C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Otorinolaryngologie / P

Způsob zakončení

Zkouška

Další požadavky na studenta

 

Soustavná přednášková a výuková činnost.

Přednášející

 

Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc., prof. MUDr. Ivoš Šlapák, CSc., prof. MUDr. Viktor Chrobok, PhD., prof. MUDr. Miroslav Novotný, CSc., MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

 

Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku je chirurgický obor zaujímající oblast hlavy, krku a částečně i hrudníku. Hlavním cílem výuky je diagnostika a léčba onemocní ORL oblasti. Vedle základního klinického vyšetření, které je náročné na mimořádnou orientační schopnost, zručnost, trpělivost a jemnost, je třeba zvládnout mikroskopickou a endoskopickou diagnostiku, moderní zobrazovací metody (CT, MRI, PET) a interpretaci laboratorní diagnostiky (vyšetření nádorových markerů, aj.). Dále základní postupy chirurgické léčby chorob hlavy a krku, mikrochirurgie v oblasti rhino- a laterobaze, onkochirurgie, týmová spolupráce s klinickou onkologií. Vyšetřovací metody neurootologie.

Témata: Otorinolaryngologická anamnéza, vyšetřovací metody v otorinolaryngologii. Metodické postupy v otorinolaryngologii a návaznost na Klinickou onkologii. Terapie chirurgická a konzervativní, kombinace jednotlivých léčebných postupů. Speciální otorinolaryngologie: obsah zaměřen na hlavní nosologické jednotky, diagnostiku a terapii.

Sběr a příprava dat, jejich analýza a statistické zpracování včetně volby statistických metod, interpretace a prezentace výsledků.

Odborná literatura

 

Povinná literatura:

Čada, K. Šlapák, I. Hoffmannová, D. Bednaříková, L. Základy otorinolaryngologie. Masarykova univerzita v Brně: Brno 1996, 250s, ISBN 80-210-1342-7.

Hybášek, I. Ušní, nosní a krční lékařství. Galén, Karolinum: Praha 1999, 220s, ISBN 80-7262-017-7.

Klozar et al.: Speciální otorinolaryngologie. Galén, Praha 2005. 224 s.

Uchytil, B., Smilek, P., Kostřica, R. , Novotný, M.: Vyšetřovací metody a základní diagnostika v otorinolaryngologii. 1. vyd. Praha : Triton, 2002. 254 s. Edice Levou zadní. ISBN 80-7254-190-0.

 

 

Časopis: Otorinolaryngologie a foniatrie, ČLS JEP, Praha, ISSN 1210-7867

 

 

 

 

Doporučená literatura:

Kostřica, R. Kryochirurgie v medicíně. Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně: Brno 1995, 124s., ISBN 80-210-1249-8.

Stárek, I., Černý, L., Simpson, R.W.H. a kol.: Choroby slinných žláz. Grada Publishing spol. s r.o. Praha, 2000, 266 s. ISBN  80-7169-966-7.

Kollár, A. Vyšetřování sluchové funkce. Rektorát UJEP: Brno 1986, 80s.

Bargár, Z. Kollár, A. Praktická audiometria. Osveta: Martin 1986, 255s.

Becker, W. Naumann, HH. Pfaltz, CR. Ear, Nose and Throat Diseases. Thieme Medical Publishers Inc.: New York 1989. 602 s, ISBN 0-86577-226-6.

Berendes, J. Link, R. Zollner, F. Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde in  Praxis und Klinik. Georg Thieme Verlag: Stuttgart 1979. 6 svazků. ISBN 3 13 543502 4.

Časopis: The Laryngoscope, ISSN 00023-852X .

Časopis: European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, ISSN 0937-4477.

Časopis: Annals of Otology, Rhinology & Laryngology, ISSN 0003-4894

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Základy onkologie ORL oblasti/ PV

Způsob zakončení

kolokvium

Další požadavky na studenta

 

Teoretické i praktické zvládnutí problematiky.

Přednášející

 

Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc., MUDr. Pavel Smilek, PhD.

Stručná anotace předmětu

 

Nádory hlavy a krku patří k nepříliš početným nádorům (incidence 5-6% z maligních nádorů všech lokalit) s nepříznivou prognózou a závažnými následky funkčními (dýchání, polykání) i estetickými. Metody chirurgické léčby spějí k výkonům šetřícím co nejvíce funkci. K hlavním pokroku dochází v oblasti radioterapie, chemoterapie, biologické léčby a v kombinacích těchto metod. V průběhu tohoto tématického bloku jsou prezentovány nejnovější informace a poznatky z ORL onkologie směřující k zachování maximálně možné kvality života nemocných s karcinomem hlavy a krku bez obětování délky přežití.

Odborná literatura

 

 

Povinná literatura:

Kostřica, R., Smilek, P., Hložek, J., Spurný, V., Mechl, Z.: Současná komplexní  léčba nádorů  hlavy  a  krku. Vydala LF Masarykovy univerzity v Brně v edici kontinuálního vzdělávání, 2003, 67 s.

Smilek, P., Kostřica, R. , Mechl, Z., Spurný, V.: Maligní nádory hlavy a krku. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., 2002., s. 21-31. ISBN 80-7169-792-3.

 

 

Doporučená literatura:

Rejthar, A., Vojtěšek, B.: Obecná patologie nádorového růstu. Grada Publishing, spol. s r.o., Praha 2002, ISBN 80-247-0238-X. 206 s.

Myers, E.N., Suen, J.Y., Myers, J.N. et al.: Cancer of the head and neck. Elseviere Science, 4th edition, 2003, 850 s.

National Comprehensive Cancer Network, Inc. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology v.1.2006

DeVita V.T, Rosenberg S.A.: Cancer. Principles & Practice of Oncology, 7th Edition. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2005, 2898 s. ISBN 0-7817-4865-8.

Shah J. Head & Neck,  Surgery & Oncology. Third edition. Mosby, Edinbugh, London, New York, 2006. 732 s. ISBN

 

Časopis: Klinická onkologie, ISSN 0862-495 X

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Traumatologie ORL oblasti/ PV

Způsob zakončení

kolokvium

Další požadavky na studenta

 

Teoretické i praktické zvládnutí problematiky.

Přednášející

 

Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc., prof. MUDr. Ivoš Šlapák, CSc., MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

 

V důsledku rozvoje dopravy dochází i k nárůstu traumat hlavy, jak neurokrania, tak splanchnokrania, zvláště častá jsou traumata orbity. V průběhu tohoto kurzu jsou prezentovány současné postupy diagnostiky a léčby traumat v ORL oblasti.

Odborná literatura

 

 

Povinná literatura:

Škeřík P., Hybášek I., Rems J.: Náhlé a neodkladné stavy v otorinolaryngologii, Avicenum, zdravotnické nakladatelství, Praha, 1985, 338 s

 

Doporučená literatura:

Bailey B.J. Head &Neck Surgery – Otolaryngology. J.B. Lippincott Copany Phlilabdelphia, 1993, 1016 s. ISBN 0-397-51334-8

 

 

Časopis: The Laryngoscope, ISSN 00023-852X .

Časopis: Annals of Otology, Rhinology & Laryngology, ISSN 0003-4894

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Endonazální operace/ PV

 

Způsob zakončení

kolokvium

Další požadavky na studenta

 

Teoretické i praktické zvládnutí problematiky.

Přednášející

 

Prof. MUDr. Ivoš Šlapák, CSc., MUDr. Pavel Smilek, Ph.D. Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.,

Stručná anotace předmětu

 

 

Funkční endonazální chirurgie patří k moderním léčebným postupům v oblasti rhinobaze. Cílem kurzu je prezentace současné diagnostiky a léčby nosní polypózy a chronické sinusitidy včetně použití navigace.

 

Odborná literatura

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Fonochirurgie, tracheotomie

Způsob zakončení

Kolokvium

Další požadavky na studenta

 

Teoretické i praktické zvládnutí problematiky.

Přednášející

 

Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc.

Stručná anotace předmětu

 

Fonochirurgie je je nové odvětví otorinolaryngologie, které se zabývá chirurgickou léčbou hlasu. Jedná se o problematiku direktní laryngoskopie, chirurgie kostry hrtanu např. u nemocných s jednostrannou obrnou hlasivky nebo zvýšení hlasu u transsexuálů, a dále pak rehabilitace hlasu nemocných po totální laryngektomii.

Tracheostomie patří mezi standardní chirurgický výkon, který slouží k zajištění dýchacích cest. Jsou probrány indikace, chirurgické postupy, ošetřování nemocných s tracheotomickou kanylou.

Sufokující laryngitidy jsou stavy, které vedou ke zúžení dýchacích cest a ohrožují nemocného na životě. Bude vysvětlena diagnostika a léčba těchto chorob.

Odborná literatura

 

 

Povinná literatura:

Chrobok, Astl, Komínek:  Tracheostomie a koniotomie

 

Doporučená literatura:

Hybášek Otorinolaryngologie

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Kofochirurgie / PV

Způsob zakončení

kolokvium

Další požadavky na studenta

 

Povinná účast na výuce

Přednášející

 

Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc., prof. MUDr. Ivoš Šlapák, CSc., prof. MUDr. Viktor Chrobok, PhD., MUDr. Pavel Smilek, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

 

Mikrochirurgie v oblasti laterobaze  se soustřeďuje na sanační i rekonstrukční výkony v oblasti spánkové kosti. Cílem studijního předmětu bude prakticky seznámit studenta s léčebnými postupy v oblasti spánkové kosti.

Odborná literatura

 

 

Povinná literatura:

 

Molnár, A.: Rekonštrukčné chirurgické výkony v strednom uchu. Veda, vydavateĺstvo Slovenskej adadémie vied: Bratislava 1987, 140 s.

Tos M.: Manual of Ear Surgery. Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York, 1993, 403 s. ISBN  3-13-112701-5.

 

Doporučená literatura:

Naumann, H.H. et al. Head and Neck Surgery. Georg Thieme Publishers: Stuttgart 1980. 3 svazky. ISBN 3-13-546801-1.

Valvassori G.E., Buckingham R.A.: Tomography and Gross Sections of the Ear. Georg Thieme Verlag Stuttgart, 1975, 200 s. ISBN 3 13 513701 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Otoneurologie / PV

Způsob zakončení

kolokvium

Další požadavky na studenta

 

Teoretické a praktické zvládnutí problematiky Otoneurologie.

Přednášející

 

Prof. MUDr. Miroslav Novotný, CSc., Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.,

Stručná anotace předmětu

 

Aktuální trendy v diagnostice a léčbě závrativých stavů a tinnitu.

 

Odborná literatura

 

 

Povinná:

Novotný, M. Hahn, A. Boleloucký, Z., Vaverková, H. Závratě, diagnostika a léčba. Aesopus Verlag: Stuttgart 1997, 158s. ISBN 3-7773-1744-6.

 

 

Doporučená:

Bailey B.J. Head &Neck Surgery – Otolaryngology. J.B. Lippincott Copany Phlilabdelphia, 1993, 1016 s. ISBN 0-397-51334-8