Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 11. 5. 2016 9:27:21
Garant obsahu:
Marie Korcová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1471
Přístupů: 3010
Vytvořeno: 7. 1. 2015 9:23:21

Pokyny pro autory učebních textů

  1. Název práce (výstižný a stručný), maximálně 15 slov.
  2. Jméno autora (autorů): příjmení, zkratka křestního jména, bez titulů, jsou-li autoři z více pracovišť identifikují se horním číselným indexem za jménem; hvězdičkou (*) je možno označit autora pro korespondenci nebo je-li kontaktní adresa odlišná a ta se pak uvede v poznámce pod čarou.
  3. Pracoviště: plný úřední název pracoviště s označením plné adresy pracoviště, vč. sídelního města a PSČ; jsou-li autoři z více pracovišť, uvádějí se všechna pracoviště podle pořadí autorů s identifikací horním číselným indexem před názvem pracoviště.

Konečný text musí schválit garant předmětu/ vedoucí ústavu.

Úprava rukopisu

Redakce přijímá rukopis, psaný výhradně v editoru Word ve dvou vyhotoveních 1xWORD + 1xPŘEVEDENO DO PDF FORMÁTU - na formátu A4 vytištěno kvalitní tiskárnou a současně v elektronické podobě (na disketě, CD-ROM nebo zaslaný e-mailem). Vytisknutá a elektronická verze musí být zcela identické.
WORDOVÝ DOKUMENT JE NUTNÉ PŘEVĚST DO PDF SOUBORU a OBA DOKUMENTY - TJ. WORD+PDF SOUBORY ZASLAT DO REDAKCE. POKUD NEDODÁTE PDF SOUBOR REDAKCE SI JEJ VYŽÁDA ZPĚTNĚ. Veškerý text rukopisu (včetně nadpisů) se píše jednotným písmem Times New Roman 12 dpi s dodržením základní normy psaní v textovém editoru (mezery jen za čárkami, tečkami a jinými znaménky apod.). Text se člení pouze do nadpisů a odstavců a žádným jiným způsobem se neupravuje (kurziva, tučné písmo, podtrhávání, velikost písma, centrování apod.). Jednotlivé řádky v odstavci se neukončují odklepnutím, jen konec odstavce. V přiloženém vytisknutém příspěvku se doporučuje barevně označit všechny speciální znaky (stupně Celsia, matematické symboly, horní a dolní indexy, řecká písmena apod.).

Několik typografických poznámek:

Pro zvýraznění textu nepoužívejte podtržené a   p r o s t r k á v a n é   písmo.
Pro rozdělování slov na konci řádku nepoužívejte rozdělovník -.
Tečka, čárka, dvojtečka, středník, otazník, vykřičník, a uzavírací závorka a uvozovka se píší těsně za slovo bez mezery až za nimi následuje mezera. Za otevírací závorkou a uvozovkou následuje ihned text bez mezery.
Nepoužívejte lomítka / jako závorky, velké O jako nulu, malé l jako číslici jedna. ENTER použijte jen na konci odstavce ne na konci řádku.
Grafické předlohy používejte co nejkvalitnější (300 DPI a více) ve formátu např. TIF (ne formáty JPG apod. se ztrátovou kompresí). U barevných předloh je třeba vzít v úvahu, že tisk je černobílý a stírají se tak rozdíly mezi barvami (hlavně u grafů).
Pro celou publikaci použijte jeden typ písma (fontu).

Předání ke zpracování:

Velké soubory rozdělte do menších. Pokud používáte jiný textový editor než MS WORD, převeďte elektronickou verzi do formátu RTF.
Ke zpracování odevzdejte jak elektronickou verzi na disketě nebo CD tak i tištěnou plus případné obrazové přílohy.
Autor odevzdá dokument pro publikaci v konečném tvaru a po zapracování připomínek recenzentů v takové podobě, aby autorské korektury nepřesáhly rozsah běžných oprav tiskových chyb.

POKUD BUDETE MÍT DOTAZY OHLEDNĚ ZPRACOVÁNÍ RUKOPISU,  OBRAŤTE SE NA EDIČNÍ ODDĚLENÍ LF MU na Mgr. Marii Korcovou – email: mkorcova@med.muni.cz

Práce autorů i recenzentů je honorována dle Směrnice děkana LF MU č. 4 /2011 (.docx)
Metodika stanovení mimořádné odměny za publikaci skript
(Ve znění účinném od 17. října 2010)

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT