Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 21. 9. 2017 15:16:21
Garant obsahu:
Jana Dvořáková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1635
Přístupů: 239
Vytvořeno: 28. 3. 2017 11:53:29

Výzvy 2017 - odevzdávání ukončeno

ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo 4. veřejnou soutěž o podporu na řešení projektů naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015-2022 s předpokládaným počátkem řešení od 1.5.2018 a s předpokládaným ukončením řešení projektů nejpozději do 31.12.2021.

Návrhy budou letos podávány v nové aplikaci ISPV. Pro vstup do této aplikace je nutné mít zřízený uživatelský účet. Žádost o zřízení účtu má oprávnění zadávat za LF MU „žadatel“, kterým je Ing. Zuzana Krejčířová (zkrejcir@med.muni.cz) a Soňa Böhmová (bohmova@med.muni.cz) – žádost o založení účtu (přístup do ISPV) je nutné zaslat na výše uvedené maily do 15.6.2017.

Věnujte, prosím, pozornost Zadávací dokumentaci. K dispozici jsou také často kladené otázky (FAQ), manuál – Aktivace a přihlášení do ISVP a manuál - Vyplnění a podání návrhu projektu v ISVP.

Podíl základního výzkumu v projektech může tvořit maximálně 20 % činností (a způsobilých nákladů), musí na ně ale navazovat činnosti aplikovaného výzkumu – viz Zadávací dokumentace, 5.7. Očekávané výsledky: povinnost alespoň jednoho hlavního (F, G, Jimp, N, P, R, Z) a jednoho vedlejšího výsledku (B, C, D, J), který bude do RIV VÝHRADNĚ odveden jako výsledek projektu. Podmínkou úspěšného hodnocení projektu je minimálně jeden impaktovaný článek dedikován výhradně projektu. I pro letošní rok platí, že ve veřejné soutěži je možnost vystupovat POUZE u jednoho návrhu projektu jako navrhovatel a u jednoho jako spolunavrhovatel.

Projekty ke kontrole ekonomiky a dalších náležitostí, prosím, zasílejte na OVRPP průběžně. Při sestavování projektu můžete využít: excelovou tabulku pro propočet rozpočtu a příklady komentářů k ekonomice. Pokud v projektu plánujete investice, konzultujte je nejpozději do 26.6.2017. Informace k ekonomické části poskytuje Ing. Eva Vrábelová, pro personální záležitosti kontaktujte Alenu Krejčiříkovou a informace k věcné části podá Soňa BöhmováPracovnice OVRPP LF MU budou kontrolovat projekty přímo v aplikaci ISPV. Roli "EDITOR" přidělte, prosím, následujícím osobám:
- Ing. Zuzana Krejčířová
- Soňa Böhmová
- Jana Dvořáková
- Alena Krejčiříková
- Ing. Eva Vrábelová

Projekt je potřeba založit i v interní aplikaci MU - Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) a dodat na OVRPP podepsaný evidenční záznam projektu. Totéž platí i v případě, že LF MU je v roli spolunavrhovatele projektu.

Podklady pro vyjádření Etické komise LF MU - kompletní identifikační údaje projektu, popis projektu včetně podrobné metodologie (nikoliv pouze abstrakt / anotace) a text informovaného souhlasu - je třeba dodat elektronicky na adresu jkure@med.muni.cz nejpozději do 22.6.2017. Etická komise nabízí konzultace na výše uvedené e-mailové adrese nebo tel. 549 49 4913.

Přílohy, které se přikládají do ISPV ve formátu pdf:
- povolení či stanovisko SÚKL nebo čestné prohlášení ve vztahu k SÚKL
- scan dokladu / oprávnění podle zvláštního předpisu (např. oprávnění k nakládání s GMO, oprávnění o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách, oprávnění k používání pokusných zvířat - akreditace uživatelského zařízení čestné prohlášení, vyjádření etické komise spolu s informovaným souhlasem pacienta)
- návrh smlouvy o spolupráci mezi uchazečem a navrhovanými dalšími účastníky 

Vygenerovanou poslední verzi projektu ve formátu .pdf s označením FINAL posílejte současně na adresy bohmova@med.muni.cz a zkrejcir@med.muni.cz. Po doručení mailem odešleme projekty datovou schránkou. Fakultní uzávěrka projektů (zaslání finálního .pdf e-mailem a odevzdání podepsané průvodky z ISEP) je stanovena na 3.7.2017 v 15 h.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! MŠMT vyhlašuje v průběhu roku výzvy k podávání návrhů společných výzkumných projektů základního výzkumu v rámci aktivity MOBILITY s dobou řešení od 1.1.2018 do 31.12.2019. Podpora těchto projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na zdravotní pojištění) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné). Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a zahraniční částí týmu jeho řešitelů v cílové zemi a zaměření společného výzkumného projektu musí být po obsahové a tematické stránce totožné. Vyhlášeny jsou tyto spolupráce s:

Další informace:
metodický list RMU k výzvám MOBILITY

Prosíme potenciální řešitele projektů MOBILITY, aby připravili všechny dokumenty, včetně zaevidování projektu v ISEP. Návrh projektu spolu s podepsaným evidenčním záznamem doručí řešitel na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LFMU paní Ing. Zuzaně Krejčířové ve výše uvedeném termínu fakultní uzávěrky dle typu MOBILITY.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! 4. výzva k řešení Dílčích projektů v rámci programu TA ČR GAMA
CTT vyhlašuje výzvu na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje – Proof of concept
Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál dosažených výsledků výzkumu a vývoje na MU pomocí Dílčích projektů, které budou prostřednictvím této výzvy na MU realizovány.
Délka trvání podpořených Dílčích projektů je v rozmezí 6 - 24 měsíců.
 
Maximální výše podpory je 800 000 Kč, minimální částka, o kterou je možno v projektu žádat, je 100 000 Kč
  
Podrobné informace k výzvě jsou uvedeny v Pravidlech pro Dílčí projekty v rámci programu TAČR GAMA, které jsou k dispozici včetně žádosti a povinných příloh na dokumentovém serveru CTT zde.
 
Grantová přihláška se podává přes Informační systém pro evidenci projektů (ISEP). Fakultní uzávěrka pro podání projektů je 18. 9.2017 do 12 h. – do tohoto termínu je potřeba uzavřít ISEP a na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu k rukám vedoucí Ing. Zuzany Krejčířové odevzdat podepsané tyto dokumenty:
- žádost o finanční podporu CTT k ověření funkčnosti technologie MU z projektu TA ČR GAMA (vložit do ISEPu  jak ve formátu PDF, tak i ve formátu WORD)
- strukturovaný životopis všech členů týmu v předepsané struktuře
- průvodku návrhu projektu vytištěnou z ISEPu.
 
Hodnocení přijatých žádostí proběhne v termínu: 21. 9. – 6. 11. 2017.
Realizace podpořených projektů bude zahájena na základě Dohody o spolupráci mezi CTT a příslušnými HS. Nejbližší termín zahájení realizace Dílčích projektů je leden 2018.
 

 

Kontaktní osoba na CTT: Mgr. Hana Půstová

ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! MŠMT vyhlásilo veřejné soutěže ke dvěma podprogramům INTER–EXCELLENCE:
- INTER–TRANSFER (nástupce programu INGO II - Infra) - podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech a/nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí v případě, kdy je v nich umožněno přímé členství uchazeče, nebo v případě, kdy účast na aktivitách organizace mezinárodního nebo vládního charakteru v zahraničí není umožněna již existujícím členstvím České republiky v klubu členských zemí a poplatky zaplacenými státem v souvislosti s tímto členstvím
- INTER–VECTOR (nástupce programu INGO II - Poplatek) - posílení aktivního zastoupení českých výzkumných pracovníků v řídících orgánech špičkových nevládních organizací mezinárodního charakteru zabývajících se výzkumem a vývojem

Před odevzdáním projektu prosím kontaktujte paní Alenu Krejčiříkovou ve věcech personálních a také paní Marii Herrmannovou pro kontrolu ekonomiky. Kontaktní osobou na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LF MU je vedoucí Ing. Zuzana Krejčířová.

Fakultní uzávěrka odevzdání projektů spolu s průvodkou z Informačního systému pro evidenci projektů (ISEP): 9.5.2017


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Dne 22. 2. 2017 vyhlásila Grantová agentura ČR veřejnou soutěž na podporu standardních, juniorských a mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018. Soutěžní lhůta všech typů projektů začíná 22. 2. a trvá do 6. 4. 2017.
Fakultní uzávěrka je stanovena na 3. 4. do 12 h.!

Projekty ke kontrole ekonomiky a dalších náležitostí, prosíme, odevzdávejte na oddělení OVRPP průběžně. Při sestavování ekonomické části projektu můžete využít excelovou tabulku pro propočet rozpočtu (.xls) a Příklad komentářů k ekonomice (.doc). Informace k ekonomické části poskytuje Marie Herrmannová, pro personální záležitosti kontaktujte Alenu Krejčiříkovou a informace k věcné části poskytuje Věra Pospíšilíková.

Pracovnice OVRPP LF MU budou kontrolovat projekty přímo v aplikaci GAČR, proto je nutné, abyste v dolní části úvodní stránky založeného projektu zavedli mezi Users uživatele se jménem „podporaLFMU“ a přiřadili mu roli „Project Administrator“.

Podklady pro vyjádření Etické komise je třeba dodat elektronicky na adresu jkure@med.muni.cz nejpozději do 23. 3. 2017. K podkladům patří elektronická verze přihlášky s popisem projektu včetně metodologie (ekonomika není nezbytná) a text informovaného souhlasu. Etická komise nabízí konzultace na výše uvedené e-mailové adrese nebo tel. 549 49 4913.

Projekt je potřeba také založit v interní aplikaci - Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) a dodat na OVRPP podepsaný Evidenční záznam projektu. Totéž platí i v případě, že LF MU je spolunavrhovatelem projektu.
Vygenerovanou poslední verzi projektu ve formátu .pdf s označením FINAL posílejte současně na adresy vposp@med.muni.cz a zkrejcir@med.muni.cz. Název vygenerovaného souboru nepřepisujte. Po doručení mailem odešleme projekt datovou schránkou na GAČR.

Další informace:
prezentace GAČR ze seminářů k aktuálně vyhlášeným soutěžím
databáze nejčastějších dotazů
online služba - dotazy k vyhlášeným soutěžím, dotazy k aplikaci GRIS
Basic information in English - Standard projects, Junior projects, Bilateral projects


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Grantová agentura MU (GAMU) vyhlásila 2.výzvu k podávání žádostí o podporu v kategorii E - Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků (roční projekty, formulář návrhu projektu se vyplňuje elektronicky přímo v Informačním systému pro evidenci projektů (ISEP))

Cílem je podpořit úspěšné dokončení/"upgrade" mimořádně kvalitního výsledku výzkumu, který s vysokou pravděpodobností přinese úspěch v Pilíři II. nebo v jakémkoliv pokračujícím hodnocení výzkumu v ČR.

Maximální limit na 1 projekt je 1 mil. Kč, s přihlédnutím k finanční náročnosti oboru. Doba trvání projektu do 31.12.2017.

Termín pro podání žádostí o podporu: průběžně do 31.5.2017. Žádosti budou hodnoceny a podpora bude udělována průběžně během celého období pro podávání žádostí až do výše disponibilních prostředků.

Důležité dokumenty:
pravidla programu podpory výzkumu pro rok 2017 (.pdf)
směrnice MU č. 3/2015 (.pdf)
postup při podávání žádostí prostřednictvím ISEP
in English (.pdf)

Informace a podporu při přípravě projektu poskytuje Jana Šplouchalová, personální záležitosti konzultujte s Alenou Krejčiříkovou.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT