Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 6. 2. 2014 11:08:17
Garant obsahu:
Jana Dvořáková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1406
Přístupů: 3949
Vytvořeno: 23. 5. 2013 14:49:56

Výzvy 2013 - odevzdávání ukončeno

ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Dne 16.12.2013 vyhlásil rektor Masarykovy univerzity interní soutěž na podporu projektů v rámci nového Fondu rozvoje Masarykovy univerzity – FRMU (náhrada FRVŠ) v těchto tematických okruzích:
A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let na vysoké škole
B) Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů / kurzů
c) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti
Podrobná specifikace jednotlivých tematických okruhů a pravidla soutěže jsou k nalezení na webových stránkách Odboru pro rozvoj RMU. Finanční rozmezí pro předkládané projekty je minimálně 50 000 Kč, maximálně 100 000 Kč. Do dne fakultní uzávěrky se odevzdává podepsaný vytištěný návrh projektu a evidenční list - vše vygenerováno přímo z ISEP, do kterého se projekty FRMU vyplňují. Fakultní uzávěrka: 29.1.2014, období řešení projektů: 1.3.-31.12.2014. Informace a podporu při přípravě projektu poskytuje – Ing. Zuzana Krejčířová.
Další informace:
- návod na zadávání projektů FRMU do databáze ISEP
- praktická doporučení pro řešitele FRMU, kteří počítají ve svém projektu s využitím ISu pro tvorbu elektronické podpory výuky
- informace o rozhodnutí rektora MU, že projekty FRMU budou v roce 2014 osvobozeny od odvodů
- propočtová tabulka pro usnadnění výpočtu nákladů projektu
- nejčastější otázky a odpovědi k FRMU


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Dne 29.11.2013 byla vyhlášena výzva Česko-norského výzkumného programu, jehož prioritními oblastmi jsou sociální a humanitní vědy, životní prostředí a zdraví. Předpokládá se podávání projektů na 3 roky ve finančním rozmezí 100 000 – 1 000 000 EUR. Očekávanými výstupy programu jsou zejména články v odborným periodicích a výsledky v oblasti aplikovaných výstupů, posílení kapacity ve výzkumu a vývoji v ČR zejména formou zapojení Ph.D. studentů a vědeckých pracovnic v řešitelských týmech společných projektů. Další důležité podmínky, které musí splňovat projekty v tomto programu, jsou shrnuty na stránkách Odboru výzkumu (OV) RMU.
Uzávěrka pro podání projektů na fakultě je 27.1.2014 v 15 h. Ve stejném termínu řešitel předkládá podepsaný návrh projektu (POZOR! potřeba odevzdat i s podpisem norských partnerů) a evidenční záznam 3A na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu, obojí vygenerováno z ISEP. Informace a podporu při přípravě projektu poskytuje – Ing. Zuzana Krejčířová. Před podáním projektu nejprve konzultujte personalistiku s paní Alenou Krejčiříkovou a ekonomiku s paní Marií Herrmannovou. Detaily ohledně způsobu odevzdávání přes online submission system (OSS) budou k dispozici později. Zatím můžete pro tvorbu žádosti využít formulář žádosti, který je k dispozici na stránkách MŠMT.
Další informace:
- metodický list OV RMU
- OV RMU shrnuje často kladené dotazy a některé informace ze semináře o přípravě projektové žádosti (průběžně aktualizováno)
- MŠMT zveřejnilo k výzvě soubor obsahující často kladené dotazy (aktualizace ke dni 22.1.2014)
- propočtová tabulka pro usnadnění výpočtu nákladů projektu
- pro hledání norského partnera k dispozici databáze na stránkách MŠMT
- anglická verze výzvy a doprovodných dokumentů na stránkách MŠMT


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Prorektor pro výzkum MU vyhlásil 2. výzvu k předkládání návrhů Mezioborových výzkumných projektů (podporovaná aktivita C Programu podpory výzkumu) s počátkem řešení 1.3.2014 s maximální dobou řešení 3 roky. Podpora bude udělena větším výzkumným týmům, ideálně z více hospodářských středisek MU. Výzkumná témata musí být mezioborová, inovativní a s vysokou přidanou hodnotou a taková, která dosud na MU nebyla řešena. Maximální výše podpory pro jeden projekt je 5 mil. Kč na 3 roky projektu.
Grantová přihláška se podává přes ISEP, podobně i rozpočet vypracovaný na jednotlivé roky. Mezi dokumenty vloženými do ISEP nesmí chybět podepsané čestné prohlášení a životopisy hlavních řešitelů. Uzávěrka pro podání projektů na fakultě, společně s podepsaným návrhem projektu i s evidenčním záznamem 3A, je 5.12.2013 do 12 h.
Detailní informace:
- pravidla Programu
- pro usnadnění výpočtu nákladů projektů využijte propočtovou tabulku
- při hledání partnerů pro mezioborové projekty můžete využít burzu nápadů

Průběžně do konce roku 2013 se také přijímají nominace aktivity B Programu Podpora přípravy mezinárodních výzkumných projektů.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Dne 16.9.2013 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V. veřejnou soutěž v programu mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael GESHER / MOST, jehož cílem je podpořit mezinárodní spolupráci českých a izraelských podniků v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií, udržitelných a čistých technologií, Bio-Agro – zemědělských a potravinářských technologií, biotechnologií a lékařské techniky, strojírenství (nové materiály, nanotechnologie, kybernetika a robotika). Očekávanými výstupy projektu jsou aplikované výsledky (patent, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp).
Odkazem na obvyklé postupy žádáme o ohlášení zájmu podat projekt na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu na adresy zkrejcir@med.muni.cz a vposp@med.muni.cz. Před podáním projektu nejprve konzultujte personalistiku s paní Alenou Krejčiříkovou a ekonomiku s paní Marií Herrmannovou.
Fakultní uzávěrka: 15.11.2013, tj. v dostatečném předstihu, aby mohlo být doručeno do 6.12.2013 na CzechInvest, která je pověřena agendou tohoto programu.
Detailní informace:
- výzva
- zadávací dokumentace
- formulář žádosti
- databáze pro vyhledávání partnerů
- další info na stránkách MŠMT


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Dne 18.9.2013 začíná soutěžní lhůta pro podání projektů Vysokoškolského specifického výzkumu (A – Grantové projekty specifického výzkumu, B – Projekty organizace studentských vědeckých konferencí) a pro projekty Programu rektora MU (C – Podpora vynikajících diplomových prací, D – Podpora tvorby studentských časopisů). Přihláškou do soutěže je návrh projektu výzkumné činnosti zpracovaný v systému ISEP. Finanční limit projektu jsou 3 mil. Kč, osobní náklady členů řešitelského týmu (studentů a akademických pracovníků přímo realizující projekt včetně stipendií) musí činit více jak 60 % všech osobních nákladů, počet studentů zapojených do projektu musí být více jak 50 % z celkového počtu osob zapojených do projektu. Projekty mohou být realizovány od 1.1.2014 do 31.12.2014.

Každé pracoviště LF může podat maximálně jeden projekt, a proto žádáme o potvrzení vašeho zájmu podat projekt nejpozději do 25.9.2013, a to prostřednictvím e-mailu na adresu pověřeného proděkana pro výzkum ahampl@med.muni.cz a v kopii na zkrejcir@med.muni.cz. Hodnocení na úrovni fakulty bude probíhat od 1.11.2013 do 30.11.2013. O pořadí projektů, které budou postoupeny do druhého kola hodnocení (na úrovni MU), rozhodne komise fakulty jmenovaná proděkanem pro výzkum.

Uzávěrka pro podání projektů na fakultě je 31.10.2013 v 15 h. Ve stejném termínu řešitel předkládá podepsaný návrh projektu a evidenční záznam 3A na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu, obojí vygenerováno z ISEP. Informace a podporu při přípravě projektu poskytuje – Ing. Zuzana Krejčířová. Před podáním projektu nejprve konzultujte personalistiku s paní Alenou Krejčiříkovou a ekonomiku s paní Marií Herrmannovou.
Detailní informace:
- kompletní pravidla pro podávání projektů na LF MU
- pro usnadnění výpočtu nákladů projektů využijte propočtovou tabulku
- text vyhlášení soutěže
- směrnice MU č. 6 upravující funkci Grantové agentury MU
- příloha č. 1 směrnice MU č. 6 – pravidla Vysokoškolského specifického výzkumu
- příloha č. 2 směrnice MU č. 6 – pravidla projektů Programu rektora MU


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! I vysoké školy patří mezi oprávněné žadatele o podporu z programu Národní akční plány a koncepce na rok 2014. Prioritní oblasti pro jednoleté neinvestiční projekty pro rok 2014:

 1. Provedení prospektivní studie dlouhodobých zdravotních následků akutních intoxikací metanolem v roce 2012
 2. Rozvoj programu dárcovství orgánů
 3. Problematika výživy a obezity u dětí
 4. Vzácná onemocnění
 5. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017
 6. Národní akční plán k omezení škod způsobených alkoholem
 7. Dlouhodobá a paliativní péče
 8. Problematika osteoporózy se zvláštním zaměřením na prevenci sekundárních fraktur

Dotace se poskytuje do výše 70 % nákladů. Metodika v sobě obsahuje i formulář žádosti.
Termín předložení žádostí na fakultu včetně evidenčních listů generovaných z ISEP je 17.10.2013. Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu zajistí podpis rektora a odeslání na Ministerstvo zdravotnictví do konce října 2013.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! V těchto dnech byla vyhlášena 9. výzva Fondu na stipendia SCIEX-NMSch (Scientific Exchange Programme between the New Member States of the EU and Switzerland), který je součástí Programu švýcarsko-české spolupráce, jež si klade za cíl přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie. SCIEX-NMSch je nástrojem na podporu výzkumu v rámci vědeckých týmů ve všech oborech bez omezení. Bilaterální spolupráce se uskutečňuje mezi špičkovými vědci z deseti nových členských států EU a jejich švýcarskými partnery a spočívá v umožnění realizace výzkumného záměru mladému vědci na švýcarské instituci. Fond na stipendia je určen doktorandům a post-doktorandům (tzv. „Junior Researcher“) působícím na české instituci, která je oprávněným projektovým partnerem v rámci programu. Uzávěrka pro Lékařskou fakultu MU je 24.10.2013.
Detailní informace:
- oficiální text výzvy
- bližší podmínky a důležité termíny
- seznam oprávněných institucí a další informace: www.sciex.cz a www.sciex.ch


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! V pondělí 1. července 2013 vyhlásilo MŠMT výzvu k podávání návrhů projektů do programů:
KONTAKT II – v letošním roce otevřen projektům spolupráce ve výzkumu a vývoji v oblasti základního a aplikovaného výzkumu s Čínskou lidovou republikou, Japonskem (spolupráce na projektech tohoto typu s Akademií věd ČR), Jižní Koreou, Ruskem a USA
INGO II – podprogram INFRA (podpora spolupráce českých výzkumných pracovišť s mezinárodní nevládní výzkumnou institucí na základním výzkumu), – podprogram POPLATEK (podpora projektů zaměřených na úhradu poplatků za členství v mezinárodních nevládních organizacích výzkumu a nákladů za účast na jednáních řídicích orgánů odborných mezinárodních společností)
COST CZ - podpora mezinárodní spolupráce v základním výzkumu s organizacemi zapojenými do programu COST, navrhovaný projekt musí být již součástí některé z akcí COST a řešitel musí mít ukončenu vnitrostátní proceduru vstupu do Akce COST
EUPRO II - podpora infrastruktury sloužící mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji
EUREKA CZ - podpora mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu, růst konkurenceschopnosti českých firem a vytváření nových inovovaných produktů a služeb
Jednotlivá vyhlášení programů najdete pod odkazy výše, metodický list Odboru výzkumu RMU podává další detailní informace. Před odevzdáním projektu prosím kontaktujte paní Alenu Krejčiříkovou ve věcech personálních a také paní Marii Herrmannovou pro kontrolu ekonomiky. Kontaktní osoby na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LF MU: Zuzana Krejčířová a Věra Pospíšilíková. Fakultní uzávěrka odevzdání projektů spolu s průvodkou z ISEPu je 22.8.2012 v 15 h. Prosíme o dodržení tohoto termínu v zájmu úspěšného administrování přihlášky. V posledním srpnovém týdnu všechny návrhy podepíše pan rektor a na MŠMT musí být doručeno do 6.9.2013.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! V roce 2013 bude udělena Cena Milady Paulové za celoživotní přínos vědě udělena v oblasti farmakologie, resp. experimentální a klinické farmakologie a toxikologie. Nominace na cenu může předkládat jednotlivec, skupina osob i instituce, v nominačním dopise je potřeba vyzvednut zásadní přínos rozvoji oboru, vynikající lidské vlastnosti apod. Nominační dopisy, prosím, zasílejte v elektronické podobě na adresu cena@soc.cas.cz do 13.9.2013. Podrobné instrukce k dispozici na webových stránkách MŠMT.
Podobně bude udělena na základě návrhu výzkumné instituce, redakce odborného časopisu či osoby s akademickým titulem profesor či docent Cena Františka Běhounka lauerátovi, který se zasloužil o šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji. Nominace je potřeba zaslat elektronicky i písemně do 15.9.2013. Konkrétní podmínky k dispozici na stránkách MŠMT.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Institut DANONE

 • vypisuje zahraniční stipendia pro rok 2013 pro vysokoškolské studenty a mladé absolventy do 30 let. Výše stipendia (50 000 Kč) pokryje část nákladů na minimálně jednoměsíční stáž týkající se problematiky výživy a potravinářství, výživových stavů, epidemiologie výživy. Uzávěrka pro doručení k poskytovateli: 31.5.2013

Zadávací dokumentaci a formuláře pro podání žádostí naleznete v tomto sdělení pod zvýrazněnými názvy. Zájem podávat žádosti konzultujte, prosím, spolu s nutností vložit projektovou žádost do ISEP s Věrou Pospíšilíkovou, oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu, tel. 549 49 3565, vposp@med.muni.cz.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-slovenských výzkumných projektů základního výzkumu v rámci aktivity MOBILITY s dobou řešení od 1.1.2014 do 31.12.2015. Podpora projektů v rámci aktivity MOBILITY spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na zdravotní pojištění) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné). Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a slovenskou částí týmu jeho řešitelů na Slovensku a zaměření společného výzkumného projektu musí být po obsahové a tematické stránce totožné. Maximální výše podpory na jeden výzkumný projekt je 50 000 Kč na 1 rok, podporovány jsou krátkodobé pobyty do 14 dní i dlouhodobé projekty na 1-3 měsíce. Návrh společného výzkumného projektu se na české straně vyplňuje a předkládá prostřednictvím formulářů dostupných na internetové stránce MŠMT, zde také k dispozici detailní informace. Fakultní uzávěrka pro podání návrhů je 3.5.2013.
Dále jsou vyhlášeny také tyto spolupráce:

 • mezi Českou republikou a Polskem (maximální finanční částka na rok je 100 000 Kč):
  formuláře, detailní informace, fakultní uzávěrka: 10.5.2013
 • mezi Českou republikou a Rakouskem (maximální finanční částka na rok je 100 000 Kč):
  formuláře, detailní informace, fakultní uzávěrka: 10.5.2013
 • mezi Českou republikou a Francií (maximální finanční částka na rok je 64 000 Kč):
  formuláře, detailní informace, fakultní uzávěrka: 10.5.2013
 • mezi Českou republikou a Argentinou (maximální finanční částka na rok je 160 000 Kč):
  formuláře, detailní informace, fakultní uzávěrka: 3.5.2013

Prosíme potenciální řešitele všech projektů programů MOBILITY, aby informovali ve výše uvedených termínech Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LFMU o svém záměru si návrh podat.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Technologická agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem CENTRA KOMPETENCE. Program je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti České republiky.
Interní termín pro oznámení záměru podávat návrh projektu na OV RMU: 26.4.2013
Tým bude záměr obhajovat před Radou pro rozvoj výzkumných infrastruktur MU dne 9.5.2013.
Uzávěrka soutěže: 20.5.2013
Detailní informace jsou k dispozici na stránkách Odboru výzkumu RMU. Informace k ekonomické části poskytuje Marie Herrmannová herrmann@med.muni.cz, pro personální záležitosti kontaktujte Alenu Krejčiříkovou akrejcir@med.muni.cz a informace k věcné části poskytuje Věra Pospíšilíková vposp@med.muni.cz. Na Odboru výzkumu RMU je pro dotazy k dispozici Kateřina Slámová slamova@rect.muni.cz .
Návrh projektu je potřeba založit i v interní aplikaci Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) a dodat na OVRPP podepsaný evidenční záznam návrhu projektu.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Grantová agentura České republiky vyhlásila veřejnou soutěž v kategorii Projekty na podporu excelence v základním výzkumu s předpokládaným počátkem řešení v roce 2014. Z návrhů těchto multidisciplinárních projektů musí být zřejmé, že spolupráce více týmů (účastníkem návrhu projektu je aspoň jeden spoluuchazeč) umožní kvalitativně lepší podmínky pro dosažení cílů, než kdyby o financování usilovaly odděleně. Další z podmínek, které musí splňovat projekty na podporu excelence, je prokázat přínos k výchově mladé vědecké generace a spolupráci s předními zahraničními pracovišti. Předpokládaná doba řešení je pět let. Termín pro podání projektů na fakultu je 16.5.2013.
Pracovnice OVRPP LF MU budou kontrolovat projekty přímo v aplikaci pro podávání návrhů projektů GRIS GAČR, proto je nutné, abyste v dolní části úvodní stránky založeného projektu zavedli mezi Users uživatele se jménem „podporaLFMU“ a přiřadili mu roli Project Administrator. Informace k ekonomické části poskytuje Marie Herrmannová herrmann@med.muni.cz, pro personální záležitosti kontaktujte Alenu Krejčiříkovou akrejcir@med.muni.cz a informace k věcné části poskytuje Věra Pospíšilíková vposp@med.muni.cz. Návrh projektu je potřeba založit i v interní aplikaci Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) a dodat na OVRPP podepsaný evidenční záznam návrhu projektu.
Základní dokumenty:
- Zadávací dokumentace
- Manuál k obsluze aplikace pro podávání a správu grantových projektů
- Formulář pro kontrolu všech náležitostí
Podpůrné dokumenty:
- Excelová tabulka pro propočet rozpočtu
- Příklady komentářů k ekonomice
Vygenerovanou poslední verzi projektu ve formátu pdf s označením FINAL posílejte současně na adresy vposp@med.muni.cz a zkrejcir@med.muni.cz. Název vygenerovaného souboru nepřepisujte! Po doručení mailem odešleme projekt datovou schránkou na GAČR.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! V těchto dnech byla vyhlášena soutěž o cenu Alberta Schweitzera za lékařství 2013, jejíž cílem je odměnit nejlepší výzkumné práce, včetně jejich klinických a epidemiologických aspektů, realizované českými studenty magisterského či doktorského stupně nebo mladými českými lékaři.
Žádáme zájemce o přihlášení do soutěže, aby doručili do 22. dubna na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LFMU následující dokumentaci (vše v angličtině či francouzštině):
- životopis,
- souhrnnou zprávu představující výzkumnou činnost uchazeče a perspektivy jejího využití v praxi (max. 5 stran),
- doporučující dopis sepsaný vědeckým vedoucím uchazeče představující jak studenta, tak jeho výzkumnou práci.
Došlé dokumenty budou na fakultě posouzeny a vybraní uchazeči budou osloveni, aby kompletní dokumentaci zaslali na Francouzské velvyslanectví v ČR do 10. května 2013.
Jednotliví uchazeči budou pozváni, aby před odbornou komisí v rámci celostátního finále soutěže představili svou výzkumnou činnost, její výsledky a případné možnosti využití v praxi, přičemž délka prezentace by neměla překročit 10 minut. Následně budou odpovídat na případné dotazy členů odborné komise.
Slavnostní předání cen se uskuteční dne 20. června 2013. Ocenění studenti obdrží nejen finanční dotaci, ale i stipendium na měsíční stáž ve vybraném vědeckém pracovišti ve Francii, která musí proběhnout do 30. června 2014.
Detailní informace


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Dne 6.3. 2013 vyhlásila Grantová agentura ČR veřejnou soutěž na podporu standardních, postdoktorských a mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2014. Soutěžní lhůta všech typů projektů začala 7.3. a trvá do 18.4. 2013. Fakultní uzávěrka je stanovena na 11.4.! Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost textům vyhlášení výzev a zadávací dokumentaci a také manuálu k obsluze aplikace pro podávání a správu grantových projektů. Zjednodušený návod na založení nového projektu je k dispozici na stránkách GAČR. GAČR také zavedl online službupomáhající při práci s aplikací. Před odesláním návrhu projektu využijte také formulář pro kontrolu všech náležitostí.
Oproti předchozím letům je v letošních soutěžích možné podávat projekty maximálně tříleté a je také omezena výše mzdových prostředků – viz dokumentace str. 14, část 3.3.1. Osobní náklady, odst. 2. Tato veřejná soutež nepřipouští žádat o investiční prostředky.
Projekty ke kontrole ekonomiky a dalších náležitostí, prosíme, odevzdávejte na oddělení OVRPP průběžně. Při sestavování projektu můžete využít: excelová tabulka pro propočet rozpočtu, příklady komentářů k ekonomice. Informace k ekonomické části poskytuje Marie Herrmannová herrmann@med.muni.cz, pro personální záležitosti kontaktujte Alenu Krejčiříkovou akrejcir@med.muni.cz a informace k věcné části poskytuje Věra Pospíšilíková vposp@med.muni.cz. Pracovnice OVRPP LF MU budou kontrolovat projekty přímo v aplikaci GAČR, proto je nutné, abyste v dolní části úvodní stránky založeného projektu zavedli mezi Users uživatele se jménem „podporaLFMU“ a přiřadili mu roli Project Administrator. Až budete mít projekt nachystán ke kontrole, zašlete výzvu ke kontrole e-mailem na všechny výše uvedené adresy.
Podklady pro vyjádření Etické komise je třeba dodat elektronicky na adresu jkure@med.muni.cz nejpozději do 4.4. K podkladům patří elektronická verze přihlášky s popisem projektu (ekonomika není nezbytná) a text informovaného souhlasu. Etická komise nabízí konzultace na výše uvedené e-mailové adrese nebo tel. 549 49 4913.
Projekt je potřeba založit i v interní aplikaci Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) a dodat na OVRPP podepsaný evidenční záznam projektu. Totéž platí i v případě, že LFMU je spolunavrhovatelem projektu.
Vygenerovanou poslední verzi projektu ve formátu pdf s označením FINAL posílejte současně na adresy vposp@med.muni.cz a zkrejcir@med.muni.cz. Název vygenerovaného souboru nepřepisujte! Po doručení mailem odešleme projekt datovou schránkou na GAČR.
Basic information in English


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! MŠMT vyhlásilo výzvu pro zájemce o spolupráci v oblasti základního a aplikovaného výzkumu k předkládání návrhů společných česko-ruských výzkumných projektů. Návrhy projektů budou v průběhu zasedání Smíšené česko-ruské komise pro vědeckotechnickou spolupráci formálně posouzeny a zařazeny do Programu spolupráce. Pouze řešitelé takto vybraných projektů budou mít možnost se přihlásit do veřejné soutěže KONTAKT II, ČR-Rusko, s žádostí o podporu (předpokládaný termín vyhlášení VES KONTAKT II, ČR-Rusko, je v červnu 2013).
Součástí návrhu projektu je také dohoda o vzájemné spolupráci mezi českým a ruským partnerem – podepsaná statutárními zástupci obou institucí. Dohodu v případě zájmu vypracuje právní odbor RMU, který je potřeba uvědomit do 15.3.2013. Pro návrh projektu nejsou z MŠMT zavedeny formuláře. Doporučujeme použít jednotný formulář připravený OV RMU, který zahrnuje všechny požadované náležitosti.
S odkazem na obvyklé postupy žádáme o ohlášení zájmu podat projekt na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu na adresy zkrejcir@med.muni.cz a vposp@med.muni.cz . Uzávěrka pro podání návrhů je 15.4.2013.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Nadační fond Karla Janečka vyhlásil 3. ročník grantové soutěže na podporu vědy a výzkumu. Grantová soutěž je určena pro mladé vědce do 40 let a mezi podporované obory patří matematika, ekonomie a medicína. V každém kalendářním roce je podpořen jeden dvou až tříletý projekt z každého oboru až do výše 1 000 000 Kč. Termín pro podání přihlášek do prvního kola je 31.3. 2013. Výsledky budou vyhlášeny až po skončení druhého kola hodnocení, tj. 12.9. 2013.
Podmínky pro podání žádosti v 1. kole: žádost podaná přes webové rozhraní obsahuje abstrakt (maximální rozsah 300 znaků), text žádosti (u medicínského oboru v rozsahu max. 1 800 znaků), přílohami jsou životopis a doporučující dopis. Svoje žádosti zároveň vkládejte do Informačního systému pro evidenci projektů (ISEP).
Více informací naleznete na stránkách www.nfkj.cz.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Rektor MU vyhlásil soutěž v Programu podpory projektů prostřednictvím 3 schémat, z nichž dvě už nejsou aktuální:

A) Ceny za výzkum, příjem nominací 1.1.-28.2.2013, nominace musí být předložena akademickým nebo výzkumným pracovníkem MU na odbor výzkumu rektorátu MU
  a) Hlavní cena za mimořádné výzkumné výsledky s mezinárodním významem (Cena G. J. Mendela).
  b) Ceny za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu.
  c) Ceny za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let.
  d) Cena za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži.

C) Mezioborové výzkumné projekty, příjem nominací 1.1.-31.1.2013.
Uzávěrka pro podání projektů na fakultě je 28.1.2013 do 12.00 hod. Ve stejném termínu řešitel předkládá podepsaný návrh projektu a evidenční záznam 3A, obojí vygenerováno z ISEP.
Při hledání partnerů pro mezioborové projekty můžete využít burzu nápadů.
Pro usnadnění výpočtu nákladů projektů jsme připravili propočtovou tabulku.

Prosíme, věnujte pozornost Pravidlům programu, zejména v oblasti formálních kritérií pro podávání návrhu.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT