Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 4. 9. 2017 15:11:40
Garant obsahu:
Irena Wernerová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1039
Přístupů: 28118
Vytvořeno: 29. 11. 2010 9:44:25

Slovo děkana

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.Dovolte mi, abych jako děkan lékařské fakulty Masarykovy univerzity zmínil několik důležitých faktů o této instituci.

Lékařská fakulta (LF) Masarykovy univerzity (MU) byla založena krátce po 1. světové válce, v r. 1919. Za tu dobu prošla nejednoduchým vývojem, zvláště v době nacistické okupace a během socialistického experimentu v naší zemi v létech 1948-1989. Ale řada mimořádně schopných, pracovitých a obětavých lidí zde odvedla obrovský kus práce a přispěla k vybudování dnes velmi solidní instituce, která vychovala mnoho nových lékařů.

Lékařská fakulta je dnes součástí dynamicky se rozvíjející Masarykovy univerzity a je jedna z jejích celkem 9 fakult:

  • Lékařská fakulta
  • Právnická fakulta
  • Přírodovědecká fakulta
  • Filozofická fakulta
  • Pedagogická fakulta
  • Ekonomicko-správní fakulta
  • Fakulta informatiky
  • Fakulta sociálních studií
  • Fakulta sportovních studii

Masarykova univerzita čítá ve studijním roce 2017/18 celkem 38 000 studentů.

Hlavní infrastruktura teoretických oborů LF je umístěna v nově zbudovaném a moderním Univerzitním kampusu. Část výukových prostor zůstala i v původní, historické budově v centru Brna, na Komenského náměstí. Je zde zejména zázemí pro některé nelékařské obory. Hlavní klinické výukové základy jsou umístěny ve dvou fakultních nemocnicích, Fakultní nemocnici Brno a Fakultní nemocnici U sv. Anny. Dvě kliniky se nacházejí i v Masarykové onkologickém ústavu. Největší část Fakultní nemocnice Brno, pracoviště medicíny dospělého věku, je v těsném sousedství Univerzitního kampusu, a tvoří tak ojedinělý komplex (nemocnice, teoretické obory, výzkumné základny a pracoviště přírodovědecké fakulty).

Na Lékařské fakultě poskytujeme vzdělání ve dvou magisterských programech Všeobecné lékařství (studijní obor Všeobecné lékařství) a Zubní lékařství (studijní obor Zubní lékařství). Máme akreditovány tři bakalářské studijní programy Specializace ve zdravotnictví, Ošetřovatelství a Porodní asistence. Ve studijním programu Specializace ve zdravotnictví nabízíme tyto studijní obory - Fyzioterapie, Nutriční terapeut, Optika a optometrie, Radiologický asistent, Zdravotní laborant, Ortoptik, Zdravotní záchranář a Dentální hygienista. Studijní program Ošetřovatelství má jeden studijní obor Všeobecná sestra, stejně jako u studijního programu Porodní asistence je akreditován studijní obor Porodní asistentka. Absolventi některých bakalářských oborů mají možnost pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu Specializace ve zdravotnictví - ve studijních oborech Fyzioterapie, Intenzivní péče, Nutriční specialista, Optometrie.

V akademickém roce 2017/18 studuje na fakultě v magisterských, bakalářských a navazujících magisterských oborech celkem 2500 studentů, z toho 700 studentů - samoplátců studuje obor Všeobecné lékařství a Zubní lékařství v anglickém jazyce. Spolupracujeme s mnoha zeměmi, kde máme uzavřeny smlouvy s agenturami, např. Anglie, Indie, Nigerie, Irsko, Německo, Portugalsko, Řecko, Norsko, Švédsko, Kypr, Srí Lanka, Izrael, Taiwan, USA, Kanada. Byla navázána nová spolupráce s partnerem v Thajsku, odkud je očekávána řada kvalitních uchazečů. Prostřednictvím organizace JA Study Abroad Center byli přijati studenti z Japonska.

Výuka na Lékařské fakultě probíhá na 54 klinikách, 12 ústavech a 8 katedrách, ve struktuře fakulty je 5 dalších odborných pracovišť. Pracuje zde 82 profesorů, 103 docentů a 581 ostatních akademických pracovníků (učitelů).

Významnou součást práce LF tvoří vědecká činnost. Na Lékařské fakultě je každoročně řešeno více jak 150 projektů, z toho 50 projektů výzkumného charakteru a tento počet má stále stoupající tendenci. Výzkumné projekty jsou zaměřeny na celou škálu oblastí medicínského výzkumu a jsou realizovány v úzkém partnerství s fakultními nemocnicemi. Fakulta má mnohaleté zkušenosti a úspěchy s faktickou realizací a administrováním projektů v rámci Grantové agentury ČR, Ministerstva zdravotnictví, Akademie věd České republiky, MŠMT apod. Jednotliví řešitelé se zapojili do projektů v rámci 6. a 7. rámcového programu a dalších dílčích programů typu Erasmus, Sokrates a Leonardo. Podrobný přehled projektů lze získat na adrese http://www.muni.cz/med/research . Od roku 2008 se Lékařská fakulta aktivně zapojila do přípravy projektů v rámci operačních programů OPVK a VaVPI. V současnosti realizuje 14 konkrétních projektů, které byly předloženy do Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Její významné vědecké týmy z oblasti molekulární medicíny a neurologie se zapojily do projektu CEITEC (Středoevropský technologický institut), týmy zaměřené na biomolekulární a buněčné inženýrství se staly součástí dalšího významného projektu ICRC (Mezinárodní centrum klinického výzkumu).

Současné vedení LF vypracovalo obsáhlý dokument, Strategii rozvoje LF pro léta 2014-2017. Tento materiál se týká všech hlavních činností LF a jeho hlavním mottem je důraz na kvalitu, ne na kvantitu. Některé teze se podařilo naplnit. V průběhu roku 2014 byla připravena reakreditace oboru Všeobecné lékařství. V únoru 2015 byla na zasedání Akreditační komise ČR akreditace oboru Všeobecné lékařství v českém i anglickém jazyce prodloužena do 27.2. 2025. Nově byl otevřen studijní obor Fyzioterapie v anglickém jazyce. V současné době je již připraven a akreditován MŚMT hlavní inovační projekt, kterým je optimalizace studia - Optimed. Všechny předměty jsou navzájem propojeny v jeden harmonický celek s důrazem na výstupy z učení i na praktickou stránku výuky. Dále je třeba zmínit excelenci studijního programu P-PooL, program pro vynikající studenty s rozšířenou vědeckou přípravou.

Velmi důležité je i zmínit město Brno, kde je univerzita i fakulta umístěna. Brno je historické město a jeho první doložené zmínky o něm sahají až do 5. století. Dlouho bylo a je stále centrem života na Moravě. V současné době je město Brno dynamicky se rozvíjející metropole a druhé největší město republiky, s cca 400 tis. obyvateli. Brno je městem vysokého školství, kromě Masarykovy univerzity se zde nachází i řada dalších vzdělávacích institucí (VUT, JAMU, Mendelova univerzita, Veterinární a farmaceutická univerzita, Univerzita obrany).

Město Brno má vynikající dostupnost odkudkoliv z Evropy i světa. Je to město dostatečně velké, aby zde bylo vše, co má mít velkoměsto, ale není tak velké, aby mělo zásadní negativa velkoměst. Ze tří části je obklopeno nádhernou vysočinou, která skýtá řadu míst pro relaxaci.

Vážení, věřím, že Vás tato informace zaujala a že na naší lékařské fakultě naleznete vše, co hledáte.