Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 22. 6. 2017 16:23:16
Garant obsahu:
Michael Doubek
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1500
Přístupů: 3969
Vytvořeno: 16. 3. 2015 12:39:38

Doktorské studium - Hematologie

Informace oborové rady

Charakteristika studijního oboru (studijního programu)

Studijní program hematologie připravuje uchazeče na péči o nemocné s hematologickými onemocněními (maligním i nemaligní hematologické nemoci), učí je samostatně analyzovat efektivitu léčebných postupů a zvládat základní i aplikovaný výzkum onkologickými chorobami spojený s léčbou hematologických onemocnění.

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia

Samostatně pracující odborník v oboru hematologie, a to jak v oblasti klinické hematologie, tak v oblasti laboratorní a experimentálních oblastech souvisejících s hematologií.

Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti akreditace)

-

Počet přijímaných uchazečů ke studiu v akademickém roce

0 - 10

Vstupní požadavky

Ukončení vysokoškolského vzdělání v oboru medicíny, přírodních věd nebo oborů blízkých medicíně a absolvování přijímací zkoušky:

 • absolvent VŠ – lékařská fakulta (včetně absolventů magisterského studia nelékařských zdravotnických oborů se zájmem o hematologii); absolvent jiné VŠ (přírodovědecké fakulty, fakulty informatiky, ekonomických fakult, se zájmem o problematiku hematologie)
 • přijetí k doktorskému studiu na LF MU s pracovním zařazením na jednom z pracovišť LF MU zabývajících se hematologií
 • zájem studenta o dosažení specializace v hematologii

Studijní předměty

Předmět oborový

 • Teoretické základy hematologie (bližší informace o předmětu viz zápis z jednání OR Hematologie z 25.5.2017 nebo u členů oborové rady).

Předměty společné výuky povinné pro daný DSP:

 • Anglický jazyk
 • Nové trendy v lékařské imunologii
 • Analýza klinických dat
 • Molekulární biologie a genetika

Předměty společné výuky volitelné (nejméně 1):

 • Nové trendy v patologické fyziologii
 • Etika vědecké a experimentální práce
 • Rétorika; kultura mezilidské komunikace
 • Získávání vědeckých informací
 • Plánování, organizace a hodnocení klinických studií
 • Uživatel počítačové sítě

Další povinnosti

 • Zapojení do klinické práce v pozici sekundárního lékaře (u absolventů LF)
 • Zapojení do práce v laboratořích, sběru dat, obsluze přístrojů, výpočetní technice (u absolventů nelékařských nezdravotnických oborů)
 • Zapojení do dalších činností souvisejících s klinickými a teoretickými aktivitami v oblasti hematologie dle profilu předchozího vzdělání.
 • Aktivní účast na českých odborných sjezdech s prezentací samostatně získaných výsledků sledování
 • Zapojení do výuky v rozsahu do 100 hodin za celé 4leté studium
 • Specifikace publikačních povinností: Doktorand musí publikovat výsledky své práce během studia formou nejméně jednoho originálního zahraničního článku v časopise s impaktovným faktorem vyšším než 1,0 a rovněž musí publikovat nejméně jeden přehledový článek uveřejněný v českém nebo zahraničním recenzovaném časopise, který se týká tématu jeho studia.

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Znalosti teoretických základů hematologie
Hluboké znalosti z hematologie v oblasti svého zaměření

Návrh témat prací

 Témata pro akademický rok 2017/2018

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT