C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Základy PACS a zpracování digitální dokumentace (3D rekonstrukce, virtuální radiologie)/PV

Způsob zakončení

kolokvium

Další požadavky na studenta

 

 

Přednášející

Doc. MUDr. Marek Mechl, PhD., MBA

 

Stručná anotace předmětu

 

Základní principy zpracování a archivace radiologické dokumentace v digitální formě, typy archivů a jejich komunikace.
Postprocesingové manipulace s obrazy a jejich praktické využití.

 

Odborná literatura

 

Nekula, J. a spol.: Radiologie, UP Olomouc, 2001

Válek V. a kol.: Moderní diagnostické metody, NCONZO, Brno, 2000

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Kontrastní látky v  radiologických zobrazovacích metodách a ultrazvuku – přehled a nové trendy/PV

Způsob zakončení

kolokvium

Další požadavky na studenta

 

 

Přednášející

Doc. MUDr. Marek Mechl, PhD., MBA

 

Stručná anotace předmětu

 

Přehled používaných kontrastních látek s vyjmenováním jejich indikací a kontraindikací. Nové trendy využití těchto látek.

 

Odborná literatura

 

Nekula, J. a spol.: Radiologie, UP Olomouc, 2001

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Základy MR techniky/PV

Způsob zakončení

kolokvium

Další požadavky na studenta

 

 

Přednášející

Doc. MUDr. Marek Mechl, PhD., MBA

 

Stručná anotace předmětu

 

Principy základních sekvencí používaných při MR zobrazování a jejich využití v klinické praxi.

 

Odborná literatura

 

Nekula, J. a spol.: Radiologie, UP Olomouc, 2001

Válek V. a kol.: Moderní diagnostické metody, NCONZO, Brno, 2000

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Lékařská a zdravotnická biofyzika/ PV

Způsob zakončení

zkouška

Další požadavky na studenta

 

Základní znalosti biologie a fyziky

Přednášející

 

Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.

 

Stručná anotace předmětu

 

Lékařská a zdravotnická biofyzika.
a) biofyzikální aspekty fyziologických a patofyziologických procesů v lidském těle

Bioelektrické jevy. Biofyzika kardiovaskulárního a respiračního systému. Biofyzikální funkce smyslových receptorů. Biofyzika sluchu a zraku. Biomechanika.

b) působení fyzikálních faktorů na člověka

Účinky mechanických sil a akustických polí na živé systémy, účinky elektromagnetických polí a ionizujícího i neionizujícího záření.
c) Fyzikální principy lékařské přístrojové techniky z hlediska jejího bezpečného a efektivního používání.
Biosignály a jejich zpracování. Konvenční rentgenové zobrazovací metody. Moderní tomografické metody (CT, MRI). Diagnostické metody využívající radionuklidů. Metody a přístroje pro léčbu ionizujícím zářením. Měření a registrace teploty. Optické diagnostické přístroje. Elektrodiagnostické metody. Ultrazvukové zobrazovací, dopplerovské a kombinované metody.  Měření a registrace mechanických veličin. Metody a přístroje pro fyzikální léčbu. Moderní fyzikální metody využívané v chirurgii. Litotripse. Přístroje nahrazující funkci orgánů.

Odborná literatura

 

Odborná literatura základní

Hrazdira I., Mornstein V.: Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Neptun Brno 2001, opr. vydání 2004.

 

Odborná literatura doporučená

Brown B.H. et al. Medical physics and biomedical engineering, Institute of Physics Publishing, London, 1999

Farr R.F., Allisy-Roberts P.J., Physics for medical imaging, Saunders, London, 1997

Hobbie, R.K.: Intermediate Physics for Medicine and Biology. Springer, New York 1997

Rontó, G., Tarján,  I. (editors):  An introduction  to biophysics  with medical orientation, Akademiai Kiadó, Budapest 1994

Spurný, V., Šlampa, P.: Moderní radioterapeutické metody. IDV PZ Brno, 1999. ISBN 80-7013-267-1.

Weiss, T.F.: Cellular biophysics I., II., The MIT Press, Cambridge, Massachusets 1995

 

Odborná periodika časopisecká, internetové odborné stránky dle tématu.

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Molekulární zobrazování a patologicko-radiologické korelace v onkologii/PV

Způsob zakončení

Zkouška

Další požadavky na studenta

 

Základní znalosti radiologie.

Návštěva povinných seminářů a praktických cvičení.

Přednášející

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

 

Stručná anotace předmětu

 

Předmět je koncipován jako intenzivní, výhradně teoreticky orientované školení pro posluchače postgraduálního studia, lékaře, případně specialisty jiných oborů v možnostech molekulárního zobrazování v radiologii. Výklad bude zaměřen na obecné principy molekulárního zobrazování a na patologicko – radiologické korelace. Po absolvování by měl rozumět současným možnostem molekulárního zobrazování a principům patologicko – radiologických korelací a tyto principy také aktivně využívat.

 

 

Odborná literatura

 

Základní literatura:

Hayat MA: Cancer Imaging Vol. 1 a 2, 2008, Elsevier

Newton BH., Jolesz FA: Handbook of Neuro-oncology neuroimaging, 2008, Elsevier

Meyers MA: Neoplasms of the digestive tract: Imaging, steging and management. 1998, Lippincott-Raven

Doporučená literatura: odborné časopisy, především Radiology, Radiographics a Mulecular Imaging.

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Příprava prezentace v radiologii/PV

Způsob zakončení

kolokvium

Další požadavky na studenta

 

Návštěva povinných seminářů a praktických cvičení.

Znalost práce s počítačem, zpracování snímků a programy sady Microsoft Office či podobné.

Přednášející

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

 

Stručná anotace předmětu

 

Předmět je koncipován jako intenzivní, teoreticky i prakticky orientované školení pro posluchače postgraduálního studia, lékaře, případně specialisty jiných oborů v teoretickém a praktickém provedení prezentací v radiologii se zaměřením na obrazovou část prezentací, kasuistická sdělení a přehledné přednášky. Po absolvování by měl posluchač dokázat připravit různé formy elektronických prezentací.

 

 

Odborná literatura

 

Doporučená literatura: odborné časopisy, především Radiology, Radiographics a European Radiology

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

 

Experiment v intervenční radiologii

 

Způsob zakončení

 

kolokvium

 

Další požadavky na studenta

 

Návštěva povinných seminářů.

 

Přednášející

 

MUDr. Tomáš Andrašina Ph.D.

 

Stručná anotace předmětu

 

V rámci předmětu určeného pro posluchače postgraduálního studia, lékaře, případně specialisty jiných oborů probíhá teoretická výuka základních předpokladů pro provádění experimentální činnosti v intervenční radiologii. Studenti budou obeznámeni s procesem plánování, přípravy teoretických podkladů, formálního zabezpečení a realizace experimentu. Bude proveden rozbor experimentální činnosti od jednoduchého modelování, materiálových experimentů přes ex-vivo zvířecí modely po in vivo zvířecí studie.

Po absolvování předmětu by student měl být schopen naplánovat, formálně zabezpečit, vybrat správný model a provést experiment v rámci procesů diagnostické a intervenční radiologie.

 

Odborná literatura

 

Doporučená literatura: odborné časopisy – např.  European Radiology Experimental

Animal models of cancer in interventional radiology. Aravalli RN, Golzarian J, Cressman EN.  Eur Radiol. 2009 May;19(5):1049-53.

 

 

 

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

 

Pokročilé techniky MR zobrazení v neuroradiologii

 

Způsob zakončení

 

zápočet

 

Další požadavky na studenta

 

Návštěva povinných seminářů.

 

Přednášející

 

MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D.

 

Stručná anotace předmětu

 

Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi nových metod MR zobrazení centrálního nervového systému jako je např. funkční MR, zobrazení tenzorů difuze, zobrazení mozkové perfuze atd. Diskutovány budou základy technik zpracování dat i možnosti praktického využití jednotlivých modalit v konkrétních klinických situacích. Posluchači budou mít možnost na pracovní stanici prakticky vyzkoušet analýzu obrazových dat reálných vyšetření a diskutovat přínos dané modality pro diferenciální diagnostiku či předoperační rozvahu.

 

Odborná literatura

 

Doporučená literatura: odborné časopisy – např. American Journal of Neurodiology, NeuroImage, Journal of Magnetic Resonance Imaging, European Journal of Radiology atd.