Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 28. 12. 2015 11:40:42
Garant obsahu:
Jana Dvořáková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1501
Přístupů: 3390
Vytvořeno: 30. 3. 2015 15:08:12

Výzvy 2015 - odevzdávání ukončeno

ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Dne 1.9.2015 byla otevřena výzva k podávání žádostí o grant v programu SoMoPro 3. SoMoPro je jihomoravský grantový program, jehož cílem je přilákat špičkové vědce ze zahraničí na dlouhodobé výzkumné stáže v institucích Jihomoravského kraje. Jednou z tematických priorit je i biotechnologie a biomedicína. Finanční příspěvek z grantu pokrývá 100 % způsobilých výdajů. Výzkumník ucházející se o grant musí mít Ph.D. titul nebo alespoň 4 roky praxe ve výzkumu a k datu uzávěrky výzvy nesmí být v ČR po dobu delší než 12 měsíců za poslední 3 roky.
Detailní informace:
webové stránky programu
příručka pro žadatele
Fakultní uzávěrka pro podávání žádostí je stanovena na 23.11.2015. Do tohoto termínu je také nezbytné zaevidovat projekt do Informačního systému pro evidenci projektů (ISEP) a doručit podepsaný evidenční záznam návrhu projektu. Informace a podporu při přípravě projektu poskytují Ing. Zuzana Krejčířová a Marie Herrmannová.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Dne 18. 9. 2015 vyhlásil rektor Masarykovy univerzity interní soutěž na podporu projektů v rámci Fondu rozvoje Masarykovy univerzity (FRMU) pro rok 2016 v těchto tematických okruzích:
A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurzů
B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Finanční rozmezí pro předkládané projekty je minimálně 50 000 Kč, maximálně 100 000 Kč. Období řešení projektů: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016.
Uzávěrka pro podání projektů na fakultě je 10. 11. 2015 v 15 h. Ve stejném termínu řešitel předkládá podepsaný návrh projektu a evidenční záznam (3A, 3B) na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu, obojí vygenerováno z ISEP. Informace a podporu při přípravě projektu poskytuje Jana Šplouchalová, DiS..

Další informace:
vyhlášení FRMU na rok 2016
pravidla FRMU na rok 2016
návod na založení návrhu projektu do ISEP
Dlouhodobý záměr MU na léta 2016-2020 (pracovní verze)
Aktualizace dlouhodobého záměru MU na rok 2016 (pracovní verze)


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Ode dne 15. 9. 2015 běží soutěžní lhůta také na podávání projektů Programu rektora v kategorii C – Podpora vynikajících diplomových prací a v kategorii D – Podpora tvorby studentských časopisů. Přihláškou do soutěže je návrh projektu tvůrčí činnosti zpracovaný v systému ISEP. Projekty mohou být realizovány v časovém rozmezí 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016.

Detailní požadavky na podání těchto typů projektů jsou k dispozici ve směrnici MU č. 3/2015 a její příloze č. 2 – pravidla projektů Programu rektora. Místem doručení tištěné podoby návrhu projektu je OV RMU (kontaktní osoba Mgr. Jana Hájková) nejpozději do 30. 10. 2015.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Dne 15. 9. 2015 začíná soutěžní lhůta pro podání projektů Vysokoškolského specifického výzkumu (výzkum prováděný studenty akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním). Přihláškou do soutěže je návrh projektu výzkumné činnosti zpracovaný v systému ISEP. Projekty mohou být realizovány od 1. 1. do 31. 12. 2016.

Specifické požadavky v rámci Lékařské fakulty:
- Každé pracoviště LF může podat maximálně jeden projekt, a proto žádáme o potvrzení vašeho zájmu podat projekt nejpozději do 24. 9. 2015, a to prostřednictvím e-mailu na adresu pověřeného proděkana pro výzkum ahampl@med.muni.cz a v kopii na zkrejcir@med.muni.cz.
- Pro rok 2016 je na Lékařské fakultě možné podávat jen projekty z kategorie A – Grantové projekty specifického výzkumu, kategorie B – Projekty organizace studentských vědeckých konferencí není pro rok 2016 podporována.
- Finanční limit projektů je částka 2,5 mil. Kč.
- Navrhovatelem projektu a jeho řešitelem může být akademický pracovník LF nebo student LF zapsaný v doktorském studijním programu LF. V takovém případě musí být členem řešitelského týmu školitel, který působí jako odborný garant. Předkladatel projektu musí mít úvazek na LF již při podání návrhu projektu, členové řešitelského týmu musí mít úvazek na LF.
- Hlavními hodnotícími kritérii budou kvalita (doložená výstupy) vědeckovýzkumné činnosti realizované studenty v předchozích letech a míra/efektivita zapojení studentů naplánovaná v předloženém návrhu projektu.
- Osobní náklady členů řešitelského týmu (studentů a akademických pracovníků přímo realizující projekt včetně stipendií) musí činit více jak 70 % všech nákladů, osobní náklady členů řešitelského týmu = studentů přímo realizující projekt včetně stipendií musí činit více jak 60% všech osobních nákladů, počet studentů zapojených do projektu musí být více jak 50 % z celkového počtu osob zapojených do projektu.

Uzávěrka pro podání projektů na fakultě je 30. 10. 2015 v 15 h. Ve stejném termínu řešitel předkládá podepsaný návrh projektu a evidenční záznam 3A a 3B na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu, obojí vygenerováno z ISEP. Informace a podporu při přípravě projektu poskytuje – Dana Juřenčáková, personální záležitosti této soutěže konzultujte s Alenou Krejčiříkovou.

Detailní informace:
kompletní pravidla pro podávání projektů na LF MU 
směrnice MU č. 3 – Grantová agentura MU (GA MU)
příloha č. 1 směrnice MU č. 3 – pravidla Vysokoškolského specifického výzkumu. Pro usnadnění výpočtu nákladů projektu využijte propočtovou tabulku (.xlsx)


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Dne 1.9.2015 vyhlásil rektor Masarykovy univerzity výzvu k předkládání návrhů Mezioborových výzkumných projektů (podporovaná aktivita C Programu podpory výzkumu) s počátkem řešení 1.3.2016 s dobou řešení 3 roky. Hlavními hodnotícími kritérii je mezioborovost, originalita a vědecká kvalita projektu. Výhodou je spolupráce oborů s různým zaměřením (přírodovědné a humanitní). Maximální výše podpory pro jeden projekt je 5 mil. Kč na 3 roky projektu.

Grantová přihláška se podává přes Informační systém pro evidenci projektů (ISEP). Fakultní uzávěrka pro podání projektů je 29.10.2015 do 15 h. – do tohoto termínu je potřeba uzavřít ISEP a na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu odevzdat podepsané tyto dokumenty:
- návrh projektu
- rozpočet vytištěný z ISEP (pro simulaci rozpočtu můžete použít tabulku)
- čestné prohlášení
- životopisy hlavního řešitele a klíčových spoluřešitelů projektu (maximálně 5 životopisů)
- evidenční záznam návrhu projektu vytištěný z ISEP.
Informace a podporu při přípravě projektu poskytuje Dana Juřenčáková, personální záležitosti konzultujte s Alenou Krejčiříkovou.

Detailní informace:
pravidla Programu pro rok 2016 (English version)
Soutěž se řídí směrnicí MU č. 3/2015.

Během celého roku se také přijímají žádosti aktivity B Programu Podpora přípravy mezinárodních výzkumných projektů.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2) vyhlásilo 5. výzvu k předkládání návrhů projektů, u kterých se předpokládá spolupráce vědeckých týmů s pacientskými organizacemi či malými a středními podniky.
Témata této výzvy jsou (ponecháno v angličtině):

  • Patient perspective elicitation on benefits and risks of medicinal products, from development through the entire life cycle, to inform the decision-making process by regulators and health technology assessment bodies
  • Diabetic kidney disease biomarkers (DKD-BM)
  • Inflammation and Alzheimer's disease (AD): modulating microglia function – focusing on TREM2 and CD33
  • Understanding the role of amyloid imaging biomarkers in the current and future diagnosis and management of patients across the spectrum of cognitive impairment (from pre-dementia to dementia)
  • Evolving models of patient engagement and access for earlier identification of Alzheimer’s disease: phased expansion study
  • From ApoE biology to validated Alzheimer’s disease targets

V případě zájmu o podání projektu, prosíme, kontaktujte s dostatečným předstihem Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LFMU - Ing. Zuzanu Krejčířovou.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Centrum pro transfer technologií (CTT) vyhlašuje Výzvu č. 01-2015 na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje Masarykovy univerzity – Proof of Concept. Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál již dosažených výsledků výzkumu a vývoje na Masarykově univerzitě prostřednictvím Dílčích projektů, které budou na základě této výzvy realizovány. Délka trvání podpořených Dílčích projektů je v rozmezí 6 - 36 měsíců. Výše podpory jednoho Dílčího projektu se pohybuje v rozsahu 100 000 - 800 000 Kč.

Grantová přihláška se podává přes Informační systém pro evidenci projektů (ISEP). Fakultní uzávěrka pro podání projektů je 28.9.2015 do 12 h. – do tohoto termínu je potřeba uzavřít ISEP a na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu k rukám vedoucí Ing. Zuzany Krejčířové odevzdat podepsané tyto dokumenty:
- žádost o finanční podporu CTT k ověření funkčnosti technologie MU z projektu TA ČR GAMA
- strukturovaný životopis všech členů týmu v předepsané struktuře
- evidenční záznam návrhu projektu vytištěný z ISEP.

Podrobné informace:
výzva k řešení Dílčích projektů v rámci programu TA ČR GAMA
pravidla pro Dílčí projekty v rámci programu TA ČR GAMA

Kontaktní osoba CTT: Mgr. Hana Půstová


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Ministerstvo zemědělství vyhlásilo veřejnou soutěž programu zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 (KUS).
Mezi očekávanými přínosy jsou mimo jiné uvedeny i tyto:
- Zavedení nových metod kontroly fyzikální, chemické a biologické kontaminace rostlinných surovin, rozvoj a aplikace metod ke zlepšení bezpečnosti a jakosti produkce (rezidua, mykotoxiny a další).
- Uplatnění nových metod diagnostiky a prevence chorob zvířat pro zvýšení ekonomických parametrů chovu zvířat, zabránění šíření nákaz a zvýšení bezpečnosti potravin.
- Rozvoj a aplikace moderních biotechnologií, molekulárně genetických a buněčných metod v zemědělství a potravinářství.
- Zvýšení bezpečnosti potravin a záruky jejich původu, uplatnění jakostních a zdravotních norem, s vytvořením souboru příslušných nástrojů.

U všech projektů bude nutné při předložení návrhu projektu uvést předpokládané dosažení výsledků aplikovaného výzkumu v průběhu řešení projektu nebo následně po ukončení řešení projektu. U dosahovaných výsledků bude důraz kladen na právně chráněné výsledky, zejména patenty, užitné vzory, ověřené technologie, odrůdy a léčebné postupy. Velký význam pro zemědělský, lesnický a vodohospodářský sektor bude mít výsledek certifikovaná metodika. Z důvodu šíření dosažených poznatků do povědomí výzkumné a uživatelské sféry bude u každého projektu vyžadován minimálně jeden publikační výsledek druhu JImp nebo JNeimp.

Návrhy projektů jsou letos nově podávány přes informační systém, který je shodný se systémem TAČRu.
Pro uchazeče se koná v Praze dne 1.9.2015 Informační seminář.
Soutěžní lhůta končí 25.9.2015, fakultní uzávěrka projektů je stanovena na 22.9.2015 v 15 h. Kontaktujte, prosím, vedoucí Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LFMU Ing. Zuzanu Krejčířovou.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Canon Foundation udělí až 15 grantů (na období 3 měsíce až jeden rok) vysoce kvalifikovaným výzkumníkům z Evropy a Japonska. Vítáni jsou kandidáti ze všech oblastí bádání. Cílem je poskytovat výzkumné granty postgraduálním studentům a badatelům, kteří obdrželi doktorský titul v posledních deseti letech. Ocenění stráví výzkumné období v Japonsku.
Pro žádost je mimo jiné potřeba:
- sestavit plán prací a s tím spojených nezbytných nákladů
- životopis
- kopie dokladů o ukončení doktorského studia
- fotografie žadatele o velikosti, která je používána pro vystavení občanského průkazu
- seznam publikací
- souhlas Lékařské fakulty MU s podávaným projektem
- předložit dvě doporučení osvědčující odbornost a předchozí práci
- potvrzení od hostující organizace v Japonsku.

Více informací:
https://www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.php
https://www.canonfoundation.org/how-to-apply.php
Registrace pro podání žádosti

Uzávěrka je stanovena na 15.9.2015, v případě zájmu podávat tento grant, kontaktujte, prosím, s předstihem Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LFMU – Věru Pospíšilíkovou.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Správní rada Nadace Český literární fond (NČLF) vyhlašuje Nadační program pro rok 2015, jehož součástí jsou i cestovní stipendia vědeckých pracovníků do 35 let, která podpoří jejich účast na zahraničních stážích a konferencích. Maximální částka je 42 000 Kč. Pro příjem žádostí o poskytnutí cestovních stipendií vědeckých pracovníků je aktuálně vyhlášen termín ke dni 11.9.2015.
Tiskopisy žádostí a detailní informace jsou k dispozici na webové stránce NČLF.
V případě zájmu o podání projektu, prosíme, kontaktujte nejprve Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LFMU - Ing. Zuzanu Krejčířovou.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Dne 15. 5. 2015 vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví veřejnou soutěž o podporu na řešení projektů naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015-2022 s předpokládaným počátkem řešení od 1. 4. 2016. Věnujte, prosím, pozornost zadávací dokumentaci (ZD). Návrhy budou podávány, stejně jako v loňském roce, do aplikace GRIS: k dispozici je uživatelská dokumentace k aplikaci GRIS, často kladené otázky (FAQ) a online služba pomáhající i při práci s aplikací. Před odesláním návrhu projektu využijte také formulář pro kontrolu všech náležitostí.
Podíl základního výzkumu v projektech může tvořit maximálně 20 % činností (a způsobilých nákladů), musí na ně ale navazovat činnosti aplikovaného výzkumu – viz Zadávací dokumentace, 5.7. Očekávané výsledky: povinnost alespoň jednoho hlavního (F, G, Jimp, N, P, R, Z) a jednoho vedlejšího výsledku (B, C, D, J), který bude do RIV VÝHRADNĚ odveden jako výsledek projektu. Podmínkou úspěšného hodnocení projektu je minimálně jeden impaktovaný článek dedikován výhradně projektu.
Projekty ke kontrole ekonomiky a dalších náležitostí, prosím, zasílejte na OVRPP průběžně. Při sestavování projektu můžete využít: excelovou tabulku pro propočet rozpočtu a příklady komentářů k ekonomice. Informace k ekonomické části poskytuje Ing. Petra Boudná, pro personální záležitosti kontaktujte Alenu Krejčiříkovou a informace k věcné části podá Ing. Věra Pospíšilíková.
Pracovnice OVRPP LF MU budou kontrolovat projekty přímo v aplikaci GRIS, proto je nutné, abyste v dolní části úvodní stránky založeného projektu zavedli mezi Users uživatele se jménem „podporaLFMU“ a přiřadili mu roli „Project Administrator“.
Projekt je potřeba založit i v interní aplikaci - Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) a dodat na OVRPP podepsaný evidenční záznam projektu. Totéž platí i v případě, že LF MU je spolunavrhovatelem projektu.
Podklady pro vyjádření Etické komise LF MU - elektronická verze přihlášky s popisem projektu (ekonomika není nezbytná) a text informovaného souhlasu - je třeba dodat elektronicky na adresu jkure@med.muni.cz nejpozději do 18. 6. 2015 Etická komise nabízí konzultace na výše uvedené e-mailové adrese nebo tel. 549 49 4913.

Přílohy, které se přikládají do GRIS naskenované ve formátu pdf:
- povolení či ohlášení SÚKL nebo čestné prohlášení ve vztahu k SÚKL
- scan dokladu / oprávnění podle zvláštního předpisu (např. oprávnění k nakládání s GMO, oprávnění o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách, oprávnění k používání pokusných zvířat, informovaný souhlas pacienta, vyjádření etické komise)
- návrh smlouvy o spolupráci mezi uchazečem a navrhovanými dalšími účastníky

Vygenerovanou poslední verzi projektu ve formátu pdf s označením FINAL posílejte současně na adresy vposp@med.muni.cz a zkrejcir@med.muni.cz. Název vygenerovaného souboru nepřepisujte. Po doručení mailem odešleme projekty datovou schránkou. Fakultní uzávěrka projektů (zaslání finálního pdf e-mailem a odevzdání podepsané průvodky z ISEP) je stanovena na 26. 6. 2015 v 15 h.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! MŠMT vyhlašuje v průběhu roku výzvy k podávání návrhů společných výzkumných projektů základního výzkumu v rámci aktivity MOBILITY s dobou řešení od 1.1.2016 do 31.12.2017. Podpora těchto projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na zdravotní pojištění) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné). Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a zahraniční částí týmu jeho řešitelů v cílové zemi a zaměření společného výzkumného projektu musí být po obsahové a tematické stránce totožné. Vyhlášeny jsou tyto spolupráce s:

Prosíme potenciální řešitele projektů MOBILITY, aby připravili všechny dokumenty, včetně zaevidování projektu v ISEP. Návrh projektu spolu s podepsaným evidenčním záznamem doručí řešitel na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LFMU paní Ing. Zuzaně Krejčířové ve výše uvedeném termínu fakultní uzávěrky dle typu MOBILITY.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! FEI Czech Republic a Československá mikroskopická společnost (ČSMS) vyhlašují soutěž pro mladé vědecké pracovníky do 30 let. Dvouleté stipendium v celkové výši 200 000 Kč mohou získat vědečtí pracovníci nebo Ph.D. studenti, kteří:
- pro svůj výzkum používají elektronový mikroskop nebo
- pro svůj výzkum používají výstupy z elektronového mikroskopu nebo
- se zaměřují na rozvoj elektronové mikroskopie.
Termín pro podání žádosti je 30.6.2015, více informací včetně elektronické přihlášky je k dispozici na webových stránkách ČSMS.
V případě zájmu o podání projektu, prosíme, kontaktujte nejprve Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LFMU - Ing. Zuzanu Krejčířovou.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Ve spolupráci statutárního města Brna a Jihomoravského inovačního centra byl spuštěn 7. ročník programu JIC VOUCHER a zahájen tak sběr on-line žádostí o Inovační Voucher, který potrvá do 29. 4. 2015. V letošním roce Inovační vouchery představují jednorázovou dotaci ve výši max. 100 000 Kč, kterou získá podnikatel na spolupráci s vědeckovýzkumnými kapacitami. Spolupráce musí být založena na transferu znalostí (tj. přenosu poznatků vědecké nebo technické povahy, které jsou pro podnikatele nové a nejsou běžně dostupné). Žádost o inovační vouchery podává prostřednictvím on-line formuláře podnikatelský subjekt po společné dohodě s výzkumným pracovištěm Masarykovy univerzity.

Oproti předchozím ročníkům došlo ke 2 významným změnám:
- O vouchery mohou žádat pouze firmy se sídlem nebo provozovnou v Jihomoravském kraji.
- Firmy mohou spolupracovat s jakoukoli českou nebo zahraniční institucí, která splňuje základní kritéria.

On-line žádost a veškeré potřebné informace naleznete na webových stránkách Jihomoravského inovačního centra.
Centrum pro transfer technologií MU je připraveno k formální i věcné spolupráci - kontaktujte Mgr. Hanu Půstovou.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Dne 16.2.2015 vyhlásila Grantová agentura ČR veřejnou soutěž na podporu standardních, juniorských a mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016. Soutěžní lhůta všech typů projektů začíná 17.2. a trvá do 31.3. 2015. Fakultní uzávěrka je stanovena na 27.3. v 15 h.!
Projekty ke kontrole ekonomiky a dalších náležitostí, prosíme, odevzdávejte na oddělení OVRPP průběžně. Při sestavování projektu můžete využít excelovou tabulku pro propočet rozpočtu. Informace k ekonomické části poskytuje Marie Herrmannová, pro personální záležitosti kontaktujte Alenu Krejčiříkovou a informace k věcné části poskytuje Věra Pospíšilíková.
Pracovnice OVRPP LF MU budou kontrolovat projekty přímo v aplikaci GAČR, proto je nutné, abyste v dolní části úvodní stránky založeného projektu zavedli mezi Users uživatele se jménem „podporaLFMU“ a přiřadili mu roli Project Administrator. Až budete mít projekt nachystán ke kontrole, zašlete výzvu ke kontrole e-mailem na všechny výše uvedené adresy.
Podklady pro vyjádření Etické komise je třeba dodat elektronicky na adresu jkure@med.muni.cz nejpozději do 18.3. K podkladům patří elektronická verze přihlášky s popisem projektu včetně metodologie (ekonomika není nezbytná) a text informovaného souhlasu. Etická komise nabízí konzultace na výše uvedené e-mailové adrese nebo tel. 549 49 4913.
Projekt je potřeba založit i v interní aplikaci Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) a dodat na OVRPP podepsaný evidenční záznam projektu. Totéž platí i v případě, že LFMU je spolunavrhovatelem projektu.
Vygenerovanou poslední verzi projektu ve formátu pdf s označením FINAL posílejte současně na adresy vposp@med.muni.cz a zkrejcir@med.muni.cz. Název vygenerovaného souboru nepřepisujte. Po doručení mailem odešleme projekt datovou schránkou na GAČR.
Další podrobnější informace budeme v průběhu následujících dní doplňovat.

Další info:
metodický list Odboru výzkumu RMU
prezentace GAČR ze semináře k aktuálně vyhlášeným soutěžím
čestné prohlášení uchazeče o spolufinancování projektu
formuláře pro kontrolu před odesláním návrhu projektu – standardní, juniorský a mezinárodní projekt
databáze nejčastějších dotazů
online služba - dotazy k vyhlášeným soutěžím, dotazy k aplikaci GRIS
Basic information in English - Standard projects, Junior projects, Bilateral projects


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Nadační fond Neuron na podporu vědy vyhlásil 5. ročník soutěže Neuron Impuls, který je určen mladým a výjimečným vědcům do 40 let. Fond cílí na mladé vědce působící v České republice a úspěšné české vědce, kteří se rozhodnou pro návrat ze zahraničí, aby v České republice svůj výzkum realizovali. Cílem fondu je podpořit projekty základního vědeckého výzkumu v oborech: fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy. Vítěznému projektu bude udělen nadační příspěvek v hodnotě až 1 milion korun. Termín pro podání žádostí, vložených prostřednictvím webového rozhraní, je do 31. března 2015.
O zájmu podávat projekt v této soutěži, prosím, informujte vedoucí Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LFMU paní Ing. Zuzanu Krejčířovou.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Rakouská agentura pro vědu (FWF) a Grantová agentura České republiky (GAČR) vyhlásily společnou výzvu na podávání mezinárodních projektů spolupráce Rakousko – Česká republika na principu LA pro rok 2016. Navrhované projekty budou hodnoceny rakouskou agenturou, každá z národních agentur financuje příslušnou národní část projektu stanovenou v návrhu rozpočtu.
Projekty mohou být maximálně tříleté, předpokládá se podpoření asi šesti projektů. Návrhy projektů musí obsahovat přesné rozdělení práce na výzkumu mezi oběma partnery, popis přidané hodnoty deklarované spolupráce, přesné zdůvodnění obou částí rozpočtu projektu (českého i rakouského).

Návrh projektu podepisuje řešitel a statutární zástupce za rakouskou stranu a odevzdává jej FWF do 24.2.2015, čeští navrhovatelé dodávají do stejného termínu:
- formulář Návrh grantového projektu s údaji popisujícími uchazeče za ČR, řešitelský tým a finanční požadavky českého uchazeče elektronicky
- elektronickou kopii návrhu grantového projektu podaného k FWF (poté, co je podán k FWF) na e-mail la.fwf@gacr.cz
- čestná prohlášení, případně i speciální oprávnění podle zvláštního právního předpisu.
Informace k ekonomické části poskytuje Marie Herrmannová, pro personální záležitosti kontaktujte Alenu Krejčiříkovou a k věcné části se obracejte na Věru Pospíšilíkovou.

Detailní info:
formuláře pro podání návrhu projektu na webu FWF
formuláře pro náležitosti českého partnera na webové stránce GAČR
metodický list RMU
Basic information in English


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! MŠMT vyhlásilo ke dni 15. ledna 2015 veřejnou soutěž k programům mezinárodní spolupráce:
KONTAKT II – otevřen projektům spolupráce ve výzkumu a vývoji v oblasti základního a aplikovaného výzkumu s USA a Ruskem; doporučená výše žádané podpory na řešení jednoho projektu stanovena na maximální výši 1,5-2 mil. Kč na celou dobu řešení
INGO II – podprogram INFRA (podpora spolupráce českých výzkumných pracovišť s mezinárodní nevládní výzkumnou institucí na základním výzkumu), – podprogram POPLATEK (podpora projektů zaměřených na úhradu poplatků za členství v mezinárodních nevládních organizacích výzkumu a nákladů za účast na jednáních řídicích orgánů odborných mezinárodních společností)
COST CZ - podpora mezinárodní spolupráce v základním výzkumu s organizacemi zapojenými do programu COST, navrhovaný projekt musí být již součástí některé z akcí COST a řešitel musí mít ukončenu vnitrostátní proceduru vstupu do Akce COST
EUPRO II - podpora infrastruktury sloužící mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji
EUREKA CZ - podpora mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu, růst konkurenceschopnosti českých firem a vytváření nových inovovaných produktů a služeb
Před odevzdáním projektu prosím kontaktujte paní Alenu Krejčiříkovou ve věcech personálních a také paní Marii Herrmannovou pro kontrolu ekonomiky. Kontaktní osoby na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LF MU: Zuzana Krejčířová a Věra Pospíšilíková.
Fakultní uzávěrky odevzdání projektů spolu s průvodkou z ISEPu jsou:
EUPRO II, EUREKA CZ, INGO II: 2.3.2015
KONTAKT II: 5.3.2015
COST CZ: 9.3.2015

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT