Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 19. 9. 2017 12:13:29
Garant obsahu:
Ivana Pánková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1355
Přístupů: 86372
Vytvořeno: 29. 10. 2012 11:20:21

Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky (pouze VL)

  1. Děkan LF MU může bez vykonání přijímacích zkoušek přijmout maximálně 150 studentů pro obor Všeobecné lékařství.
  2. Uchazeč musí splnit všechny podmínky (body 3. - 6.) současně.
  3. Uchazeč o přijetí bez přijímací zkoušky musí být ve školním roce 2017/2018 studentem posledního (4.) ročníku střední školy v ČR v denním programu ukončeném maturitní zkouškou.
  4. Výsledný průměr všech známek uvedených na závěrečných vysvědčeních za poslední tři roky studia a pololetním vysvědčení za čtvrtý rok studia musí být pro obor nižší nebo roven 1,100.
  5. Uchazeč absolvoval výuku všech tří profilových předmětů biologie, chemie, fyzika v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou let studia a nebyl z žádného předmětu klasifikován známkou horší než 2 (chvalitebně).
  6. Uchazeč žádost o prominutí přijímací zkoušky označí do své elektronické přihlášky a písemně požádá o přijetí bez přijímací zkoušky do konce února 2018. Žádost doloží úředně ověřenými kopiemi všech vysvědčení a to vždy za druhé pololetí, za poslední ročník střední školy bude uvedena známka za první pololetí. Vysvědčení může ověřit a potvrdit střední škola. „Pololetní“ vysvědčení za 4. ročník může být nahrazeno potvrzeným výpisem známek“. Formulář žádosti o přijetí bez přijímací zkoušky lze stáhnout na: http://www.med.muni.cz/index.php?id=28
  7. V souladu s bodem 4. bude vytvořeno pořadí a uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky do maximálního počtu stanoveného v bodě 1. Uchazeč bude písemně vyrozuměn před konáním přijímacích zkoušek do magisterských programů, zda vyhověl podmínkám přijetí. V případě, že nevyhoví daným podmínkám anebo se neumístí dle pořadníku na 1. – 150. místě, bude pozván k přijímací zkoušce.
  8. Zápis do studia je podmíněn úspěšným vykonáním maturitní zkoušky v souladu s § 77 a násl. zákona č. 561/2004 Sb, (tj. státní maturita). Maturitní zkouška musí být složena před zápisem do studia, tj. do 9. července 2018 pro studium od akademického roku 2018/2019.
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT