C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Lékařská fyziologie

Způsob zakončení

zkouška

Další požadavky na studenta

 

 

Přednášející

 

Prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc.

Stručná anotace předmětu

 

Cílem předmětu je poskytnout studentům poznatky o základních fyziologických funkcích buněk, orgánů a orgánových systémů člověka a jejich vzájemných interakcí. Výuka je zaměřena rovněž na homeostatické mechanismy a regulační systémy až do úrovně psychoneuro-imunoendokrinních regulací. Předmět obsahem vhodně doplňuje biochemii.

 

Odborná literatura

 

 

Základní:

Ganong, William F. Přehled lékařské fyziologie 20.. vyd. Galén,2005. Index. ISBN 80-7262-311-7.

TROJAN, Stanislav., a kol. Lékařská fyziologie. 4. vyd. Praha: Grada publishing, 2003, 772 s. ISBN 80-247-0512-5.

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Biochemie

Způsob zakončení

zkouška

Další požadavky na studenta

 

 

Přednášející

 

Prof. RNDr. Eva Táborská, CSc., Prof.MUDr.Vladimír Palyza, CSc., Doc.RNDr.Jiří Dostál, CSc.

Stručná anotace předmětu

 

Cílem předmětu je poskytnout znalosti o základních metabolických pochodech a drahách probíhajících na buněčné úrovni eukaryontů. V návaznosti na tyto bazální znalosti jsou rozvíjeny principy intermediárního metabolismu a jeho regulace na různých úrovních. Pozornost je věnována zvláštnostem metabolismu jednotlivých tkání (kosterní a srdeční sval, játra, ledviny, endotel, enterocyty, mozek) a jejich biochemickým poruchám. Jsou zdůrazněny současné nové poznatky na molekulárně-biologické úrovni (signální dráhy, mezibuněčná komunikace ad.)

Odborná literatura

 

Základní:

Ledvina M., Stoklasová A., Cerman J.: Biochemie pro studující medicíny. Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum 2004  (ISBN 80-246-0850-2)

 

Murray, R.K. - Granner, D.K. , Rodwell V.W.: Harper’s Illustrated  Biochemistry.  27th edition. 2006 The McGraw-Hill Companies

 

Doporučená:

Devlin T.Textbook of Biochemistry with clinical correlations.6th edition. 2006 Wiley-Liss.,Hoboken. ISBN 13 978-0-471-67808-3

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Klinická biochemie

Způsob zakončení

zkouška

Další požadavky na studenta

 

 

Přednášející

 

Prof. MUDr. Vladimír Palyza, CSc., Doc.MUDr.Milan Dastych, CSc., MBA

Stručná anotace předmětu

 

Cílem předmětu je poskytnout informace o využití biochemických vyšetření při  klinické diagnostice chorob. Důraz je kladen na pochopení metabolických a patobiochemických souvislostí.  Je rovněž věnována pozornost preanalytické fázi vyšetření, interpretaci výsledků a stanovení referenčních rozmezí.

 

 

 

Odborná literatura

 

Základní:

Racek J.  Klinická biochemie, 2.vydání, Galén 2006 ISBN80-762-324-9

 

Doporučená:

Clinical Chemistry Anderson S.C., Cockayne S. Waveland Press, Inc.2007, ISBN 1-57766-514-4