Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 23. 8. 2017 12:07:16
Garant obsahu:
Vojtěch Svízela
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1517
Přístupů: 3850
Vytvořeno: 23. 4. 2015 14:44:45

Pracovní skupina Experimentální kardiologie

Lidé

Vedoucí pracovní skupiny: prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Postdoc: MUDr. Kateřina Fialová, Ph.D.
Studenti doktorského studia: Mgr. Michaela Fojtů
Mgr. Monika Holubová
MVDr. Veronika Olejníčková
Mgr. Katarína Ondrušová
MUDr. Tibor Stračina
Pregraduální studenti: David Dufek (P-PooL)
MUC. Michal Hendrych
Emeritní professor: prof. MUDr. Pavel Bravený, CSc.

Obhájené doktorské práce

 • MUDr. Kateřina Fialová, Ph.D. - 2010, téma: Acute and chronic effects of sigma receptor ligands in mammalian myocardium
 • MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. - 2013, téma: Možnosti ovlivnění kardiotoxicity bupivakainu kombinací lokálních anestetik

Aktuálně vypsaná témata doktorských prací

Vypsaná témata doktorských prací naleznete na stránkách Lékařské fakulty MU (http://www.med.muni.cz/) v sekci Pro uchazeče – Doktorské studium – Přijímací řízení do DSP – Stipendijní místa. Aktuální informace a podrobnosti sledujte na webu laboratoře.

Historie

Laboratoř experimentální kardiologie vznikla v roce 1998, kdy Prof. Marie Nováková začala rozvíjet klasické i nové metodiky užívané experimentálními kardiology a sdružovat je do tematických celků. Laboratoř vychází z prací zaměřených na elektrické a mechanické vlastnosti srdečního svalu, které vznikaly v minulosti na Fyziologickém ústavu pod vedením prof. Kruty a prof. Braveného. V posledních letech prodělala laboratoř intenzivní metodický i tematický rozvoj. V současnosti jsou v laboratoři dostupné v experimentální kardiologii běžné modely, včetně buněčných linií, izolovaného srdce i celotělových animálních modelů, které je možno vhodně doplnit (ve spolupráci s dalšími výzkumnými týmy Lékařské fakulty MU) o metodiky molekulárně biologické a biochemické.

Výzkumná témata

 • sigma receptory, se zaměřením na srdeční sval
 • analýza vztahu průtoku a elektrické aktivity srdečních komor
 • studium ischemicko - reperfuzního poškození myokardu a možností jeho ovlivnění
  • nové možnosti časné detekce ischémie na základě elektrofyziologických a biochemických parametrů
  • strategie conditioningu myokardu
 • studium nežádoucích účinků léčiv na srdce
  • antipsychotika jako ligandy sigma receptorů (haloperidol)
  • protinádorová léčiva (doxorubicin, inhibitory tyrozinkináz)

Zavedené výzkumné metodiky a modely

 • celotělové animální modely
  • laboratoř je akreditovaná pro práci s myší, potkanem, morčetem a králíkem
  • je možno pracovat i v čistých prostorách Chovného a uživatelského zařízení laboratorních zvířat LF MU
 • izolované srdce retrográdně perfundované dle Langendorffa
  • studium elektrické aktivity na modelu izolovaného srdce
  • model globální i lokální ischemie izolovaného srdce
 • izolované pracující srdce ortográdně perfundované dle Neelyho
 • buněčné linie, suspenze čerstvě izolovaných kardiomyocytů, kultivované adultní kardiomyocyty potkana

Plánovaný metodický rozvoj

 • ve spolupráci s členy pracovní skupiny Celulární elektrofyziologie je opětovně zaváděna metoda voltage-clamp pro sledování elektrických a mechanických dějů na multicelulárních srdečních preparátech
 • zavedení myšího modelu izolovaného srdce dle Langendorffa, izolace a kultivace myších kardiomyocytů
 • rozšíření neinvazivních metodik pro sledování krevního tlaku a EKG u celotělových animálních modelů
 • Laboratoř experimentální kardiologie má možnost využívat ultrasonografický přístroj pro malá laboratorní zvířata

Aktuálně řešené projekty

 • Analýza vztahu mezi elektrickými ději a průtokem krve u srdečních komor (GAP102/12/2034)
 • Kardiovaskulární systém od buňky k lůžku pacienta (MUNI/A/1326/2014)

Vědecké projekty řešené v minulosti

 • Ovlivnění kontraktility a membránových proudů savčího myokardu prostřednictvím sigma receptorů (GP305/98/P206)
 • Optické snímání akčních potenciálů s vysokým rozlišením pro analýzu alternancí T-vlny EKF signálu (GA102/04/0472)
 • Modulační úloha sigma signalizace na elektromechanické vztahy izolovaného kardiomyocytu a srdce (GA305/04/1385)
 • Optické metody registrace elektrických potenciálů a koncentrace vápníku v srdci s laserovou stabilizací (GA102/07/1473)
 • Studium fyziologických mechanismů v etiologii a patogenezi některých stavů a onemocnění (MUNI/A/0941/2010)
 • Studium mechanismů vzniku některých kardiovaskulárních onemocnění (MUNI/A/0846/2011)
 • Studium mechanismů vzniku vybraných kardiovaskulárních nemocí a poúrazových stavů (MUNI/A/0951/2012)
 • Studium kardiovaskulárních regulací ve zdraví i nemoci (MUNI/A/0957/2013)

Spolupráce se zahraničními výzkumnými institucemi

instituce / pracovník řešená problematika období          
Hadassah Medical School Jerusalem / Prof. Yael Eilam Srdeční sigma receptory (průkaz, signalizace) 1992 - 1997
Hadassah Medical School Jerusalem / Prof. Michal Horowitz Aklimatizace srdečního svalu, mechanická restituce pod vlivem klimatu 1992 - dosud
ÚMFG SAV Bratislava / Prof. Olga Križanová Genetické aspekty sigma a IP3 receptorů 2004 - dosud
ÚMFG SAV Bratislava / Doc. Ľubica Lacinová Elektrofyziologické studie na srdečních buňkách 2004 - dosud
Technical University Tampere / Prof. Jari Hyttinen Elektrofyziologické studie na kmenových buňkách a tkáňových kulturách kardiomyocytů 2006 - dosud
University of Zurich / PD. Dr. Anna Bogdanova
Universitäts Spital Zürich / Dr. med. Herman Tolboom
Vylepšení kvality srdcí od DCD dárců pro možnosti transplantace 2013 - dosud
University of Pécs János Szentágothai Research Centre / Dr. István Szokodi Ischemicko-reperfuzní poškození myokardu 2015 - dosud

Spolupráce s národními výzkumnými institucemi

instituce / pracovník řešená problematika období          
Ústav biomedicíny FEKT VUT / Prof. Ivo Provazník Pokročilé snímání elektrogramu izolovaného srdce, optické mapování, stimulace izolovaného srdce 1999 - dosud
Ústav přístrojové techniky AVČR / Dr. Josef Halámek Analýza vztahu mezi elektrickými ději a průtokem krve u srdečních komor, vztah QT a RR 2011 - dosud
Ústav patologické fyziologie LF MU / Dr. Michal Masařík Studium různých aspektů kardiotoxicity léčiv 2012 - dosud
Ústav biochemie LF MU / Dr. Hana Paulová Studium vybraných markerů oxidačního stresu 2006 - dosud
Ústav fyziologie AVČR / Prof. František Kolář Ovlivnění ischemicko-reperfuzního poškození myokardu 2015 - dosud
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT