Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 1. 12. 2016 9:25:54
Garant obsahu:
Jana Dvořáková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1567
Přístupů: 1283
Vytvořeno: 18. 2. 2016 12:28:34

Výzvy 2016 - odevzdávání ukončeno

ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Dne 15. 9. 2016 vyhlásil rektor Masarykovy univerzity interní soutěž na podporu projektů v rámci Fondu rozvoje Masarykovy univerzity (FRMU) pro rok 2017 v těchto tematických okruzích:
A) podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurzů
B) tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Finanční rozmezí pro předkládané projekty: minimálně 50 000 Kč, maximálně 100 000 Kč
Sběr návrhů projektů: od 1.10.2016 přímo v Informačním systému pro evidenci projektů (ISEP)
Období řešení projektů: 1.1.2017 - 31.12.2017

Uzávěrka pro podání projektů na fakultě je 9.11.2016 v 15 h. Ve stejném termínu řešitel předkládá podepsaný návrh projektu a evidenční záznam (3A, 3B) na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu, obojí vygenerováno z ISEP. Informace a podporu při přípravě projektu poskytuje Ing. Jitka Blažková.

Další informace:
vyhlášení FRMU na rok 2017
pravidla FRMU na rok 2017
návod na založení návrhu projektu do ISEP
Dlouhodobý záměr MU na léta 2016-2020


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Dne 1.9.2016 byla otevřena 6. výzva k podávání žádostí o grant v programu SoMoPro 3. SoMoPro je jihomoravský grantový program, jehož cílem je přilákat špičkové vědce ze zahraničí na dlouhodobé výzkumné stáže v institucích Jihomoravského kraje. Jednou z tematických priorit je i biotechnologie a biomedicína. Finanční příspěvek pokrývá 100 % způsobilých výdajů. Výzkumník ucházející se o grant musí mít Ph.D. titul nebo alespoň 4 roky praxe ve výzkumu a k datu uzávěrky výzvy nesmí být v ČR po dobu delší než 12 měsíců za poslední 3 roky.

Detailní informace:
webové stránky programu, in English
příručka pro žadatele
Metodický list Odboru výzkumu RMU
záznam z informačního semináře

Fakultní uzávěrka pro podávání žádostí je stanovena na 21.11.2016. Do tohoto termínu je také nezbytné zaevidovat projekt do Informačního systému pro evidenci projektů (ISEP) a doručit podepsaný evidenční záznam návrhu projektu. Informace a podporu při přípravě projektu poskytují Ing. Zuzana Krejčířová a Marie Herrmannová.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! MŠMT vyhlásilo veřejné soutěže k několika podprogramům INTER–EXCELLENCE:
- INTER–ACTION (nástupce programu KONTAKT II, GESHER/MOST) - podpora spolupráce českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v USA a Číně
- INTER–COST (nástupce programu COST CZ) - podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu (formou nových akcí - tj. tematických okruhů vybíraných k podpoře orgány COST)
- INTER–TRANSFER (nástupce programu INGO II - Infra) - podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech a/nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí v případě, kdy je v nich umožněno přímé členství uchazeče, nebo v případě, kdy účast na aktivitách organizace mezinárodního nebo vládního charakteru v zahraničí není umožněna již existujícím členstvím České republiky v klubu členských zemí a poplatky zaplacenými státem v souvislosti s tímto členstvím
- INTER–INFORM (nástupce programu EUPRO II) - podpora budování a udržitelnosti informačních sítí a služeb ve výzkumu a vývoji v zájmu zvýšení účasti českých výzkumných pracovišť v mezinárodních programech výzkumu a vývoje
- INTER–VECTOR (nástupce programu INGO II - Poplatek) - posílení aktivního zastoupení českých výzkumných pracovníků v řídících orgánech špičkových nevládních organizací mezinárodního charakteru zabývajících se výzkumem a vývojem

Před odevzdáním projektu prosím kontaktujte paní Alenu Krejčiříkovou ve věcech personálních a také paní Marii Herrmannovou pro kontrolu ekonomiky. Kontaktní osobou na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LF MU je vedoucí Ing. Zuzana Krejčířová.

Detailní informace: Metodický list Odboru výzkumu RMU

Fakultní uzávěrky odevzdání projektů spolu s průvodkou z Informačního systému pro evidenci projektů (ISEP):
INTER-ACTION Čína: 12.9.2016, INTER-ACTION USA: 24.10.2016
INTER-COST: 24.10.2016
INTER-TRANSFER, INTER-INFORM, INTER-VECTOR: 26.9.2016


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! MŠMT vyhlásilo výzvu pro podávání návrhů iniciativ 2016 financovanou z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni na podporu nevýzkumných činností, které posilují vzájemnou spolupráci a vztahy mezi Českou republikou a Norskem. Jsou podporovány následující bilaterální iniciativy:

  • příprava společného návrhu projektu, který bude předložen v programu Horizont 2020,
  • uspořádání studijní a pracovní cesty a/nebo účast na studijní a pracovní cestě mezi českými a norskými subjekty,
  • uspořádání akce a/nebo účast na akci – například vědeckých konferencích, bilaterálních jednáních, seminářích a/nebo školeních atd.,
  • publicitní činnost vztahující se k iniciativě, bilaterálním akcím, výsledkům dosaženým v současných výzkumných projektech, Programu a Norským fondům.

Návrh musí tedy mít jednoho českého příjemce, který vede iniciativu, a aktivně se musí zapojit nejméně jeden norský účastník. Třetí strany se mohou aktivně účastnit česko-norské iniciativy, ale nebudou finančně podpořeny z Fondu.
Celková institucionální podpora dostupná ve výzvě činí přes 11 mil. Kč, dotace pro jeden návrh je v rozmezí 200 - 800 tis. Kč. V případě, že iniciativa bude pokračovat po 31. 12. 2016, musí být v návrhu rozpočet spočítán pro jednotlivé roky 2016 a 2017. Při předložení návrhu iniciativy do druhé uzávěrky je potřeba plánovat rozpočet pouze na rok 2017.
Úplné znění výzvy a další informace naleznete na webových stránkách ministerstva.

Český příjemce musí předložit návrh v následujících uzávěrkách: 12. 9. 2016 nebo 4. 11. 2016. Návrhy předložené v uzávěrkách budou zpracovány najednou. Fakultní uzávěrka je stanovena na 2. 9.2016, resp. 27.10.2016! O zájmu podávat projekt, prosím, informujte vedoucí Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LFMU paní Ing. Zuzanu Krejčířovou.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Dne 1. 9. 2016 začala soutěžní lhůta pro podání projektů Vysokoškolského specifického výzkumu (výzkum prováděný studenty akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním). Přihláškou do soutěže je návrh projektu výzkumné činnosti zpracovaný v systému ISEP. Projekty mohou být realizovány od 1. 1. do 31. 12. 2017.

Specifické požadavky v rámci Lékařské fakulty:
- Každé pracoviště LF může podat maximálně jeden projekt, a proto žádáme o potvrzení vašeho zájmu podat projekt nejpozději do 20. 9. 2016, a to prostřednictvím e-mailu na adresu pověřeného proděkana pro výzkum ahampl@med.muni.cz a v kopii na zkrejcir@med.muni.cz.
- Pro rok 2017 je na Lékařské fakultě možné podávat jen projekty z kategorie A – Grantové projekty specifického výzkumu, kategorie B – Projekty organizace studentských vědeckých konferencí není pro rok 2017 podporována.
- Finanční limit projektů je částka 2,5 mil. Kč.
- Navrhovatelem projektu a jeho řešitelem může být akademický pracovník LF nebo student LF zapsaný v doktorském studijním programu LF. V takovém případě musí být členem řešitelského týmu školitel, který působí jako odborný garant. Předkladatel projektu musí mít úvazek na LF již při podání návrhu projektu, členové řešitelského týmu musí mít úvazek na LF.
- Hlavními hodnotícími kritérii budou kvalita (doložená výstupy) vědeckovýzkumné činnosti realizované studenty v předchozích letech a míra/efektivita zapojení studentů naplánovaná v předloženém návrhu projektu.
- Osobní náklady členů řešitelského týmu (studentů a akademických pracovníků přímo realizující projekt včetně stipendií) musí činit více jak 70 % všech nákladů, osobní náklady členů řešitelského týmu = studentů přímo realizující projekt včetně stipendií musí činit více jak 60% všech osobních nákladů, počet studentů zapojených do projektu musí být více jak 50 % z celkového počtu osob zapojených do projektu.

Uzávěrka pro podání projektů na fakultě je 31. 10. 2016 v 15 h. Ve stejném termínu řešitel předkládá podepsaný návrh projektu a evidenční záznam 3A a 3B na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu, obojí vygenerováno z ISEP. Informace a podporu při přípravě projektu poskytuje Jana Šplouchalová, personální záležitosti této soutěže konzultujte s Alenou Krejčiříkovou.

Detailní informace:
kompletní pravidla pro podávání projektů na LF MU
směrnice MU č. 3 – Grantová agentura MU (GA MU)
příloha č. 1 směrnice MU č. 3 – Pravidla specifického vysokoškolského výzkumu
Pro usnadnění výpočtu nákladů projektu využijte propočtovou tabulku (.xls).


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Dne 1.9.2016 vyhlásila Grantová agentura MU soutěže pro rok 2017, mezi nimi i Program podpory výzkumu, a to v následujících kategoriích:

  • kategorie E - Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků (roční projekty, formulář návrhu projektu se vyplňuje elektronicky přímo v Informačním systému pro evidenci projektů (ISEP))
  • kategorie F - Podpora přípravy mezinárodních grantů (průběžné předkládání žádostí v průběhu celého roku, formulář návrhu projektu se vyplňuje elektronicky přímo v ISEP)
  • kategorie G - Mezioborové výzkumné projekty (tříleté projekty, formulář pro návrh projektu, English version)
  • kategorie H - Individuální projekty hraničního výzkumu (projekty „high risk/ high gain) (délka trvání projektu 2-3 roky, formulář pro návrh projektu, English version)

Důležité dokumenty:
vyhlášení soutěže
pravidla
směrnice MU č. 3/2015
in English

Fakultní uzávěrka pro podání projektů je 27.10.2016 do 12 h. Informace a podporu při přípravě projektu poskytuje Jana Šplouchalová, personální záležitosti konzultujte s Alenou Krejčiříkovou.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Centrum pro transfer technologií (CTT) vyhlašuje Výzvu č. 03-2016 na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje Masarykovy univerzity – Proof of Concept. Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál již dosažených výsledků výzkumu a vývoje na Masarykově univerzitě prostřednictvím Dílčích projektů, které budou na základě této výzvy realizovány. Délka trvání podpořených Dílčích projektů je v rozmezí 6 - 24 měsíců, minimální a maximální výše podpory jednoho projektu se pohybuje mezi 100 000 a 800 000 Kč.

Grantová přihláška se podává přes Informační systém pro evidenci projektů (ISEP). Fakultní uzávěrka pro podání projektů je 7.9.2016 do 12 h. – do tohoto termínu je potřeba uzavřít ISEP a na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu k rukám vedoucí Ing. Zuzany Krejčířové odevzdat podepsané tyto dokumenty:
- žádost o finanční podporu CTT k ověření funkčnosti technologie MU z projektu TA ČR GAMA
- finanční náklady jako příloha k žádosti o finanční podporu
- strukturovaný životopis všech členů týmu v předepsané struktuře
- evidenční záznam návrhu projektu vytištěný z ISEP.

Podrobné informace:
výzva k řešení Dílčích projektů v rámci programu TA ČR GAMA
pravidla pro Dílčí projekty v rámci programu TA ČR GAMA

Kontaktní osoba CTT: Mgr. Hana Půstová


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Dne 16.5.2016 vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví veřejnou soutěž o podporu na řešení projektů naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015-2022 s předpokládaným počátkem řešení od 1.4.2017.

Věnujte, prosím, pozornost zadávací dokumentaci (ZD) a shrnutí nejdůležitějších změn v ní oproti předchozí soutěži. Návrhy budou podávány v aplikaci GRIS: k dispozici jsou často kladené otázky (FAQ) a online služba pomáhající i při práci s aplikací. Před odesláním návrhu projektu využijte také formulář pro kontrolu všech náležitostí.

Podíl základního výzkumu v projektech může tvořit maximálně 20 % činností (a způsobilých nákladů), musí na ně ale navazovat činnosti aplikovaného výzkumu – viz Zadávací dokumentace, 5.7. Očekávané výsledky: povinnost alespoň jednoho hlavního (F, G, Jimp, N, P, R, Z) a jednoho vedlejšího výsledku (B, C, D, J), který bude do RIV VÝHRADNĚ odveden jako výsledek projektu. Podmínkou úspěšného hodnocení projektu je minimálně jeden impaktovaný článek dedikován výhradně projektu. Novinkou v tomto kole veřejné soutěže je možnost vystupovat POUZE u jednoho návrhu projektu jako navrhovatel a u jednoho jako spolunavrhovatel.

Projekty ke kontrole ekonomiky a dalších náležitostí, prosím, zasílejte na OVRPP průběžně. Při sestavování projektu můžete využít: excelovou tabulku pro propočet rozpočtu a příklady komentářů k ekonomice. Pokud v projektu plánujete investice, konzultujte je nejpozději do 15.6.2016. Informace k ekonomické části poskytuje Marie Herrmannová, pro personální záležitosti kontaktujte Alenu Krejčiříkovou a informace k věcné části podá Věra Pospíšilíková.
Pracovnice OVRPP LF MU budou kontrolovat projekty přímo v aplikaci GRIS, proto je nutné, abyste v dolní části úvodní stránky založeného projektu zavedli mezi Users uživatele se jménem „podporaLFMU“ a přiřadili mu roli „Project Administrator“.

Projekt je potřeba založit i v interní aplikaci - Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) a dodat na OVRPP podepsaný evidenční záznam projektu. Totéž platí i v případě, že LF MU je spolunavrhovatelem projektu.

Podklady pro vyjádření Etické komise LF MU - kompletní identifikační údaje projektu, popis projektu včetně podrobné metodologie (nikoliv pouze abstrakt / anotace) a text informovaného souhlasu - je třeba dodat elektronicky na adresu jkure@med.muni.cz nejpozději do 16.6.2016. Etická komise nabízí konzultace na výše uvedené e-mailové adrese nebo tel. 549 49 4913.

Přílohy, které se přikládají do GRIS ve formátu pdf:
- povolení či stanovisko SÚKL nebo čestné prohlášení ve vztahu k SÚKL
- scan dokladu / oprávnění podle zvláštního předpisu (např. oprávnění k nakládání s GMO, oprávnění o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách, oprávnění k používání pokusných zvířat, vyjádření etické komise spolu s informovaným souhlasem pacienta)
- návrh smlouvy o spolupráci mezi uchazečem a navrhovanými dalšími účastníky

Vygenerovanou poslední verzi projektu ve formátu pdf s označením FINAL posílejte současně na adresy vposp@med.muni.cz a zkrejcir@med.muni.cz. Název vygenerovaného souboru nepřepisujte. Po doručení mailem odešleme projekty datovou schránkou. Fakultní uzávěrka projektů (zaslání finálního pdf e-mailem a odevzdání podepsané průvodky z ISEP) je stanovena na 27.6.2016 v 15 h.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! MŠMT vyhlašuje v průběhu roku výzvy k podávání návrhů společných výzkumných projektů základního výzkumu v rámci aktivity MOBILITY s dobou řešení od 1.1.2017 do 31.12.2018. Podpora těchto projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na zdravotní pojištění) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné). Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a zahraniční částí týmu jeho řešitelů v cílové zemi a zaměření společného výzkumného projektu musí být po obsahové a tematické stránce totožné. Vyhlášeny jsou tyto spolupráce s:

Další informace:
metodický list RMU k výzvám MOBILITY
vzor formuláře návrhu projektu s údaji vyplněnými za MU

Prosíme potenciální řešitele projektů MOBILITY, aby připravili všechny dokumenty, včetně zaevidování projektu v ISEP. Návrh projektu spolu s podepsaným evidenčním záznamem doručí řešitel na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LFMU paní Ing. Zuzaně Krejčířové ve výše uvedeném termínu fakultní uzávěrky dle typu MOBILITY.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Dne 16.2.2016 vyhlásila Grantová agentura ČR veřejnou soutěž na podporu standardních, juniorských a mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017. Soutěžní lhůta všech typů projektů začíná 16.2. a trvá do 30.3. Fakultní uzávěrka je stanovena na 24.3. do 12 h.!

Projekty ke kontrole ekonomiky a dalších náležitostí, prosíme, odevzdávejte na oddělení OVRPP průběžně. Při sestavování projektu můžete využít excelovou tabulku pro propočet rozpočtu. Informace k ekonomické části poskytuje Marie Herrmannová, pro personální záležitosti kontaktujte Alenu Krejčiříkovou a informace k věcné části poskytuje Věra Pospíšilíková.

Pracovnice OVRPP LF MU budou kontrolovat projekty přímo v aplikaci GAČR, proto je nutné, abyste v dolní části úvodní stránky založeného projektu zavedli mezi Users uživatele se jménem „podporaLFMU“ a přiřadili mu roli „Project Administrator“.

Podklady pro vyjádření Etické komise je třeba dodat elektronicky na adresu jkure@med.muni.cz nejpozději do 17.3. K podkladům patří elektronická verze přihlášky s popisem projektu včetně metodologie (ekonomika není nezbytná) a text informovaného souhlasu. Etická komise nabízí konzultace na výše uvedené e-mailové adrese nebo tel. 549 49 4913.
Projekt je potřeba založit i v interní aplikaci Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) a dodat na OVRPP podepsaný evidenční záznam projektu. Totéž platí i v případě, že LFMU je spolunavrhovatelem projektu.
Vygenerovanou poslední verzi projektu ve formátu pdf s označením FINAL posílejte současně na adresy vposp@med.muni.cz a zkrejcir@med.muni.cz. Název vygenerovaného souboru nepřepisujte. Po doručení mailem odešleme projekt datovou schránkou na GAČR.

Další informace:
prezentace GAČR ze semináře k aktuálně vyhlášeným soutěžím
databáze nejčastějších dotazů
nejčastější dotazy k aplikaci GRIS
online služba - dotazy k vyhlášeným soutěžím, dotazy k aplikaci GRIS
formuláře pro kontrolu před odesláním návrhu projektu – standardní, juniorský a mezinárodní projekt
Basic information in English - Standard projects, Junior projects, Bilateral projects
čestné prohlášení uchazeče o spolufinancování projektu a čestné prohlášení vztahující se k osobám výhradě přijatým na projekt není požadováno


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Rakouská agentura pro vědu (FWF) a Grantová agentura České republiky (GAČR) vyhlásily společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu. Navrhované projekty budou hodnoceny na základě Lead Agency (LA) principu – pro projekty se začátkem řešení v roce 2017 byla pro roli LA zvolená rakouská FWF. Projekty mohou být maximálně tříleté, každá z národních agentur financuje příslušnou část projektu stanovenou v návrhu rozpočtu podle svých pravidel.
Návrhy projektů musí obsahovat přesné rozdělení práce na výzkumu mezi oběma partnery, popis přidané hodnoty deklarované spolupráce, přesné zdůvodnění obou částí rozpočtu projektu (českého i rakouského).

Návrh projektu podepisuje řešitel a statutární zástupce za rakouskou stranu a odevzdává jej FWF do 18.3.2016, čeští navrhovatelé dodávají do stejného termínu:
- formulář Návrh grantového projektu s údaji popisujícími uchazeče za ČR, řešitelský tým a finanční požadavky českého uchazeče elektronicky
- elektronickou kopii návrhu grantového projektu podaného k FWF (poté, co je podán k FWF) na e-mail la.fwf@gacr.cz
- čestná prohlášení, případně i speciální oprávnění podle zvláštního právního předpisu.
Fakultní uzávěrka je stanovena na 16.3.2016! Do stejného termínu je potřeba založit návrh projektu i v interní aplikaci Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) a dodat na OVRPP podepsaný evidenční záznam návrhu projektu.

Informace k ekonomické části poskytuje Marie Herrmannová, pro personální záležitosti kontaktujte Alenu Krejčiříkovou a k věcné části se obracejte na Věru Pospíšilíkovou.

Detailní informace:
formuláře pro podání návrhu projektu na webu FWF
formuláře pro náležitosti českého partnera na webové stránce GAČR včetně pravidel pro sestavení rozpočtu
nejčastěji kladené dotazy


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Dne 15. 7. 2015 byla vyhlášena výzva Podpora excelentních výzkumných týmů v rámci prioritní osy 1 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – více o programu na webových stránkách Odboru pro rozvoj (OPR) RMU.

Ačkoliv to v oficiálních dokumentech k této výzvě není jasně prezentováno, jedná se obsahově o náhradu loni zrušené Výzvy č. 2.1 v OP VaVpI. Z toho plyne její velmi úzké zaměření a omezující parametry, jejichž hlavním prvkem je požadavek na nově příchozího badatele ze zahraničí. Výběr základních informací o výzvě je uveden v materiálu připraveném OPR RMU, kompletní výzva je dostupná na webové adrese MŠMT.

Vedení univerzity ani vedení fakulty neplánuje centralizovat přípravu individuálních projektů podávaných do této výzvy, návrhy však budou na úrovni LF i MU podrobeny posouzení. V případě, že máte zájem připravit projekt do této výzvy, předložte koncept obsahující zejména celkový vědecký obsah, dobu trvání, personální obsazení, rozpočet včetně jeho členění a parametry udržitelnosti a jejího zajištění. Tento koncept doručte nejpozději do pátku 11. 9. 2015 v elektronické i písemné podobě k rukám Ing. Zuzany Krejčířové, vedoucí Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu.

Doplňující informace:
aktualizovaný seznam otázek a odpovědí ze semináře konaného dne 10. srpna 2015
seznam obvyklých cen vybavení


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Centrum pro transfer technologií (CTT) vyhlašuje Výzvu č. 02-2016 na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje Masarykovy univerzity – Proof of Concept. Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál již dosažených výsledků výzkumu a vývoje na Masarykově univerzitě prostřednictvím Dílčích projektů, které budou na základě této výzvy realizovány. Délka trvání podpořených Dílčích projektů je v rozmezí 6 - 36 měsíců, maximální výše podpory jednoho projektu je 1 000 000 Kč.

Grantová přihláška se podává přes Informační systém pro evidenci projektů (ISEP). Fakultní uzávěrka pro podání projektů je 3.2.2016 do 12 h. – do tohoto termínu je potřeba uzavřít ISEP a na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu k rukám vedoucí Ing. Zuzany Krejčířové odevzdat podepsané tyto dokumenty:
- žádost o finanční podporu CTT k ověření funkčnosti technologie MU z projektu TA ČR GAMA
- strukturovaný životopis všech členů týmu v předepsané struktuře
- evidenční záznam návrhu projektu vytištěný z ISEP.

Podrobné informace:
výzva k řešení Dílčích projektů v rámci programu TA ČR GAMA
pravidla pro Dílčí projekty v rámci programu TA ČR GAMA

Kontaktní osoba CTT: Mgr. Hana Půstová

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT