Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 21. 2. 2005 9:17:17
Garant obsahu:
Marie Nováková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1079
Přístupů: 3356
Vytvořeno: 21. 2. 2005 9:17:17

Zápis z II. schůzky Zahraniční komise LF, 16. 2. 2005

Přítomní členové Zahraniční komise: Z. Kala, J. Lata, M. Nováková, M. Smrčka, A. Šulcová, P. Štourač, V. Woznicová.

Omluveni: K. Kaňková, P. Piskač.

  1. Proděkan Vokurka požádal doc. Latu o spolupráci Zahraniční komise v záležitosti letních stáží studentů v nemocnici Erlabrun, SRN (viz. minulý zápis). Na přání prod.Vokurky se bude touto záležitostí zabývat dr. Woznicová. Celá věc je ale administrativně velmi náročná a nejsou jasné kompetence členů komise (např. v souvislosti s uzavíráním smlouvy o stážích studentů apod.). Prvořadou nutností je nyní uzavřít patřičnou smlouvu. To ovšem nepatří do kompetencí Zahraniční komise ani jejích jednotlivých členů.
  2. V souvislosti s tím se členové ZK shodli na tom, že stávající situace je neudržitelná a bude třeba urychleně řešit, kdo a za jakých podmínek se bude poměrně rozsáhlé administrativě spojené se zahraničními aktivitami LF věnovat. Doc.Lata informoval o schůzce s panem děkanem, na které byla tato záležitost projednávána. Pan děkan uznává potřebu zajistit administrativní sílu, která tuto potřebu pokryje. Členové komise prodiskutovali návrh požadavků na kvalifikaci takovéhoto pracovníka. Bez znalosti velikosti úvazku a finančního ohodnocení je ale obtížné si představit, jak těžké bude takovou sílu v dohledné době najít.
  3. Členům komise byl rozeslán e-mail s informací o výměnných pobytech s vybranými universitami (viz. minulý zápis). Doc. Michálek rozeslal tuto informaci jménem ZK přednostům ústavů a klinik (prostřednictvím p. Kozubkové). Přihlášky byly shromažďovány u doc. Michálka a u dr. Woznicové (za FN USA). Výběr z uchazečů byl proveden a zajištěno dodání materiálů na CZS. CZS přidělilo přihlášeným uchazečům z LF 1 místo do Pecsze, 2 do Szegedu, 2 do Bratislavy a do Regensburgu 1 místo (z LF byli přihlášeni 3 zájemci, ale na celou niversitu byla 4 místa; pobyt v Regensburgu byl tedy jediný, kde nebyli uspokojeni všichni zájemci z LF; byl tedy vybrán dr.Thon, protože doložil již existující spolupráci s tamější universitou).
  4. Dr.Woznicová informovala o tom, že v současnosti není uzavřena smlouva mezi Medicínskou universitou ve Vídni (stará smlouva zanikla při osamostatnění vídeňské lékařské fakulty) a CZS nabízí spolupráci při uzavírání nové smlouvy.
  5. Doc.Smrčka informoval o tom, že lékařská fakulta ve Wroclavi má zájem o partnerství v rámci programu Leonardo. Jedná se o samostatnou lékařskou školu, velmi agilní v zahraničních aktivitách (dr.Woznicová jednala s pracovníkem jejich zahraničního oddělení v rámci jeho návštěvy na naší LF kvůli programu Erasmus). Bude třeba informovat pana děkana a připravit v případě zájmu potřebné materiály na další kolo uzavírání smluv v rámci programu Leonardo. Jednalo by se o výměnné pobyty studentů po 4.ročníku.
  6. Opětně bylo konstatováno (na základě odezvy od vybraných uchazečů i na základě osobních zkušeností jednotlivých členů ZK), že nefunguje systém kontaktů a administrativa v rámci AIA. ZK upozorní na tyto špatné zkušenosti CZS a požádá o nápravu.
  7. S panem děkanem bude třeba projednat na některé z příštích schůzek ZK zajištění administrativní pracovnice pro zahraniční aktivity LF, systém výběrů studentů pro zahraniční pobyty, výběry uchazečů na zahraniční pobyty z řad akademických pracovníků (Dallas, AIA, apod.).
  8. Erasmus (dr.Woznicová): je cítit tendence v budoucnu omezit podporu mobility a naopak začít podporovat společná curricula na více lékařských fakultách.

Další schůzka ZK bude ve středu 23. března 2005 v 13:30 hod na Fyziologickém ústavu LF.

V Brně 18. 2. 2005

Zapsala: M. Nováková

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT