Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 12. 7. 2016 10:52:07
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1518
Přístupů: 3538
Vytvořeno: 24. 4. 2015 8:26:23

Výtah z platných stipendijních programů na LF MU (pro doktorandy)

VI. Stipendijní program na podporu tvůrčí činnosti studentů, tj. činnost vědecko-výzkumná a pedagogická – 233_1411

Účelem stipendia je podporovat rozvoj a kvalitu tvůrčí činnosti studentů zaměřené na vědecko-výzkumné a pedagogické aktivity fakulty.
Stipendium může být uděleno studentovi magisterského a bakalářského studia, který je prokazatelně zapojen do řešení vědecko-výzkumné práce v rámci SVOČ, dále za pedagogické aktivity (tvůrčí činnosti) v rámci ústavů a klinik a za zapojení do specifického výzkumu, do výzkumných záměrů, do výzkumných center a do aktivit souvisejících s řešením projektů a grantů v rámci doplňkové činnosti.
Stipendium může být uděleno rovněž studentům magisterského, bakalářského nebo doktorského studia, kteří se v rámci Studentské vědecké konference (SVK) na LF MU nebo při reprezentování LF MU na celostátních nebo mezinárodních SVK umístili na I. až III. místě.
Zdrojem financování je stipendijní fond, případně jiná zakázka, prostřednictvím které je v rámci fakulty tvůrčí činnost realizována.
Stipendium v případě, že se jedná o tvůrčí činnost v rámci SVOČ, se vyplácí 1x za semestr a jeho maximální výše je 3 tisíce Kč. Výše stipendií za ostatní tvůrčí činnost je plně v kompetenci garanta (řešitele) zakázky, prostřednictvím které je daná činnost na fakultě realizována, rozpočtována a účtována.
Návrh na udělení stipendia za práci v SVOČ podávají vedoucí ústavů a klinik. Podklady připravuje studijní oddělení a schvaluje proděkan výzkum.
Návrh na udělení stipendia za umístění na I. až III. místě v rámci SVK dává garant této konference a schvaluje jej proděkan pro výzkum.
Stipendia za ostatní tvůrčí činnost připravují a schvalují garanti (řešitelé) zakázek (projektů, grantů).

VIII. Stipendijní program pro podporu účasti studentů doktorského studia na odborných akcích a stážích v tuzemsku i v zahraničí – 292_1411
Důležité sdělení: aktuálně se stipendium ze zdrojů fakulty neposkytuje s platností do odvolání. Výše stipendia v případě hrazení z jiných zdrojů je plně v kompetenci poskytovatele, viz níže.

Pozn.
Formulář návrhu na přiznání stipendia je na
http://www.med.muni.cz/index.php?id=126
nutno doplnit konkrétní informací o předmětu, místě a datu konání, předběžnou kalkulací, dokladem o aktivní účasti na akci a potvrzením školitele o úzké vazbě této aktivity na téma disertace.

Účelem stipendia je podporovat studenty doktorského studia při účasti na odborných akcích a stážích v tuzemsku I zahraničí.
Stipendium může být uděleno studentovi, který je vyslán školitelem nebo garantem studovaného oboru na odbornou akci nebo stáž konanou v tuzemsku nebo v zahraničí.
Zdrojem financování může být jak stipendijní fond fakulty, tak jiné zdroje poskytnuté na podporu odborných aktivit a stáží externí organizací. Stipendium hrazené ze stipendijního fondu může být poskytnuto až do výše prokázaných vzniklých výdajů za konferenční poplatek, výrobu posteru, ekonomicky vynaložené cestovní náklady a ekonomicky vynaložené  ubytování související s absolvovanou akcí.

  • v případě konferencí nebo stáží v délce trvání do 1 měsíce konaných v rámci Evropy je maximální výše stipendia 30 tis. Kč,
  • v případě konferencí nebo krátkodobých stáží v délce trvání do 1 měsíce konaných mimo Evropu je maximální výše stipendia 50 tis. Kč,
  • při stáži delší než 1 měsíc lze poskytnout stipendium maximálně ve výši 50 tis. Kč.
  • výše stipendia v případě hrazení z jiných zdrojů je plně v kompetenci poskytovatelele.

Žádost o přiznání stipendia doporučenou školitelem nebo garantem oboru podává student děkanovi fakulty. Výše stipendia v případě hrazení z jiných zdrojů je plně v kompetenci poskytovatele.
Podklad pro vyplacení stipendia po odsouhlasení navržené výše děkanem připraví příslušná referentka pro PhD studium. Pokud bude stipendium hrazeno z jiných finančních zdrojů, vystaví doklad pro vyplacení stipendia sekretariát zainteresovaného pracoviště.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT