Březen 1, 2017

FAQ

Otázka: Ztráty a nálezy v mikroskopickém sále nebo seminární místnosti

Odpověď: Věci zapomenuté a nalezené v mikroskopickém sále a seminární místnosti je možné vyzvednout u MUDr. Daňkové, která spravuje obě výukové místnosti. V pracovní době, nejlépe během praktických cvičení, ji zastihnete v mikroskopickém sále (zvoňte na zvonek u vstupních dveří). Není-li zde, pracuje v jiné laboratoři ústavu v 1. patře. V tom případě vyjděte do 1. patra a zazvoňte na kohokoliv, kdo vám pomůže nebo vás navede na osobu schopnou pomoci.
Kontakt na dr. Daňkovou – tel. 549493144, kde se můžete informovat, zda byla věc nalezena.


Otázka: Musím opravdu chodit na všechna histologická praktika? 

Odpověď: Ano.


Otázka: Myslíte to vážně?  (viz otázka výše)

Odpověď: Naprosto.


Otázka: Nemohl(a) jsem se z nějakého důvodu zúčastnit prvního praktika z Histologie a embryologie. Je nutné si jej nahradit? Kde získám důležité organizační informace? 

Odpověď: Toto první praktikum se nenahrazuje, důležité organizační informace vám sdělí váš vyučující. Téma prvního praktika je poté nutné doplnit samostudiem. Rozsah látky ke studiu na příští praktikum je vyvěšen na nástěnce před mikroskopickým sálem nebo na webových stránkách Ústavu.


Otázka: Nemohu se z nějakého důvodu zúčastnit pratika se svou skupinou. Jak mám postupovat? 

Odpověď: Nejprve je nutné se omluvit a následně si chybějící praktikum nahradit – tedy přijít s jinou studijní skupinou, samostudiem si látku doplnit a vypracovat protokol. Není možné nahradit více praktik najednou. Viz otázka níže.


Otázka: Je možné si výuku praktik z histologie nahradit kdykoli, nebo je třeba o termín žádat? A je nutné svou absenci omlouvat?

Odpověď: Je tolerována pouze jedna absence, která není oficiálně omluvena přes studijní oddělení děkanátu LF. I tuto absenci však musíte oznámit svému učiteli a následně si dojednat nahrazení s patřičnými učiteli – nelze jen tak přijít neohlášen do libovolného praktika. Každou další absenci (tedy 2. a další) je nutné omluvit cestou studijního oddělení. Pro nahrazení absencí oficiálně řešených přes studijní oddělení platí stejná pravidla. Nedílnou součástí nahrazení praktika je vypracování protokolu opatřeného podpisem vedoucího praktika. Absence, které nejsou řádně omluveny a nahrazeny, jsou důvodem ke kreditovému testu na konci semestru za účelem získání zápočtu.


Otázka: Jaké jsou požadavky pro získání zápočtu z Histologie a embryologie I/II?

Odpověď: Musíte splnit následující podmínky: 1)  předložit kompletní a vyučujícím podepsaný set protokolů, 2) mít omluvené a nahrazené veškeré absence, 3) mít splněné dílčí testy nebo kreditový test. Viz Opatření přednosty k testování a zkouškám na Ústavu histologie a embryologie LF MU.


Otázka: Kdy musím psát kreditový test? 

Odpověď: Kreditový test píšete v případě neúspěchu u dvou dílčích testů během semestru nebo v případě řádně neomluvených absencí. K připuštění ke kreditovému testu je nutné předložit kompletní set protokolů podepsaných učitelem (tedy mít všechny absence řádně nahrazeny).


Otázka: Proč nemá kreditový test opravný termín? 

Odpověď: Podle Studijního a zkušebního řádu (článek 18, Zápočet), má student, který nesplní podmínky zápočtu nárok na dva opravné pokusy. Prvním je náhradní (pátý) dílčí test, druhým potom kreditový test.


Otázka: Splnil(a) jsem praktickou nebo písemnou část, ale neuspěl(a) jsem u ústní části zkoušky. Musím úspěšně složené části zkoušky opakovat? 

Odpověď: Úspěšně složené části zkoušky již v opravném termínu neopakujete a postupujete přímo k další, dosud nesložené, části zkoušky. V případě nového (opakovaného) zápisu předmětu, ale musíte splnit všechny části zkoušky znovu.


Otázka: Neuspěl(a) jsem u praktické nebo písemné části zkoušky a zbývá mi poslední opravný termín. Můžu přeskočit neúspěšné části zkoušky a jít přímo k ústní části zkoušky?

Odpověď: Je nutné splnit všechny části zkoušky. Neúspěch u kterékoli části znamená ukončení zkoušky s celkovým hodnocením nevyhověl(a) („F“).


Otázka: Budou vypsány další opravné termíny zkoušky z Histologie a Embryologie II i během semestru nebo se budou opravné termíny vypisovat pouze v jarním zkouškovém období?

Odpověď: Termíny budou jen v řádném a prodlouženém zkouškovém období, které je vypsáno podle harmonogramu LF. Případným žádostem studentů o termíny v „pitevních týdnech“ nelze vyhovět kvůli výuce 1. ročníku. Pro aktuální termíny sledujte harmonogram akademického roku.


Otázka: Budou k dispozici prezentace z přednášek a praktik?

Odpověď: Prezentace z přednášek jsou k dispozici ve studijních materiálech předmětu. Nicméně závisí pouze na jednotlivých učitelích, zda své prezentace zpřístupní. Veškerý obsah prezentací z praktik je k dispozici v online Histologickém atlasu a dalších elektronických zdrojích.


Otázka: Nerozumím probíranému tématu. Jsou možné nějaké konzultační hodiny?

Odpověď: Konzultace probíhají většinou po předchozí domluvě. Kontaktujte příslušného vyučujícího.


Otázka: Kde najdu kontakty na vyučující? 

Odpověď: Na stránkách LF: zde.


Otázka: Kde najdu sylabus, rozvrh a další důležité informace?

Odpověď : http://www.med.muni.cz/histology/vyuka/

Detailní informace najdete v Opatření přednosty Ústavu.


Dotazy: RNDr. Petr Vaňhara, PhD., MUDr. Irena Lauschová, PhD.