C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Infekční lékařství/PV

 

Způsob zakončení

Zkouška

 

Další požadavky na studenta

 

 

 

 

Přednášející

 

 

 

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

Doc. MUDr. Zdeněk Černý, CSc.

MUDr. Svatava Snopková, Ph.D.

MUDr. Kateřina Povolná

MUDr. Lenka Štefániková

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

 

Studijní předmět Infekční lékařství se zabývá etiologií, epidemiologií, klinikou, diagnostikou, léčbou, prevencí a profylaxí infekčních nemocí virových , bakteriálních i parazitárních. Stěžejní problematiku v rámci oboru představují virové hepatitidy, infekce HIV/AIDS, neuroinfekce a septické stavy. Zvláštní pozornost je věnována i infekčním chorobám spojeným s cestováním. Rychle rozvíjející součástí předmětu jsou i specifika klinického obrazu, diagnostiky a léčby infekčních nemocí u imunokompromitovaných pacientů.

 

Odborná literatura

 

 

 

 1. Husa P. Virové hepatitidy. Praha, Galén 2005, 248 s. ISBN 80-7262-304-4.

 

 1. Bartošová, D., Husa, P. (pořadatelé), Chalupa, P., Krbková, L., Holčíková, A.: Infekční lékařství. Brno, Masarykova univerzita 2005, 141 s. ISBN = 80-210-3791-1.

 

 1. Husa, P. (Editor), Krbková, L. (Editor), Holčíková, A.: Infectious Diseases. Beno, Masarykova univerzita 2006, 91 s.. ISBN=80-210-4116-1.

 

 1. Bartošová D, Husa P (pořadatelé). Infekční lékařství. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 142 s. ISBN 80-210-3791-1.

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Endokrinologie/PV

Způsob zakončení

Zkouška

Další požadavky na studenta

 

 

Teoretické znalosti biochemie a patofyziologie endokrinního systému, praktické zvládnutí základních diagnostických metod.

 

Přednášející

 

 

Doc. MUDr. Jiří Špác , CSc.

Doc. MUDr. Miroslav Souček , CSc.

MUDr. Věra Olšovská, PhD.

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Anamnéza a analýza subjektivních obtíží nemocného v diagnostice , použití diagnostických metod u jednotlivých endokrinologických onemocnění se zaměřením na neinvazivní metody – praktické zvládnutí základů ultrazvukových vyšetřovacích metod, využití diagnostických testů, indikace histologických vyšetření , mezioborová spolupráce v diagnostice (indikace zobrazovacích metod). Moderní principy k léčbě endokrinologických onemocnění, léčba akutních stavů a léčba chronicky endokrinologicky nemocných během akutních příhod.       

Odborná literatura

 

 

1.      Harrison´s Principles of Internal Medicine. 16th Edition, 2005.

 

2.      Dítě P. et al. Vnitřní lékařství Praha : Galén,   2007. 586 s.  Galén. ISBN: 978-80-7262-496-6.

 

3.   Jaroslav Blahoš, Václav Zamrazil  Endokrinologie – interdisciplinární obor  Praha : Triton,

      2006. – 505 s. – ISBN 80-7254-788-7

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Diabetologie/PV

 

Způsob zakončení

Zkouška

 

Další požadavky na studenta

 

 

 

 

Přednášející

 

 

 

Doc.MUDr. Miroslav  Souček,CSc.

Doc.MUDr.Helena Němcová,CSc.

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

 

Definice, epidemiologie, etiologie a  patogeneze diabetu. Diagnostika a diferenciální diagnostika a klinické postupy. Diabetes mellitus 1. a 2. typu. Sekundární a gestační diabetes mellitus. Akutní a chronické komplikace diabetu. Nespecifické komplikace diabetu.

Zvláštní pozornost je věnována problematice diabetu mellitu 1. typu u těhotných, dále novým léčebným přístupům – inzulínová analoga, inzulínové senzitizéry. V našem centru se věnujeme v celé šíři  problematice „Diabetické nohy.“

 

 

 

Odborná literatura

 

 

 

 1. Dítě P. et al. Vnitřní lékařství Praha : Galén,   2007. 586 s.  Galén. ISBN: 978-80-7262-496-6.

 

 1. Perušičová J. et al. , GEUM 2007, 600s.,  ISBN: 978-80-86256-49-8.

 

 1. Bartoš V., Pelikánová T. a kol. Praktická diabetologie. Maxdorf, 2003, s. 473  ISBN: 80-85912-69-4  .  

 

 1. Lacigová S. a kol.   Diagnostika a léčba syndromu diabetické nohy pro praxi  Praha Galén 2006  . ISBN: 80-7262-416-4.

                                                                                                                                        

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Zátěžová diagnostika a rehabilitace ve vnitřním lékařství/PV

 

Způsob zakončení

Kolokvium

 

Další požadavky na studenta

 

 

 

Příprava krátké prezentace současné pohybové léčby u vybrané kardiovaskulární diagnózy.

 

Přednášející

 

 

 

Prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.

Prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

 

Zátěžová funkční diagnostika v kardiologii, v plicním lékařství, posudkové lékařství. Funkční vyšetření autonomního nervového systému. Funkční vyšetření pacientů ve vnitřním lékařství, energometrie, antropometrie. Funkční vyšetření pohybového systému. Echokardiografie. Pohybová léčba pacientů s kardiovaskulárním onemocněním (stav po infarktu myokardu, po aortokoronárním bypassu, s chronickou ischemickou chorobou srdeční, s chronickým srdečním selháním). Pohybová léčba pacientů s obezitou. Pohybová léčba pacientů s diabetem mellitem 1., 2. typu. Pohybová léčba pacientů s bronchopulmonálním onemocněním.

 

 

Odborná literatura

 

 

 

 1. CRAWFORD, M.H. a kol. Cardiology.  Londýn : Elsevier, 2004. 1702 s. ISBN 0323029140.

 

 1. McARDLE, W.D.  a kol. Essentials of Exercise Physiology. Londýn : Lippincott Williams and Wilkins, 2006. 753 s. ISBN 0-7817-4992-3.

 

 1. PLACHETA, Z. – SIEGELOVÁ, J. – ŠTEJFA, M. a kol. Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. 2. vyd. Praha : Grada, 2001. 276 s.

            ISBN 80-7169-271-9.

 

 1. PLACHETA, Z. a kol. Zátěžové vyšetření a pohybová léčba ve vnitřním lékařství. Brno :  MU, 2001. 179 s.  ISBN 80-210-2614-6.

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Klinická nefrologie/PV

 

Způsob zakončení

Zkouška

 

Další požadavky na studenta

 

 

 

Znalost fyziologie činnosti ledvin, perfúze ledvin, glomerulární filtrace, tubulární selektivní zpětné resorpce, tvorby definitivní moče, funkce vývodného močového systému.

 

 

Přednášející

 

 

 

Doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc.

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

 

Diagnostika a systemizace chorob ledvin a chorob vývodných močových cest, léčba ledvinových onemocnění a chorob vývodného močového systému. Indikace k chirurgickým-urologickým zákrokům. Indikace náhradních eliminačních metod u akutního selhání ledvin, indikace hemodialýzy, hemodiafiltrace, peritoneální dialýzy, transplantace ledvin u nezvratného chronického selhání ledvin. Detailní znalost léčebných účinků náhradních eliminačních metod, diagnostika a léčba komplikací při použití těchto léčebných metod.

Diagnostika a léčebné postupy při poškození ledvin léčivými prostředky, diagnostika a léčebné postupy při poškození ledvin u akutních intoxikací.

Problematika ledvinových funkcí ve stáří, diagnostika a léčení ledvinových onemocnění a chorob vývodných močových cest ve stáří.

 

Odborná literatura

 

 

 

 1. Vladimír Tesař, Otto Schuck a kol.: Klinická nefrologie, Praha 2006, Grada Publishing, ISBN 80-247-0503-6.

 

 1. Vladimír Teplan a kol.: Praktická nefrologie. Praha 2006, Galén,ISBN: 80-247-1122-2

 

 1. Kamil Ševela a kol.: Akutní intoxikace v intenzivní medicíně. Praha 2002, Grada Publishing,  ISBN:80-7169-843-1.

 

 1. Václav Monhart: Hypertenze a ledviny. 2.vydání, Praha 2007, Triton, ISBN: 978-80-7387-002-7.

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Vnitřní lékařství -  kardiologie, angiologie/PV

 

Způsob zakončení

Zkouška

 

Další požadavky na studenta

 

 

 

Základní znalosti a dovednosti v interní propedeutice a v kardioangiologii.

 

Přednášející

 

 

 

Prof. MUDr. Jiří Vítovec,CSc.

Prof. MUDr. Lenka Špinarová,CSc.

Prof. MUDr. Jaroslav Meluzín,CSc.

Doc. MUDr. Miroslav Novák,CSc.

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

 

Propedeutika vnitřního lékařství – základní znalosti a dovednosti klinického vyšetření ve vnitřním

                                                            lékařství

 

Kardiologie a angiologie 

 

Diferenciální diagnóza srdečně cévních onemocnění,  srdečních ozev a jejich změn, RTG hrudníku, EKG, dlouhodobé monitorování srdečního rytmu, zátěžové testy, echokardiografie, dopplerovská sonografie , katetrizace, hemodynamická měření , zástava oběhu, kardiopulmonální resuscitace a následná péče, základy kardiovaskulární farmakologie, invazivní: intervenční kardiologie, včetně PTCA, léčba arytmií kardiostimulací, péče o pacienta s umělou chlopní, péče o pacienta s chronickým srdečním selháním a srdeční TL, hypertenzí, primární a sekundární prevence ICHS, supraventrikulární, komorové arytmie bradyarytmie, srdeční selhání akutní, plicní edém, kardiogenní šok a chronické srdeční selhání,  kardiomyopatie a specifická onemocnění myokardu, onemocnění endokardu,  perikardu, srdeční vady vrozené a získané, plicní embolie, cor pulmonale, plicní hypertenze, nádory srdce.

Angiologie: žilní onemocnění ( varixy, povrchová a hluboká flebotrombóza)  akutní tepenný uzávěr, chronická ischémická choroba dolních končetin, vaskulitidy,  postižení lymfatických cév.

 

Odborná literatura

 

 

 

1.      Špinar J a kol. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Grada 2008, 255s.ISBN 978-80-247-1749-4.

 

 1. Dítě P a kolektiv. Vnitřní lékařství. Druhé, doplněné a přepracované vydání. Nakladatelství Galen, Praha, 2007, 586 s. ISBN 978-80-7262-496-6.

 

 1. Štejfa M a spol. Kardiologie 3.přeprac.vydání Grada 2007, 760 s. ISBN 978-80-247-1385-4.

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Geriatrie/PV

 

Způsob zakončení

Zkouška

 

Další požadavky na studenta

 

 

 

Zvládnutí funkčního geriatrického vyšetření

 

Přednášející

 

 

 

Prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc.

Doc. MUDr. Pavel Weber,CSc.

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

 

Předmět Geriatrie poskytne posluchačům základní přehled o obecných otázkách gerontologie a geriatrie, o základních odlišnostech péče o staršího nemocného a o interdisciplinárních problémech starších nemocných.

 

Hlavní témata:

 

1.   Obecný úvod – definice gerontologie, geriatrie, teorie stárnutí, proces stárnutí.

      2.   Tělesné projevy stárnutí, psychické projevy stárnutí, adaptace, ovlivnitelnost

3.    Funkční geriatrické vyšetření

4.    Specifické rysy chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří

5.    Velké geriatrické syndromy – úvod, instabilita a pády, úrazy ve stáří

6.    Poruchy intelektu

7.    Imobilizační syndrom

8.    Inkontinence a její komplexní řešení. Urogenitální systém ve stáří

9.    Poruchy integrity kůže – dekubity, bércové vředy

10.  Delirantní stavy a další poruchy chování ve stáří

11.  Deprese a další psychické choroby staršího věku, suicidia

12.  Poruchy spánku ve stáří. Bolest ve stáří

13.  Poruchy výživy ve stáří. Poruchy vnitřního prostředí ve stáří

14.  Poruchy termoregulace ve stáří. Geriatrický maladaptační syndrom, syndrom

       zanedbávání seniorů

15.  Endotel ve stáří, tromboembolická nemoc a hematologické změny ve stáří,

16.  Kardiovaskulární systém ve stáří

17.  Dýchací systém ve stáří

18.  Trávicí systém ve stáří

19.  Pohybový systém ve stáří

20.  Endokrinní systém ve stáří, diabetes mellitus

21.  Imunitní systém a infekční choroby ve stáří. Smyslové orgány ve stáří

      22.  Starší nemocní v perioperačním období, geriatrická léčebná RHB

 

 

 

 

 

Odborná literatura

 

 

 

 1. E. Topinková: Geriatrie pro praxi. Galén 2005.

 

 1. Z. kalvach, Z. Zadák, R. Jirák a kol.: Geriatrie a gerontologie. Grada- Avicenum 2004.

 

 1. E. Topinková: Obrazový atlas chorobných stavů. Grada Avicenum 2006.

 

 1. E-learningové studijní materiály – portál LF MU

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Teoretické základy onkologie/PV

 

Způsob zakončení

Zápočet

 

Další požadavky na studenta

 

 

 

Absolvování vzdělávacích akcí souvisejících s tímto předmětem

 

Přednášející

 

 

 

Doc. RNDr. Jana Šmardová, CSc.

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

 

Předmět teoretické základy onkologie pokrývá širokou oblast preklinického výzkumu, dominují zde výuka z oblasti molekulární biologie s vazbou na problematiku nádorových chorob.

Molekulární biologie nádoru

Hlavní cíl: Pochopení pojmu kancerogeneze jako vícestupňového, komplexního procesu.

                 Vysvětlení molekulárních mechanismů, které jsou během procesu kancerogeneze

                 poškozeny.

 

Program přednášky:

 1. Úvod. Historický vývoj zkoumání rakoviny; základní pojmy: protoonkogeny a nádorové  supresory; přehled procesů poškozených během kancerogeneze; komplexita a heterogenita nádorové tkáně.
 2. Regulace buněčného cyklu. Základní aparát buněčného cyklu, mitogenní signalizace, antimitogenní signalizace, struktura signální dráhy, mechanismus fungování některých protonkogenů/onkogenů a nádorových supresorů, některé signální dráhy.
 3. Individuální dispozice k nádorům. Přehled nejvýznamnějších dědičných syndromů spojených se zvýšeným výskytem nádorů. Vysvětlení molekulárních mechanismů, kterými fungují faktory, jejichž mutace se na vývoji těchto syndromů podílejí. Retinoblastom, Li-Fraumeniho syndrom, Ataxia – Telangiectasia, NBS, dědičná forma nádoru prsu (BRCA1, BRCA2), Bloomův syndrom, Wernerův syndrom, Fanconiho anémie, maligní melanom, Xeroderma pigmentosum, Wilmsův tumor, syndrom von Hippel-Lindau, FAP, Juvenilní polypóza coli, Lynchův syndrom, Cowdenův syndrom, dědičný difúzní nádor žaludku.
 4. Apoptóza a nádory. Apoptóza jako fyziologický proces, regulace apoptózy u Caernohabditis elegans, receptory smrti, úloha mitochondrií v apoptóze a proteiny rodiny Bcl-2, kaspázy a jejich regulace. 
 5. Telomery a telomeráza a nádory. Problém neúplné replikace chromozómů, stárnutí buněk, telomerázová hypotéza, struktura telomer, funkce telomerázy, úloha telomer a telomerázy v kancerogenezi.
 6. Angiogeneze nádorů. Fyziologický průběh neovaskularizace, základní faktory podílející se na neovaskularizaci, zapnutí angiogeneze a jeho regulace.
 7. Tvorba metastáz. Metastatická kaskáda; degradace ECM – metaloproteinázy; adhezivní komplexy - kadheriny, integriny, selektiny, receptory imunoglobulinového typu.
 8. Genetická nestabilita nádorů. Nestabilita v sekvenci DNA - nukleotidová excizní oprava, mikrosatelitová nestabilita; nestabilita v počtu chromozomů - kontrola mitotického vřeténka.
 9. Remodelace chromatinu a nádory. Stručný přehled mechanismů přestavby chromatinu, jejich úloha v kancerogenezi, Rubinstein-Taybiho syndrom, maligní rhabdoidní nádory dětí, přestavba chromatinu a leukemie, chromatinová terapie – inhibitory histon deacetyláz, metylace DNA a nádory.

 

Odborná literatura

 

 

 

 1. Robert Allan Weinberg: „The Biology of Cancer“, GS Garland Science, 2007.
 2. F. Macdonald, C.H.J. Ford, A.G. Casson: Molecular Biology of Cancer, GS Garland Science, 2004.
 3. Wolfgang Artur Schulz: Molecular Biology of Human Cancers. Springer, 2005
 4. Rober A. Weinberg: Jediná odrodilá buňka, Academia, 2003
 5. Aleš Rejtar, Bořivoj Vojtěšek: Obecná patologie nádorového růstu, Grada, 2002
 6. Holland JF,  Frei E., Bas tet al  Cancor Medicine, five edition, Lea Fabiger, 
 7. Philadelphia London 2003, 1284 s
 8. Holland JF,  Frei E., Bast R. et al.  Cancer: Medicíně  five edition.. Lea Febiger,  Philadelphia London, 2003, vol 2 2500 s.

 

 1. DeVita V, Hellman S, Rosenbert S. et al. Cancor Principles and praktice of oncology.  Vol 1 and 2,  J B  Lippincot  Copany 2005 2746 s. .

 

 1. Pavel Klener: Protinádorová chemoterapie. Galén  Praha, 1996 614 s.

 

 1. Doyle D  Hanks, N MacDonald N.  Oxford textbook of paliative medicne.  Oxford university press, 1993.

 

 1. Gorale S, Slavin S. Non-myeloablative stem cell transplantation.  Darwin Scientific Publishing, 2000. 157 s.

 

 1. Celiny PS, Brouse N,  Reyes C,  Gisselbrecht C, Coiffier B : Non-Hodgkin´s lymphoma. Manson Publishindc, 2003. 381 s.

 

 1. Sláma, O., Kabelka, L., Vorlíček, J. Paliativní medicína pro praxi. Praha: Galén, 2007. 362 s. ISBN 978-80-7262-505-5

 

 1. Šlampa, P., Soumarová, R., Kocáková, I. Konkomitantní chemoradioterapie solidních nádorů. Praha: Galén, 2005. 167 s. ISBN 80-7262-276-5

 

 1. Šlampa, P., Petera, J. Radiační onkologie. Praha: Galén; Karolinum, 2007. 457 s. ISBN 978-80-7262-469-0.

 

 

 1. Šlampa, P. Radiační onkologie v praxi. 2.aktual. vyd. Brno: MOÚ, 2007. 216 s. ISBN 978-80-86793-08-5

 

 1. Vyzula, R., Žaloudík, J. a kolektiv. Rakovina tlustého střeva a konečníku: vybrané kapitoly. Praha: Maxdorf, 2007. 287 s. ISBN 978-80-7345-140-0.

 

19.  Vyzula, R. (koordinátor). Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění. (Platnost od 1. 8. 2007.) Brno: Česká onkologická společnost, 2007. 85 s. ISBN 978-80-86793-10-8.

 1. Adam, Z., Vorlíček, J. Koptíková, J. a kol.:Obecná onkologie a podpůrná léčba. Gradapublishing 2003. s. 789 s. ISBN 80-2470677-6
 2. Adam, Z., Vorlíček, J., Vaníček, J. a kol.: Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. II. aktualizované a doplněné vydání  Praha, . Gradapublishing,, 2004, 684 s.  ISBN  80-247-0896-5
 3. Vorlicek, J., Adam, Z., Pospíčilová, Y. et al.: Paliativní Medicína. Praha, Grada publishing 2004,  544 s.  ISBN 80-247-0279-7
 4. Adam, Z. Ševčík P., Vorlíček, J. et al.: Kostní nádorová choroba.  Praga, Grada 2004, 296 s.  ISBN 80 247-1357-8.,
 5. Adam Z, Krejcí, M, Vorliček J a kol. Maligní krevní nemoci. Praha, Gradapublishing, 2008,  396 s.

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Onkologie/PV

 

Způsob zakončení

Zápočet

 

Další požadavky na studenta

 

 

 

Absolvování vzdělávacích akcí souvisejících s tímto předmětem

 

Přednášející

 

 

Doc. MUDr. Renata Soumarová, CSc.

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Doc. MUDr. Vuk  Fait, CSc.

RNDr.  Bořivoj Vojtěšek

Doc. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Prof. MUDr. Vorlíček Jiří, CSc.

Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Prof. MUDr.Roman Hájek, CSc.

Doc. MUDr.Michal Doubek, Ph.D.

Doc. MUDr.Martin Klabusay, Ph.D.

Doc. MUDr.Miroslav Tomíška, CSc.

Prof. MUDr. Jaroslav Stěrba, Ph.D.

Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.

Prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.

Doc. MUDr. Vladimír Vašků

Doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc.

Prof. MUDr. Drahoslava Hrubá

 

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

 

Předmět onkologie pokrývá širokou oblast preklinického a klinického výzkumu.

V rámci oboru onkologie jsou studenti seznamování se základy všech klinických oblastí onkologie, tak z metodami klinického výzkumu – hodnocení klinických studií.

 

 

Odborná literatura

 

 

 1. Robert Allan Weinberg: „The Biology of Cancer“, GS Garland Science, 2007

 

 1. Holland JF,  Frei E., Bas tet al  Cancor Medicine, five edition, Lea Fabiger, 
 2. Philadelphia London 2003, 1284 s
 3. Holland JF,  Frei E., Bast R. et al.  Cancer: Medicíně  five edition.. Lea Febiger,  Philadelphia London, 2003, vol 2 2500 s

 

 1. DeVita V, Hellman S, Rosenbert S. et al. Cancor Principles and praktice of oncology.  Vol 1 and 2,  J B  Lippincot  Copany 2005 2746 s. .

 

 1. Pavel Klener: Protinádorová chemoterapie. Galén  Praha, 1996 614 s.

 

 1. Doyle D  Hanks, N MacDonald N.  Oxford textbook of paliative medicne.  Oxford university press, 1993.

 

 1. Gorale S, Slavin S. Non-myeloablative stem cell transplantation.  Darwin Scientific Publishing, 2000. 157 s.

 

 1. Celiny PS, Brouse N,  Reyes C,  Gisselbrecht C, Coiffier B : Non-Hodgkin´s lymphoma. Manson Publishindc, 2003. 381 s.

 

10.  Kocák, I, Špelda, S. (editoři). Diagnostika a léčba vybraných maligních nádorových onemocnění. Brno: MOÚ, 2005. 204 s. ISBN 80-86793-04-4 -

 

 1. Sláma, O., Kabelka, L., Vorlíček, J. Paliativní medicína pro praxi. Praha: Galén, 2007. 362 s. ISBN 978-80-7262-505-5.

 

 1. Šlampa, P., Soumarová, R., Kocáková, I. Konkomitantní chemoradioterapie solidních nádorů. Praha: Galén, 2005. 167 s. ISBN 80-7262-276-5-

 

 1. Šlampa, P., Petera, J. Radiační onkologie. Praha: Galén; Karolinum, 2007. 457 s. ISBN 978-80-7262-469-0.

 

 1. Šlampa, P. Radiační onkologie v praxi. 2.aktual. vyd. Brno: MOÚ, 2007. 216 s. ISBN 978-80-86793-08-5.

 

 1. Vyzula, R., Žaloudík, J. a kolektiv. Rakovina tlustého střeva a konečníku: vybrané kapitoly. Praha: Maxdorf, 2007. 287 s. ISBN 978-80-7345-140-0.

16.  Vyzula, R. (koordinátor). Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění. (Platnost od 1. 8. 2007.) Brno: Česká onkologická společnost, 2007. 85 s. ISBN 978-80-86793-10-8.

 1. Adam, Z., Vorlíček, J. Koptíková, J. a kol.:Obecná onkologie a podpůrná léčba. Gradapublishing 2003. s. 789 s. ISBN 80-2470677-6.
 2. Adam, Z., Vorlíček, J., Vaníček, J. a kol.: Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. II. aktualizované a doplněné vydání  Praha, . Gradapublishing, 2004, 684 s.  ISBN  80-247-0896-5.

 

 1. Vorlicek, J., Adam, Z., Pospíčilová, Y. et al.: Paliativní Medicína. Praha, Grada publishing 2004,  544 s.  ISBN 80-247-0279-7.
 2. Adam, Z. Ševčík P., Vorlíček, J. et al.: Kostní nádorová choroba.  Praga, Grada 2004, 296 s.  ISBN 80 247-1357-8.
 3. Adam Z, Krejcí, M, Vorliček J a kol. Maligní krevní nemoci. Praha, Gradapublishing, 2008,  396 s.

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Vnitřní lékařství blok  - pneumologie/PV

 

Způsob zakončení

Zkouška

 

Další požadavky na studenta

 

 

 

 

Přednášející

.

 

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

MUDr. Zdeněk Merta, CSc.

MUDr. Martina Doubková

MUDr. Anna Hrazdirová

 

Stručná anotace předmětu

 

 

 

Výuka je zaměřena na získání teoretických i praktických znalostí z~celé šíře pneumologické problematiky. Praktická výuka probíhá u~lůžka nemocného a pomocí demonstrací jednotlivých vyšetřovacích metod, teoretická výuka probíhá formou seminářů v~posluchárně kliniky.

1. den: bronchogenní karcinom

2. den: CHOPN, bronchiální astma

3. den: tuberkulóza

4. den: plicní záněty

5. den: intersticiální plicní procesy

 

Odborná literatura

 

 

 

 1. Skřičková, Jana. Nádory plic, pleury a mediatina (222-231),. In: P. Dítě a kol. In Vnitřní lékařství II. díl. Brno : LF MU, 2005. od s. 689. ISBN 80-210-3574-9.

 

 1. Skřičková, Jana - Tomiška, Miroslav - Babičková, Lenka - Adam, Z. Maligní pleurální výpotek. V: Z.Adam, J.Vorlíček, J.Koptíková: Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha : Grada, 2003. 5 s. ISBN 80-247-0677-6.

 

 1. Skřičková, Jana. Zánětlivá pnemocnění plic (177-186). In P.Ditě a kol. Vnitřní lékařství II. díl. Brno : LF MU, 2005. od s. 689. ISBN 80-210-3574-9.

 

 1. Adam, Zdeněk - Vorlíček, Jiří - Vaníček, J. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. 648 s. ISBN 80-247-0896-5.

 

 1. Brhel, Petr - Skřičková, Jana. Plicní nemoci z vlivů prostředí (209-216). In Vnitřní lékařství, II. díl. Brno : LF MU, 2005. od s. 689. ISBN 80-210-3574-9.

 

 1. Skřičková, Jana. Pneumologie. In P.Dítě a kol: Vnitřní lékařství. Praha : Galén, 2007. od s. 121-164, 586 s. ISSN 1802-128X

 

 1. Kašák, V. - Skřičková, Jana. Farmakoterapie plicních nemocí (145-190) J. Marek a kol. In Farmakoterapie vnitřních nemocí 3. Praha : Grada Publishing, 2005. od s. 776. ISBN 80-247-0839-6

 

 1. Dítě, Petr. Vnitřní lékařství. Praha : Galén, 2007. 586 s.

 

 1. Hrazdirová, Anna - Merta, Zdeněk - Skřičková, Jana. Vyšetření hrudníku a plic. In Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Praha : Grada, 2008. od s. 51-58, 8 s. I.vydání. ISBN 978-80-247-1749-4.

 

 1. Harrison's principles of internal medicine. Edited by Eugene Braunwald. 11th ed. New York : McGraw-Hill Book Company, 1987. xxx, 1046. ISBN 0071001344.

 

 1. Harrison's principles of internal medicine. Edited by Dennis L. Kassper. 16th ed. New York : McGraw-Hill, 2005. xxix, 1301. ISBN 0071391428.

 

 1. Harrison's principles of internal medicine. Edited by Dennis L. Kassper. 16th ed. New York : McGraw-Hill, 2005. xxvii, 129. ISBN 007139141X.

 

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Vnitřní lékařství blok  – pracovní lékařství/PV

 

Způsob zakončení

Kolokvium

 

Další požadavky na studenta

 

 

 

 

Přednášející

 

 

 

Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

 

Pracovní lékařství seznámí studenta, jak práce, pracovní podmínky a pracovní prostředí mohou ovlivnit zdraví. Jsou probrány nejdůležitější typy poškození zdraví z práce.

Velká pozornost je věnována hlavním skupinám nemocí z povolání – nemocem  způsobeným chemickými látkami včetně akutních průmyslových intoxikací,  nemocem způsobeným fyzikálními faktory,  nemocem z povolání dýchacích cest, plic a pohrudnice, profesním dermatózám,  nemocem z povolání přenosným a parazitárním, profesionálním poruchám hlasu.

 

Odborná literatura

 

 

 

 1. Brhel P., Manoušková M., Hrnčíř E. (eds): Pracovní lékařství. Základy primární pracovně lékařské péče. Brno: NCONZO,  2005,  338 s.  

 

 1. Brhel P., Picka K., Hrubá D. Úvod do průmyslové toxikologie. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 58 s.

 

 1. Brhel P., Valková V. Occupational Disorders (An Overview for Foreign Students). Brno: Masaryk University, 1997, 40 pp.

 

 1. Rosenstock L., Cullen M.R., Brodkin, C.A., Redlich C.A. (eds). Textbook of Clinical Occupational and Environmental Medicine. 2nd ed. Philadelphia, Edinburgh, London, New York, St. Louis, Sydney, Toronto: Elsevier Saunders 2005, 1338 pp.

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Revmatologie/PV

Způsob zakončení

Zkouška

Další požadavky na studenta

 

 

Teoretické znalosti  biochemie, patofyziologie včetně základních imunologických principů zánětlivých revmatických onemocnění , metabolických onemocnění,  pochopení molekulární podstaty degradace chrupavky u osteoartrózy. 

 

Přednášející

 

 

Doc. MUDr. Mojmír Blaha , CSc.

Doc. MUDr. Miroslav Souček , CSc.

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Anamnéza a posouzení subjektivních potíží nemocného, význam a použití  diagnostických metod u jednotlivých skupin revmatologických onemocnění, využití a význam diagnostických testů, využití imunologických diagnostických metod, mezioborová spolupráce v diagnostice i léčbě (zobrazovací metody, denzitometrie, molekulární biologie a molekulární genetika, imunologie). Moderní principy léčby revmatických onemocnění: vznik skupinové léčby osteoporózy, , uplatnění skupiny tzv. pomalu působících léků u osteoartrózy, (SYSADOA), použití nové generace nesteroidních antirevmatik, zavedení nových imunoterapeutických metod do léčby zánětlivých revmatických onemocnění, především revmatoidní artritidy a spondylartritid.

Odborná literatura

 

 

 1. Harrison´s Principles of Internal Medicíně. 16th Edition, 2005.

 

 1. Pavelka K., Rovenský J.: Klinická revmatologie, Galén 2003.

 

 1. Pavelka K. a kol: Farmakoterapie revmatických onemocnění, Grada Publishing 2005.