Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 2. 12. 2010 14:12:12
Garant obsahu:
Ivana Pánková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1047
Přístupů: 25425
Vytvořeno: 2. 12. 2010 9:16:03

Informace pro studenty 1. ročníku

Milí noví studenti,

jménem vedení Lékařské fakulty vás vítáme u zápisu na Lékařskou fakultu. Vážíme si toho, že jste si vybrali naši fakultu ke studiu a doufáme, že svého rozhodnutí nebudete litovat.
Řada z vás nastupuje na vysokou školu poprvé a váš život se teď díky studiu hodně změní. Z diskuze s kolegy z jiných škol brzy zjistíte, že na LF se to bere se studiem hned od začátku hodně vážně. Kromě práce ve škole budete od prvního týdne zatíženi mnohastránkovým samostudiem, brzy začnou průběžné kontroly a látky v jednotlivých předmětech bude rychle přibývat. Než se na tento způsob života zadaptujete, budete možná trochu vyděšení. Ale nenechte se odradit, časem si většina z vás na tento způsob života zvykne a roky studia vám velmi rychle utečou.
Než však skutečně zahájíte studium, chtěli bychom vám poskytnout některé rady, které by vám mohly pomoci při orientaci v prvních měsících studia a připomenout nejdůležitější pravidla, která je při studiu na Masarykově univerzitě nutno dodržovat.

I na LF MU platí nepopulární, ale stále platné rčení

NEZNALOST PRAVIDEL NEOMLOUVÁ

Informační systém LF MU

Při studiu na MU je velmi důležitá komunikace s informačním systémem MU (IS MUNI). Již jste se s ním setkali při přihlašování ke studiu. V IS MUNI je vedena vaše studijní evidence, najdete zde informace o jednotlivých předmětech a jejich rozvrhu, v některých předmětech zde budou prezentovány i výukové materiály. Prostřednictvím IS se také budete registrovat na zkoušky. Také rychlý kontakt se studenty se uskutečňuje pomocí emailů prostřednictvím IS. Zvykněte si proto alespoň jedenkrát týdně kontrolovat novinky v IS a elektronickou poštu. Základní informace o Informačním systému IS MUNI jsou obsaženy v separátní brožurce, kterou při zápisu rovněž dostáváte.

Kreditový systém

Na MU se studuje kreditovým systémem. Podminkou postupu do studia v dalším semestru je vždy získání nejméně 15 kreditů. Protože však za 6 let studia musíte získat celkem 360 kreditů, je většinou třeba, aby jste za semestr získali kreditů více. Kolik má každý předmět kreditů najdete v Katalogu předmětů v IS MUNI a nebo v červeném Studijním katalogu, který jste získali při zápisech. Kredity se získávají vždy až po ukončení předmětu, tedy po udělení zápočtu nebo vykonání zkoušky. V tomto semestru vám byly všechny předměty zapsány studijním oddělením, ale od příštího semestru se můžete i sami rozhodnout, zda si předmět zapíšete či ne.

Prerekvizity zápisu předmětů

Pro zápis předmětů ve všech semestrech kromě prvního jsou důležité prerekvizity. To znamená, že podmínkou zapsání určitého předmětu je získání zápočtu nebo složení zkoušky z předmětu jiného nebo jiných v semestrech, které předcházely. Typicky např. – seminář z Anatomie II si můžete zapsat pouze tehdy, když získáte zápočet z Anatomie I; zápis předmětu Fyziologie ve 3.semestru je podmíněn složením zkoušek z Biologie a Lékařské chemie; Patologickou anatomii ve 3.ročníku si můžete zapsat pouze tehdy, máte-li složenou zkoušku z Anatomie atd. Prerekvizity předmětů opět naleznete v Katalogu předmětů IS nebo ve Studijním katalogu
(http://www.med.muni.cz/index.php?id=11 ).

Zkoušky z opakovaných předmětů

Další důležitou podmínkou pro postup do dalšího semestru je vykonání zkoušek z opakovaných předmětů. To znamená, že pokud nevykonáte zkoušku z nějakého předmětu v době, která je pro ni vymezena (typicky zkouškové období daného semestru a případně zkouškové období semestru následujícího), pak musíte předmět v následujícím roce zapsat jako opakovaný. Zkoušku z opakovaného předmětu pak již musíte vykonat ve zkouškovém období daného semestru. Například: ve zkouškovém období podzimního semestru 1.ročníku má student vykonat zkoušku z Biofyziky. V řádném ani prvním opravném termínu zkoušku neudělá, o druhý opravný termín se neúspěšně pokusí ve zkouškovém období jarního semestru. Pak tedy musí předmět zapsat jako opakovaný v podzimním semestru následujícího akademického roku a zkoušku musí vykonat do konce zkouškového období. Pokud zkoušku neudělá, je mu studium ukončeno. Při opakování zkouškového předmětu se již nezapisuje cvičení nebo seminář, pokud z nich student získal zápočty.

Termíny zkoušek

Z výše uvedeného též vyplývá, že na každou zkoušku máte jeden řádný a dva opravné termíny. Dle studijního řádu musí být řádný termín čerpán ve zkouškovém období daného semestru. Pokud jej nevyčerpáte, je vám automaticky zapsáno tzv.“administrativní F“, tedy první termín vám propadne, poněvadž jste jej v řádném zkouškovém období nevyčerpali. Opravné termíny lze využít i ve zkouškovém období semestru následujícího, pokud je ovšem vyučujícím vypsán termín. Vypsání termínů v následujícím zkouškovém období není povinností zkoušejících a v každém případě je počet těchto termínů nižší.
Počet druhých opravných termínů je limitován (viz studijní řád), avšak to vás při začátku studia neohrožuje.

Povinná výuka

Velmi důležitá je také docházka do výuky: zatímco účast na přednáškách je nepovinná (je však doporučována), stoprocentní účast ve cvičeních a seminářích je povinná a je evidována. Neúčast v povinné výuce je třeba omluvit na studijním oddělení, které omluvenku zanáší do IS. Učitelé vám umožní nahradit neúčast pouze tehdy, je-li omluvena. Omluvenku je třeba na studijní oddělení doručit do pěti dnů od absence, později omluvené absence učitel nemusí uznat. Neomluvená účast v povinné výuce je důvodem k neudělení zápočtu. Obdobným způsobem je třeba omluvit i neúčast na zkoušce, na kterou jste předem přihlášeni.

To jsou asi nejdůležitější z pravidel, jejichž nedodržení by vám hned na začátku mohlo zkomplikovat studium na fakultě.

Další rady

Doporučujeme však seznámit se i s dalšími pravidly studijního řádu (např.za jakých podmínek lze přerušit studium, jaká je klasifikační stupnice atd.)
viz http://www.med.muni.cz/index.php?id=11.

V jednotlivých předmětech se také zavčas seznamte s tím, jaké jsou požadavky na udělení zápočtu a jakým způsobem probíhá zkouška. V případě pochybností se včas ptejte na studijním oddělení nebo studijních proděkanů.
Všímejte si také, jak jsou rozvrženy termíny vašich zkoušek a včas si naplánujte, kdy se na ně zapíšete. Nespoléhejte se na to, že až se naučíte, nějaký termín si najdete. Nespoléhejte rovněž na to, že termíny zkoušek budou protaženy až do výuky dalšího semestru, či že vám učitel přidělí individuální termín. Termíny jsou vypisovány vždy jen ve zkouškovém období.
Velmi typickou situací, která nastává ve zkouškovém období je, že studenti neustále posunují termín své zkoušky. Lednové termíny zkoušek podzimního semestru tak často zejí prázdnotou, zatímco o termín v polovině února, kdy končí zkouškové období se zajímá 120 studentů i více. Všichni zájemci o pozdní termín samozřejmě nemohou být uspokojeni a ti na které se nedostane, mají tendenci si stěžovat. Tyto stížnosti však vedením fakulty nejsou akceptovány, pokud celkový počet termínů v průběhu zkouškového období je dostatečný. Doporučujeme vám proto jinou taktiku: učte se intenzívně již v průběhu semestru, přihlaste se hned na první termíny a pak budete mít i čas vyjet si čtrnáct dnů na hory ☺.
Ve vyšších ročnících se budete zajímat o zahraniční stáže, již nyní se můžete podívat, kde všude naši studenti mohou studovat (http://www.med.muni.cz/index.php?id=35 )
Prohlédněte si i další zajímavosti na webové stránce naší fakulty
(http://www.med.muni.cz/index.php?change=cs&id=2) .

Kde nás najdete

Výuky pro 1.ročníky probíhá v areálu Univerzitního kampusu v Bohunicích, Kamenice 3 a Kamenice 5. Ve starší části areálu sídlí Anatomický ústav, v budově Morfologického centra jsou Ústavy biofyzikální, Histologie a embryologie a Katedra ošetřovatelství. V nověji postavené části jsou ostatní ústavy LF MU ( Biochemický ústav – pavilon A16, Biologický ústav – pavilon A7, Fyziologický ústav – pavilon A20, Ústav patologické fyziologie – pavilon A18, Farmakologický ústav – pavilon A19, Ústav preventivního lékařství – pavilon A21 a Ústav lékařské etiky – pavilon A19).
Přednášky se budou konat v posluchárnách Univerzitního kampusu v pavilonech A11 a A22, v budově LF na Komenského nám.2, v Chirurgické posluchárně a v posluchárna 1. patologicko-anatomického ústavu ve Fakultní nemocnici u svAnny.
Děkanát Lékařské fakulty sídlí v pavilonu A17, studijní oddělení najdete ve 2. podlaží pavilonu A17.
Prostor pro studium vám poskytne moderní a velkoryse řešená Knihovna univerzitního kampusu (KUK). Zde je zázemí pro studium, značný počet on-line připojených počítačů a možnost si knihy vypůjčit ať již prezenčně nebo na určitou dobu domů. Registrace v knihovně se provádí na základě ISIC karty studenta. Tyto karty dostanete až první den v semestru, proto si zatím v knihovně knihy půjčit nemůžete.

Stravování

Ke stravování můžete využívat kterékoliv menzy a bufety s výdejnami jídla SKM (Správa kolejí a menz). V samotném kampusu jsou zatím tři bufety spojené s výdejnou jídla a v Akademické jídelně v areálu Teska, které sousedí s kampusem. V centru města, blízko budovy LF na Komenského nám.2 se nachází menza na Moravském náměstí. Studenti MU se stravují prostřednictvím svého stravovacího účtu, ke kterému je přiřazena jejich aktivní ISIC karta. Touto kartou se autorizují v menze. Před použitím systému je potřeba provést finanční vklad na stravovací účet, na kterékoliv pokladně stravovacího provozu. Více o stravování a také ubytování se dozvíte na
webových stránkách SKM http://www.skm.muni.cz/.

Studijní proděkani LF MU
Studijní oddělení LF MU

Dokument ke stažení (.pdf)

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT