Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 16. 11. 2018 8:30:59
Garant obsahu:
Jana Dvořáková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1635
Přístupů: 944
Vytvořeno: 28. 3. 2017 11:53:29

Výzvy 2018 - odevzdávání ukončeno

ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO!
UKONČENO: Grantová agentura Masarykovy univerzity (GAMU) vyhlásila soutěž o projekty pro rok 2019 v kategorii: 
 
kategorie H - Individuální projekty hraničního výzkumu (projekty „high risk/ high gain) s počátkem řešení od 1. 1. 2019 a s délkou trvání projektu 2-3 roky. Základním cílem je rozšíření vědecké základny schopné dosahovat vynikajících, mezinárodně konkurenceschopných vědeckých výsledků a získávat prestižní individuální projekty. Maximální výše podpory pro 1 projekt je 1 mil. Kč / rok. Předpokládá se kofinancování ze strany fakult a pracovišť (osobní náklady, investice, atd.)
Seznam požadovaných dokumentů žádosti:
- Návrh projektu / proposal form se předkládá v anglickém jazyce
- Životopis navrhovatele
- Průvodka návrhu projektu (vygenerováno z ISEP)
 
Uzávěrka pro podání projektů kategorie H na fakultě je 05. 11. 2018 do 12 hod. Řešitel do tohoto termínu vloží všechny požadované dokumenty do systému ISEP (záložka Dokumenty) a doručí 1 podepsaný výtisk formuláře návrhu projektu včetně všech požadovaných příloh a Průvodky na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu. 
Informace a podporu při přípravě projektů poskytuje Jana Šplouchalová

 UKONČENO:: Grantová agentura MU (GAMU) vyhlásila průběžnou výzvu k podávání žádostí o podporu do Kategorie E - Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků – 5. výzva
 
Podány mohou být pouze žádosti na výrazně nadstandardní publikační výsledky (publikace, knihy), které byly předloženy do tisku a jsou v recenzním řízení ve fázi revizí.
Z důvodu nepřevoditelnosti finančních prostředků musí být přidělená podpora vyčerpána do konce roku 2018.
Žádost o podporu se vyplňuje v ISEPu. Nejzazší termín pro odevzdání návrhů na fakultě je 29.10. 2018 ve 12 hod.. Řešitel předloží na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu podepsaný Návrh projektu, Průvodku a životopis. Do ISEPu lze nahrát do záložky Dokumenty i další relevantní dokumenty (např. komunikaci s vydavatelem, článek v revizi, manuscript apod.).
Informace a podporu při přípravě projektu na LF poskytuje Jana Šplouchalová.  

UKONČENO: Grantová agentura Masarykovy univerzity (GAMU) vyhlásila soutěž o projekty v kategorii A – Specifický vysokoškolský výzkum pro rok 2019.  Specifickým vysokoškolským výzkumem se rozumí výzkum prováděný studenty akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.  Přihláškou do soutěže je návrh projektu výzkumné činnosti zpracovaný v systému ISEP. Projekty budou realizovány od 1. 1. do 31. 12. 2019.
 
Specifické požadavky v rámci Lékařské fakulty:
- projekt může podat každé pracoviště, a proto žádáme o zaslání potvrzení zájmu podat projekt včetně uvedení předpokládaného počtu podpořených doktorských studentů nejpozději do 21. 9. 2018 prostřednictvím e-mailu na adresu pověřeného proděkana pro výzkum tkasparek@med.muni.cz  a v kopii  zkrejcir@med.muni.cz.
- navrhovatelem projektu a jeho řešitelem může být akademický pracovník LF nebo student LF zapsaný ve studijním programu LF. V takovém případě musí být členem řešitelského týmu školitel, který působí jako odborný garant. Předkladatel projektu musí mít úvazek na LF již při podání návrhu projektu, členové řešitelského týmu musí mít také úvazek na LF. 
- osobní náklady členů řešitelského týmu (studentů a akademických pracovníků přímo realizující projekt včetně stipendií) musí činit více jak 70 % všech nákladů, osobní náklady členů řešitelského týmu = studentů přímo realizující projekt včetně stipendií musí činit více jak 60% všech osobních nákladů, počet studentů zapojených do projektu musí být více jak 50 % z celkového počtu osob zapojených do projektu.
 
Uzávěrka pro podání návrhů projektů na fakultě je 31. 10. 2018 v 15 hod. Ve stejném termínu řešitel předkládá Návrh projektu a podepsanou Průvodku k návrhu projektu na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu, obojí vygenerováno z ISEP. 
Informace a podporu při přípravě projektu poskytuje Jana Šplouchalová, personální záležitosti této soutěže konzultujte s Alenou Krejčiříkovou.
 
Detailní informace:

UKONČENO: Grantová agentura Masarykovy univerzity (GAMU) vyhlásila soutěž o projekty pro rok 2019 v kategorii: 
 
kategorie G - Mezioborové výzkumné projekty s počátkem řešení od 1. 3. 2019 na maximální dobu řešení 3 let. Mezioborové výzkumné projekty se řídí Směrnicí MU č. 8/2017 a pravidly soutěže, která jsou přílohou této směrnice. Hlavními hodnotícími kritérii je mezioborovost, originalita a vědecká kvalita projektu. Výhodou je spolupráce oborů s různým zaměřením (přírodovědné a humanitní). Maximální výše podpory pro 1 projekt je 5 mil. Kč /na 3 roky. Lze žádat o navýšení celkových nákladů projektu o 500 000 Kč a to v případě, že v realizačním týmu bude začleněna vědkyně, která je na rodičovské dovolené nebo se z rodičovské dovolené na MU vrací (na úvazek minimálně 0,5 po celou dobu řešení). Tato vědkyně musí být do projektu začleněna takovým způsobem, který nejpozději po skončení projektu umožní její odborný růst, osamostatnění a pokračující kariéru ve výzkumu.
 
Seznam požadovaných dokumentů žádosti:
- Návrh projektu podepsaný navrhovatelem
- Rozpočet projektu, rozdělený na jednotlivé kalendářní roky, včetně zdůvodnění uvedených nákladů (vygenerováno z ISEP), Můžete využít propočtovou tabulku nákladů.
- Životopis hlavního navrhovatele a klíčových spoluřešitelů (max. 5 životopisů)
- Průvodka návrhu projektu (vygenerováno z ISEP)
 
English version :  
 
Uzávěrka pro podání projektů kategorie G je na fakultě 29. 10. 2018 do 12 hod. Řešitel do tohoto termínu vloží všechny požadované dokumenty do systému ISEP (záložka Dokumenty) a doručí 1 podepsaný výtisk formuláře návrhu projektu včetně všech požadovaných příloh a Průvodky na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu. 
Informace a podporu při přípravě projektů poskytuje Jana Šplouchalová a informace k personálním záležitostem poskytuje Alena Krejčiříková.

 UKONČENO: Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila druhou veřejnou soutěž v  programu TAČR ZÉTA. Program je zaměřen na podporu spolupráce aplikační sféry a mladých výzkumných pracovníků do 35 let včetně a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol.
Hlavním uchazečem může být jak výzkumná organizace, tak i podnik.  Řešitelský tým musí být minimálně čtyřčlenný (3 studenti/výzkumní pracovníci + 1 mentor starší 35 let s odpovídajícími zkušenostmi z akademické a/nebo aplikační sféry).
Maximální intenzita podpory na 1 projekt je 85 % celkových uznaných nákladů (spolufinancování 15% z neveřejných zdrojů). 
 
Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách poskytovatele:
 
Fakultní uzávěrka pro zpracování projektové žádosti v systému ISTA a odevzdání podepsané průvodky z informačního systému pro evidenci projektů (ISEP) na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu (OVVPP)  je stanovena na 15.10. 2018 ve 12 hod.
Před uzavřením návrhu projektu v systému ISTA, prosím, kontaktujte paní Alenu Krejčiříkovou ve věcech personálních a paní Ing. Evu Vrábelovou pro kontrolu ekonomiky. 
 
Interní informační schůzka pro zájemce o podávání návrhů na MU z řad vědců i pracovníků projektové podpory k této výzvě se bude konat dne 20. 9. ve 13 hod. ve Velké zasedací místnosti RMU (4. patro). Na toto naše setkání je možné se registrovat zde.

UKONČENO: Centrum pro transfer technologií (CTT) vyhlašuje Výzvu č. 07-2018 na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje Masarykovy univerzity – Proof of Concept. 
Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál již dosažených výsledků výzkumu a vývoje na Masarykově univerzitě prostřednictvím Dílčích projektů, které budou na základě této výzvy realizovány. Délka trvání podpořených Dílčích projektů je v rozmezí 6 - 11 měsíců (ukončení řešení je nejpozději v listopadu 2019).  Výše podpory, o kterou je možno žádat na jeden projekt je 100 000 Kč - 800 000 Kč.
 
Grantová přihláška se podává přes Informační systém pro evidenci projektů (ISEP). Fakultní uzávěrka pro podání projektů je 24. 9. 2018 do 12 h. – do tohoto termínu je potřeba uzavřít ISEP a na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu k rukám vedoucí Ing. Zuzany Krejčířové odevzdat podepsané dokumenty:
- životopis všech členů řešitelského týmu v předepsané struktuře
- průvodku návrhu projektu vytištěnou z ISEP
Podrobné informace k výzvě jsou k dispozici na dokumentovém serveru CTT.
 
Kontaktní osoba na CTT: Mgr. Hana Půstová

UKONČENO: MŠMT INTER-TRANSFER
MŠMT vyhlásilo výzvu v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-TRANSFER (LTT19). Cílem podprogramu je podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech a/nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí v případě, kdy je v nich umožněno přímé členství uchazeče, nebo v případě, kdy účast na aktivitách organizace mezinárodního nebo vládního charakteru v zahraničí není umožněna již existujícím členstvím České republiky v klubu členských zemí a poplatky zaplacenými státem v souvislosti s tímto členstvím (pozn.: nesmí jít pouze o spolupráci na bilaterální bázi mezi 2 institucemi, kde ani jedna z nich nemá charakter mezinárodní organizace ve výzkumu a vývoji).
 
Fakultní uzávěrka pro odevzdání návrhů projektů včetně průvodky z informačního systému pro evidenci projektů (ISEP) na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu (OVVPP) je stanovena na 7. 9. 2018 do 12 hod.
 
Před odevzdáním projektu, prosím, kontaktujte paní Alenu Krejčiříkovou ve věcech personálních a také paní Marii Herrmannovou pro kontrolu ekonomiky. Kontaktní osobou na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu LF MU je Ing. Zuzana Krejčířová.
 
Dokumenty k výzvě jsou dostupné na webových stránkách MŠMT.

UKONČENOMinisterstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo 5. veřejnou soutěž o podporu na řešení projektů naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015-2022 s předpokládaným počátkem řešení od 1. 5. 2019 a s předpokládaným ukončením řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2022. 
Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně na internetové adrese on-line v aplikaci ISPV http://eregpublic.ksrzis.cz tak jako v loňském roce.  
Pro vstup do této aplikace je nutné mít zřízený uživatelský účet.  Pokud nemáte uživatelský účet v ISPV zřízen, je potřeba zažádat o jeho zřízení Ing. Zuzanu Krejčířovou (zkrejcir@med.muni.cz) a nebo Soňu Bőhmovou (bohmova@med.muni.cz). 
 
Podíl základního výzkumu v projektech může tvořit maximálně 20 % činností a zároveň 20% způsobilých nákladů, dále na ně musí navazovat činnosti aplikovaného výzkumu – viz Zadávací dokumentace, 5.7. Očekávané výsledky: povinnost alespoň jednoho hlavního (F, G, Jimp, N, P, R, Z) a jednoho vedlejšího výsledku (B, C, D, J), které budou do RIV odvedeny VÝHRADNĚ jako výsledky projektu. I pro letošní rok platí, že ve veřejné soutěži je možnost vystupovat POUZE u jednoho návrhu projektu jako navrhovatel a u jednoho jako spolunavrhovatel.
 
Projekty ke kontrole ekonomiky a dalších náležitostí, prosím, zasílejte na OVVPP průběžně. Při sestavování ekonomické části projektu můžete využít: excelovou tabulku pro propočet rozpočtu a příklady komentářů k ekonomice. Informace k ekonomické části poskytuje Ing. Eva Vrábelová, k personální části Alena Krejčiříková a informace k věcné části podá Soňa Bőhmová. Pokud v projektu plánujete nákup investic, oznamte tento váš záměr Ing. Evě Vrábelové nejpozději do 14. 6. 2018
Pracovnice OVVPP LF MU budou kontrolovat projekty přímo v aplikaci ISPV. Přiřaďte proto roli „Editora“ u vašeho návrhu projektu v záložce „Pověřené osoby“ pro:
- Soňu Böhmovou
- Janu Dvořákovou
- Alenu Krejčiříkovou
- Zuzanu Krejčířovou
- Evu Vrábelovou
Podklady pro vyjádření Etické komise LF MU (http://www.med.muni.cz/index.php?id=465)  - kompletní identifikační údaje projektu, popis projektu včetně podrobné metodologie (nikoliv pouze abstrakt / anotace) a text informovaného souhlasu je třeba dodat elektronicky na adresu jkure@med.muni.cznejpozději do 14. 6. 2018. Etická komise nabízí konzultace na výše uvedené e-mailové adrese nebo na tel. 549 49 4913.
 
Projekt je potřeba založit i v interní aplikaci - Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) a dodat na OVVPP podepsanou průvodku k projektu. Totéž platí i v případě, že LF MU je v roli spolunavrhovatele projektu. 
Vygenerovanou poslední verzi projektu ve formátu pdf s označením FINAL posílejte současně na adresy bohmova@med.muni.cz a zkrejcir@med.muni.cz. Po doručení mailem odešleme projekty datovou schránkou.
Fakultní uzávěrka projektů (zaslání finálního pdf e-mailem a odevzdání podepsané průvodky z ISEP) je stanovena na 25. 6. 2018 v 15 hod.
Další informace:
- Zadávací dokumentace (ZDE)
-       Návrh smlouvy o spolupráci (ZDE)
- Nejčastější dotazy k veřejné soutěži (FAQ)
-       Čestné prohlášení SUKL (ZDE)
- Aplikace pro podávání žádostí (ZDE)
- Manuál – Aktivace a přihlášení do ISVP (ZDE)
- Příručka pro podání návrhu projektu v ISVP v roli navrhovatel (ZDE)
- Metodickou podporu aplikace ISVP zajišťuje AZV ČR na adrese helpdesk@azvcr.cz, tel. číslo 271 019 257 (po-           pá, od 8:00 – 16:00 hod.)
- Technickou podporu aplikace ISVP zajišťuje ÚZIS ČR: helpdesk.registry@uzis.cz, tel. číslo +420 222 269 999

UKONČENO: MŠMT INTER-VECTOR
MŠMT vyhlásilo výzvu v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-VECTOR (LTV19). Cílem podprogramu je posílit zastoupení české komunity v řídících orgánech špičkových mezinárodních institucí výzkumu a vývoje nevládního charakteru. Očekávaným výsledkem podpory je nárůst podílu prestižních zastoupení českých vědeckých kapacit v těchto orgánech, dosažení lepšího propojení české a zahraniční vědecké komunity a zvýšení povědomí o české vědecké scéně a její prestiže v zahraničí.
 
Fakultní uzávěrka pro odevzdání návrhů projektů včetně průvodky z informačního systému pro evidenci projektů (ISEP) na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu (OVVPP) je stanovena na 18. 6.  2018 do 12 hod.
 
Před odevzdáním projektu, prosím, kontaktujte paní Alenu Krejčiříkovou ve věcech personálních a také paní Marii Herrmannovou pro kontrolu ekonomiky. Kontaktní osobou na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu LF MU je Ing. Zuzana Krejčířová.
 
Dokumenty k výzvě jsou dostupné na webových stránkách MŠMT a také na dokumentovém serveru MU.

UKONČENO:MŠMT MOBILITY
MŠMT vyhlásilo další výzvy k podávání návrhů výzkumných projektů v rámci aktivity podpora MOBILITY s dobou řešení od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Cílem podpory je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu v partnerských státech. V projektech jsou financovány výhradně cestovní a pobytové náklady výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí. V rámci těchto výzev není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.
 
Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a zahraniční částí týmu jeho řešitelů v cílové zemi. Zaměření společného výzkumného projektu musí být po obsahové a tematické stránce totožné a v souladu s kritérii stanovenými oběma poskytovateli. Vyhlášeny jsou tyto spolupráce s:
•  Polskem (max. finanční částka na rok je 100 000 Kč, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení):
web MŠMTfakultní uzávěrka: 18. 6. 2018 do 12 h
•  Čínou (max. finanční částka na projekt je 300 000 Kč): web MŠMT, fakultní uzávěrka:  18. 6. 2018 do 12 h.
 
Další informace:
Prosíme potenciální řešitele projektů MOBILITY, aby připravili všechny dokumenty, včetně zaevidování projektu v ISEPu. Návrh projektu spolu s podepsanou Průvodkou doručí řešitel na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu LF MU Ing. Zuzaně Krejčířové ve výše uvedeném termínu fakultní uzávěrky dle typu MOBILITY.

UKONČENO:Centrum pro transfer technologií (CTT) vyhlašuje Výzvu č. 06-2018 na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje Masarykovy univerzity – Proof of Concept. 
Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál již dosažených výsledků výzkumu a vývoje na Masarykově univerzitě prostřednictvím Dílčích projektů, které budou na základě této výzvy realizovány.
Délka trvání podpořených Dílčích projektů je v rozmezí 6 - 16 měsíců, minimální a maximální výše podpory jednoho projektu se pohybuje mezi 100 000 a 800 000 Kč.
 
Grantová přihláška se podává přes Informační systém pro evidenci projektů (ISEP).
Fakultní uzávěrka pro podání projektů je 28. 5. 2018 do 12 h. – do tohoto termínu je potřeba uzavřít ISEP a na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu k rukám vedoucí Ing. Zuzany Krejčířové odevzdat podepsané dokumenty:
- životopis všech členů řešitelského týmu v předepsané struktuře
- průvodku návrhu projektu vytištěnou z ISEP
Podrobné informace:
 
Kontaktní osoba CTT: Mgr. Hana Půstová

UKONČENO:MŠMT vyhlásilo výzvy k podávání návrhů výzkumných projektů v rámci aktivity MOBILITY s dobou řešení od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Cílem této podpory je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu v partnerských státech. V projektech jsou financovány výhradně cestovní a pobytové náklady výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí. V rámci těchto výzev není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.
 
Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a zahraniční částí týmu jeho řešitelů v cílové zemi,  zaměření společného výzkumného projektu musí být po obsahové a tematické stránce totožné. Vyhlášeny jsou tyto spolupráce s:
Rakouskem (max. finanční částka na rok je 100 000 Kč, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení):
web MŠMT, fakultní uzávěrka: 18. 5. 2018 do 12 h(finální název projektu do 14. 5. 2018)
Německem (max. finanční částka na rok je 100 000 Kč, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení):
web MŠMTfakultní uzávěrka: 18. 5. 2018 do 12 h. (finální název projektu do 14. 5. 2018)
Francií (maximální finanční částka na rok je 78 000 Kč, tj. 156 000 Kč na celou dobu řešení):
web MŠMTfakultní uzávěrka: 15. 6. 2018 do 12 h. (finální název projektu do 11. 6. 2018)
Další informace:
Prosíme potenciální řešitele projektů MOBILITY, aby připravili všechny dokumenty, včetně zaevidování projektu v ISEPu. Návrh projektu spolu s podepsanou Průvodkou doručí řešitel na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu LF MU Ing. Zuzaně Krejčířové ve výše uvedeném termínu fakultní uzávěrky dle typu MOBILITY. 

UKONČENO: Granty AquaLife Institutu - jedná se o grantovou podporu výzkumu v oblasti vody, pitného režimu anebo hydratace, která bude poskytována na 1 rok s maximální poskytnutou částkou 250.000,-Kč/projekt. 
 
Náležitosti a vzor grantové přihlášky do výběrového řízení na granty v roce 2018 najdete na http://www.aqualifeinstitute.cz/ .
 
Uzávěrka pro podání  žádosti o grant na fakultě je 25. 5. 2018  v 15 hod. - řešitel dodá podepsanou Žádost o poskytnutí grantu na výzkum ve 4 originálech a Průvodku k návrhu projektu na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu vygenerovanou z ISEPu. Informace a podporu při přípravě projektů poskytuje Ing. Zuzana Krejčířová.
 
UKONČENO: Grantová agentura MU (GAMU) vyhlásila výzvu k podávání žádostí o podporu do Kategorie E - Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků – 4. výzva. 
 
Maximální výše podpory je 1 000 000Kč na 1 rok.
 
Všechny informace najdete na webových stránkách GAMU.
 
Žádost o podporu se vyplňuje v ISEPu. Fakultní uzávěrka pro odevzdání návrhů na fakultě je 25. 4.  2018 ve 12 hod.. Do stanoveného termínu řešitel předloží na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu podepsaný Návrh projektu, Průvodku a životopis. Do ISEPu lze nahrát do záložky Dokumenty i další relevantní dokumenty (např. komunikaci s vydavatelem, článek v revizi, manuscript apod.).
Informace a podporu při přípravě projektu poskytuje Jana Šplouchalová.  

UKONČENO: MŠMT INTER-ACTION USA
 
MŠMT vyhlásilo výzvu v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION: USA (LTAUSA18). Výzva se vztahuje na mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci. Do této soutěže budou přijímány návrhy společných projektů základního a aplikovaného výzkumu se zaměřením do všech vědních oblastí.
 
Fakultní uzávěrka pro odevzdání návrhů projektů včetně průvodky z informačního systému pro evidenci projektů (ISEP) na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu (OVVPP) je stanovena na 19. dubna 2018.
 
Před odevzdáním projektu, prosím, kontaktujte paní Alenu Krejčiříkovou ve věcech personálních a také paní Marii Herrmannovou pro kontrolu ekonomiky. Kontaktní osobou na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu LF MU je Ing. Zuzana Krejčířová.
Dokumenty MŠMT k výzvě jsou dostupné zde (aktuálně MŠMT zveřejnilo také sekci Často kladených dotazů). Další informace k podávání návrhů projektu LTAUSA18 naleznete na dokumentovém serveru.

 UKONČENO:: MŠMT Mobility Ukrajina 
 
MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-ukrajinských výzkumných projektů s dobou řešení od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Podpora je zaměřena na mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů. V rámci výzvy není podporována účast na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech. Maximální výše podpory je 125 000 Kč/rok, tj. 250 000 Kč na celou dobu řešení.
 
Fakultní uzávěrka pro odevzdání návrhů projektů včetně průvodky z informačního systému pro evidenci projektů (ISEP) na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu (OVVPP) je stanovena na 19. dubna 2018.
 
Kontaktní osobou na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu LF MU je Ing. Zuzana Krejčířová
 
Více informací a dokumenty MŠMT k výzvě jsou dostupné zde.

UKONČENODne 27. 2. 2018 vyhlásila Grantová agentura ČR veřejnou soutěž na podporu standardních, juniorských
a mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019. Soutěžní lhůta všech typů projektů
končí 11. 4. 2018. 
Fakultní uzávěrka je stanovena na 6. 4. 2018 do 12 h.!

Projekty ke kontrole ekonomiky a dalších náležitostí, prosíme, odevzdávejte na oddělení OVRPP průběžně. Při sestavování ekonomické části projektu můžete využít excelovou tabulku pro propočet rozpočtu a Příklad komentářů k ekonomice. Informace k ekonomické části poskytuje Marie Herrmannová, pro personální záležitosti kontaktujte Alenu Krejčiříkovou a informace k věcné části poskytuje Soňa Böhmová.

Pracovnice OVRPP LF MU budou kontrolovat projekty přímo v aplikaci GAČR - GRIS, proto je nutné, abyste v dolní části úvodní stránky založeného projektu zavedli mezi Users uživatele se jménem „podporaLFMU“ a přiřadili mu roli „Project Administrator“.

Podklady pro vyjádření Etické komise je třeba dodat elektronicky na adresu jkure@med.muni.cz nejpozději 
do 28. 3. 2018. K podkladům patří elektronická verze přihlášky s popisem projektu včetně metodologie a text informovaného souhlasu (http://www.med.muni.cz/index.php?id=465). Etická komise nabízí konzultace na výše uvedené e-mailové adrese nebo tel. 549 49 4913.

Projekt je potřeba také založit v interní aplikaci - Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) a dodat na OVRPP podepsanou Průvodku návrhu projektu. Totéž platí i v případě, že je LF MU spolunavrhovatelem projektu.
Vygenerovanou poslední verzi projektu ve formátu pdf s označením FINAL posílejte současně na adresy bohmova@med.muni.cz a zkrejcir@med.muni.cz. Název vygenerovaného souboru nepřepisujte. Po doručení mailem odešleme projekt datovou schránkou na GAČR.

Další informace:
Vyhlášení veřejné soutěže Standardní projekty
Vyhlášení veřejné soutěže Juniorské projekty 
Vyhlášení veřejné soutěže Mezinárodní projekty 
Uživatelská příručka k aplikaci GRIS 
Online služba - dotazy k vyhlášeným soutěžímdotazy k aplikaci GRIS.


 
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT