofyziologie pro studovaný specializační obor a její využití ve vlastní dizertační práci.“ (diskuze k tématu je součástí kolokvia).

Přednášející

 

Prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

 

Předmět si klade za cíl seznámit studenta s problematikou molekulární patofyziologie.  Budou vysvětleny aktuální patofyziologické mechanizmy vybraných patologických stavů v rámci interdisciplinárního pohledu.

Zvláštní pozornost je věnována problematice dědičnosti a molekulární patofyziologii orofaciální oblasti.

Odborná literatura

 

 

Základní literatura:

McCance KL, Huether SE. Pathophysiology. The biologic basis for disease in adults and children. Elsevier 2006.

 

Doporučená literatura:

Odborné časopisy dle aktuálního zaměření postgraduanta.

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Molekulární endokrinologie a metabolismus/P

 

Způsob zakončení

Kolokvium

 

Další požadavky na studenta

Návštěva povinných seminářů

 

Znalost látky  patologické fyziologie v rozsahu VŠ studia. Vypracování eseje (téma modifikováno podle konkrétní specializace studenta). Diskuze  k tématu je součástí zkoušky.

 

Přednášející

 

 

Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Předmět má za cíl obeznámit studenty se současným stavem problematiky abnormalit metabolismu základních nutrient, vzájemnou integrací a problematikou hierarchické regulace, genetickými a negenetickými aspekty jejich etiopatogeneze a praktickým dopadem znalostí pro klinickou medicínu a terapii.

 

Odborná literatura

 

 

 

Kaňková K: Vybrané kapitoly z patologické fyziologie: Poruchy metabolizmu a výživy. Masarykova univerzita v Brně, 2005; 59 s., 1. vydání. ISBN 80-210-3670-2

 

Primární recentní literatura.

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tematického bloku

 

Název studijního předmětu

Buněčná elektrofyziologie

 

Způsob zakončení

Zápočet

 

Další požadavky na studenta

 

 

Ovládnutí oboru včetně seznámení se se základními experimentálními metodami.

 

Přednášející

 

 

Doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D.

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Základní principy a význam elektrické aktivity excitabilních buněk.

Seznámení s metodou záznamu membránového napětí a/nebo iontových proudů technikou whole cell patch clamp u izolovaných srdečních buněk či u buněčných linií exprimujících lidské iontové kanály.

 

Odborná literatura

 

 

Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 12th edition, 2011, ISBN 978-1-4160-4574-8.

 

Ganong´s Review of Medical Physiology, 24th edition, 2012, ISBN 978-1-259-00962-4.

Přehledové (případně i originální) práce dostupné na PubMed a Web of Science dle individuálního zaměření studenta.

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tematického bloku

 

Název studijního předmětu

Signální dráhy v buňce

 

Způsob zakončení

Zápočet

 

Další požadavky na studenta

 

Teoretické ovládnutí tématu, včetně různých experimentálních metod používaných ke studiu signalizace v buňkách.

 

Přednášející

 

 

Prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Přehled signálních drah v buňce, jejich regulace a fyziologické účinky. Tvorba jednotlivých neurotransmiterů, hormonů a druhých poslů. Rozdíly v regulaci za fyziologických a patofyziologických podmínek.

 

Odborná literatura

 

 

Základní učebnice fyziologie a biochemie pro lékaře podle návrhu vyučujícího. 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tematického bloku

 

Název studijního předmětu

Experimentální metody v kardiologii

 

Způsob zakončení

Zápočet

 

Další požadavky na studenta

 

Fyziologie kardiovaskulárního systému od celulární po orgánovou úroveň. Praktické zvládnutí základních metod experimentální kardiologie.

 

Přednášející

 

 

Prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Student zvládne přehled funkcí kardiovaskulárního systému, s důrazem na experimentální přístupy od buněčné po orgánovou úroveň. Student ovládne základní laboratorní metodiky experimentální kardiologie – používané v pokusech na zvířatech i v klinické medicíně.

 

Odborná literatura

 

 

 

Medical Physiology. Boron WF, Boulpaep EL, 3rd edition, 2016. Saunders, Elsevier Inc. ISBN: 9781455743773.

Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 12th Edition, 2011, Elsevier Inc.,  ISBN: 978-1-4160-4574-8.

 

Practical methods in cardiovascular research. Editors: S. Dhein, W. Mohr, M. Delmar. 1st edition, 2005, Berlin, Springer. ISBN: 3-540-40763-4.

Physiological Reviews, ISSN: 0031-9333.

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tematického bloku

 

Název studijního předmětu

Klinická fyziologie kardiovaskulárního systému + praktické minimum z neinvazivní diagnostiky srdce a cév

 

Způsob zakončení

Zápočet

 

Další požadavky na studenta

 

Povinná účast na seminářích, znalost principů metodik a praktické zvládnutí alespoň pěti základních neinvazivních technik pro hodnocení srdečně-cévního systému.

 

Přednášející

 

 

MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Cílem předmětu je získání znalostí klinické fyziologie a patofyziologie srdečně-cévního systému a jeho regulací v souladu se zaměřením disertace studenta, včetně molekulární úrovně dějů. Dále získání praktických dovedností pro hodnocení funkce kardiovaskulárního systému ve zdraví i nemoci (např. hypertenze, diabetes mellitus, metabolický syndrom), včetně hodnocení variability krevního tlaku a tepových intervalů (dysbalance autonomního nervového systému).

 

Odborná literatura

 

 

 

Medical Physiology. Boron WF, Boulpaep EL, 3rd edition, 2016. Saunders, Elsevier Inc. ISBN: 9781455743773.

Variabilita frekvencie srdce: Mechanizmy, hodnotenie, klinické využitie. Javorka K. et al., nakl. Osveta, Martin, Slovenská republika 2013.

Variabilita srdeční frekvence: Využití v interní praxi se zaměřením na metabolický syndrom. Pumprla J, Sovová E, Howorka K. Interní Med. 2014; 16(5): 205–208. 

 

Aktuální články k tématu dle zaměření disertační práce studenta.