C – Charakteristika studijního předmětu

 

Název studijního předmětu

Teorie péče o zdraví a zdravotnictví / P

 

Způsob zakončení

zkouška

 

Další požadavky na studenta

 

 

 

 

Přednášející

 

 

 

prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc., doc. MUDr. Ilona Koupilová, DrSc.

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

 

Cíl a obsahové zaměření předmětu:

 

Cílem předmětu je poskytnout studentům hlubší vhled do oboru Sociální lékařství. Předmět se orientuje na čtyři základní oblasti, a to: společnost a zdraví, teorie zdraví a nemoci, systém péče o zdraví a zdravotnictví, soustava zdravotní péče v ČR, její historie, stav a perspektivy. K důležitým společným obsahovým prvkům výuky patří informace o zaměření, struktuře, funkci, kompetenci a odpovědnosti jednotlivých složek organizační soustavy zdravotnictví. Významnou je hodnocení účinnosti, hospodárnosti a kvality zdravotní péče, včetně otázek spravedlnosti při poskytování zdravotnických služeb.

 

 

Základní témata:

 

1.      Sociální lékařství v soustavě lékařských věd

2.      Vývoj péče o zdraví a zdravotnictví

3.      Teorie zdraví

4.      Zdraví a nemoc

5.      Determinanty zdraví a jejich ovlivnitelnost

6.      Role občanů, organizací a státu ve zdravotní péči

7.      Systémové pojetí péče o zdraví

8.      Potřeba, zdroje a výstupy zdravotní péče a jejich hodnocení

9.      Řízení zdravotní péče

10.  Základy zdravotnického managementu

11.  Role jednotlivých stupňů řízení

12.  Význam informačního systému řízení

13.  Dostupnost, ekvita a racionalizace služeb

14.  Hodnocení činností, účinnost medicínská, ekonomická a společenská

15.  Kvalita zdravotní péče

16.  Optimalizace a návaznost zdravotnických služeb

17.  Hlavní zdravotní problémy, jejich sociální podmíněnost

18.  Zásady nové zdravotní politiky

 

 

Odborná literatura

 

 

 

Základní literatura:

Holčík, J., Žáček, A., Koupilová, I.: Sociální lékařství. Dotisk.Brno: Masarykova univerzita 2007. 137 s. ISBN 978-80-210-3954-4.

Detels, R., McEwen, J., Beaglehole, R., Tanaka, H.: Oxford Textbook of Public Health. 4th edition. Oxford: Oxford University Press 2004. 2016 s. ISBN 978-0-19-850959-2.

Baum, F.: The New Public Health. 3rd edition. Oxford University Press 2008. 680 s. ISBN 978-0-19555-614-8.

Johnson, A., Paton, K.: Health Promotion and Health Services. Oxford: Oxford University Press 2007. 271 s. ISBN 978-0-19856-589-5.

Marmot, M., Wilkinson, R.G (eds.): Social Determinants of Health. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press 2005. 366 s. ISBN 978-0-19-856589-5.

Kawachi, I., Wamala, S.: Globalization and Health. Oxford: Oxford University Press 2006. 366 s. ISBN 978-0-19-517299-7.

 

Doporučená literatura:

Ståhl, T., Wismar, M., Ollila, E., Lahtinen, E., Leppo, K. (eds.): Health in All Policies. Prospects and potentials. Finnish Ministry of Social Health and Affairs 2006. 279 s. ISBN 952-00-1964-2.

Gillam, S., Yates, J., Badrinath, P.(eds.): Essential Public Health. Cambridge: Cambridge University Press 2007. 350 s. ISBN 9780521689830.

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu

 

Název studijního předmětu

Metodologie vědecké práce a statistika / P

 

Způsob zakončení

zkouška

 

Další požadavky na studenta

 

 

 

 

Přednášející

 

 

 

prof. RNDr. Anna Gerylovová, CSc.,  doc. MUDr. Ilona Koupilová , DrSc.,

prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

 

Cíl a obsahové zaměření předmětu:

 

V sociálním lékařství připadá důležitá role metodologii oboru. Cílem výuky předmětu je prohloubit znalosti studentů  o povaze, smyslu, účelu a metodě vědecké a výzkumné práce, a to jak v obecné rovině, tak s ohledem na specifické zaměření oboru Sociální lékařství. Důraz je kladen na tvořivé myšlení a schopnosti studentů řešit aktuální problémy oboru metodami vědecké práce. Zvláštní pozornost je věnována statistickým a epidemiologickým metodám s cílem poskytnout doktorandům vědomosti potřebné ke zvládnutí samostatné výzkumné práce.

 

 

Základní témata:

 

1.      Metody studia zdravotního stavu obyvatelstva

2.      Demografie, ukazatelé demografické statistiky. Soustava zdravotnické statistiky

3.      Deskriptivní a induktivní statistika, význam a přínos pro poznání

4.      Náhodný výběr, metody, vlastnosti, význam

5.      Metody popisu statistického souboru (třídění, tabulky, grafy)

6.      Statistické ukazatele, jejich význam a použití (ukazatele polohy, variability, relativní ukazatele)

7.      Pravděpodobnost, vlastnosti, pravidla pro počítání

8.      Teoretická rozdělení (spojitá, nespojitá)

9.      Bodové a intervalové odhady parametrů

10.  Testování statistických hypotéz, chyba 1. a 2. druhu

11.  Testy hypotéz o průměru. Testy hypotéz o pravděpodobnosti

12.  Testy hypotéz o rozptylu. Hodnocení závislosti kvantitativních veličin

13.  Hodnocení závislosti kvalitativních veličin

14.  Měření frekvence nemocí v populaci

15.  Diagnostické testy, skríning, validita testů

16.  Ukazatele rizika, interpretace

17.  Typy epidemiologických studií

18.  Možnosti vysvětlení pozorované asociace

19.  Confounding, bias

20.  Význam a přínos mnohorozměrných metod ve výzkumu zdravotního stavu.

 

 

Odborná literatura

 

 

 

Základní literatura:

Zvárová, J.:  Biomedicínská statistika I. Základy statistiky pro biomedicínské obory. Praha: karolinum 2003. 236 s. ISBN 80-246-0763-8.

Bencko, V., Hrach, K., Malý, M., Pikhart, H., Reissigová, J., Svačina, Š., Tomečková, M., Zvárová, J.: Biomedicínská statistika III. Statistické metody v epidemiologii. Svazek 1. Praha: karolinum 2003. 236 s. ISBN 80-246-0763-8.

Bencko, V., Hrach, K., Malý, M., Pikhart, H., Reissigová, J., Svačina, Š., Tomečková, M., Zvárová, J.: Biomedicínská statistika III. Statistické metody v epidemiologii. Svazek 2. Praha: karolinum 2003. 236 s. ISBN 80-246-0764-6.

Bonita, R., Beaglehole, R., Kjellström. T.: Basic epidemiology. 2nd edition. Geneva, WHO 2006. 213 s. ISBN 978-92-4-154707-3.

 

Doporučená literatura:

Daniel, W. W.: Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences.; 8th Edition. New Jersey: John Wiley & Sons 2005. 944 s. ISBN 0-4714-5232-7.

Oakes, J.M., Kaufman, J.S.(eds.): Methods in Social Epidemiology. San Francisco, Jossey-Bass 2006. 478 s. ISBN 0-7879-7989-9.

 

C – Charakteristika studijního předmětu

 

Název studijního předmětu

Medicínská informatika / P

 

Způsob zakončení

zkouška

 

Další požadavky na studenta

 

 

 

 

Přednášející

 

 

 

prof. RNDr. Anna Gerylovová, CSc., prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc., MUDr. Lenka Škodová

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

 

Cíl a obsahové zaměření předmětu:

Medicínská informatika je multidisciplinární vědní obor. Zabývá se medicínskými informacemi, jejich ukládáním, přenosem, ochranou, zpracováním a vyhledáváním. Technickými prostředky realizace těchto činností jsou zejména počítače a počítačové sítě. Cílem předmětu Medicínská informatika je seznámit studenty s vlastnostmi a s možnostmi zpracování a využití zdravotnických informací.

   

Základní témata:

1.      Informace, přetváření dat na informace

2.      Medicínská informatika.

3.      Informační systém

4.      Zdravotnický informační systém.

5.      Metody, technické prostředky zdravotnického informačního systému

6.      Požadavky na kvalitu dat.

7.      Metodologie zpracování dat

8.      Rutinní statistiky

9.      Výběrová šetření

10.  Nemocniční informační systém, jeho moduly

11.  Ochrana dat

12.  Národní zdravotnický informační systém

13.  Moderní přístupy ve zdravotnické informatice

14.  Informační základna koncepce péče o zdraví.

 

 

Odborná literatura

 

 

 

Základní literatura:

Zvárová, J., Hanzlíček, P.,  Hejl, J. a kol.: Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví. Praha, Karolinum 2005. 140 s. ISBN 80-246-0609-7.

Sullivan, F., Wyatt, J.: ABC of  Health Informatics. London: Blackwell Publishing 2006. 56 s. ISBN 0-7279-1850-8.

Taylor, P.:  From Patient Data to Medical Knowledge. The Principle and Practices of Health Informatics. Oxford: Blackwell Publishing 2006. 2000 s. ISBN 9780727917751.

 

Doporučená literatura:

Shortlife, E. H., Perreault, l. E., Wiederhold, G., Fagan, L. M. (eds.): Medical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine. 2nd edition. New York: Springer 2003. 854 s. ISBN 0-3879-8472-0.

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu

 

Název studijního předmětu

Ekonomie zdravotnictví / PV

 

Způsob zakončení

zkouška

 

Další požadavky na studenta

 

 

 

 

Přednášející

 

 

 

prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

 

Cíl a obsahové zaměření předmětu:

Cílem předmětu je poskytnout základní přehled o problematice ekonomie zdravotnictví. Předmět se orientuje na vysvětlení základních pojmů, obsahu a metod zdravotnické ekonomie. Zabývá se přínosy a riziky ekonomických analýz, vztahem mezi nabídkou a poptávkou zdravotnických služeb, příčinami selhání dokonalého trhu ve zdravotní péči a zdravotnickým managementem.

    

Základní témata:

1.      Nezbytnost ekonomického hodnocení

2.      Dosavadní vývoj, východiska a metody ekonomického hodnocení

3.      Možnosti snižování nákladů

4.      Analýza cena-účinnost, cena-užitek, cena-zisk

5.      Nabídka, poptávka a potřeba zdravotnických služeb

6.      Příčiny selhání dokonalého trhu

7.      Morální hazard

8.      Externality, rizika a meze ekonomických přístupů

9.      Zdravotnický management

10.  Financování zdravotnictví


 

 

Odborná literatura

 

 

 

Základní literatura:

Wonderling, D., Gruen, R., Black, N.:  Introduction to Health Economics. London: Open University Press  2005. 245 s. ISBN 0-335-21834-2.

Solman, J.: Economics. 6th edition. London, Prentice Hall 2006. ISBN 1-405-84718-2.

Mossialos, E., Dixon, A., Figueras, J., Kutzin, J. (eds.): Funding health care: options for Europe. Buckingham, Open University Press 2002. 325 s. ISBN 0-335-20924-6.

Hausman, D.M., McPherson, M. S.: Economic Analysis, Moral Philosophy, and Public Policy. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press 2006. 342 s. ISBN 978-0-521-60866-4.

 

Doporučená literatura:

Morris, S., Delvin, N., Parkin, D.: Economic Analysis in Health Care. London, John Wiley & Sons 2007. ISBN 978-0-470-01685-5 .

McPake, B., Normand, Ch.: Health Economics: An International Perspective. 2nd rev. edition. London: Routledge 2007. 312 s. ISBN 0-415-27735-3.

Phillips, C.: Health Economics. Blackwell BMJ Books 2005. 160 s. ISBN 9780727918499.

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu

Zdravotnické právo a legislativa / PV

Způsob zakončení

zkouška

Další požadavky na studenta

 

 

Přednášející

 

 

JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D., prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.,

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Cíl a obsahové zaměření předmětu:

 

Cílem  předmětu je seznámit studenty se základy sytému práva i se základy jednotlivých právních odvětví. Zvláštní pozornost je věnována roli práva v systému péče o zdraví a konkrétním zdravotnickým právním předpisům.

 

 

Základní témata:

 

1.    Základy teorie práva (pojmy, principy, prameny práva)

2.    Základy jednotlivých právních s důrazem na vztah jednotlivých odvětví k problematice zdravotnictví

3.    Problematika práv a povinností jednotlivých subjektů při poskytování zdravotní péče.

4.    Veřejné zdravotní pojištění

5.    Výkon veřejné správy ve zdravotnictví

6.    Stát a právo, veřejná správa

7.    Základy práva občanského

8.    Základy práva rodinného

9.    Základy práva pracovního

10.  Základy práva obchodního

11.  Základy práva sociálního zabezpečení

12.  Základy trestního práva a přestupkové právo

13.  Zdravotnické právo - prameny zdravotnického práva

14.  Veřejné zdravotní pojištění, subjekty zúčastněné na zdravotním pojištění, práva a povinnosti pojištěnců a plátců pojistného

15.  Práva a povinnosti jednotlivých subjektů v péči o zdraví

16.  Právní odpovědnost ve zdravotnictví

17.  Právo a etika v péči o zdraví

18.  Státní správa a samospráva ve zdravotnictví

 

Odborná literatura

 

 

Základní literatura:

Sbírky zákonů (průběžně upřesňováno)

Prudil, L.: Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví. 4. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 2006. 77 s. ISBN 80-7013-433-X.

Prudil, L.: Vybrané kapitoly práva pro zdravotnický management. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 132 s. ISBN 8024413043.

Goodman, R. A., Hoffman, R. E., Lopez , W. Matthews, G. W., Rothstein, M. A., Foster, K. L. (eds.): Law in Public Health Practice. Oxford: Oxford University Press 2007. 608 s. ISBN 978-0-19-530148-9.

 

Doporučená literatura:

Roberts, J.:  European Healthcare Law. London: Claerhout Publishing, 2008. 200 s. ISBN

1-904501-54-0.

Hervey, T. K., McHale, J.V.: Health Law and the European Union. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 540 s. ISBN 9780521605243.

 

C – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu

Sociologie a zdraví / PV

Způsob zakončení

zkouška

Další požadavky na studenta

 

 

Přednášející

 

 

Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D., prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.,

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Cíl a obsahové zaměření předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se specifickým sociologickým přístupem k sociální realitě a s možnostmi využití sociologických konceptů, teorií a metod při studiu problémů souvisejících se zdravím lidí a s péčí o zdraví. Specifičnost a přínos sociologického přístupu bude vysvětlen na vybraných aktuálních tématech jak sociologie medicíny (sociology of medicine), tak sociologie v medicíně (sociology in medicine).

 

Základní témata:

1.      Medicínská sociologie – pojem, obsah, vývoj a návaznost na sociální lékařství

2.      Techniky a metody sociologického výzkumu

3.      Sociální determinanty zdraví, sociální nerovnosti a nerovnosti ve zdraví

4.      Genderové rozdíly ve zdraví

5.      Sociologické aspekty stárnutí obyvatelstva

6.      Vztah lékař – pacient: sociální role, očekávání, vzorce chování, autorita, vliv širších sociálních podmínek

7.      Nemoc jako individuální zkušenost a součást rodinného života

8.      Péče o zdraví v kontextu sociálního státu, vývoj a typy sociálních států a zdravotnického systému

 

Odborná literatura

 

 

Základní literatura:

Berger, P. L. Pozvání do sociologie: humanistická perspektiva. Vyd. 2. Brno : Barrister & Principal, 2003. 194 s. ISBN 80-85947-90-0.

Keller, Jan. Úvod do sociologie.  5. vyd. Dotisk.  Praha : Sociologické nakladatelství, 2008. 204 s. ISBN 978-80-86429-39-7.

Cockerham, W.C.: Medical Sociology. 10th edition. New Jersey: Prentice Hall, 2006. 395 s. ISBN 0-13-269556-1.

Weiss, G. L., Lonnquist, L. E.: Sociology of Health, Healing and Illness. 6th ed. London: Prentice Hall, 2008. 416 s. ISBN 978-0132448352.

 

Doporučená literatura:

Křížová, E.: Proměny lékařské profese z pohledu sociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství 2006. 143 s. ISBN 80-86429-57-1.

Taylor, S.: Sociology of Health and Health Care. 4th edition. London: Blackwell Publishing 2007. 288 s. ISBN 9781405151726.