Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 9. 1. 2015 16:32:38
Garant obsahu:
Jana Dvořáková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1445
Přístupů: 4040
Vytvořeno: 10. 4. 2014 9:33:54

Výzvy 2014 - odevzdávání ukončeno

ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity (CTT) vyhlašuje interní výzvu pro podávání žádostí o finanční podporu ověření funkčnosti technologie/produktu (tzv. fáze proof of concept). Prostředky mohou být poskytnuty na nákup externích služeb souvisejících s ověřováním funkčnosti již existujícího výsledku VaV (technologie či produktu) za účelem jeho budoucího využití v praxi. Formulář žádosti k dispozici zde. Sběr žádostí probíhá do 10.12.2014. Podpora je výzkumníkům poskytována z projektu Transfer technologií na Masarykově univerzitě.
O zaslané žádosti, prosím, zároveň informujte vedoucí Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LFMU Ing. Zuzanu Krejčířovou.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! V rámci programu SCOPES (Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland) byla vyhlášena 2. výzva na podporu institucionálního partnerství. Cílem této výzvy je přispět k rozvoji a modernizaci výzkumu a výuky ve východní Evropě ve všech vědních oborech. Podmínkou je utvoření mezinárodního konsorcia, v němž bude alespoň jeden zástupce ze Švýcarska a jeden ze země, která je příjemcem oficiální rozvojové pomoci ODA (Official Development Assistance) – konkrétní výčet je uveden v přiloženém dokumentu. Termín pro podávání návrhů projektů v této výzvě je 15. listopadu 2014.
Informace o dalších grantových schématech SCOPES jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT a Švýcarské národní grantové agentury.
Prosíme potenciální řešitele, aby VE VELKÉM PŘEDSTIHU před uzávěrkou informovali pracovnice Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LFMU o svém záměru návrh projektu podat.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Rektor MU vyhlásil 3. výzvu k předkládání návrhů Mezioborových výzkumných projektů (podporovaná aktivita C Programu podpory výzkumu) s počátkem řešení 1.3.2015 s dobou řešení maximálně 3 roky. Hlavními hodnotícími kritérii je mezioborovost, originalita a vědecká kvalita projektu (účast pracovníků více hospodářských středisek MU není absolutní podmínkou, i když je žádoucí a bude bonifikována). Maximální výše podpory pro jeden projekt je 5 mil. Kč na 3 roky projektu.
Grantová přihláška se podává přes Informační systém pro evidenci projektů (ISEP), jako přílohy v záložce Dokumenty jsou návrh projektu, čestné prohlášení a životopisy hlavních řešitelů. Fakultní uzávěrka pro podání projektů je 26.11.2014 do 15 h. – do tohoto termínu je potřeba uzavřít ISEP a na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu odevzdat podepsané tyto dokumenty: návrh projektu, rozpočet a evidenční záznam projektu. Informace a podporu při přípravě projektu poskytují – Ing. Zuzana Krejčířová a Dana Juřenčáková, personální záležitosti konzultujte s Alenou Krejčiříkovou.

Detailní informace:
pravidla Programu pro rok 2015 (English version)
při hledání partnerů pro mezioborové projekty můžete využít burzy nápadů

Během celého roku se také přijímají žádosti aktivity B Programu Podpora přípravy mezinárodních výzkumných projektů.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Dne 1.10.2014 vyhlásil rektor Masarykovy univerzity interní soutěž na podporu projektů v rámci Fondu rozvoje Masarykovy univerzity (FRMU) pro rok 2015 v těchto tematických okruzích:
A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurzů
B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Finanční rozmezí pro předkládané projekty je minimálně 50 000 Kč, maximálně 100 000 Kč. Období řešení projektů: 1.1.-31.12.2015.
Do dne fakultní uzávěrky (stanovena na čtvrtek 13.11.2014 do 15 h.) se odevzdává na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu podepsaný vytištěný návrh projektu a evidenční list - vše vygenerováno přímo z ISEP, do kterého se projekty FRMU vyplňují.
Informace a podporu při přípravě projektu poskytují Ing. Zuzana Krejčířová a Jana Šplouchalová, DiS..

Další informace:
vyhlášení FRMU na rok 2015
pravidla FRMU na rok 2015
návod na založení návrhu projektu do ISEP


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Dne 17.9.2014 začíná soutěžní lhůta pro podání projektů Vysokoškolského specifického výzkumu (výzkum prováděný studenty akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním). Přihláškou do soutěže je návrh projektu výzkumné činnosti zpracovaný v systému ISEP. Projekty mohou být realizovány od 1.1. do 31.12.2015.

Specifické požadavky v rámci Lékařské fakulty:
- Každé pracoviště LF může podat maximálně jeden projekt, a proto žádáme o potvrzení vašeho zájmu podat projekt nejpozději do 24.9.2014, a to prostřednictvím e-mailu na adresu pověřeného proděkana pro výzkum ahampl@med.muni.cz a v kopii na zkrejcir@med.muni.cz.
- Pro rok 2015 je na Lékařské fakultě možné podávat jen projekty z kategorie A – Grantové projekty specifického výzkumu, kategorie B – Projekty organizace studentských vědeckých konferencí není pro rok 2015 podporována.
- Finanční limit projektů je částka 2,5 mil. Kč.
- Navrhovatelem projektu a jeho řešitelem může být akademický pracovník LF nebo student LF zapsaný v doktorském studijním programu LF. V takovém případě musí být členem řešitelského týmu školitel, který působí jako odborný garant. Předkladatel projektu musí mít úvazek na LF již při podání návrhu projektu, členové řešitelského týmu musí mít úvazek na LF.
- Osobní náklady členů řešitelského týmu (studentů a akademických pracovníků přímo realizující projekt včetně stipendií) musí činit více jak 70 % všech nákladů, osobní náklady členů řešitelského týmu = studentů přímo realizující projekt včetně stipendií musí činit více jak 60% všech osobních nákladů, počet studentů zapojených do projektu musí být více jak 50 % z celkového počtu osob zapojených do projektu.

Uzávěrka pro podání projektů na fakultě je 31.10.2014 v 15 h. Ve stejném termínu řešitel předkládá podepsaný návrh projektu a evidenční záznam 3A a 3B na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu, obojí vygenerováno z ISEP. Informace a podporu při přípravě projektu poskytují – Ing. Zuzana Krejčířová a Dana Juřenčáková, personální záležitosti této soutěže konzultujte s Alenou Krejčiříkovou.

Detailní informace:
kompletní pravidla pro podávání projektů na LF MU
text vyhlášení soutěže
směrnice MU č. 6 – Grantová agentura MU (GA MU)
příloha č. 1 směrnice MU č. 6 – pravidla Vysokoškolského specifického výzkumu


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Ode dne 17.9.2014 běží soutěžní lhůta také na podávání projektů Programu rektora v kategorii C – Podpora vynikajících diplomových prací (orientační finanční limit 615 000 Kč pro celou MU) a v kategorii D – Podpora tvorby studentských časopisů (orientační finanční limit 255 000 Kč pro celou MU). Přihláškou do soutěže je návrh projektu tvůrčí činnosti zpracovaný v systému ISEP. Projekty mohou být realizovány v časovém rozmezí 1.1.-31.12.2015.

Detailní požadavky na podání těchto typů projektů jsou k dispozici ve vyhlášení soutěže, ve směrnici MU č. 6 a její příloze č. 2 – pravidla projektů Programu rektora. Místem doručení tištěné podoby návrhu projektu je OV RMU (kontaktní osoba Ing. Soňa Váleková) nejpozději do 31.10.2014.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Dne 11.9.2014 vyvěsilo Ministerstvo zdravotnictví informaci o možnosti požádat o finanční podporu na jednoleté projekty Národního programu zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2015, které budou mít edukační a intervenční charakter s prokazatelně pozitivním vlivem na cílovou skupinu.
Tematické okruhy pro rok 2015 jsou následující:
1. Ozdravění výživy a optimalizace pohybové aktivity – prevence nadváhy a obezity
2. Prevence užívání tabáků a nadměrné spotřeby alkoholu
3. Komplexní projekty (např. komunitní programy škol, podniků, měst a nemocnic)


Dotace na projekt se poskytuje do maximální výše 70 %, finanční spoluúčast je 30 % - postup pro schválení spoluúčasti je i s formulářem k dispozici zde. Mzdové prostředky mohou tvořit maximálně 40 % dotace. Informace k ekonomické části poskytne Marie Herrmannová, pro personální záležitosti kontaktujte Alenu Krejčiříkovou a informace k věcné části podá Věra Pospíšilíková.
Kromě vyplněné žádosti jsou povinnou přílohou také čestné prohlášení o bezdlužnosti a souhlas žadatele ve zveřejněním dokumentů a CD s nahranými editovatelnými verzemi všech dokumentů. Všechny tyto doklady vyžadují podpis pana rektora. Proto je fakultní uzávěrka stanovena na 25.9.2014 v 15 h. tak, aby bylo možné včas zařídit nejen podpisy, ale i kopie žádostí a včasné zaslání na Ministerstvo zdravotnictví. Nedílnou součástí fakultní uzávěrky je také zaevidování projektu do aplikace ISEP (Informační systém pro evidenci projektů) a doručení podepsaného evidenčního záznamu vygenerovaného z ISEP.

Další info:
Výzva
Metodika pro žadatele
Národní strategie Zdraví 2020


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Oznamujeme vyhlášení 3. ročníku soutěže Interní grantové agentury LF MU (InGA). Výhradním cílem InGA je rozeznat a podpořit unikátní vědecké projekty špičkových výzkumníků. I letos jsou otevřeny všechny čtyři kategorie projektů definovaných v oddíle B Grantového řádu:
1) Vysoce inovativní projekt
2) Grantová podpora nově přijatého výzkumníka
3) Grantová podpora unikátní spolupráce
4) Překlenovací grant.
Všechny potřebné dokumenty, včetně přihlášek pro jednotlivé kategorie, jsou umístěny na dokumentovém serveru LF MU. Jednoletý grant bude ukončen závěrečnou zprávou a obhajobou v březnu 2016. Tabulky na propočet nákladů je k dispozici zde (každá kategorie má svou záložku). Před odevzdáním projektu kontaktujte Alenu Krejčiříkovou pro kontrolu personalistiky a Marii Herrmannovou pro kontrolu ekonomiky. Zkontrolované projekty odevzdávejte v elektronické formě (e-mailem na zkrejcir@med.muni.cz a vposp@med.muni.cz) a jeden podepsaný vytištěný originál na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu (OVRPP) do 10.9. do 15 h.
Návrh projektu, prosím, současně zakládejte kvůli archivaci v aplikaci Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) (investor Masarykova univerzita - Interní granty LF). Podepsané evidenční záznamy z ISEP nevyžadujeme.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Dne 27.6.2014 vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví veřejnou soutěž o podporu na řešení projektů naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015-2022 s předpokládaným počátkem řešení od 1.5.2015. Svůj zájem podávat projekt tohoto programu, prosím, oznamte vedoucí Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu (OVRPP) Ing. Zuzaně Krejčířové do 31.7.2014. V případě, že v rozpočtu plánujete investice, je nezbytné odevzdat finální rozpočet do 15.8., fakultní uzávěrka projektů (zaslání finálního .pdf e-mailem) je stanovena na 25.8. v 15 h.
Věnujte, prosím, pozornost zadávací dokumentaci (ZD) a doplňujícím informacím k ZD: část 1 a část 2. Zjednodušený návod na založení nového projektu je k dispozici na stránkách GAČR, na stejném místě je k dispozici i uživatelská dokumentace k aplikaci GRIS a online služba pomáhající při práci s aplikací. Před odesláním návrhu projektu využijte také formulář pro kontrolu všech náležitostí. K dispozici je také prezentace ze semináře, který proběhl 30.6.2014 v Praze. Odbor výzkumu RMU připravil k této výzvě Metodický list.
Podíl základního výzkumu v projektech může tvořit maximálně 20 % činností (a způsobilých nákladů), musí na ně ale navazovat činnosti aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje – viz Zadávací dokumentace, 5.7. Očekávané výsledky: povinnost alespoň jednoho hlavního (F, G, J, N, P, R, Z) a jednoho vedlejšího výsledku (B, C, D), který bude do RIV VÝHRADNĚ odveden jako výsledek projektu. Podmínkou úspěšného hodnocení projektu je minimálně jeden impaktovaný článek dedikován výhradně projektu.

Projekty ke kontrole ekonomiky a dalších náležitostí, prosím, zasílejte na OVRPP průběžně. Při sestavování projektu můžete využít: excelovou tabulku pro propočet rozpočtu a příklady komentářů k ekonomice. Informace k ekonomické části poskytuje Marie Herrmannová, pro personální záležitosti kontaktujte Alenu Krejčiříkovou a informace k věcné části podá Věra Pospíšilíková.
Pracovnice OVRPP LF MU budou kontrolovat projekty přímo v aplikaci GRIS, proto je nutné, abyste v dolní části úvodní stránky založeného projektu zavedli mezi Users uživatele se jménem „podporaLFMU“ a přiřadili mu roli Project Administrator.
Projekt je potřeba založit i v interní aplikaci Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) a dodat na OVRPP podepsaný evidenční záznam projektu. Totéž platí i v případě, že LFMU je spolunavrhovatelem projektu.

Podklady pro vyjádření Etické komise LFMU - elektronická verze přihlášky s popisem projektu (ekonomika není nezbytná) a text informovaného souhlasu - je třeba dodat elektronicky na adresu jkure@med.muni.cz nejpozději do 12.8. Etická komise nabízí konzultace na výše uvedené e-mailové adrese nebo tel. 549 49 4913.

Přílohy:
- scan rozhodnutí o akreditaci pracoviště v případě, že je v projektu předpokládána experimentální práce na zvířatech (splnění podmínky 9.4.2. ZD dle doplnění ZD)
- zpracovaný návrh smlouvy o spolupráci mezi uchazečem a navrhovanými dalšími účastníky
- čestné prohlášení ve vztahu k SÚKL

Vygenerovanou poslední verzi projektu ve formátu pdf s označením FINAL posílejte současně na adresy vposp@med.muni.cz a zkrejcir@med.muni.cz. Název vygenerovaného souboru nepřepisujte. Po doručení mailem odešleme projekt datovou schránkou.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! MŠMT vyhlásilo ke dni 23.6.2014 výzvu k podávání návrhů výzkumných infrastruktur. Výzkumné infrastruktury, jež jsou po schválení vládou ČR financovány z rozpočtové kapitoly MŠMT v rámci aktivity na podporu velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace, představují klíčový element pro provádění excelentního výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Připravované hodnocení je tedy zásadní pro důkladné zmapování výzkumné infrastruktury v ČR. Přihlásit do hodnocení se mohou nejen současní řešitelé projektů velkých infrastruktur, ale také noví zájemci (období řešení 2016-2020/2022). Podání návrhů na nové projekty velkých infrastruktur bude podmíněno účastí v hodnocení.
Hodnocení proběhne ve dvou stupních: uzávěrka pro podání návrhů do I. stupně hodnocení na MŠMT je stanovena na 31.7.2014 - FAKULTNÍ UZÁVĚRKA je stanovena na 24.7. (potřeba odevzdat finální verzi projektu a podepsaný evidenční záznam vygenerovaný z ISEP - nutné podmínky pro zajištění podpisu pana rektora).
Úspěšní z I. stupně hodnocení budou osloveni k podání podkladů pro II. stupeň hodnocení s termínem do 12.10.2014.
Formulář A pro hodnocení v I. stupni
Odpovědi MŠMT na nejčastěji kladené dotazy: část 1, část 2
Prezentace z informačního dne
Metodika hodnocení výzkumných infrastruktur
Další informace


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity (CTT) vyhlašuje interní výzvu pro podávání žádostí o finanční podporu ověření funkčnosti technologie/produktu (tzv. fáze proof of concept). Prostředky mohou být poskytnuty na nákup materiálu, externích služeb, případně mezd souvisejících s ověřováním funkčnosti již existujícího výsledku VaV (technologie či produktu) za účelem jeho budoucího využití v praxi. Formulář žádosti na vyžádání zašle Mgr. Lenka Zemanová. Sběr žádostí probíhá do 15.6.2014. Podpora je výzkumníkům poskytována z projektu Transfer technologií na Masarykově univerzitě.
O zaslané žádosti, prosím, zároveň informujte vedoucí Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LFMU Ing. Zuzanu Krejčířovou.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! MŠMT vyhlašuje v průběhu roku výzvy k podávání návrhů společných výzkumných projektů základního výzkumu v rámci aktivity MOBILITY s dobou řešení od 1.1.2015 do 31.12.2016. Podpora projektů v rámci aktivity MOBILITY spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na zdravotní pojištění) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné). Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a zahraniční částí týmu jeho řešitelů v cílové zemi a zaměření společného výzkumného projektu musí být po obsahové a tematické stránce totožné. Vyhlášeny jsou tyto spolupráce:

  • mezi Českou republikou a Argentinou (maximální finanční částka na rok je 160 000 Kč):
    formuláře, detailní informace, fakultní uzávěrka: 12.5.2014
  • mezi Českou republikou a Rakouskem (maximální finanční částka na rok je 100 000 Kč):
    formuláře, detailní informace, fakultní uzávěrka: 23.5.2014
  • mezi Českou republikou a Francií (maximální finanční částka na rok je 64 000 Kč):
    formuláře, detailní informace, fakultní uzávěrka: 21.7.2014

Prosíme potenciální řešitele všech projektů MOBILITY, aby připravili ve výše uvedených termínech všechny náležitosti, včetně uložení návrhu projektu do ISEP, a informovali vedoucí Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LFMU paní Ing. Zuzanu Krejčířovou.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Dne 25.2.2014 vyhlásila Grantová agentura ČR veřejnou soutěž na podporu standardních, mezinárodních a juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2015. Soutěžní lhůta všech typů projektů začala 26.2. a trvá do 9.4. 2014. Fakultní uzávěrka je stanovena na 4.4.!
Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost textům vyhlášení výzev, zadávací dokumentaci a metodickému pokynu vydanému OV RMU. Zjednodušený návod na založení nového projektu je k dispozici na stránkách GAČR. GAČR také zavedl online službupomáhající při práci s aplikací. Před odesláním návrhu projektu využijte také formulář pro kontrolu všech náležitostí.
V letošních soutěžích je možné podávat projekty na dva nebo tři kalendářní roky a stejně jako loni je omezena výše mzdových prostředků – viz dokumentace str. 16, část 3.3.1. Osobní náklady, odst. 2. Tato veřejná soutěž nepřipouští žádat o investiční prostředky. Jedna osoba může být navrhovatelem nebo spolunavrhovatelem pouze jednoho projektu v rámci všech soutěží vyhlašovaných GA ČR v daném kalendářním roce. GAČR klade důraz na kvalitní přípravu návrhů projektů.
Projekty ke kontrole ekonomiky a dalších náležitostí, prosíme, odevzdávejte na oddělení OVRPP průběžně. Při sestavování projektu můžete využít: excelová tabulka pro propočet rozpočtu, příklady komentářů k ekonomice. Informace k ekonomické části poskytuje Marie Herrmannová, pro personální záležitosti kontaktujte Alenu Krejčiříkovou a informace k věcné části poskytuje Věra Pospíšilíková.
Pracovnice OVRPP LF MU budou kontrolovat projekty přímo v aplikaci GAČR, proto je nutné, abyste v dolní části úvodní stránky založeného projektu zavedli mezi Users uživatele se jménem „podporaLFMU“ a přiřadili mu roli Project Administrator. Až budete mít projekt nachystán ke kontrole, zašlete výzvu ke kontrole e-mailem na všechny výše uvedené adresy.
Podklady pro vyjádření Etické komise je třeba dodat elektronicky na adresu jkure@med.muni.cz nejpozději do 27.3. K podkladům patří elektronická verze přihlášky s popisem projektu (ekonomika není nezbytná) a text informovaného souhlasu. Etická komise nabízí konzultace na výše uvedené e-mailové adrese nebo tel. 549 49 4913.
Projekt je potřeba založit i v interní aplikaci Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) a dodat na OVRPP podepsaný evidenční záznam projektu. Totéž platí i v případě, že LFMU je spolunavrhovatelem projektu.
Vygenerovanou poslední verzi projektu ve formátu pdf s označením FINAL posílejte současně na adresy vposp@med.muni.cz a zkrejcir@med.muni.cz. Název vygenerovaného souboru nepřepisujte. Po doručení mailem odešleme projekt datovou schránkou na GAČR.
Basic information in English - Standard projects, Bilateral projects, Junior projects


 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT