Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 28. 4. 2015 14:16:49
Garant obsahu:
Milan Brázdil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1273
Přístupů: 6032
Vytvořeno: 1. 3. 2012 9:07:42

Témata pro prezenční studium v doktorském studijním programu Neurovědy na LF MU v roce 2015/2016

1.neurologická klinika LF MU a CEITEC MU
 
Školitel Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
1. Pohyb a chůze- multidisciplinární přístup k analýze ve zdraví a nemoci.
Téma dizertace se zabývá sofistikovanou analýzou pohybu a chůze u zdravých jedinců, aktivních a neaktivních sportovců, pacientů s neurodegenerativními či jinými nemocemi CNS.
Vhodné pro absolventy FI, FSS, biomedicíny, FSpS. Školitel-konzultant: prof. Zezula, FI MU.
2. Impulzivita, emoce a jejich vztah k motorickému systému u neurodegenerativních a neuropsychiatrických onemocnění.
Téma dizertace se zabývá studiem některých nemotorických příznaků neurodegenerativních a neuropsychiatrických onemocnění a jejich vztahu k motorickému systému.  Metody: transkraniální magnetická stimulace, funkční magnetická rezonance, behaviorální a sociální interakce.
Vhodné pro absolventy FSS, FF, biomedicíny, LF. Školitel-konzultant: doc. Kašpárek, LF MU.
Prof. MUDr.Ivan Rektor, CSc.
1.      Pokročilé zobrazovací metody u pacientů s nelezionální epilepsií
 
2.      Funkční mapování lidského mozku pomocí simultánního EEG-fMRI
 
Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
1.Ovlivnění řečových a nemotorických projevů Parkinsonovy nemoci pomocí neinvazivní mozkové stimulace (rTMS, tDCS)
2. Časné zobrazovací markery neurodegenerativního onemocnění mozku (difusní zobrazování, MRI spektroskopie)
 
Doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
Povědomí o cévní mozkové příhodě.
 
Farmakologický ústav, Kamenice 5
PharmDr. Jana Kučerová, Ph.D.
1.Charakterizace komorbidity drogové závislosti, deprese a schizofrenie v animálních modelech
Topic: Neurochemical mechanisms of drug addiction in animal models and their pharmacological exploitation
Profil uchazeče: zájem o studium mozku, přehled o anatomii, fyziologii, patofyziologii a farmakologii CNS, schopnost práce se zvířaty (vzdělání: molekulární biologie, biochemie, lékařství, farmacie, apod.)
Zaměření projektu:
-          metamfetaminová závislost a deprese/schizofrenie: role endokanabinoidního systému, DA, 5-HT, NA, GLU, GABA, BDNF, NGF
Používané metody: in vivo mikrodialýza, HPLC analýza mikrodialyzátů, histologie, imunohistochemie, případně další
 
3.      Metabolické změny v animálních modelech deprese a schizofrenie
Topic: Metabolic changes in animal models of depression and schizophrenia
Profil uchazeče: zájem o studium mozku, přehled o anatomii, fyziologii, patofyziologii a farmakologii CNS, schopnost práce se zvířaty (vzdělání: molekulární biologie, biochemie, lékařství, farmacie, apod.)
Zaměření projektu:
-          změny metabolizmu tukové tkáně u deprese/schizofrenie, stanovení adipokinů (leptin, rezistin, adiponectin, interleukiny a další)
Používané metody: ELISA, histologie, imunohistochemie, případně další
 
4.      Neurochemické, behaviorální a neurozobrazovací změny v animálních modelech Parkinsonovy nemoci
Topic: Neurochemical, behavioural and neuroimaging changes in animal models of Parkinson´s disease
Profil uchazeče: obeznámen s uvedenými metodami, zájem o studium mozku, přehled o anatomii, fyziologii, patofyziologii a farmakologii CNS, schopnost práce se zvířaty (vzdělání: molekulární biologie, biochemie, lékařství, farmacie, apod.)
Zaměření projektu:
-          vývoj neurozobrazovacího (MRI) markeru pro časnou detekci neurodegenerativního procesu a alfa-synukleinu v mozku
Používané metody: MRI, histologie, imunohistochemie, případně další
 
Doc. PharmDr Hana Kubová, DrSc
Je porucha neurogenze příčinou vzniku komorbidit temporální epilepsie v nezralém mozku?
Projekt je zaměřený na dlouhodobé sledování vlivu probíhající epileptogeneze, vyvolané epileptickým statem u mláďat potkana, na hipokampální neurogenezi a na hledání souvislostí mezi změnami buněčné proliferace, rozvojem temporální epilepsi a vznikem poruch chování.
 Profil uchazeče: zájem o neurovědy, schopnost práce se zvířaty, pečlivost, ochota učit se nové věci. Vzdělání v oboru fyziologie, biologie, biochemie a molekulární biologie, medicína, veterinární medicína, farmacie,
Používané metodiky: behaviorální techniky, imunohistochemie, elektrofyziologie, imunohistochemie, morfologické metodiky včetně stereologie
 
Jak ovlivní manipulace GABAergního systému v nezralém mozku další vývoj jedince?
Smyslem projektu je charakterizovat vliv farmakologické augmentace a suprese GABAergního systému v časných stadiích postnatálního vývoje. S pomocí morfologických, biochemických a behaviorálních metod budeme sledovat vývoj mozkových funkcí (především vázaných na hipokampus) a vyhledávat možné strukturální změny od úrovně molekulární (změny neurotransmiterového systému) až změny morfologické.
Profil uchazeče: zájem o neurovědy, schopnost práce se zvířaty, pečlivost, ochota učit se nové věci. Vzdělání v oboru fyziologie, biologie, biochemie a molekulární biologie, medicína, veterinární medicína, farmacie,
Používané metodiky: behaviorální techniky, imunohistochemie, elektrofyziologie, imunohistochemie, morfologické metodiky včetně stereologie
 
Daniel J. Shaw
Talking brains: Investigating the socio-cognitive role of brain networks involved in mirroring and self-other distinction.
 
Školitel: doc. MUDr.Tomáš Urbánek, Ph.D.
Téma: Raná psychodiagnostika dětí s neurologickým onemocněním projevujícím se zejména motorickým opožděním vývoje
 
 
Fyziologický ústav LF MU
Témata:
1. Funkční asymetrie mozkových hemisfér studovaná elektrofyziologickými metodami u lidí Školitelka: MUDr. Alena Damborská, Ph.D.
2. Studium vědomé detekce fyziologických korelátů aktivace neuronálních systémů emocí Školitel: MUDr. Robert Roman, Ph.D.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT