Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 9. 4. 2018 11:02:35
Garant obsahu:
Tomáš Vojtíšek
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1258
Přístupů: 19793
Vytvořeno: 9. 12. 2011 13:07:48

Atestace

Jednotlivé lékařské fakulty, které zajišťují specializační vzdělávání lékařů v základních oborech, nyní navrhují jednotlivé termíny atestačních zkoušek pro rok 2018. Tento společný návrh za všechny obory a fakulty bude v polovině prosince předán na Ministerstvo zdravotnictví ke schválení.
Schválení termínů pro rok 2018 by mělo proběhnout do konce roku 2017. Po vydání oficiálního seznamu atestačních termínů a míst konání zkoušek pro rok 2018 budou tyto termíny uveřejněny na webových stránkách MZ ČR a jednotlivých fakult.
Po tomto zveřejnění bude možné se přihlásit na vybraný termín atestační zkoušky.
Přihlášení bude probíhat za stejných podmínek jako na IPVZ. Bližší informace budou uveřejněny spolu s termíny atestací.

Předpoklad přístupu k atestaci

Předpoklady jsou stanoveny příslušnými vzdělávacími programy a zpravidla zahrnují:

 • absolvování požadované praxe pro povinný základ / povinný kmen, doložení provedených výkonů podle logbooku, absolvování povinných vzdělávacích akcí, zejména kurzu pro ukončení společného základu /testu,
 • absolvování odborné praxe pro specializovaný výcvik, vzdělávacích akcí, povinného testu, předložení a obhajoba atestační práce,
 • podání přihlášky k atestaci (potvrzená praxe, vzdělávací akce, výkony v logbooku) na odd. Specializačního vzdělávání lékařů, LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno

Atestační zkouška

 • Průběh atestační zkoušky – stanoven nově vyhl. č. 188/2009 Sb. pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty a vyhl. č. 189/2009 Sb. pro nelékařská povolání
 • Atestace před zkušební komisí (min. 3 členové) jmenovanou ministrem zdravotnictví
 • Vlastní atestační zkouška
  • teoretická část – 3 odborné otázky (losují se), možnost odstoupení před zahájením
  • praktická část – vyšetření pacienta, diagnostika, diferenciální diagnóza, vyšetřovací postup, navržená léčba, simulovaný případ, test, analýza laboratorních nálezů, obhajoba projektu
 • Opakování atestace – nejdříve za rok, maximálně 2 opravné termíny.

Přihlášky k atestacím

Přihlášky k atestacím - odd. Specializačního vzdělávání lékařů, LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno vždy 90 dní před zvoleným termínem atestace, které budou vypsány po schválení návrhů MZ ČR.
Formuláře přihlášek bude možno získat na výše uvedené adrese.

Úhrady za zkoušky dle nařízení vlády č. 184/2009 Sb.

Před zahájením každé části zkoušky uchazeč prokazuje před komisí svou totožnost a předkládá doklad o zaplacení úhrady nákladů spojených s atestační zkouškou.

Úhrada podle nařízení vlády č. 225/2011 Sb.:

 • úhrada za atestační zkoušku - 500,- Kč (teoretická část 250 Kč, praktická část 250 Kč)
 • úhrada při prvním opakování atestační zkoušky - 3 500,- Kč (teoretická část 2 000 Kč, praktická část 1 500 Kč)
 • úhrada za druhé opakování atestační zkoušky - 5 000,- Kč (teoretická část 3 000 Kč, praktická část 2 000 Kč).

Omluví-li se uchazeč, může se přihlásit k atestační zkoušce v nejbližším následujícím termínu, pokud je to z organizačních důvodů možné. Při řádné omluvě se poplatek nevrací, ale znovu se platí stejná výše u dalšího termínu.

Při neúspěšně vykonané zkoušce se poplatek nevrací a uchazeč má možnost se zúčastnit dalšího opakování zkoušky, ovšem s navýšeným poplatkem (viz Výše úhrad).

Obecně se poplatky za zkoušku nevrací, pouze v ojedinělých případech (např. zaplatí-li uchazeč vyšší částku, než která mu byla v pozvánce určena).

Organizace atestační zkoušky
je stanovena vyhláškou č. 188/2009 Sb. pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty

Vlastní atestační zkouška
teoretická část

 • 3 losované odborné otázky
 • event. písemný test nebo obhajoba atestační práce
 • možnost odstoupení před zahájením

praktická část

 • vyšetření pacienta, diagnostika, diferenciální diagnóza, vyšetřovací postup, navržená léčba,
 • simulovaný případ,
 • analýza laboratorních nálezů,
 • písemný test,
 • obhajoba projektu
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT