Příloha č. 1: Provozní řád pracoviště pro práci s GMO
(Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, Ústav patologické fyziologie)

PROVOZNÍ ŘÁD LÉKAŘSKÉ FAKULTY MU V BRNĚ
PRO PRÁCI S GENETICKY MODIFIKOVANÝMI ORGANISMY
PRACOVIŠTĚ: LABORATOŘ GENOVÉ EXPRESE (KOMENSKÉHO NÁM.2)

Název organizace a identifikacní údaje uživatele:
Název: Masarykova Univerzita v Brně, Žerotínovo nám 9, 601 77
Pracoviště: Lékařská fakulta, Ústav patologické fyziologie, Komenského nám. 2, 662 43 Brno, IČO 00216224
Děkan: Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Telefon: 549 491 301
Bydliště: Fleischnerova 13, 635 00 Brno, tel. 546 212 677

Jméno, příjmení a trvalý pobyt odborného poradce:
Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Tel.: 549 493 557
E-mail: doskar@sci.muni.cz
Bydliště: Uzbecká 26, 625 00 Brno, tel.: 547 219 432

Kategorie rizika nakládání s geneticky modifikovanými organismy:
Kategorie rizika B

Osoba odpovědná za provoz pracoviště Ústavu patologické fyziologie LF MU:
Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. / přednostka ústavu /
E-mail: avasku@med.muni.cz
Tel: 549 498 262
Bydliště: Stará Osada 17, 615 00 Brno

Osoba odpovědná za práci s GMO a provoz laboratoře LGE:
Mgr. Šárka Šebelová, Ph.D.
E-mail: sebelova@med.muni.cz
Tel.: 549 497 559
Bydlište: Loosova 3, 638 00 Brno-Lesná, tel. 602 854 752

Popis technických prostředků zajištujících uzavřené nakládání s GMO:
Laboratoř je umístěna za bezpečnostní skleněnou přepážkou, oddělena od kancelářských prostor, společných prostor a laboratoří běžného provozu. Klíče mají pracovníci, kteří dané prostory využívají a jsou uvedeni na seznamu uvedeném níže. Evidence klíčů je vedena zavedeným režimem pracoviště, kopie klíčů jsou rovněž předány správci budovy.

Obsah provozního řádu LF MU v Brně:

 1. Popis kategorií GMO organismů a seznam závazných postupů užívaných na pracovišti.
 2. Seznam pracovníků proškolených pro práci s GMO.
 3. Výčet a přibližné množství geneticky modifikovaného organismu nebo produktu, se kterým bude na pracovišti nakládáno.
 4. Organizační a technologické zajištění pracoviště, kde se provádí manipulace s GMO.
 5. Opatření pro případ havárie a požáru, včetně havarijního plánu podle § 5.
 6. Povinnosti pracovníku při práci.
 7. Systém a četnost kontrol prostoru, zařízení a ochranných opatření.
 8. Zásady hygieny a bezpečnosti práce v souladu s ustanovením zvláštních právních předpisů a povinnosti pracovníku při údržbě.
 9. Způsob nakládání s odpady a kontaminovanými materiály a předměty, zejména postupy zneškodnění geneticky modifikovaného organismu a způsob kontroly jejich účinnosti.
 10. Zakázané činnosti na pracovišti.
 11. Zásady vedení evidence o provozu zařízení, prováděné sanitaci a kontrolách zabezpečovacích prvků.
 12. Opatření k zabránění vstupu nepovolaných osob.
 13. Datum a číslo rozhodnutí o zapsání do seznamu uživatelů.
 14. Údaj o případném časovém omezení platnosti provozního řádu.

1. POPIS KATEGORIÍ GMO A SEZNAM ZÁVAZNÝCH POSTUPŮ UŽÍVANÝCH NA PRACOVIŠTI:
Při laboratorních pracích musí být učiněna opatření odpovídající riziku používaného GMO. Tyto organismy se dělí z hlediska rizika pro zdraví člověka, zvířat a životního prostředí do čtyř kategorií:

Kategorie A :
Organismy, u kterých není pravděpodobné, že by způsobovaly lidská nebo zvírecí onemocnění nebo představovaly riziko pro životní prostředí
Kategorie B :
Organismy schopné vyvolat lidskou chorobu, které mohou ohrozit laboratorní pracovníky, ale není pravděpodobné, že by se šířily. Pro laboratorní pracovníky je dosažitelná účinná profylaxe nebo účinná léčba.
Kategorie C :
Organismy, které mohou způsobit nebezpečné lidské onemocnění a znamenají vážné nebezpečí pro pracovníky. Mohou se též rozšířit do populace, ale existuje proti nim účinná profylaxe.
Kategorie D :
Organismy, které mohou způsobit nebezpečné lidské onemocnění a znamenají vážné nebezpečí pro laboratorní pracovníky. Je veliké riziko, že se rozšíří do populace a neexistuje proti nim účinná profylaxe ani léčba.
V případě hodnocení dopadu na životní prostředí, zejména u vyšších rostlin je doporučena konzultace s odborným poradcem.

Na základě posouzení charakteru hostitelských organismů, s nimiž se na pracovišti (Laboratoř genové exprese) Ústavu patologické fyziologie LF MU nakládá, bylo vyhodnoceno riziko jejich nakládání podle specifikace uvedené pro každou ze čtyř výše uvedených kategorií. Bylo konstatováno, že GMO spadají do kategorie B.

Seznam všech vektorů a organismů, nesoucích cizorodé geny, je uveden v Databázi GMO MU v Brně. Díky pokračující vědeckovýzkumné práci s těmito organismy lze předpokládat, že seznam bude pravidelně aktualizován.

2. SEZNAM PRACOVNÍKŮ PROŠKOLENÝCH PRO PRÁCI S GMO:
Laboratoř genové exprese (LGE):
Zodpovědný pracovník: Mgr. Šárka Šebelová, Ph.D.
Zaměstnanci: Šárka Kuchtíčková
MUDr. Michal Jurajda Ph.D.

Dále budou průběžně proškolováni studenti bakalářského, magisterského a doktorandského studia, kteří budou s GMO pracovat při vypracování diplomových nebo disertačních prací. Tento seznam je součástí povinně vedené dokumentace, která je uchovávána na LF MU (sekretariát děkana a u odborného poradce).

3. VÝČET A PŘIBLIŽNÉ MNOŽSTVÍ GENETICKY MODIFIKOVANÉHO ORGANISMU NEBO PRODUKTU, SE KTERÝM BUDE NA PRACOVIŠTI NAKLÁDÁNO:
Řádově desítky až stovky mililitrů buněčných kultur transgenních linií ročně, řádově litry bakteriálních kultur ročně.

4. ORGANIZAČNÍ A TECHNOLOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ, KDE SE PROVÁDÍ MANIPULACE S GMO:
Organizační zajištění pracoviště je dáno strukturou Ústavu patologické fyziologie LF MU a jeho rozdělení na jednotlivá oddělení. Plán pracovišť je součástí Havarijního plánu. Laboratoře musí být vybaveny pracovními pomůckami a prostředky osobní ochrany, které jsou následující:

5. OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD HAVÁRIE A POŽÁRU, VČETNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNU
V případě požáru předměty, zasažené požárem je možno považovat za zbavené geneticky modifikovaných organismů. V případě vynášení předmětu mimo budovu vedoucí laboratoře rozhodne, které předměty nebudou vynášeny, pokud by mohly být kontaminovány geneticky modifikovanými organismy. V ostatních bodech se likvidace požáru nebo havárie řídí požárním a havarijním řádem.

6. POVINNOSTI PRACOVNIKU PŘI PRÁCI
Dodržování pracovních postupů, postup sanitace prostoru a zařízení po ukončení pracovní činnosti, postup dekontaminace nástrojů, osobních a ochranných prostředků a oděvů při ukončení pracovní činnosti se řídí podle charakteru činnosti a určuje jej vedoucí oddělení. Ochranné oděvy, kontaminované geneticky modifikovanými mikroorganismy, se budou prát jako infekční materiál. Samostatný sběr a oddělená, izolovaná přeprava do specializované firmy, která praní infekčního prádla odborně provádí.

7. SYSTÉM A ČETNOST KONTROL PROSTORU, ZAŘÍZENÍ A OCHRANNÝCH OPATŘENÍ
Kontroly na pracovištích budou prováděny paralelně s kontrolou BOZP a PO s četností 1x měsíčně. Zápis o každé kontrole bude v sešite potvrzen vedoucím příslušného oddělení a pracovníkem odpovědným za kontroly.

8. ZÁSADY HYGIENY A BEZPEČNOSTI PRÁCE V SOULADU S USTANOVENÍM ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI ÚDRŽBĚ
Pracovníci mají povinnost používat v prostorách pro práci s rekombinovanou DNA pláště se značkou Biohazard, které nepoužívají mimo laboratoře s rekombinovanou DNA. Tyto pláště se musí prát odděleně jako infekční materiál. Další prostředky osobní ochrany jsou rukavice, přezůvky a brýle. Kontakt s GMO je nutné omezit na nejmenší možnou míru. Je zakázáno pipetovat GMO ústy. K práci s GMO je nutné používat pipety s automatickým dávkováním a po práci musí být ponořené v dezinfekčním roztoku.
Závady musí být zaznamenány ve formuláři "Oznámení o vzniku mimořádné události", který je součástí Havarijního plánu.
Pracovníci údržby jsou povinni při údržbářských pracích v prostorách pro práci s GMO používat pláště, které není možno používat mimo laboratoře pro GMO. Jsou povinni dbát pokynu vedoucího laboratoře, v jejíchž prostorách údržbu provádějí.

8.1. SEZNAM ZÁVAZNÝCH PRACOVNÍCH POSTUPŮ POUŽÍVANÝCH NA PRACOVIŠTI

9. ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A KONTAMINOVANÝMI MATERIÁLY A PŘEDMĚTY ZEJMÉNA POSTUPY ZNEŠKODNĚNÍ GENETICKY MODIFIKOVANÉHO ORGANISMU A ZPŮSOB KONTROLY JEJICH ÚČINNOSTI
Geneticky modifikované organizmy se likvidují buď fyzikální, nebo chemickou destrukcí, která vede ke ztrátě biologické aktivity daného organismu. Do odpadu se smí odkládat nebo vylévat jen vzorky nebo materiál po předchozí inaktivaci. Při fyzikální destrukci je nejúčinnější proces, při kterém dochází ke 100 % ztrátě biologické aktivity autoklávování (popřípadě inaktivace v tlakovém hrnci po dobu 20 min). Při chemické inaktivaci je třeba dosáhnout snížení biologického titru alespoň o 4 řády, to znamená snížení obsahu GMO ve vzorku na 0,01 % (platí pro rizikovou skupinu A a B). Pracovní plochy se umývají detergentem nebo roztokem 70% ethanolu. Likvidaci mikroorganismu vyhovují komerční přípravky obsahující aktivní chlór (Jar antibakterial, Real chlorax, Nové Savo prim). V podmínkách LGE na Ústavu patologické fyziologie LF MU budou GMO likvidovány bud' autoklávováním nebo dezinfekčním roztokem (chlornan sodný, chloramin, Ajatin, Secusept Forte, apod.) Všechen odpadní materiál je i po inaktivaci uložen do biologického odpadu, který se následně likviduje s dalším biologickým odpadem LF MU (zodpovědná osoba: p. František Procházka, specializovaná firma na likvidaci biologického odpadu).

Přítomnost GMO v laboratoři LGE bude prováděna každé dva měsíce. Kontroly budou prováděny stěrem pracovních ploch a následnou kultivací na miskách LB-ampicilin, příp. PCR amplifikací s využitím primeru specifických pro GMO. Výsledky kontrol budou uvedeny v protokolech uložených u odborného poradce.

9.1 SEZNAM POVINNÝCH PRACOVNÍCH A OCHRANNÝCH POMŮCEK

10. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI NA PRACOVIŠTI
V laboratořích a prostorách pro geneticky modifikované rostliny je zakázáno jíst, pít a kouřit. Je zakázán vstup osob, které nebyly proškoleny pro práci s GMO. Vstup osob vykonávající údržbu zařízení probíhá podle zásad uvedených v bodu 8.

11. ZÁSADY VEDENÍ EVIDENCE O PROVOZU ZAŘÍZENÍ. PROVÁDĚNÉ SANITACI A KONTROLÁCH ZABEZPEČOVACÍCH PRVKŮ
Ke každému nákladnému investičnímu přístroji patří sešit, do kterého se zapisuje pracovník, datum a hodiny využití přístroje. Tamtéž se zapisují záznamy o prováděné sanitaci a kontrolách zabezpečovacích prvků. Každý pracovník je rovněž povinen vést protokol o práci s GMO a předkládat jej při kontrolách odbornému poradci.

12. OPATŘENÍ K ZABRÁNĚNÍ VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB
Prostory LGE jsou rozděleny na vlastní pracovní místnosti, umývárna a chladová místnost. Vstup do pracovního prostoru LGE je možný pouze dveřmi otevíratelnými pouze klíčem. Klíče od těchto dveří mají pracovníci, kteří v LGE pracují, rezervní klíč byl předán správci budovy. Vstupní dveře do LGE i dveře do jednotlivých pracovních prostor jsou označeny značkou Biohazard.

Pracovníci a studenti MU mají v LGE do pracovních prostor přístup pouze ve speciálních pláštích, které jsou nošeny pouze v těchto prostorách. Pro běžné návštěvy jsou vyhrazeny klidové pracovny. Při práci s GMO musí být dveře zavřené.

13. DATUM A ČÍSLO ROZHODNUTÍ O ZAPSÁNÍ DO SEZNAMU UŽIVATELŮ:
25. září 2001 (čj. 982/OER/GMO/01) - jedná se o údaje týkající se zápisu MU v Brně do Seznamu uživatelů, na nějž navazuje Oznámení o nakládání s GMO na LF MU.

14. ÚDAJ O PŘÍPADNÉM ČASOVÉM OMEZENÍ PLATNOSTI PROVOZNÍHO ŘÁDU
Provozní řád platí po dobu nakládání s GMO na pracovišti Komenského nám. 2.
RNDr. Renata Veselská, Ph.D. Mgr. Šárka Šebelová, Ph.D.
Poučení:Provozní řád musí obsahovat úředně ověřený počet stran. Je zakázáno z něho vyjímat nebo poškozovat jeho jednotlivé listy a musí se uchovávat podle § 3 odst. 7 písm. b).
Celkový počet stran Provozního řádu: 5 (pět stran) - bez příloh
Úředně ověřila: Ing. Blanka Sochorová, tajemnice LF MU v Brně
Vypracovali: Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc., odborný poradce MU v Brně
Vyjádření odborného poradce: S věcným obsahem Provozního řádu souhlasím

Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc., odborný poradce MU v Brně, 14. ledna 2005