C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

PEDIATRIE OBECNÁ/P

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

 

Znalost předmětu pediatrie v rozsahu VŠ studia.

Soustavná přednášková a výuková činnost

 

Přednášející

 

 

Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.,   Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.

Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.,   Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Doc. MUDr. Drahomíra Bartošová, CSc.,   MUDr. Milan Bajer, Ph.D.,

MUDr. Milena Burianová, Ph.D.,   MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D.

MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D.

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Obecná pediatrie:

Obsah zaměřen na propedeutiku a symptomatologii. Výuka teoretická probíhá v seminárních místnostech, praktická u lůžka pacienta.

 

Témata:

-         Pediatrická anamnéza

-         Základy vyšetřovacích metod v pediatrii

-         Symptomatologie jednotlivých onemocnění u dětí a adolescentů

-         Základy léčby v pediatrii

-         Speciálním metody dávkování léků

-         Sběr příprava dat, jejich analýza, statistické zpracování, volba statistických metod, interpretace a prezentace výsledků

-         Význam mezioborové spolupráce

 

Odborná literatura

 

 

Základní odborná literatura:

-         Michálek, J. et al: Pediatrická propedeutika. Nakladatelství MU, Brno, 2008, in press

-         Hrodek, O., Vavřinec, J. et all: Pediatrie. GALÉN, 2002, 767 stran,                                ISBN 80-7262-178-5

-         Lebl, J., Provazník, K., Hejčmanová, L.: Preklinická pediatrie.GALÉN, 2003,                         248 stran , ISBN 80-7262-207-2

-         Šašinka, M., Šagát, T. et all: Pediatria, sv. I, sv.II, , SATUS, 1998, 1156 stran,          ISBN 80-967963-0-5

 

Odborná literatura doporučená:

-         Odborná periodika časopisecká

-         Internetové odborné stránky dle tématu

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

PEDIATRIE SPECIÁLNÍ/P

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

 

Účast na přednáškách ze speciální pediatrie v rámci výuky pediatrie všeobecného lékařství, vypracování 2 kasuistik

 

Přednášející

 

 

Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.,   Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.

Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.,   Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Doc. MUDr. Drahomíra Bartošová, CSc.,   MUDr. Milan Bajer, Ph.D.,

MUDr. Milena Burianová, Ph.D.,   MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D.

MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D.

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Speciální pediatrie

 

Obsah je zaměřen na jednotlivá onemocnění u dětí:

Klinický obraz, diferenciální diagnostika a léčba. Moderní trendy v diagnostice a léčbě.

 

Zaměření je na neonatologii, onemocnění dýchacích cest, onemocnění žaludku, trávících cest, jater, slinivky břišní, výživu, onemocnění ledvin a močového systému, onemocnění srdce a cév, revmatologická onemocnění. Dále zaměření na hematologii, onkologii, onemocnění imunitního systému, alergická onemocnění, onemocnění žláz s vnitřní sekrecí a diabetes mellitus, vrozené a získané poruchy metabolizmu, poruchy acidobazické rovnováhy a vnitřního prostředí, nejčastější infekční onemocnění v dětském věku.

 

Odborná literatura

 

 

Základní odborná literatura:

-         Chaloupecký, V. et al: Dětská kardiologie. GALÉN, 2006, 444 stran,                                   ISBN 80-7262-406-7

-         Hrodek, O., Vavřinec, J. et al: Pediatrie. GALÉN, 2002, 767 stran,                           ISBN 80-7262-178-5

-         Lebl, J., Zapletalová, J., Koloušková, St. et al: Dětská endokrinologie. GALÉN, 2004, 479 stran, ISBN 80-7262-250-1

-         Novák.I. et al: Intenzivní péče v pediatrii. GALÉN, 2008, ISBN 978-80-7262-512-3

Odborná literatura doporučená:

Časopisy:

-         Česko-slovenská pediatrie. ČLS JEP, Praha, ISSN 0069-2328

-         Pediatrie pro praxi. SOLEN. ISSN  1213-0494

-         European journal of Pediatrics. SPRINGER, ISSN 0340-6199, ISSN electr. 1432-1076

-         Odborná periodika časopisecká, internetové odborné stránky dle tématu.

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

INFEKČNÍ NEMOCI A VAKCINACE /PV

Způsob zakončení

kolokvium

Další požadavky na studenta

 

 

Teoretické i praktické zvládnutí problematiky

Přednášející

 

 

Doc. MUDr. Drahomíra Bartošová, CSc.

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

-         Klinika, diferenciální diagnostika jednotlivých infekčních onemocnění u dětí

-         Infekční onemocnění provázená exanthenem

-         Infekce novorozenců

-         Infekční komplikace imunodefientních stavů

-         HIV infekce

-         Kawasakiho choroba, kongenitální infekce, virové hepatitidy, neexanthemová onemocnění, průjmová onemocnění, hnisavé nehnisavé infekce CNS, uzlinový syndrom

-         Pertusse a parapertusse

-         Novinky v očkování

Odborná literatura

 

 

Základní odborná literatura:

-         Bartošová, D., edit.. Dětské infekční nemoci. Trendy soudobé pediatrie, GALÉN, 2003, 284 stran, ISBN 80-7262-206-4

-          

Odborná literatura doporučená:

-         Odborná periodika časopisecká

-         Internetové odborné stránky dle tématu

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

CIVILIZAČNÍ NEMOCI U DĚTÍ /PV

Způsob zakončení

kolokvium

Další požadavky na studenta

 

 

Soustavné studium literatury s problematiky obezitologie a kardiologie

 

Přednášející

 

 

Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.,

MUDr. Milena Burianová, Ph.D.

MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D.

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Prohloubení teoretických znalostí jednotlivých onemocnění u dětí a dorostu se zvláštním zaměřením na onemocnění kardiovaskulárního systému, astma bronchiale, obezitu, metabolický syndrom, vrozené a získané poruchy metabolizmu.

Odborná literatura

 

 

Základní odborná literatura:

-         Pařízková, J., Lisá, L. Obezita u dětí a dospívajících. GALÉN, 2007, ISBN 78-80-7626-466-9

-         Hainer, V. et all. Základy klinické obezitologie. AVICENUM, 2004, 356 stran,           ISBN 80-247-0233-9

-         Krasánek J., Furková, K.et all. Dorastové lekárstvo. OSVETA, 2006. 374 stran,      ISBN 80-8063-203-0.

 

Odborná literatura doporučená:

  • Odborná periodika časopisecká
  • Internetové odborné stránky dle tématu

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

POHYB A ZDRAVÍ DĚTÍ /PV

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

 

Znalosti z oblasti dětského lékařství, výživy a významu pohybové aktivity

 

Přednášející

 

 

Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.

MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D.

 

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Zdravý životní styl zahrnuje i vhodnou pohybovou aktivitu. V rámci primární prevence lze těmito metodami předcházet mnoha onemocněním dětí, ale hlavně u dospělé populace.

 

Předmět je zaměřen na význam pohybu v rámci primární prevence.

Odborná literatura

 

 

Základní odborná literatura:

-         Chaloupecký, V. et all: Dětská kardiologie. GALÉN, 2006, 444 stran,                   ISBN 80-7262-406-7

-         Hrodek, O., Vavřinec, J. et all: Pediatrie. GALÉN, 2002, 767 stran,                         ISBN 80-7262-178-5

-         Pařízková, J., Lisá, L. Obezita v dětství a dospívání. GALÉN, 2007, 239 stran,              ISBN 78-80-7626-466-9

-         Hainer, V. et all. Základy klinické obezitologie. GRADA, 2004, 356 stran,                ISBN 80-247-0233-9

-         Krasánek J., Furková, K.et all. Dorastové lekárstvo. OSVETA, 2006. 374 stran,        ISBN 80-8063-203-0.

 

Odborná literatura doporučená:

  • Odborná periodika časopisecká
  • Internetové odborné stránky dle tématu

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Etické problémy pediatrie/PV

Způsob zakončení

Kolokvium

Další požadavky na studenta

 

 

Znalosti teoretických i klinických základů mediciny

 

 

Přednášející

 

 

Doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

 

Předmět postihuje problematiku etiky jednak jako oddílu filosofie, tak al ezejména pak etiku aplikovanou n aoblast lékařství a ošetřovatelaství v pediatrii.

 

Tyto otázky probírá jak v rovině obecnější, tak i se speciálním zaměřením – terminální stavy, euthanázie, prenatální diagnostika, komunikace lékař-rodič-dítě apod.

 

Odborná literatura

 

 

Základní odborná literatura od těchto autorů:

  • Haškovcová, Helena
  • Manzarová, Marta
  • Křivohlavý, Jaro

 

 

Odborná literatura doporučená:

  • Odborná periodika časopisecká
  • Internetové odborné stránky dle tématu

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Základy vědecko výzkumné práce v pediatrii /PV

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

 

Seznámení se s vědeckovýzkumnou činností a jejími specificky v pediatrii

 

Přednášející

 

 

 

Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Základy vědecké práce v oboru pediatrie zahrnují

-         sběr dat a základy statistického zpracování dat

-         klinické studie v pediatrii

-         základy vypracování publikace pro odborný vědecký časopis

 

Odborná literatura

 

 

Základní odborná literatura:

 

http://ucebnice.euromise.cz/Zvarová J/biomedicínská statistika

 

 

Odborná literatura doporučená:

-         Odborná periodika časopisecká

-         Internetové odborné stránky dle tématu