C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Onkologie/P

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

Absolvování vzdělávacích akcí souvisejících s tímto předmětem

Přednášející

 

doc. MUDr. Renata Soumarová, CSc.

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

doc. MUDr. Vuk Fait, CSc

RNDr  BořivojVojtěšek

doc. MUDr Pavel Šlampa, CSc.

prof. MUDr Vorlíček Jiří, CSc,

prof. MUDr Jiří Mayer, CSc.

prof. MUDr Roman Hájek, CSc,

doc. MUDr Michal Doubek, Ph.D.

doc. MUDr Martin Klabusay, Ph.D.

doc. MUDr Miroslav Tomíška, CSc

prof. MUDr Jaroslav Stěrba, Ph.D.

prof. MUDr Hana Hrstková, CSc.

prof. MUDr Jana Skřičková, CSc.

doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.

prof. MUDr Alena Pospíšilová, CSc.

doc. MUDr. Vladimír Vašků

doc. MUDr,  Pavel Janíček, CSc.

prof. MUDr. Drahoslava Hrubá

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Předmět onkologie pokrývá širokou oblast preklinického a klinického výzkumu.

V rámci oboru onkologie jsou studenti seznamování se základy všech klinických oblastí onkologie, tak z metodami klinického výzkumu – hodnocení klinických studií.

 

Odborná literatura

 

Robert Allan Weinberg: „The Biology of Cancer“, GS Garland Science, 2007

 

Holland JF,  Frei E., Bas tet al  Cancor Medicine, five edition, Lea Fabiger, 

Philadelphia London 2003, 1284 s

Holland JF,  Frei E., Bast R. et al.  Cancer: Medicíně  five edition.. Lea Febiger,  Philadelphia London, 2003, vol 2 2500 s

 

DeVita V, Hellman S, Rosenbert S. et al. Cancor Principles and praktice of oncology.  Vol 1 and 2,  J B  Lippincot  Copany 2005 2746 s. .

 

Pavel Klener: Protinádorová chemoterapie. Galén  Praha, 1996 614 s.

 

Doyle D  Hanks, N MacDonald N.  Oxford textbook of paliative medicne.  Oxford university press, 1993.

 

Gorale S, Slavin S. Non-myeloablative stem cell transplantation.  Darwin Scientific Publishing, 2000. 157 s.

 

Celiny PS, Brouse N,  Reyes C,  Gisselbrecht C, Coiffier B : Non-Hodgkin´s lymphoma. Manson Publishindc, 2003. 381 s,

 

 

Kocák, I, Špelda, S. (editoři). Diagnostika a léčba vybraných maligních nádorových onemocnění. Brno: MOÚ, 2005. 204 s. ISBN 80-86793-04-4

 

Sláma, O., Kabelka, L., Vorlíček, J. Paliativní medicína pro praxi. Praha: Galén, 2007. 362 s. ISBN 978-80-7262-505-5

 

Šlampa, P., Soumarová, R., Kocáková, I. Konkomitantní chemoradioterapie solidních nádorů. Praha: Galén, 2005. 167 s. ISBN 80-7262-276-5

 

Šlampa, P., Petera, J. Radiační onkologie. Praha: Galén; Karolinum, 2007. 457 s. ISBN 978-80-7262-469-0

 

Šlampa, P. Radiační onkologie v praxi. 2.aktual. vyd. Brno: MOÚ, 2007. 216 s. ISBN 978-80-86793-08-5

 

Vyzula, R., Žaloudík, J. a kolektiv. Rakovina tlustého střeva a konečníku: vybrané kapitoly. Praha: Maxdorf, 2007. 287 s. ISBN 978-80-7345-140-0

Vyzula, R. (koordinátor). Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění. (Platnost od 1. 8. 2007.) Brno: Česká onkologická společnost, 2007. 85 s. ISBN 978-80-86793-10-8

Adam, Z., Vorlíček, J. Koptíková, J. a kol.:Obecná onkologie a podpůrná léčba. Gradapublishing 2003. s. 789 s. ISBN 80-2470677-6

Adam, Z., Vorlíček, J., Vaníček, J. a kol.: Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. II. aktualizované a doplněné vydání  Praha, . Gradapublishing,, 2004, 684 s.  ISBN  80-247-0896-5

Vorlicek, J., Adam, Z., Pospíčilová, Y. et al.: Paliativní Medicína. Praha, Grada publishing 2004,  544 s.  ISBN 80-247-0279-7

Adam, Z. Ševčík P., Vorlíček, J. et al.: Kostní nádorová choroba.  Praga, Grada 2004, 296 s.  ISBN 80 247-1357-8.,

Adam Z, Krejcí, M, Vorliček J a kol. Maligní krevní nemoci. Praha, Gradapublishing, 2008,  396 s.

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Teoretické základy onkologie/P

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

Absolvování vzdělávacích akcí souvisejících s tímto předmětem

Přednášející

 

Doc. RNDr. Jana Šmardová, CSc.

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Předmět teoretické základy onkologie pokrývá širokou oblast preklinického výzkumu, dominují zde výuka z oblasti molekulární biologie s vazbou na problematiku nádorových chorob.

Molekulární biologie nádoru

Hlavní cíl: Pochopení pojmu kancerogeneze jako vícestupňového, komplexního procesu. Vysvětlení molekulárních mechanismů, které jsou během procesu kancerogeneze poškozeny.

 

Program přednášky:

1. Úvod. Historický vývoj zkoumání rakoviny; základní pojmy: protoonkogeny a nádorové supresory; přehled procesů poškozených během kancerogeneze; komplexita a heterogenita nádorové tkáně.

2. Regulace buněčného cyklu. Základní aparát buněčného cyklu, mitogenní signalizace, antimitogenní signalizace, struktura signální dráhy, mechanismus fungování některých protonkogenů/onkogenů a nádorových supresorů, některé signální dráhy.

3. Individuální dispozice k nádorům. Přehled nejvýznamnějších dědičných syndromů spojených se zvýšeným výskytem nádorů. Vysvětlení molekulárních mechanismů, kterými fungují faktory, jejichž mutace se na vývoji těchto syndromů podílejí. Retinoblastom, Li-Fraumeniho syndrom, Ataxia – Telangiectasia, NBS, dědičná forma nádoru prsu (BRCA1, BRCA2), Bloomův syndrom, Wernerův syndrom, Fanconiho anémie, maligní melanom, Xeroderma pigmentosum, Wilmsův tumor, syndrom von Hippel-Lindau, FAP, Juvenilní polypóza coli, Lynchův syndrom, Cowdenův syndrom, dědičný difúzní nádor žaludku.

4. Apoptóza a nádory. Apoptóza jako fyziologický proces, regulace apoptózy u Caernohabditis elegans, receptory smrti, úloha mitochondrií v apoptóze a proteiny rodiny Bcl-2, kaspázy a jejich regulace. 

5. Telomery a telomeráza a nádory. Problém neúplné replikace chromozómů, stárnutí buněk, telomerázová hypotéza, struktura telomer, funkce telomerázy, úloha telomer a telomerázy v kancerogenezi.

6. Angiogeneze nádorů. Fyziologický průběh neovaskularizace, základní faktory podílející se na neovaskularizaci, zapnutí angiogeneze a jeho regulace.

7. Tvorba metastáz. Metastatická kaskáda; degradace ECM – metaloproteinázy; adhezivní komplexy - kadheriny, integriny, selektiny, receptory imunoglobulinového typu.

8. Genetická nestabilita nádorů. Nestabilita v sekvenci DNA - nukleotidová excizní oprava, mikrosatelitová nestabilita; nestabilita v počtu chromozomů - kontrola mitotického vřeténka.

9. Remodelace chromatinu a nádory. Stručný přehled mechanismů přestavby chromatinu, jejich úloha v kancerogenezi, Rubinstein-Taybiho syndrom, maligní rhabdoidní nádory dětí, přestavba chromatinu a leukemie, chromatinová terapie – inhibitory histon deacetyláz, metylace DNA a nádory.

 

 

Odborná literatura

 

Základní:

Robert Allan Weinberg: „The Biology of Cancer“, GS Garland Science, 2007

F. Macdonald, C.H.J. Ford, A.G. Casson: Molecular Biology of Cancer, GS Garland Science, 2004

Wolfgang Artur Schulz: Molecular Biology of Human Cancers. Springer, 2005

Rober A. Weinberg: Jediná odrodilá buňka, Academia, 2003

Aleš Rejtar, Bořivoj Vojtěšek: Obecná patologie nádorového růstu, Grada, 2002

Holland JF,  Frei E., Bas tet al  Cancor Medicine, five edition, Lea Fabiger, 

Philadelphia London 2003, 1284 s

Holland JF,  Frei E., Bast R. et al.  Cancer: Medicíně  five edition.. Lea Febiger,  Philadelphia London, 2003, vol 2 2500 s

 

DeVita V, Hellman S, Rosenbert S. et al. Cancor Principles and praktice of oncology.  Vol 1 and 2,  J B  Lippincot  Copany 2005 2746 s. .

 

Pavel Klener: Protinádorová chemoterapie. Galén  Praha, 1996 614 s.

 

Doyle D  Hanks, N MacDonald N.  Oxford textbook of paliative medicne.  Oxford university press, 1993.

 

Gorale S, Slavin S. Non-myeloablative stem cell transplantation.  Darwin Scientific Publishing, 2000. 157 s.

 

Celiny PS, Brouse N,  Reyes C,  Gisselbrecht C, Coiffier B : Non-Hodgkin´s lymphoma. Manson Publishindc, 2003. 381 s,

 

Kocák, I, Špelda, S. (editoři). Diagnostika a léčba vybraných maligních nádorových onemocnění. Brno: MOÚ, 2005. 204 s. ISBN 80-86793-04-4

 

Sláma, O., Kabelka, L., Vorlíček, J. Paliativní medicína pro praxi. Praha: Galén, 2007. 362 s. ISBN 978-80-7262-505-5

 

Šlampa, P., Soumarová, R., Kocáková, I. Konkomitantní chemoradioterapie solidních nádorů. Praha: Galén, 2005. 167 s. ISBN 80-7262-276-5

 

Šlampa, P., Petera, J. Radiační onkologie. Praha: Galén; Karolinum, 2007. 457 s. ISBN 978-80-7262-469-0

 

Šlampa, P. Radiační onkologie v praxi. 2.aktual. vyd. Brno: MOÚ, 2007. 216 s. ISBN 978-80-86793-08-5

 

Vyzula, R., Žaloudík, J. a kolektiv. Rakovina tlustého střeva a konečníku: vybrané kapitoly. Praha: Maxdorf, 2007. 287 s. ISBN 978-80-7345-140-0

Vyzula, R. (koordinátor). Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění. (Platnost od 1. 8. 2007.) Brno: Česká onkologická společnost, 2007. 85 s. ISBN 978-80-86793-10-8

 

Adam, Z., Vorlíček, J. Koptíková, J. a kol.:Obecná onkologie a podpůrná léčba. Gradapublishing 2003. s. 789 s. ISBN 80-2470677-6

Adam, Z., Vorlíček, J., Vaníček, J. a kol.: Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. II. aktualizované a doplněné vydání  Praha, . Gradapublishing,, 2004, 684 s.  ISBN  80-247-0896-5

Vorlicek, J., Adam, Z., Pospíčilová, Y. et al.: Paliativní Medicína. Praha, Grada publishing 2004,  544 s.  ISBN 80-247-0279-7

Adam, Z. Ševčík P., Vorlíček, J. et al.: Kostní nádorová choroba.  Praga, Grada 2004, 296 s.  ISBN 80 247-1357-8.,

Adam Z, Krejcí, M, Vorliček J a kol. Maligní krevní nemoci. Praha, Gradapublishing, 2008,  396 s.