C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

 Lékařská mikrobiologie /P

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

Povinný předmět

 

Přednášející – garant

 

Prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.

Stručná anotace předmětu

 

Zahrnuje zkoušky, zápočty a kolokvia za předměty volitelné a další iniciativu ke zvýšení odborné způsobilosti a připravenosti daného studenta k výkonu vědecké práce a následné vypracování disertační práce.

Ve vlastním předmětu Lékařská mikrobiologie se počítá se samostatným studiem odborné literatury, doplněným o potřebné konzultace.

Odborná literatura

 

 

Votava M.: Lékařská mikrobiologie  obecná,  2. přeprac. vyd. Neptun, Brno, 2005. 351 s.

Votava M. a kol.: Lékařská mikrobiologie speciální. Neptun, Brno 2004. 495 s.

Název studijního předmětu

Nové trendy v lékařské imunologii  /P

Způsob zakončení

kolokvium

Další požadavky na studenta

Povinný  předmět

 

Přednášející

 

prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

Stručná anotace předmětu

 

Výuka navazuje na poznatky z imunologie získané během studia na lékařské fakultě, které doplňuje zejména o některé nové koncepce, které se objevily během posledních let. Důraz je kladen zejména na poznatky týkající se mechanismů nespecifické i specifické imunity, včetně regulačních vztahů uvnitř imunitního systému. Studenti budou též seznámeni s moderními laboratorně-diagnostickými metodami a jejich praktickým využitím ve výzkumu.  

Odborná literatura

 

Základní literatura:

Cellular and molecular immunology. Edited by Abul K. Abbas – Andrew H. Lichtman. 5th ed., updated. Philadelpha, PA : Elsevier Saunders, 2005. 562 s.

Doporučená literatura:

Hořejší, Václav – Bartůňková, Jiřina. Základy imunologie. 3. vyd. Praha : Triton, 2005. 279 s. ISBN 8072546864

Název studijního předmětu

Klinická genetika /PV

Způsob zakončení

kolokvium

Další požadavky na studenta

Povinně-volitelný předmět

 

Přednášející

 

MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
RNDr. Barbora Ravčuková

Stručná anotace předmětu

 

Základy klinické cytogenetiky: normální a patologický karyotyp, indikace k prenatálnímu a postnatálnímu vyšetření karyotypu, metody prenatální cytogenetické diagnostiky, prenatální screeningová vyšetření, klinické příznaky vrozených chromosomálních aberací, získané chromosomální aberace, syndromy se zvýšenou instabilitou chromosomů. Základy DNA diagnostiky: současné možnosti vyšetřování vybraných monogenně dědičných onemocnění, prenatální diagnostika metodami molekulární genetiky, současné možnosti a znalosti o genové terapii a mapování lidského genomu. Základy onkogenetiky. Vrozené poruchy metabolismu: vyšetřovací možnosti, prenatální a postnatální diagnostika, základní klinické příznaky, nejčastější onemocnění, postnatální screening, léčba. Klinická genetika: indikace k vyšetření v genetické poradně, typy dědičnosti, příklady častějších dědičných chorob a vrozených vývojových vad, jejich dědičnost, prevence primární a sekundární, známé teratogeny v graviditě, příklady monogenně dědičných chorob, jejich diagnostika, klinické příznaky, možnosti prenatální diagnostiky, genetické poradenství u poruch reprodukce, reprodukční medicína, preimplantační diagnostika. Etické problémy vyvolané pokroky v genetice, právní normy.

Odborná literatura

 

Základní literatura:

Harper, Peter S. Practical genetic counselling. 4. ed. Oxford : Butterworth-Heinemann, 1993. 348 s. Věc. rejstř. ISBN 0-7506-0928-1.

Sršeň, Štefan - Sršňová, Klára. Základy klinickej genetiky b. 2. preprac. a rozš. vyd. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 1995. 259 s. : o. Bibliogr. - Index. ISBN 80-217-0477-2.

Kapras, Jan. Pokroky v lékařské genetice. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1992. 141 s.

Doporučená literatura:
Thompson, James S. - Thompsonová, Margaret W. Klinická genetika : Genetics in medicine (Orig.). Translated by Viliam Izakovič. 1. vyd. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 1988. 437 s. Obsahuje jmen. a věc. rejstřík.
Kučerová, Maria. Vrozené a získané poruchy lidských chromosomů [Kučerová, 1988]. Praha : Avicenum, 1988.
Hyánek, Josef. Klinické a biochemické aspekty vrozených metabolických poruch. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1980. 280 s. Bibliogr. - Věc.rejstř.  Michalová, Kyra. Úvod do lidské cytogenetiky. Vyd. 1. V Brně : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999. 172 s. Obsahuje bibliografii. ISBN 80-7013-281-7.
Šmarda, Jan. Člověk v proudu dědičnosti (Geny v lidském zdraví a nemoci). Praha : Grada-Avicenum, 1999. 136 s. ISBN 80-7169-768-0.

Zdravotnické aktuality Ministerstva zdravotnictví ČR, Sv. 227. Bibliogr. - Rejstř. ISBN 80-85047-101.

Žižka, Jan. Diagnostika syndromů a malformací. 1. vyd. Praha, 1994. 414 s. Obr. a věc. rejstř.. ISBN 80-85824-04-3.
 Wiedemann, H.-R. - Kunze, J. Atlas klinických syndromů : pro kliniku a praxi : Atlas der klinischen syndrome für klinik und praxis (Orig.). Translated by Miloslav Navrátil, Edited by F.-R. Grosse. 1. čes. vyd. Martin : Osveta, 1996. xxvii, 684. Obsahuje rejstřík. ISBN 80-217-0517-5

Název studijního předmětu

Molekulární biologie nádorů/PV

Způsob zakončení

Zkouška, kolokvium

Další požadavky na studenta

Povinně -volitelný předmět

 

Přednášející

 

doc. RNDr. Jana Šmardová, CSc.

Stručná anotace předmětu

 

Hlavním cílem kurzu je pochopení pojmu kancerogeneze jako vícestupňového, komplexního procesu a objasnění molekulárních mechanismů, které jsou během tohoto procesu poškozeny. Základními tematickými okruhy jsou: regulace buněčného cyklu a jejich poškození během kancerogeneze; apoptóza a nádory; individuální dispozice k nádorům; telomery, telomeráza a nádory; nádorová angiogeneze; tvorba metastáz; genetická nestabilita nádorů; epigenetické změny u nádorů..

Odborná literatura

 

Základní literatura:

Weinberg, Robert: The Biology of Cancer, Garland Science, 2007. ISBN 0-8153-4076-1