Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 19. 10. 2018 13:39:31
Garant obsahu:
Ivana Pánková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1355
Přístupů: 95522
Vytvořeno: 29. 10. 2012 11:20:21

Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky (pouze VL)

Děkan LF MU může bez vykonání přijímacích zkoušek přijmout maximálně 150 uchazečů do programu Všeobecné lékařství. Podmínkou žádosti a jejího zvážení je splnění všech podmínek uvedených v bodech 1 - 3 současně.

  1. Uchazeč o přijetí bez přijímací zkoušky musí být studentem čtvrtého ročníku střední školy v ČR v denním programu ukončeném maturitní zkouškou.
  2. Výsledný průměr všech známek uvedených na závěrečných vysvědčeních za poslední tři celé roky studia a pololetním vysvědčení za čtvrtý rok studia musí být pro obor Všeobecné lékařství nižší nebo roven 1,100. Žádost uchazeč v době podání elektronické přihlášky doloží úředně ověřenými kopiemi všech vysvědčení. Vysvědčení může ověřit a potvrdit střední škola. "Pololetní" vysvědčení za 4. ročník může být nahrazeno potvrzeným "výpisem známek". Studijní odd. LF MU vypočte průměr na tři platná desetinná místa a vytvoří pořadník.
  3. Uchazeč absolvoval výuku všech tří profilových předmětů biologie, chemie a fyzika v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou let studia na SŠ. Uchazeč nebyl klasifikován po dobu středoškolského studia z předmětů biologie, chemie a fyzika známkou horší než 2 (chvalitebně).

Rozhodnutí o přijetí bez přijímací zkoušky bude respektovat pořadí uchazečů vytvořené v souladu s bodem 2. V případě, že více uchazečů dosáhne stejného aritmetického průměru prospěchu, je rozhodnuto o přijetí celé této skupiny v rámci alokované kapacity. Uchazeč bude písemně vyrozuměn před konáním přijímacích zkoušek do magisterských programů, zda vyhověl podmínkám a byl přijat. (Zápis přijatých uchazečů do studia se koná 12. 6. 2018.) V opačném případě bude pozván k přijímací zkoušce.

Žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu dosaženého při studiu na střední škole v ČR je nutno vyznačit v e-přihlášce uchazeče a současně zaslat vyplněný formulář žádosti s přiloženými ověřenými kopiemi vysvědčení.
Formulář pro žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek (.doc)

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT