C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Nukleární medicína/PV

Způsob zakončení

Zkouška

Další požadavky na studenta

 

Návštěva povinných seminářů a praktických cvičení.

· Znalost látky z nukleární medicíny v rozsahu VŠ studia LF a jejich fyzikální principy

Přednášející

Doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.

 

Stručná anotace předmětu

 

Ionizující záření používané v nukleární medicíně, detekce ionizucícího záření, scintilační sonda, gamakamera, SPECT – princip, výhody, nevýhody, PET – princip, výhody, nevýhody, PET/CT, SPECT/CT, radiofarmaka, terapie pomocí radionuklidů, radionuklidové metody v hematologii, radionuklidová lymforgafie, perfusní scintigrafie myokardu, scintigrafie skeletu, scintigrafie plic, diagnostika zánětů pomocí radionuklidů, radionuklidová diagnostika nádorů, monoklonální protilátky v diagnostice, monoklonální protilátky v terapii, dynamická cholescintigrafie, diagnostika jícnu a žaludku pomocí radionuklidů, radionuklidová diagnostika krvácení do GIT, diagnostika cévních malformací v játrech, scintigrafie mozku, fázová scintigrafie ledvin, statická scintigrafie ledvin, scintigrafie štítné žlázy

 

 

Odborná literatura

 

Doporučená literatura:

Kupka K, Kubínyi J., Šámal M.: Nuklerární medicína. P3K Příbram 2007.   ISBN 978-80-903584-9-2.

Urbánek J. a kol.: Nukleární medicína, Gentiana 2000

Vižďa J., Lepej J., Křížová H., Atlas scintigrafie ledvin, Agentura Pankrác spol. s.r.o., praha 2002

Bělohlávek O., Jarůšková M., Šimonová K.,  Kantorová I., Atlas pozitronové emisní tomografie, Lacomed s.r.o., Praha 2002

Vižďa J., Urbanová E.“ Atlas galiové scintigrafie, Lacomed s.r.o., Praha 2001

Kamínek M., Lang O., Hušák V., Mysliveček M.: Atlas nukleární kardiologie, Lacomed, Phaha 2003

Wagner N., Szabo Z., Buchanan J.,: Principles of Nuclear Medicine, W.B. Saunders Company, 1995

Murray I. P. C., Ell P. J.,: Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis and Treatment, vol. I. Vol. II, Churchil Livingstone, 1994

Fogelman I., Maisey M. N.,  Clarke S.  E. M.: An Atlas of Clinical NuclearMedicineDeutscher ArzteVerlag Koln, 1994

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Základy PACS a zpracování digitální dokumentace (3D rekonstrukce, virtuální radiologie)/PV

Způsob zakončení

kolokvium

Další požadavky na studenta

 

 

Přednášející

Doc. MUDr. Marek Mechl, PhD., MBA

 

Stručná anotace předmětu

 

Základní principy zpracování a archivace radiologické dokumentace v digitální formě, typy archivů a jejich komunikace.
Postprocesingové manipulace s obrazy a jejich praktické využití.

 

Odborná literatura

 

Nekula, J. a spol.: Radiologie, UP Olomouc, 2001

Válek V. a kol.: Moderní diagnostické metody, NCONZO, Brno, 2000

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Kontrastní látky v  radiologických zobrazovacích metodách a ultrazvuku – přehled a nové trendy/PV

Způsob zakončení

kolokvium

Další požadavky na studenta

 

 

Přednášející

Doc. MUDr. Marek Mechl, PhD., MBA

 

Stručná anotace předmětu

 

Přehled používaných kontrastních látek s vyjmenováním jejich indikací a kontraindikací. Nové trendy využití těchto látek.

 

Odborná literatura

 

Nekula, J. a spol.: Radiologie, UP Olomouc, 2001

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Základy MR techniky/PV

Způsob zakončení

kolokvium

Další požadavky na studenta

 

 

Přednášející

Doc. MUDr. Marek Mechl, PhD., MBA

 

Stručná anotace předmětu

 

Principy základních sekvencí používaných při MR zobrazování a jejich využití v klinické praxi.

 

Odborná literatura

 

Nekula, J. a spol.: Radiologie, UP Olomouc, 2001

Válek V. a kol.: Moderní diagnostické metody, NCONZO, Brno, 2000

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Lékařská a zdravotnická biofyzika/ PV

Způsob zakončení

zkouška

Další požadavky na studenta

 

Základní znalosti biologie a fyziky

Přednášející

 

Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.

 

Stručná anotace předmětu

 

Lékařská a zdravotnická biofyzika.
a) biofyzikální aspekty fyziologických a patofyziologických procesů v lidském těle

Bioelektrické jevy. Biofyzika kardiovaskulárního a respiračního systému. Biofyzikální funkce smyslových receptorů. Biofyzika sluchu a zraku. Biomechanika.

b) působení fyzikálních faktorů na člověka

Účinky mechanických sil a akustických polí na živé systémy, účinky elektromagnetických polí a ionizujícího i neionizujícího záření.
c) Fyzikální principy lékařské přístrojové techniky z hlediska jejího bezpečného a efektivního používání.
Biosignály a jejich zpracování. Konvenční rentgenové zobrazovací metody. Moderní tomografické metody (CT, MRI). Diagnostické metody využívající radionuklidů. Metody a přístroje pro léčbu ionizujícím zářením. Měření a registrace teploty. Optické diagnostické přístroje. Elektrodiagnostické metody. Ultrazvukové zobrazovací, dopplerovské a kombinované metody.  Měření a registrace mechanických veličin. Metody a přístroje pro fyzikální léčbu. Moderní fyzikální metody využívané v chirurgii. Litotripse. Přístroje nahrazující funkci orgánů.

Odborná literatura

 

Odborná literatura základní

Hrazdira I., Mornstein V.: Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Neptun Brno 2001, opr. vydání 2004.

 

Odborná literatura doporučená

Brown B.H. et al. Medical physics and biomedical engineering, Institute of Physics Publishing, London, 1999

Farr R.F., Allisy-Roberts P.J., Physics for medical imaging, Saunders, London, 1997

Hobbie, R.K.: Intermediate Physics for Medicine and Biology. Springer, New York 1997

Rontó, G., Tarján,  I. (editors):  An introduction  to biophysics  with medical orientation, Akademiai Kiadó, Budapest 1994

Spurný, V., Šlampa, P.: Moderní radioterapeutické metody. IDV PZ Brno, 1999. ISBN 80-7013-267-1.

Weiss, T.F.: Cellular biophysics I., II., The MIT Press, Cambridge, Massachusets 1995

 

Odborná periodika časopisecká, internetové odborné stránky dle tématu.

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Zobrazovací metody v pediatrii/PV

Způsob zakončení

zkouška

Další požadavky na studenta

 

Návštěva povinných seminářů a praktických cvičení.

· Znalost látky ze zobrazovacích metod v rozsahu VŠ studia LF a jejich fyzikální principy

Přednášející

Doc. MUDr.Jarmila Skotáková, CSc.

 

Stručná anotace předmětu

 

Vyšetřovací metody preferované u dětí, rozdíly ve vyšetřování dospělých a dětí. Radiologické vyšetřovací metody: Skiagrafie, skiaskopie, CT, magnetická rezonance, ultrazvuk, angiografie. Principy vyšetřovacích metod, kontrastní látky.

 

Odborná literatura

 

 

Seidl.,Z.,Vaněčková, M.: Magnetická rezonance hlavy, mozku a páteře, Grada, 2007

Nekula, J. a spol.:Radiologie, UP Olomouc, 2001

Válek V. a kol.:Moderní diagnostické metody, NCONZO, Brno 2000

Eliáš, P., Žižka, J.: Dopplerovská ultrasonografie, Nukleus, 1998

Hadač, J.: Ultrazvukové vyšetření mozku přes velkou fontanelu, Triton, 2000

Vyhnálek L. a kol.: Radiodiagnostika – kapitoly z klinické praxe, Grada Publishing, Praha 1998

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Ultrazvuk/PV

Způsob zakončení

zkouška

Další požadavky na studenta

 

Návštěva povinných seminářů a praktických cvičení.

· Znalost látky ze zobrazovacích metod v rozsahu VŠ studia LF a jejich fyzikální principy

Přednášející

MUDr. Petr Nádeníček, Ph.D.

 

Stručná anotace předmětu

 

Ultrazvuk a jeho fyzikální princip. Dopplerovské modality. Ultrazvukové kontrastní látky. Protokoly ultrazvukových vyšetření a specifika vyšetření jednotlivých orgánů. Bezpečnost ultrazvukové diagnostiky. Biologické účinky ultrazvuku.  Nastavení UZ přístroje a praktická část. Artefakty UZ obrazu a jejich eliminace.

 

 

Odborná literatura

 

Čech, E. a spol.: Ultrazvuk v lékařské diagnostice a terapii. 1982.

Daneš, J.: Základy ultrasonografie prsu, Maxdorf, 1996

Dokládal, M.- Páč, L. a kol.: Anatomie člověka 1-3, MU Brno, 1997-2003

Eliáš, P., Žižka, J.: Dopplerovská ultrasonografie, Nukleus, 1998. ISBN 80-901753-5-X.

Hadač, J.: Ultrazvukové vyšetření mozku přes velkou fontanelu, Triton, 2000

Hrazdira I.: Stručné repetitorium ultrasonografie, Audioscan, 2003.

Kováč A. a kol.: Abdominálna ultrasonografia, Osveta, 1988. ISBN 80-217-0469-1.

Šimonovský V.: Transabdominální sonografie trávicí trubice včetně sonografie akutní apendicitidy. Leon. 1995. ISBN 80-901747-2-8.


C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Molekulární zobrazování a patologicko-radiologické korelace v onkologii/PV

Způsob zakončení

Zkouška

Další požadavky na studenta

 

Základní znalosti radiologie.

Návštěva povinných seminářů a praktických cvičení.

Přednášející

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

 

Stručná anotace předmětu

 

Předmět je koncipován jako intenzivní, výhradně teoreticky orientované školení pro posluchače postgraduálního studia, lékaře, případně specialisty jiných oborů v možnostech molekulárního zobrazování v radiologii. Výklad bude zaměřen na obecné principy molekulárního zobrazování a na patologicko – radiologické korelace. Po absolvování by měl rozumět současným možnostem molekulárního zobrazování a principům patologicko – radiologických korelací a tyto principy také aktivně využívat.

 

 

Odborná literatura

 

Základní literatura:

Hayat MA: Cancer Imaging Vol. 1 a 2, 2008, Elsevier

Newton BH., Jolesz FA: Handbook of Neuro-oncology neuroimaging, 2008, Elsevier

Meyers MA: Neoplasms of the digestive tract: Imaging, steging and management. 1998, Lippincott-Raven

Doporučená literatura: odborné časopisy, především Radiology, Radiographics a Mulecular Imaging.

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Příprava prezentace v radiologii/PV

Způsob zakončení

kolokvium

Další požadavky na studenta

 

Návštěva povinných seminářů a praktických cvičení.

Znalost práce s počítačem, zpracování snímků a programy sady Microsoft Office či podobné.

Přednášející

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

 

Stručná anotace předmětu

 

Předmět je koncipován jako intenzivní, teoreticky i prakticky orientované školení pro posluchače postgraduálního studia, lékaře, případně specialisty jiných oborů v teoretickém a praktickém provedení prezentací v radiologii se zaměřením na obrazovou část prezentací, kasuistická sdělení a přehledné přednášky. Po absolvování by měl posluchač dokázat připravit různé formy elektronických prezentací.

 

 

Odborná literatura

 

Doporučená literatura: odborné časopisy, především Radiology, Radiographics a European Radiology