Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 4. 10. 2018 9:48:44
Garant obsahu:
Jana Dvořáková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 772
Přístupů: 44353
Vytvořeno: 18. 6. 2009 10:11:48

Aktuální výzvy - Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu

NOVÉ: Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila druhou veřejnou soutěž v  programu TAČR ZÉTA. Program je zaměřen na podporu spolupráce aplikační sféry a mladých výzkumných pracovníků do 35 let včetně a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol.
Hlavním uchazečem může být jak výzkumná organizace, tak i podnik.  Řešitelský tým musí být minimálně čtyřčlenný (3 studenti/výzkumní pracovníci + 1 mentor starší 35 let s odpovídajícími zkušenostmi z akademické a/nebo aplikační sféry).
Maximální intenzita podpory na 1 projekt je 85 % celkových uznaných nákladů (spolufinancování 15% z neveřejných zdrojů). 
 
Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách poskytovatele:
 
Fakultní uzávěrka pro zpracování projektové žádosti v systému ISTA a odevzdání podepsané průvodky z informačního systému pro evidenci projektů (ISEP) na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu (OVVPP)  je stanovena na 15.10. 2018 ve 12 hod.
Před uzavřením návrhu projektu v systému ISTA, prosím, kontaktujte paní Alenu Krejčiříkovou ve věcech personálních a paní Ing. Evu Vrábelovou pro kontrolu ekonomiky. 
 
Interní informační schůzka pro zájemce o podávání návrhů na MU z řad vědců i pracovníků projektové podpory k této výzvě se bude konat dne 20. 9. ve 13 hod. ve Velké zasedací místnosti RMU (4. patro). Na toto naše setkání je možné se registrovat zde.

NOVÉ:Grantová agentura Masarykovy univerzity (GAMU) vyhlásila soutěž o projekty v kategorii A – Specifický vysokoškolský výzkum pro rok 2019.  Specifickým vysokoškolským výzkumem se rozumí výzkum prováděný studenty akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.  Přihláškou do soutěže je návrh projektu výzkumné činnosti zpracovaný v systému ISEP. Projekty budou realizovány od 1. 1. do 31. 12. 2019.
 
Specifické požadavky v rámci Lékařské fakulty:
- projekt může podat každé pracoviště, a proto žádáme o zaslání potvrzení zájmu podat projekt včetně uvedení předpokládaného počtu podpořených doktorských studentů nejpozději do 21. 9. 2018 prostřednictvím e-mailu na adresu pověřeného proděkana pro výzkum tkasparek@med.muni.cz  a v kopii  zkrejcir@med.muni.cz.
- navrhovatelem projektu a jeho řešitelem může být akademický pracovník LF nebo student LF zapsaný ve studijním programu LF. V takovém případě musí být členem řešitelského týmu školitel, který působí jako odborný garant. Předkladatel projektu musí mít úvazek na LF již při podání návrhu projektu, členové řešitelského týmu musí mít také úvazek na LF. 
- osobní náklady členů řešitelského týmu (studentů a akademických pracovníků přímo realizující projekt včetně stipendií) musí činit více jak 70 % všech nákladů, osobní náklady členů řešitelského týmu = studentů přímo realizující projekt včetně stipendií musí činit více jak 60% všech osobních nákladů, počet studentů zapojených do projektu musí být více jak 50 % z celkového počtu osob zapojených do projektu.
 
Uzávěrka pro podání návrhů projektů na fakultě je 31. 10. 2018 v 15 hod. Ve stejném termínu řešitel předkládá podepsaný Návrh projektu a Průvodku k návrhu projektu na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu, obojí vygenerováno z ISEP. 
Informace a podporu při přípravě projektu poskytuje Jana Šplouchalová, personální záležitosti této soutěže konzultujte s Alenou Krejčiříkovou.
 
Detailní informace:

NOVÉ: Grantová agentura Masarykovy univerzity (GAMU) vyhlásila soutěž o projekty pro rok 2019 v kategorii: 
 
kategorie G - Mezioborové výzkumné projekty s počátkem řešení od 1. 3. 2019 na maximální dobu řešení 3 let. Mezioborové výzkumné projekty se řídí Směrnicí MU č. 8/2017 a pravidly soutěže, která jsou přílohou této směrnice. Hlavními hodnotícími kritérii je mezioborovost, originalita a vědecká kvalita projektu. Výhodou je spolupráce oborů s různým zaměřením (přírodovědné a humanitní). Maximální výše podpory pro 1 projekt je 5 mil. Kč /na 3 roky. Lze žádat o navýšení celkových nákladů projektu o 500 000 Kč a to v případě, že v realizačním týmu bude začleněna vědkyně, která je na rodičovské dovolené nebo se z rodičovské dovolené na MU vrací (na úvazek minimálně 0,5 po celou dobu řešení). Tato vědkyně musí být do projektu začleněna takovým způsobem, který nejpozději po skončení projektu umožní její odborný růst, osamostatnění a pokračující kariéru ve výzkumu.
 
Seznam požadovaných dokumentů žádosti:
- Návrh projektu podepsaný navrhovatelem
- Rozpočet projektu, rozdělený na jednotlivé kalendářní roky, včetně zdůvodnění uvedených nákladů (vygenerováno z ISEP), Můžete využít propočtovou tabulku nákladů.
- Životopis hlavního navrhovatele a klíčových spoluřešitelů (max. 5 životopisů)
- Průvodka návrhu projektu (vygenerováno z ISEP)
 
English version :  
 
Uzávěrka pro podání projektů kategorie G je na fakultě 29. 10. 2018 do 12 hod. Řešitel do tohoto termínu vloží všechny požadované dokumenty do systému ISEP (záložka Dokumenty) a doručí 1 podepsaný výtisk formuláře návrhu projektu včetně všech požadovaných příloh a Průvodky na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu. 
Informace a podporu při přípravě projektů poskytuje Jana Šplouchalová a informace k personálním záležitostem poskytuje Alena Krejčiříková.
 
kategorie H - Individuální projekty hraničního výzkumu (projekty „high risk/ high gain) s počátkem řešení od 1. 1. 2019 a s délkou trvání projektu 2-3 roky. Základním cílem je rozšíření vědecké základny schopné dosahovat vynikajících, mezinárodně konkurenceschopných vědeckých výsledků a získávat prestižní individuální projekty. Maximální výše podpory pro 1 projekt je 1 mil. Kč / rok. Předpokládá se kofinancování ze strany fakult a pracovišť (osobní náklady, investice, atd.)
Seznam požadovaných dokumentů žádosti:
- Návrh projektu / proposal form se předkládá v anglickém jazyce
- Životopis navrhovatele
- Průvodka návrhu projektu (vygenerováno z ISEP)
 
Uzávěrka pro podání projektů kategorie H na fakultě je 05. 11. 2018 do 12 hod. Řešitel do tohoto termínu vloží všechny požadované dokumenty do systému ISEP (záložka Dokumenty) a doručí 1 podepsaný výtisk formuláře návrhu projektu včetně všech požadovaných příloh a Průvodky na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu. 
Informace a podporu při přípravě projektů poskytuje Jana Šplouchalová

 
NOVÉ: Grantová agentura MU (GAMU) vyhlásila průběžnou výzvu k podávání žádostí o podporu do Kategorie E - Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků – 5. výzva
 
Podány mohou být pouze žádosti na výrazně nadstandardní publikační výsledky (publikace, knihy), které byly předloženy do tisku a jsou v recenzním řízení ve fázi revizí.
Z důvodu nepřevoditelnosti finančních prostředků musí být přidělená podpora vyčerpána do konce roku 2018.
Žádost o podporu se vyplňuje v ISEPu. Nejzazší termín pro odevzdání návrhů na fakultě je 29.10. 2018 ve 12 hod.. Řešitel předloží na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu podepsaný Návrh projektu, Průvodku a životopis. Do ISEPu lze nahrát do záložky Dokumenty i další relevantní dokumenty (např. komunikaci s vydavatelem, článek v revizi, manuscript apod.).
Informace a podporu při přípravě projektu na LF poskytuje Jana Šplouchalová.  
 


 Aplikace ANLUPA – efektivní nástroj na vyhledávání výzev – nově nabízí uživatelům na MU své pokročilé funkce; přihlášením přes UČO a sekundární heslo je nyní možné vyhledávat konkrétní výzvy dle nadefinovaných kritérií a prostřednictvím funkce STRÁŽCE VÝZEV dostávat automaticky upozornění na vyhlášené výzvy dle nadefinovaných kritérií. Práce s aplikací je snadná a intuitivní, pro zájemce je dostupný názorný video-tutorial.
Kontaktní osoba na RMU: Mgr. Ida Součková Olšová.


 

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT