C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Gynekologická endokrinologie/P

Způsob zakončení

Zápočet

Další požadavky na studenta

 

Znalost předmětu gynekologická endokrinologie v rozsahu specializační přípravy.

Přednášející

 

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA,  doc. MUDr. Igor Crha, CSc., Prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D., as. RNDr. Jana Žáková, Ph.D., doc. MUDr. Michal Pohanka, PhD., Prim. MUDr. Martin Petrenko, CSc.,

 

Stručná anotace předmětu

 

Znalost lidské fyziologie a reprodukční endokrinologie ve vztahu k mužskému a ženskému reprodukčnímu systému. Znalost principů dědičnosti chromozomálních a genetických poruch. Znalost gametogeneze a oplodnění, organogeneze a vývoje embrya a všech jeho orgánových systémů, vývoje placenty, obalů a amniální tekutiny. Znalost cytologie a histologie ve vztahu ke gynekologii a porodnictví. Znalost infekčních agens, infekčních chorob a komplikací s tímto spojených v gynekologii a porodnictví.Znalost imunologických mechanismů a principů reprodukční imunologie. Znalost vlastností, farmakodynamiky, účinků, interakcí a rizik léčiv používaných v gynekologii a porodnictví.

Odborná literatura

 

Základní:

Kolařík, Dušan, Halaška, Michael, Feyereisl, Jaroslav. Repetitorium gynekologie, Praha: Maxdorf, 2008. 1030 s.  ISBN 978-80-7345-138-7

Rob, Lukáš a kol., Gynekologie, Druhé doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén 2008, 319 s. ISBN 978-80-7262-501-7

Hájek, Zdeněk a kol. Rizikové a patologické těhotenství. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007, 444 s.   ISBN 80-247-0418-8.

Čech, Evžen a kol.  Porodnictví. 2.přepracované vydání, Praha: Grada Publishing, 2007. 546 s.  ISBN 80-247-1303-9.

Základy gynekologické endokrinologie / David Cibula, Milan R. Henzl, Jaroslav Živný a kol.. -- 1. vyd.. -- Praha : GRADA Publishing, 2002.. -- 340 s.

 

Výběrové přednášky z gynekologie a porodnictví / Pavel Ventruba a kol.. -- 1. vyd.. -- Brno : Masarykova univerzita, 1997.. -- 103 s.

Doporučená:

Infekce v gynekologii / Jaromír Mašata, Anna Jedličková a kol.. -- 1. vyd.. -- Praha : Maxdorf, 2006.. -- 154 s.

Pediatric and adolescent gynecology / S. Jean Herriot Emans, Marc R. Laufer, Donald P. Goldstein.. -- 5th ed.. -- Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2005, 1076 s.

Novak's gynecology / editor Jonathan S. Berek ; illustration and graphic and graphic design Timothy C. Hengst.. -- 13th ed.. -- Philadelphia : Lippincott Williams-Wilkins, 2002, 1432 s.

Časopisy:

Česká gynekologie, Gynekolog, Gynekologie po promoci, Moderní gynekologie a porodnictví, Praktická gynekologie, American Journal of Obstetrics and Gynekology, British Journal of Obstetrics and Gynekology, Fertility and Sterility, Obstetrics and Gynekology, Geburtshilfe und Frauenheilkunde

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Urogynekologie/PV

Způsob zakončení

Zápočet

Další požadavky na studenta

 

 

Znalost urogynekologie v rozsahu specializační přípravy.

Přednášející

 

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA,  doc. MUDr. Martin Huser, Ph.D., Prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

 

Detailní znalost etiologie a projevů chorob dolní části ženského močového traktu. Znalost principů vyšetřování i konzervativní, operační a pooperační léčby a péče.Teoretické znalosti anatomie, fyziologie a patofyziologie uretrovezikální jednotky, vyšetřovací metody. Konzervativní postupy v terapii inkontinence moče a poruch mikce. Ovládnutí technik urogynekologických vyšetřovacích metod a cystoskopie. Interpretace zobrazovacích metod se zaměřením na pánevní dno (rtg, UZ, CT, MRI). Znalost operačních metod v léčbě stresové inkontinence. Změny polohy pánevních orgánů – normální stav, retroverze dělohy, descensus dělohy, prolaps dělohy, cystokéla a rektokéla. Konzervativní a operační léčba poruch statiky pánevního dna.

 

Odborná literatura

 

Základní:

Urogynekologie / Michael Halaška.. -- 1. vyd.. -- Praha : Galén, 2004.. -- xvi, 256 s., obr.

Rob, Lukáš a kol., Gynekologie, Druhé doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén 2008, 319 s.

ISBN 978-80-7262-501-7

Diagnostic imaging.  Paula J. Woodward ... [et al.].. -- 1st ed.. -- Salt Lake City, Utah : Amirsys, 2005

 

Doporučená:

Ob/gyn secrets / Thomas J. Bader.. -- 3rd ed. updated. -- Philadelphia : Elsevier-Mosby, 2005, 428 s.

Essentials of obstetrics and gynecology / Neville F. Hacker, J. Goorge Moore, Joseph C. Gambone.. -- 4th ed.. -- Philadelphia : Elsevier Saunders, 2004, 520 s.

Ultrasound and endoscopic surgery in obstetrics and gynaecology/ Dirk Timmerman, Jan Deprest and Tom Bourne.- 1st ed.. -- London : Springer, 2003. 344 s.

Novak's gynecology / editor Jonathan S. Berek ; illustration and graphic and graphic design Timothy C. Hengst.. -- 13th ed.. -- Philadelphia : Lippincott Williams-Wilkins, 2002, 1432 s.

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Perinatologie/PV

Způsob zakončení

Zápočet

Další požadavky na studenta

 

Znalost předmětu perinatologie v rozsahu specializační přípravy.

Přednášející

 

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA,  doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc., Prim. MUDr. Petr Janků, Ph.D., Prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

 

Fyziologické těhotenství: fyziologie matky a plodu a jejich interakcí, znalost předporodní, porodní a poporodní péče včetně psychologické profylaxe. Detailní znalost porodnické analgesie a anestezie.

Rizikové těhotenství: Povinná znalost všech rizik v těhotenství, při porodu a v puerperiu spolu s jejich řešením. Znalost fetálních a novorozeneckých onemocnění, resuscitace novorozence a principů péče o novorozence.

Mateřská a perinatální úmrtnost: Znalost relevantních definicí, statistiky, konceptů a jejich význam.

Genetika: Detailní znalost screeningu a diagnózy fetálních abnormalit. Znalost fyziologického a patologického karyotypu, genetických příčin neplodnosti a časných těhotenských ztrát. Schopnost sdílet tyto informace s pacienty a diskutovat nad jejich významem.

Fetální monitoring: Povinná znalost principu a hodnocení uznávaných metod monitorování plodu před a během porodu a zkušenost s jejich používáním.

Odborná literatura

 

Základní:

Porodnictví / Evžen Čech, Zdeněk Hájek, Karel Maršál, Bedřich Srp a kolektiv.. -- 2., přepracované a doplněné vyd.. -- Praha : Grada, 2007.. -- 544 s.

Porodnické operace / Antonín Doležal a kol.. -- 1. vyd.. -- Praha : Grada Publishing, 2007.. -- 376 s.

Moderní porodnictví / Aleš Roztočil a kol. – 1. vyd. – Praha: Grada Publishing, 2008

Rizikové a patologické těhotenství / Zdeněk Hájek – 1. vyd. – Praha: Grada, 2009

Doporučená:

Základy prenatální diagnostiky / Zdeněk Hájek, Eduard Kulovaný, Milan Macek.. -- 1. vyd.. -- Praha : Grada Publishing, 2000.. -- 423 s., [8] s. obr. příl. : il., tabulky.

Differential diagnosis in obstetric and gynecologic ultrasound / R.A.I. Bisset, A.N. Khan, N.B. Thomas.. -- 2nd ed. Saunders, 2002., 452 s.

Handbook of obstetric and gynecologic emergencies / Guy I. Benrubi.. -- 2nd ed.. -- Philadelphia : Lippincott Williams-Wilkins, 2001, 447 s.

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Prenatální diagnostika v gynekologii a porodnictví/PV

Způsob zakončení

Zápočet

Další požadavky na studenta

 

 

Znalost ultrazvukové diagnostiky v rozsahu specializační přípravy.

Přednášející

 

doc. MUDr. Igor Crha, CSc., doc. MUDr. Martin Huser, Ph.D., Prim. MUDr. Petr Janků, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

 

Znalost fyzikálních principů a biologických účinků tepla, zvuku a elektromagnetického záření. Porozumění principu laseru, EKG a zobrazovacích metod (rentgen, UZ, NMR). Detailní znalost normální a patologické anatomie plodu, placenty a plodových obalů, fetální biometrie, zhodnocení růstu a chování plodu, zhodnocení fetálního a uteroplacentárního oběhu. Povinná znalost odhadu gestačního stáří plodu. Znalost invazivní diagnostiky a terapeutických postupů. Detailní znalost ultrazvukových aspektů normální pánevní anatomie, gynekologických onemocnění. Znalost ultrazvukových aspektů neplodnosti a UZ asistovaných invazivních technik.

Odborná literatura

 

Základní:

Základy prenatální diagnostiky / Zdeněk Hájek, Eduard Kulovaný, Milan Macek.. -- 1. vyd.. -- Praha : Grada Publishing, 2000.. -- 423 s., [8] s. obr. příl. : il., tabulky.

Porodnictví / Evžen Čech, Zdeněk Hájek, Karel Maršál, Bedřich Srp a kolektiv.. -- 2., přepracované a doplněné vyd.. -- Praha : Grada, 2007.. -- 544 s.

Differential diagnosis in obstetric and gynecologic ultrasound / R.A.I. Bisset, A.N. Khan, N.B. Thomas.. -- 2nd ed. Saunders, 2002., 452 s.

Porodnictví / Antonín Zwinger et al.. -- 1. vyd.. -- Praha : Galén, 2004,  532 s.

Doporučená:

Diagnostic imaging. Obstetrics / Paula J. Woodward ... [et al.].. -- 1st ed.. -- Salt Lake City, Utah : Amirsys, 2005

Ultrasound and endoscopic surgery in obstetrics and gynaecology/ Dirk Timmerman, Jan Deprest and Tom Bourne.- 1st ed.. -- London : Springer, 2003. 344 s.

Handbook of obstetric and gynecologic emergencies / Guy I. Benrubi.. -- 2nd ed.. -- Philadelphia : Lippincott Williams-Wilkins, 2001, 447 s.

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Reprodukční gynekologie/PV

Způsob zakončení

Zápočet

Další požadavky na studenta

 

 

Znalost reprodukční gynekologie v rozsahu specializační přípravy.

Přednášející

 

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA,  doc. MUDr. Igor Crha, CSc., Prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D., doc. MUDr. Martin Huser, Ph.D., as. RNDr. Jana Žáková, Ph.D., doc. MUDr. Michal Pohanka, PhD.

Stručná anotace předmětu

 

Povinná znalost etiologie, patogeneze, patofyziologie, symtomatologie, diagnózy a diferenciální diagnózy somatických a psychosomatických gynekologických onemocnění. Znalost gynekologické endokrinologie a její klinické aplikace na reprodukční systém. Znalost normálního a patologického sexuálního vývoje a specifické gynekologické poruchy mladých dívek a adolescentů. Znalost normální menstruace a patofyziologie menstruačních poruch, jejich vyšetřování a léčba. Znalost patofyziologie klimakteria a postmenopauzy včetně prevence, diagnózy, léčby a dlouhodobého sledování pacientek. Znalost epidemiologie, etiologie, diagnostiky, léčby a komplikací pohlavně přenosných chorob. Znalost indikací, technik a komplikací indukovaného potratu.Znalost psychopatologie a managementu psychosexuálních obtíží a vlivu stresu na funkční poruchy jako menstruální a ovariální dysfunkce, chronická pánevní bolest a stresová inkontinence.

Odborná literatura

 

Základní:

Základy gynekologické endokrinologie / David Cibula, Milan R. Henzl, Jaroslav Živný a kol.. -- 1. vyd.. -- Praha : GRADA Publishing, 2002.. -- 340 s.

Rob, Lukáš a kol., Gynekologie, Druhé doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén 2008, 319 s. ISBN 978-80-7262-501-7

 

Výběrové přednášky z gynekologie a porodnictví / Pavel Ventruba a kol.. -- 1. vyd.. -- Brno : Masarykova univerzita, 1997.. -- 103 s.

Novak's gynecology / editor Jonathan S. Berek ; illustration and graphic and graphic design Timothy C. Hengst.. -- 13th ed.. -- Philadelphia : Lippincott Williams-Wilkins, 2002, 1432

Doporučená:

Infekce v gynekologii / Jaromír Mašata, Anna Jedličková a kol.. -- 1. vyd.. -- Praha : Maxdorf, 2006.. -- 154 s.

Essentials of obstetrics and gynecology / Neville F. Hacker, J. Goorge Moore, Joseph C. Gambone.. -- 4th ed.. -- Philadelphia : Elsevier Saunders, 2004, 520 s.

s.

Handbook of obstetric and gynecologic emergencies / Guy I. Benrubi.. -- 2nd ed.. -- Philadelphia : Lippincott Williams-Wilkins, 2001, 447 s.

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Asistovaná reprodukce/PV

Způsob zakončení

Zápočet

Další požadavky na studenta

 

 

Znalost asistované reprodukce v rozsahu specializační přípravy.

Přednášející

 

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA,  doc. MUDr. Igor Crha, CSc., Prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D., doc. MUDr. Martin Huser, Ph.D. as. RNDr. Jana Žáková, Ph.D., doc. MUDr. Michal Pohanka, PhD., ,

Stručná anotace předmětu

 

Povinná znalost příčin a diagnostických algoritmů ženské a mužské neplodnosti. Detailní znalost endokrinologické terapie. Znalost technik používaných v asistované reprodukci. Plánované rodičovství - znalost všech metod sterilizace a kontracepce, jejich kontraindikací a komplikací. Gynekologická endokrinologie s ohledem na reprodukci, fyziologie a patologie reprodukce. Diagnostické postupy u neplodnosti. Možnosti léčby sterility včetně metod asistované reprodukce. Zásady hormonální stimulace ovarií. Vazby k dalším oborům ve vztahu k lidské reprodukci (genetika, andrologie, sexuologie, fyziologie). Znalost gametogeneze a oplodnění, organogeneze a vývoje embrya a všech jeho orgánových systémů, vývoje placenty, obalů a amniální tekutiny. Detailní znalost běžných fetálních malformací.

 

 

Odborná literatura

 

Základní:

Základy gynekologické endokrinologie / David Cibula, Milan R. Henzl, Jaroslav Živný a kol.. -- 1. vyd.. -- Praha : GRADA Publishing, 2002.. -- 340 s.

Novak's gynecology / editor Jonathan S. Berek ; illustration and graphic and graphic design Timothy C. Hengst.. -- 13th ed.. -- Philadelphia : Lippincott Williams-Wilkins, 2002, 1432 s.

Gynekologie / Karel Citterbart et al.. -- 1. vyd.. -- Praha : Galén, 2001.. -- xvi, 278 s., obr.

Výběrové přednášky z gynekologie a porodnictví / Pavel Ventruba a kol.. -- 1. vyd.. -- Brno : Masarykova univerzita, 1997.. -- 103 s.

 

Doporučená:

Infekce v gynekologii / Jaromír Mašata, Anna Jedličková a kol.. -- 1. vyd.. -- Praha : Maxdorf, 2006.. -- 154 s.

Essentials of obstetrics and gynecology / Neville F. Hacker, J. Goorge Moore, Joseph C. Gambone.. -- 4th ed.. -- Philadelphia : Elsevier Saunders, 2004, 520 s.

Handbook of obstetric and gynecologic emergencies / Guy I. Benrubi.. -- 2nd ed.. -- Philadelphia : Lippincott Williams-Wilkins, 2001, 447 s.

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Gynekologická operativa/PV

Způsob zakončení

Zápočet

Další požadavky na studenta

 

 

Znalost gynekologické operativy  v rozsahu specializační přípravy.

Přednášející

 

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA,  doc. MUDr. Igor Crha, CSc., Ph.D., Prim. MUDr. Petr Janků, Ph.D., Prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D., doc. MUDr. Martin Huser, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

 

Operační techniky v gynekologii

Abdominální operace: otevření dutiny břišní ze středního, pararektálního a příčného suprapubického řezu. Enukleace myomů, totální hysterektomie s exstirpací adnex, operace na adnexech, včetně konservativního ošetření tubární gravidity. Operace při stressové inkontinenci moče (asistence). Appendektomie. Sutura poraněného střeva a močového měchýře.

Vaginální operace: vulvektomie, incize hymenální atrézie a stenózy, kyretáž hrdla a těla děložního, exstirpace vaginálních nádorů. Operace na děložním hrdle. Poševní plastiky. Vaginální hysterektomie. Hemisekce dělohy. Zadní kolpotomie. Operace perineálních píštělí.

Endoskopie: laparoskopická technika, indikace, technické provedení, kontraindikace, komplikace. Endoskopické nástroje a přístroje. Základní fyzikální znalosti v elektrochirurgii a využití laseru. Hysteroskopie, indikace, technické provedení, kontraindikace, komplikace

 

Odborná literatura

 

Základní:

Novak's gynecology / editor Jonathan S. Berek ; illustration and graphic and graphic design Timothy C. Hengst.. -- 13th ed.. -- Philadelphia : Lippincott Williams-Wilkins, 2002, 1432 s.

Porodnické operace / Antonín Doležal a kol.. -- 1. vyd.. -- Praha : Grada Publishing, 2007.. -- 376 s.

Gynekologie / Karel Citterbart et al.. -- 1. vyd.. -- Praha : Galén, 2001.. -- xvi, 278 s., obr.

Handbook of obstetric and gynecologic emergencies / Guy I. Benrubi.. -- 2nd ed.. -- Philadelphia : Lippincott Williams-Wilkins, 2001, 447 s.Výběrové přednášky z gynekologie a porodnictví / Pavel Ventruba a kol.. -- 1. vyd.. -- Brno : Masarykova univerzita, 1997..
-- 103 s.

Doporučená:

Practical gynecologic oncology / Jonathan S. Berek, Neville S. Hacker.. -- 4th ed.. -- Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2005, 908 s.

Gynecologic cancer / David M. Gershenson ...[et al.].. -- 1st ed.. -- Philadelphia : Elsevier Churchill Livingstone, 2004, 1001 s.

Essentials of obstetrics and gynecology / Neville F. Hacker, J. Goorge Moore, Joseph C. Gambone.. -- 4th ed.. -- Philadelphia : Elsevier Saunders, 2004, 520 s.

Handbook of obstetric and gynecologic emergencies / Guy I. Benrubi.. -- 2nd ed.. -- Philadelphia : Lippincott Williams-Wilkins, 2001, 447 s.

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Onkogynekologie/PV

Způsob zakončení

Zápočet

Další požadavky na studenta

 

 

Znalost onkogynekologie  v rozsahu specializační přípravy.

Přednášející

 

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA,  Prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.,
as. MUDr. Luboš Minář, Ph.D., doc. MUDr. Martin Huser, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

 

Povinná znalost epidemiologie, etiologie a primární i sekundární prevence. Detailní znalost diagnostických technik včetně stagingu a léčby gynekologických preinvazivních a invazivních karcinomů a paliativní péče. Etiopatogeneze, histopatologie, diagnostika a léčba prekanceróz            a zhoubných nádorů. Prebioptické vyšetřovací metody v diagnostice prekanceróz děložního hrdla, terminologie a interpretace kolposkopických nálezů, terminologie a způsob hodnocení cervikální onkologické cytologie. Zhoubné nádory hrdla a těla děložního, ovaria a vulvy. Nemoci trofoblastu. Zhoubné nádory prsu. Zásady chirurgické léčby v onkogynekologii. Chemoterapie, radioterapie a podpůrná léčba. Komplexní terapie zhoubných nádorů. Osvojení techniky kolposkopie, odběru cervikální cytologie a hybridizačního vyšetření na virovou DNA. Moderní operační výkony na děložním hrdle (LEEP).

 

Odborná literatura

 

Základní:

Gynecologic cancer / David M. Gershenson ...[et al.].. -- 1st ed.. -- Philadelphia : Elsevier Churchill Livingstone, 2004, 1001 s.

Practical gynecologie oncology / Jonathan S. Berek, Neville S. Hacker.. -- 4th ed.. -- Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2005, 908 s.

Gynekologie / Karel Citterbart et al.. -- 1. vyd.. -- Praha : Galén, 2001.. -- xvi, 278 s., obr.

 

 

Doporučená:

Essentials of obstetrics and gynecology / Neville F. Hacker, J. Goorge Moore, Joseph C. Gambone.. -- 4th ed.. -- Philadelphia : Elsevier Saunders, 2004, 520 s.

Novak's gynecology / editor Jonathan S. Berek ; illustration and graphic and graphic design Timothy C. Hengst.. -- 13th ed.. -- Philadelphia : Lippincott Williams-Wilkins, 2002, 1432 s.

Handbook of obstetric and gynecologic emergencies / Guy I. Benrubi.. -- 2nd ed.. -- Philadelphia : Lippincott Williams-Wilkins, 2001, 447 s.

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Senologie/PV

Způsob zakončení

Zápočet

Další požadavky na studenta

 

 

Znalost senologie v rozsahu specializační přípravy.

Přednášející

 

as. MUDr. Luboš Minář, Ph.D., as. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D., prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc.

Stručná anotace předmětu

 

Znalost epidemiologie, etiologie a primární i sekundární prevence. Detailní znalost diagnostických technik včetně stagingu a léčby preinvazivních a invazivních karcinomů a paliativní péče. Etiopatogeneze, histopatologie, diagnostika a léčba prekanceróz a zhoubných nádorů prsu. Znalosti prevence onemocnění prsů, dispenzarizace, včasná diagnostika. Dysplázie prsů a benigní onemocnění. Zásady konzervativní a operační léčby, komplexní léčba zhoubných onemocnění prsů. Ovládnutí technik vyšetření prsů a operačních výkonů na prsu. Současné problémy senologické diagnostiky, mamografický screening a jeho kontroverze. Doporučené postupy v péči o ženský prs - prevence karcinomu prsu. Opatření pro snížení úmrtnosti na nádory prsu. Genetický karcinom prsu. Sporadické nádory prsu

Odborná literatura

 

Základní:

Nemoci prsu pro gynekology / Pavel Strnad, Jan Daneš.. -- 1. vyd.. -- Praha : GRADA Publishing, 2001.. -- 324 s.

Rob, Lukáš a kol., Gynekologie, Druhé doplněné a přepracované vydání, Praha: Galén 2008, 319 s. ISBN 978-80-7262-501-7

Gynecologic cancer / David M. Gershenson ...[et al.].. -- 1st ed.. -- Philadelphia : Elsevier Churchill Livingstone, 2004, 1001 s.

 

Doporučená:

Základy gynekologické endokrinologie / David Cibula, Milan R. Henzl, Jaroslav Živný a kol.. -- 1. vyd.. -- Praha : GRADA Publishing, 2002.. -- 340 s.

Practical gynecologie oncology / Jonathan S. Berek, Neville S. Hacker.. -- 4th ed.. -- Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2005, 908 s.

Novak's gynecology / editor Jonathan S. Berek ; illustration and graphic and graphic design Timothy C. Hengst.. -- 13th ed.. -- Philadelphia : Lippincott Williams-Wilkins, 2002, 1432 s.