Příloha č.2: Havarijní plán pracoviště pro práci s GMO
(Masarykova univerzita v Brně, Lékařská,fakulta, Ústav patologickéfyziologie)

HAVARIJNÍ PLÁN LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ
PROPRÁCI S GENETICKY MODIFIKOVANÝMI ORGANISMY (GMO)

PRACOVIŠTĚ: ÚSTAV PATOLOGICKÉ FYZIOLOGIE(KOMENSKÉHO NÁM. 2)

Název organizace: Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta

Právní forma: veřejná vysoká škola

Sídlo a identifikační číslo uživatele:
Masarykova univerzita v Brně: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Lékařská fakulta: Komenského nám. 2, 662 43 Brno

Pracoviště: Laboratoř genové exprese (LGE), Ústav patologické fyziologieLF MU,
                     Komenskéhonám. 2, 662 43 Brno.

IČO: 00216224

Jméno, příjmení a trvalý pobyt děkana LF MU:
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Tel.: 549 491 301, 549 498 780, 543 134 102,zaloudik@med.muni.cz
Trvalý pobyt: Fleischnerova 13, 635 00 Brno, tel.: 546 212 677

Odborný poradce :
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Tel.: 549 493 557, doskar@sci.muni.cz
Bydliště: Uzbecká 26, 625 00 Brno, tel: 547 219 432

Osoby odpovědné za likvidaci havárie:
Mgr. Šárka Šebelová, Ph.D., Ústav patologické fyziologie LF MU, 549 497 559, sebeloval@med.muni.cz
MUDr. Michal Jurajda Ph.D., Ústav patologické fyziologie LF MU, 549 494 376, mjuraj@med.muni.cz
Šárka Kuchtíčková*, Ústav patologické fyziologie LF MU, 549 494 376 skutickova@med.muni.cz
(*odpovědnost při běžném provozu laboratoří a odstraňování odpadu za asistence p. Procházky)

Obsah havarijního plánu:

 1. Přesný popis prostor, kde probíhá nakládání s GMO. Plán pracoviště je součástí tohoto Havarijního plánu jako Příloha č.3.
 2. Zásady pro případ úniku GMO mimo určený laboratorní prostor, seznam základních prostředků pomoci a důležitých kontaktů.
 3. Popis havárie, která muže vzniknout v prostorách nebo místě, kde probíhá práce s GMO.
 4. Přehled možných následku havárie na zdraví lidí, zvířat a životního prostředí.
 5. Postupy detekce přítomnosti GMO nebo jejich produktů.
 6. Metody a postupy ke zneškodnění GMO nebo jejich produktů.
 7. Metody pro izolaci prostor a zařízení zasažených havárií.
 8. Popis a nákres uložení asanačních prostředku použitelných ke zneškodnění GMO.
 9. Postupy na ochranu zdraví člověka a zvířat v případě havárie s GMO.
 10. Obce, případně osoby, kterým je havarijní plán předkládán podle § 5 odst. 3 zákona
 11. Správní úřady uvedené v § 13 zákona a způsob jejich vyrozumění v případe havárie.
1. PŘESNÝ POPIS PROSTOR, KDE PROBÍHÁ NAKLÁDÁNÍ S GMO:
Popis prostor Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, určených pro uzavřené nakládání s GMO:
Ústav patologické fyziologie LF MU, Laboratoř genové exprese, Komenského nám. 2, 662 43 Brno:
Laboratorní komplexy:
1. poschodí: Chladová místnost: místnosti č.123A (dr.Šebelová)
Laboratoř mikrobiologická: místnosti č. 123B (dr. Šebelová)
Laboratoř tkáňových kultur: místnosti č. 123C (dr. Šebelová, p. Kuchtíčková)
Umývárna: místnosti č. 129 (dr. Šebelová, p. Kuchtíčková)

Společné prostory:
1. poschodí: Sprcha: místnost č. 160

Charakteristika laboratoří a společných prostor: Laboratoře vyhovují nakládání v kategorii B. Rozlišení transgenního a netransgenního (kontrolního) materiálu je možné na základě označení: transgenní materiál musí před označením mít zkratku GMO nebo písmeno T.


Plán pracoviště tvoří Přílohu č.3.

Hlavní uzávěr vody a rozvodna elektrického proudu se nachází v suterénu budovy Komenského nám. 2. Všechny laboratoře jsou opatřeny uzamykatelnými dveřmi a hlavní dveře do budovy jsou rovněž opatřeny zámkem. Areál je během dne střežen vrátnou službou a v noci bezpečnostní agenturou, kromě toho je v budově instalován systém pro monitorování pohybu osob.

2. ZÁSADY PRO případ ÚNIKU GMO MIMO URČENÝ LABORATORNí PROSTOR A SEZNAM ZÁKLADNíCH PROSTŘEDKŮ PRVNí POMOCI A důležitých KONTAKTů:
V případě, že dojde k neočekávané události a úniku GMO mimo určený laboratorní prostor, je nutné postupovat dle následujících bodů:

Seznam základních prostředku první pomoci:
Základní prostředky první pomoci jsou umístěny v lékárničce v laboratoři LGE:
Pro poskytnutí první pomoci jsou v lékárničce k dispozici následující prostředky:
Seznam důležitých adres a telefonních čísel:

3. POPIS HAVÁRIE, KTERÁ MůŽE VZNIKNOUT V PROSTORÁCH NEBO místě KDE PROBíHÁ PRÁCE S GMO:

Havárie je závažný neplánovaný únik GMO mimo určený laboratorní prostor. V takovém případe je třeba neprodleně učinit opatření k likvidaci havárie. Za havárie ve vlastním slova smyslu se nepovažují malé úniky GMO, při nichž uniklé GMO jsou spolehlivě zlikvidovány v rámci uzavřeného prostoru. Za havárii však je nutno považovat rozšíření GMO mimo prostory LF MU, určené k uzavřenému nakládání s GMO. K havárii muže dojít také při přepravě materiálu v rámci budovy LF MU z jednoho uzavřeného prostoru pro nakládání s GMO do jiného, případně při nehodě dopravního prostředku, v němž se GMO přepravují na jiné pracoviště.

Každé nakládání s GMO je zařazeno do určitého typu rizika a posouzení havárie závisí na tomto typu rizika (typy rizika jsou uvedeny v Provozním rádu pracoviště pro práci s GMO).

Pokud by při nakládání s GMO došlo k havárii při kategorii rizika B nebo k úniku GMO do životního prostředí, musí být uvědomen děkan LF MU i odborný poradce a - v případe rozhodnutí děkana nebo odborného poradce - vedoucí odboru ochrany životního prostředí městského úřadu Brno-střed Havárie musí být do 24 hodin ohlášena na MŽP.

Nelze předem vyčerpávajícím způsobem uvést všechny možnosti typu havárií. V případech tech typu havárií, které jsou odlišné od zde popsaných, je nutno postupovat podle pokynu odborného poradce.

V prostorách LF MU pro uzavření nakládání s GMO mohou vzniknout tyto typy havárií:
 1. Při rozbití skleněné či jiné kultivační nádoby, obsahující transgenní buněčné linie a při rozlití většího objemu suspenze, obsahující buňky transgenních linii:
  Zasažené místo je třeba s použitím ochranných rukavic vysušit, odpad zlikvidovat standardním postupem (uložení do nádob pro biologický odpad) a místo ošetřit v dostatečném rozsahu dvěma typy dezinfekčních roztoků (např. Ajatinem a následně Chloraminem, příp. kombinace Ajatin I Desox nebo Desur). Následně v laboratoři zapnout UV-zářiče.
 2. Při rozlití většího objemu mikrobiální kultury, obsahující plazmidovou DNA:
  Zasažené místo je třeba s použitím ochranných rukavic vysušit, odpad zlikvidovat autoklávováním a místo ošetřit v dostatečném rozsahu dvěma typy dezinfekčních roztoků (např. Ajatinem a následně Chloraminem).
 3. Při rozbití skleněné či jiné kultivační nádoby. obsahující transgenní bakterie:
  Postup je stejný, jako v předchozím případě.

4. PřEHLED možných NÁSLEDKU HAVÁRIE NA ZDRAVí LIDí, ZVíRAT A ŽIVOTNíHO prostředí:

Možnost úniku mimo uzavřený prostor je zvýšena zejména při přepravě materiálu uvnitř objektu a při jeho převážení autem. V obou případech je třeba, aby materiál byl neprodyšně uzavřen v plastových nebo plechových obalech s víkem zajištěným proti otevření. Obaly musí mít značku Biohazard, velikost této značky, je (jak v černobílém, tak barevném provedení) nejméně 5 cm. Každý předmět musí být opatřen nejméně dvěma značkami (na protilehlých stranách). Pokud je materiál přepravován mimo budovu, musí být v neprodyšně uzavřených přepravkách, v autě. Auto musí mít označení s nápisem Biohazard a v autě musí být umístěn popis přepravovaného transgenního materiálu a obecné instrukce, a na kontejneru instrukce, jak postupovat s uzavřeným kontejnerem s transgenním materiálem (neotvírat, místo určení). V případe, že při dopravní nehodě došlo k otevření kontejneru, musí být o tom uvědoměni pracovníci policie, kteří dopravní nehodu vyšetřují. Pro případ, že při havárii došlo k otevření kontejneru, musí být v autě k dispozici igelitové pytle, do kterých se obsah kontejneru v případe nutnosti přemístí.

1. Ovlivnění zdraví lidí, zvířat a životního prostředí transgenními buněčnými liniemi:

Při vědecké práci se na LF MU pracuje s takovými transgenními buněčnými liniemi, u nichž je prokázáno, že vložené geny nemají žádný negativní vliv na zdraví lidí či zvířat ani na biologickou diverzitu. Zařazení práce s GMO do rizika kategorie B je dáno biologickými vlastnostmi recipientní linie (nádorová linie obsahující části virového genomu). Vzhledem k tomu, že tyto linie nemohou přežívat mimo kultivační médium a prostředí inkubátoru, při dodržování standardních laboratorních postupů a Provozního řádu pro práci s GMO na LF MU je únik GMO tohoto typu mimo pracovní prostory vysoce nepravděpodobný.

2. Ovlivnění zdraví lidí, zvířat a životního prostředí transgenními bakteriemi:

Rekombinantní bakteriální kmeny mají vždy nižší viabilitu než původní hostitelské laboratorní kmeny. Je to dáno tím, že přítomnost rekombinantního plazmidu (většina plazmidů je navíc expresního charakteru - pro syntézu velkého množství rekombinantního proteinu) v bakteriální buňce je zřetelnou selekční nevýhodou. Často je tyto kmeny v laboratorních podmínkách obtížné dlouhodobě udržet životaschopné. Není tedy pravděpodobné, že by tyto kmeny mohly stabilně přežívat mimo lalaboratoř. stejně tak je vysoce nepravděpodobné, že by vnesení jednoho nebo několika málo genů mohlo zvýšit patogenitu těchto kmenů pro lidi a zvířata takovou měrou, aby mohlo dojít k infekci (rozdíly v genové výbavě patogenních a nepatogenních kmenu E. coli jsou řádově ve stovkách genů).

5. POSTUPY DETEKCE přítomnosti GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ORGANISMů:
1. Detekce buněk transgenních linií:

Přítomnost transgenních buněk je možné snadno prokázat pozorováním nativního preparátu ve fluorescenčním mikroskopu (vložené geny způsobují zelenou, resp. žlutou fluorescenci cytoskeletálních struktur). Přesnou identifikaci GMO lze následně stanovit polymerázovou řetězovou reakcí s využitím primerů určených pro jednotlivé klonované geny.

2. Detekce transgenních bakterií:

Přítomnost rekombinantních bakterií je možno orientačně zkoumat naočkováním stěru na bohaté kultivační půdy s přísadou antibiotika, kterému na příslušném plazmidu odpovídá gen pro rezistenci k antibiotiku. Výrazně přesnější detekce je však možno dosáhnout pomocí PCR reakcí s primery rozpoznávajícími specifické sekvence vektoru i insertu (pro plazmid i pro klonovanou DNA).

6. METODY A POSTUPY KE zneškodnění GMO NEBO JEJICH PRODUKTů:

V případě úniku GMO bude zasažený prostor ošetřen Ajatinem a následně chlornanem sodným. Jednotlivé drobné předměty, které byly unikem zasaženy, budou autoklávovány. Nepřítomnost GMO bude dokumentována odebráním vzorku z původně zasaženého místa.

7. METODY PRO IZOLACI PROSTOR A zařízení ZASAŽENÝCH havarií:

V případe úniku GMO bude zasažený prostor ošetřen Ajatinem a následně chlornanem sodným. Jednotlivé drobné předměty, které byly únikem zasaženy, budou autoklávovány. Nepřítomnost GMO bude dokumentována odebráním vzorku z původně zasaženého místa. 8. POPIS A NÁKRES ULOŽENí asanačních PROSTREDKU POUŽITELNÝCH KE zneškodnění GMO: Asanační prostředky: roztok chlornanu sodného, Ajatin
Umístění: v označených skříních umístěných v prostorách pro práci s GMO.

8.1. POPIS POSTUPU zajištění NÁSLEDNÉHO MONITORINGU PROSTOR PO UKOnčení ASANACE přI případné HAVÁRII

Průkaz přítomnosti (nepřítomnosti) GMO na zasažených místech po likvidaci havárie bude proveden promocí stěru zasažených míst a kultivací vzorku za selektivních podmínek, příp. PCR amplifikací. V mikrobiologické laboratoři připadá v úvahu především stěr z exponovaných ploch a kultivace selektivních podmínek (v případe pozitivního nálezu s následnou PCR amplifikací) a v laboratoři tkáňových kultur připadá v úvahu především PCR detekce. Průběžná kontrola prítomnosti kontaminace GMO v laboratoři bude prováděna každé dva měsíce (viz" Provozní rád").

9. POSTUPY NA OCHRANU ZDRAVí čLOVěKA A zvířat V případe HAVÁRIE S GMO:

Vzhledem k charakteru práce s GMO lze očekávat, že v případě havárie budou ohroženi pouze zaměstnanci, kteří v laboratořích přímo pracují (jde o práci s buněčnými liniemi a bakteriálními kulturami; se zvířaty se nepracuje). Ochrana pracovníků je zajištěna popsanými postupy na ochranu zdraví.V případe havárie bude provedena dekontaminace ochranných pomůcek s jejich následnou likvidací. Případná kontaminace jednotlivých osob bude odstraněna použitím dezinfekčních prostředků a následným osprchováním.

10. OBCE, PříPADně OSOBY, KTERÝM JE havarijní PLÁN PřEDKLÁDÁN PODLE § 5 ODst. 3 ZÁKONA.

Kopie havarijního plánu bude předána Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno, a městského úřadu Brno-střed, Dominikánská 2, Brno.

11. SPRÁVNí ÚřADY UVEDENÉ V § 13 ZÁKONA A ZPUSOB JEJICH VYROZUMěNí případě HAVÁRIE:
V případe havárie budou uvědoměny tyto instituce státní správy:

Vyrozumění bude provedeno elektronickou poštou s následným písemným potvrzením. Vzhledem k tomu, že se na LF MU pracuje s transgenními buněčnými liniemi a bakteriemi, určenými k vědeckým účelům, jejichž případné rozšíření nemá škodlivý vliv na lidskou populaci, varování občanů nebude prováděno.

RNDr. Renata Veselská, Ph.D. Mgr. Šárka Šebelová, Ph.D.
Poučení:Havarijní řád musí obsahovat úředně ověřený počet stran. Je zakázáno z něho vyjímat nebo poškozovat jeho jednotlivé listy a musí se uchovávat podle § 3 odst. 7 písm. b).
Celkový počet stran Provozního řádu: 5 (pět stran) - bez příloh
Úředně ověřila: Ing. Blanka Sochorová, tajemnice LF MU v Brně
Vypracovali: Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc., odborný poradce MU v Brně
Vyjádření odborného poradce: S věcným obsahem havarijního řádu souhlasím

Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc., odborný poradce MU v Brně, 14. ledna 2005