Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 17. 1. 2019 14:03:46
Garant obsahu:
Tomáš Navrátil
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1594
Přístupů: 8452
Vytvořeno: 31. 8. 2016 11:28:56

Plánování obhajoby dizertační práce – pokyny

 • dizertační práce zpracováváte dle směrnice děkana 3/2013. Nezapomeňte si práci podepsat a podpis Vás jako autora a podpis školitele je také nutný v sekci „Souhrn“. Bez těchto podpisů nebudou práce pracovníkem Oddělení pro kvalifikační rozvoj (OKR) převzaty.
 • Jak citovat - Knihovna univerzitního kampusu - Masarykova univerzita
 • společně s dizertačními pracemi také odevzdáváte povinné přílohy, viz „Žádost o povolení obhajoby doktorandské dizertace“.
 • dále odevzdáváte, respektive předem pracovníkovi OKR zasíláte ve Wordu vyplněnou přílohu „Publikace vztahující se k tématu disertace“ a přílohu následně také předložíte předsedovi vaší oborové rady k podpisu, který svým podpisem stvrzuje správnost zde uvedených informací.
  Ad životopis: aktuální k datu odevzdání dizertace a opatřen podpisem.
  Ad autoreferát - informace ke zpracování:
  1. první dvě úvodní strany zpracujte dle uvedeného vzoru
   (do záhlaví uveďte: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
   Autoreferát k získání akademické hodnosti Ph.D.)
  2. uveďte stručné teze disertace - shodné s disertační prací (obvykle jako originální publikace v odborném časopisu - Úvod, Cíl, Materiál a metody, Výsledek, Diskuse, Závěr, Použitá literatura, Vlastní původní publikace v plném znění k tématu (uveďte samostatně), Souhrn anglicky)
  3. rozsah 20 až 30 stran vč. souhrnu v angličtině a seznamu publikací autora k tématu a seznamu vybrané studované a použité literatury v rozsahu přiměřeném (do 2 stran).  Do autoreferátu nepsat abstrakta! Abstrakta nejsou považovány za publikace. Uvádět jen významné publikace nebo publikace v recenzovaných časopisech!
   Autoreferát zpracujte výhradně ve formátu A5 (nepoužívejte kroužkovou vazbu!) - autoreferáty v jiném formátu nebudou pracovníken OKR převzaty!
   Do autoreferátu doplňte jména oponentů. Má se ovšem zato, že navrhovaní oponenti byli Vaším školitelem předem diskutováni a schváleni předsedou dané oborové rady. OKR si u daného předsedy OR následně oponenty ověřuje!

   Před návštěvou OKR LF zašlete
   příslušnému pracovníkovi OKR e-mailem český i anglický název Vaší dizertace a také aktuální korespondenční, e-mailový a telefonický kontakt na navrhované oponenty.        
 • společně se všemi těmito náležitostmi je třeba dle SZŘ MU mít před odevzdáním práce na OKR vyplněn tzv. Archív závěrečné práce v IS MU. Kompletní a podrobná nápověda zde. Bez vyplněného archívu nebude materiál pracovníkem OKR převzat.
  Vše se odevzdává kompletní; nekompletní materiál nebude pracovníkem OKR převzat.

Je-li materiál kompletní a v pořádku, OKR práci oficiálně převezme a také práci dnem odevzdání zveřejní v IS MU Od tohoto dne je práce veřejně dostupná a dohledatelná. S prací již tedy není možné nijak manipulovat a na tuto práci je vypracován posudek. Oponent je povinen vypracovat posudek dle SZŘ MU, tj. práci není možné na doporučení oponenta nijak upravit a teprve poté posudek vypracovat.
Má-li OKR k dispozici všechny posudky, oslovuje předsedu dané oborové rady s žádostí o stanovení data, hodiny a místa konání obhajoby (plus případně státní doktorské zkoušky, pokud nebyla vykonána již v dřívějším termínu) a předseda je také žádán o sestavení komise.
Proběhne obhajoba.
V případně úspěšné státní doktorské zkoušky a obhajoby je tímto dnem oficiálně studium v IS MU ukončeno a student se stává absolventem doktorského studia na LF MU.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT