Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 7. 9. 2018 16:11:05
Garant obsahu:
Jana Dvořáková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1635
Přístupů: 791
Vytvořeno: 28. 3. 2017 11:53:29

Výzvy 2018 - odevzdávání ukončeno

ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO!
UKONČENO: MŠMT INTER-TRANSFER
MŠMT vyhlásilo výzvu v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-TRANSFER (LTT19). Cílem podprogramu je podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech a/nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí v případě, kdy je v nich umožněno přímé členství uchazeče, nebo v případě, kdy účast na aktivitách organizace mezinárodního nebo vládního charakteru v zahraničí není umožněna již existujícím členstvím České republiky v klubu členských zemí a poplatky zaplacenými státem v souvislosti s tímto členstvím (pozn.: nesmí jít pouze o spolupráci na bilaterální bázi mezi 2 institucemi, kde ani jedna z nich nemá charakter mezinárodní organizace ve výzkumu a vývoji).
 
Fakultní uzávěrka pro odevzdání návrhů projektů včetně průvodky z informačního systému pro evidenci projektů (ISEP) na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu (OVVPP) je stanovena na 7. 9. 2018 do 12 hod.
 
Před odevzdáním projektu, prosím, kontaktujte paní Alenu Krejčiříkovou ve věcech personálních a také paní Marii Herrmannovou pro kontrolu ekonomiky. Kontaktní osobou na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu LF MU je Ing. Zuzana Krejčířová.
 
Dokumenty k výzvě jsou dostupné na webových stránkách MŠMT.

UKONČENOMinisterstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo 5. veřejnou soutěž o podporu na řešení projektů naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015-2022 s předpokládaným počátkem řešení od 1. 5. 2019 a s předpokládaným ukončením řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2022. 
Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně na internetové adrese on-line v aplikaci ISPV http://eregpublic.ksrzis.cz tak jako v loňském roce.  
Pro vstup do této aplikace je nutné mít zřízený uživatelský účet.  Pokud nemáte uživatelský účet v ISPV zřízen, je potřeba zažádat o jeho zřízení Ing. Zuzanu Krejčířovou (zkrejcir@med.muni.cz) a nebo Soňu Bőhmovou (bohmova@med.muni.cz). 
 
Podíl základního výzkumu v projektech může tvořit maximálně 20 % činností a zároveň 20% způsobilých nákladů, dále na ně musí navazovat činnosti aplikovaného výzkumu – viz Zadávací dokumentace, 5.7. Očekávané výsledky: povinnost alespoň jednoho hlavního (F, G, Jimp, N, P, R, Z) a jednoho vedlejšího výsledku (B, C, D, J), které budou do RIV odvedeny VÝHRADNĚ jako výsledky projektu. I pro letošní rok platí, že ve veřejné soutěži je možnost vystupovat POUZE u jednoho návrhu projektu jako navrhovatel a u jednoho jako spolunavrhovatel.
 
Projekty ke kontrole ekonomiky a dalších náležitostí, prosím, zasílejte na OVVPP průběžně. Při sestavování ekonomické části projektu můžete využít: excelovou tabulku pro propočet rozpočtu a příklady komentářů k ekonomice. Informace k ekonomické části poskytuje Ing. Eva Vrábelová, k personální části Alena Krejčiříková a informace k věcné části podá Soňa Bőhmová. Pokud v projektu plánujete nákup investic, oznamte tento váš záměr Ing. Evě Vrábelové nejpozději do 14. 6. 2018
Pracovnice OVVPP LF MU budou kontrolovat projekty přímo v aplikaci ISPV. Přiřaďte proto roli „Editora“ u vašeho návrhu projektu v záložce „Pověřené osoby“ pro:
- Soňu Böhmovou
- Janu Dvořákovou
- Alenu Krejčiříkovou
- Zuzanu Krejčířovou
- Evu Vrábelovou
Podklady pro vyjádření Etické komise LF MU (http://www.med.muni.cz/index.php?id=465)  - kompletní identifikační údaje projektu, popis projektu včetně podrobné metodologie (nikoliv pouze abstrakt / anotace) a text informovaného souhlasu je třeba dodat elektronicky na adresu jkure@med.muni.cznejpozději do 14. 6. 2018. Etická komise nabízí konzultace na výše uvedené e-mailové adrese nebo na tel. 549 49 4913.
 
Projekt je potřeba založit i v interní aplikaci - Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) a dodat na OVVPP podepsanou průvodku k projektu. Totéž platí i v případě, že LF MU je v roli spolunavrhovatele projektu. 
Vygenerovanou poslední verzi projektu ve formátu pdf s označením FINAL posílejte současně na adresy bohmova@med.muni.cz a zkrejcir@med.muni.cz. Po doručení mailem odešleme projekty datovou schránkou.
Fakultní uzávěrka projektů (zaslání finálního pdf e-mailem a odevzdání podepsané průvodky z ISEP) je stanovena na 25. 6. 2018 v 15 hod.
Další informace:
- Zadávací dokumentace (ZDE)
-       Návrh smlouvy o spolupráci (ZDE)
- Nejčastější dotazy k veřejné soutěži (FAQ)
-       Čestné prohlášení SUKL (ZDE)
- Aplikace pro podávání žádostí (ZDE)
- Manuál – Aktivace a přihlášení do ISVP (ZDE)
- Příručka pro podání návrhu projektu v ISVP v roli navrhovatel (ZDE)
- Metodickou podporu aplikace ISVP zajišťuje AZV ČR na adrese helpdesk@azvcr.cz, tel. číslo 271 019 257 (po-           pá, od 8:00 – 16:00 hod.)
- Technickou podporu aplikace ISVP zajišťuje ÚZIS ČR: helpdesk.registry@uzis.cz, tel. číslo +420 222 269 999

UKONČENO: MŠMT INTER-VECTOR
MŠMT vyhlásilo výzvu v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-VECTOR (LTV19). Cílem podprogramu je posílit zastoupení české komunity v řídících orgánech špičkových mezinárodních institucí výzkumu a vývoje nevládního charakteru. Očekávaným výsledkem podpory je nárůst podílu prestižních zastoupení českých vědeckých kapacit v těchto orgánech, dosažení lepšího propojení české a zahraniční vědecké komunity a zvýšení povědomí o české vědecké scéně a její prestiže v zahraničí.
 
Fakultní uzávěrka pro odevzdání návrhů projektů včetně průvodky z informačního systému pro evidenci projektů (ISEP) na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu (OVVPP) je stanovena na 18. 6.  2018 do 12 hod.
 
Před odevzdáním projektu, prosím, kontaktujte paní Alenu Krejčiříkovou ve věcech personálních a také paní Marii Herrmannovou pro kontrolu ekonomiky. Kontaktní osobou na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu LF MU je Ing. Zuzana Krejčířová.
 
Dokumenty k výzvě jsou dostupné na webových stránkách MŠMT a také na dokumentovém serveru MU.

UKONČENO:MŠMT MOBILITY
MŠMT vyhlásilo další výzvy k podávání návrhů výzkumných projektů v rámci aktivity podpora MOBILITY s dobou řešení od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Cílem podpory je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu v partnerských státech. V projektech jsou financovány výhradně cestovní a pobytové náklady výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí. V rámci těchto výzev není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.
 
Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a zahraniční částí týmu jeho řešitelů v cílové zemi. Zaměření společného výzkumného projektu musí být po obsahové a tematické stránce totožné a v souladu s kritérii stanovenými oběma poskytovateli. Vyhlášeny jsou tyto spolupráce s:
•  Polskem (max. finanční částka na rok je 100 000 Kč, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení):
web MŠMTfakultní uzávěrka: 18. 6. 2018 do 12 h
•  Čínou (max. finanční částka na projekt je 300 000 Kč): web MŠMT, fakultní uzávěrka:  18. 6. 2018 do 12 h.
 
Další informace:
Prosíme potenciální řešitele projektů MOBILITY, aby připravili všechny dokumenty, včetně zaevidování projektu v ISEPu. Návrh projektu spolu s podepsanou Průvodkou doručí řešitel na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu LF MU Ing. Zuzaně Krejčířové ve výše uvedeném termínu fakultní uzávěrky dle typu MOBILITY.

UKONČENO:Centrum pro transfer technologií (CTT) vyhlašuje Výzvu č. 06-2018 na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje Masarykovy univerzity – Proof of Concept. 
Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál již dosažených výsledků výzkumu a vývoje na Masarykově univerzitě prostřednictvím Dílčích projektů, které budou na základě této výzvy realizovány.
Délka trvání podpořených Dílčích projektů je v rozmezí 6 - 16 měsíců, minimální a maximální výše podpory jednoho projektu se pohybuje mezi 100 000 a 800 000 Kč.
 
Grantová přihláška se podává přes Informační systém pro evidenci projektů (ISEP).
Fakultní uzávěrka pro podání projektů je 28. 5. 2018 do 12 h. – do tohoto termínu je potřeba uzavřít ISEP a na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu k rukám vedoucí Ing. Zuzany Krejčířové odevzdat podepsané dokumenty:
- životopis všech členů řešitelského týmu v předepsané struktuře
- průvodku návrhu projektu vytištěnou z ISEP
Podrobné informace:
 
Kontaktní osoba CTT: Mgr. Hana Půstová

UKONČENO:MŠMT vyhlásilo výzvy k podávání návrhů výzkumných projektů v rámci aktivity MOBILITY s dobou řešení od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Cílem této podpory je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu v partnerských státech. V projektech jsou financovány výhradně cestovní a pobytové náklady výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí. V rámci těchto výzev není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.
 
Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a zahraniční částí týmu jeho řešitelů v cílové zemi,  zaměření společného výzkumného projektu musí být po obsahové a tematické stránce totožné. Vyhlášeny jsou tyto spolupráce s:
Rakouskem (max. finanční částka na rok je 100 000 Kč, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení):
web MŠMT, fakultní uzávěrka: 18. 5. 2018 do 12 h(finální název projektu do 14. 5. 2018)
Německem (max. finanční částka na rok je 100 000 Kč, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení):
web MŠMTfakultní uzávěrka: 18. 5. 2018 do 12 h. (finální název projektu do 14. 5. 2018)
Francií (maximální finanční částka na rok je 78 000 Kč, tj. 156 000 Kč na celou dobu řešení):
web MŠMTfakultní uzávěrka: 15. 6. 2018 do 12 h. (finální název projektu do 11. 6. 2018)
Další informace:
Prosíme potenciální řešitele projektů MOBILITY, aby připravili všechny dokumenty, včetně zaevidování projektu v ISEPu. Návrh projektu spolu s podepsanou Průvodkou doručí řešitel na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu LF MU Ing. Zuzaně Krejčířové ve výše uvedeném termínu fakultní uzávěrky dle typu MOBILITY. 

UKONČENO: Granty AquaLife Institutu - jedná se o grantovou podporu výzkumu v oblasti vody, pitného režimu anebo hydratace, která bude poskytována na 1 rok s maximální poskytnutou částkou 250.000,-Kč/projekt. 
 
Náležitosti a vzor grantové přihlášky do výběrového řízení na granty v roce 2018 najdete na http://www.aqualifeinstitute.cz/ .
 
Uzávěrka pro podání  žádosti o grant na fakultě je 25. 5. 2018  v 15 hod. - řešitel dodá podepsanou Žádost o poskytnutí grantu na výzkum ve 4 originálech a Průvodku k návrhu projektu na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu vygenerovanou z ISEPu. Informace a podporu při přípravě projektů poskytuje Ing. Zuzana Krejčířová.
 
UKONČENO: Grantová agentura MU (GAMU) vyhlásila výzvu k podávání žádostí o podporu do Kategorie E - Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků – 4. výzva. 
 
Maximální výše podpory je 1 000 000Kč na 1 rok.
 
Všechny informace najdete na webových stránkách GAMU.
 
Žádost o podporu se vyplňuje v ISEPu. Fakultní uzávěrka pro odevzdání návrhů na fakultě je 25. 4.  2018 ve 12 hod.. Do stanoveného termínu řešitel předloží na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu podepsaný Návrh projektu, Průvodku a životopis. Do ISEPu lze nahrát do záložky Dokumenty i další relevantní dokumenty (např. komunikaci s vydavatelem, článek v revizi, manuscript apod.).
Informace a podporu při přípravě projektu poskytuje Jana Šplouchalová.  

UKONČENO: MŠMT INTER-ACTION USA
 
MŠMT vyhlásilo výzvu v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION: USA (LTAUSA18). Výzva se vztahuje na mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci. Do této soutěže budou přijímány návrhy společných projektů základního a aplikovaného výzkumu se zaměřením do všech vědních oblastí.
 
Fakultní uzávěrka pro odevzdání návrhů projektů včetně průvodky z informačního systému pro evidenci projektů (ISEP) na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu (OVVPP) je stanovena na 19. dubna 2018.
 
Před odevzdáním projektu, prosím, kontaktujte paní Alenu Krejčiříkovou ve věcech personálních a také paní Marii Herrmannovou pro kontrolu ekonomiky. Kontaktní osobou na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu LF MU je Ing. Zuzana Krejčířová.
Dokumenty MŠMT k výzvě jsou dostupné zde (aktuálně MŠMT zveřejnilo také sekci Často kladených dotazů). Další informace k podávání návrhů projektu LTAUSA18 naleznete na dokumentovém serveru.

 UKONČENO:: MŠMT Mobility Ukrajina 
 
MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-ukrajinských výzkumných projektů s dobou řešení od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. Podpora je zaměřena na mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů. V rámci výzvy není podporována účast na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech. Maximální výše podpory je 125 000 Kč/rok, tj. 250 000 Kč na celou dobu řešení.
 
Fakultní uzávěrka pro odevzdání návrhů projektů včetně průvodky z informačního systému pro evidenci projektů (ISEP) na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu (OVVPP) je stanovena na 19. dubna 2018.
 
Kontaktní osobou na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu LF MU je Ing. Zuzana Krejčířová
 
Více informací a dokumenty MŠMT k výzvě jsou dostupné zde.

UKONČENODne 27. 2. 2018 vyhlásila Grantová agentura ČR veřejnou soutěž na podporu standardních, juniorských
a mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019. Soutěžní lhůta všech typů projektů
končí 11. 4. 2018. 
Fakultní uzávěrka je stanovena na 6. 4. 2018 do 12 h.!

Projekty ke kontrole ekonomiky a dalších náležitostí, prosíme, odevzdávejte na oddělení OVRPP průběžně. Při sestavování ekonomické části projektu můžete využít excelovou tabulku pro propočet rozpočtu a Příklad komentářů k ekonomice. Informace k ekonomické části poskytuje Marie Herrmannová, pro personální záležitosti kontaktujte Alenu Krejčiříkovou a informace k věcné části poskytuje Soňa Böhmová.

Pracovnice OVRPP LF MU budou kontrolovat projekty přímo v aplikaci GAČR - GRIS, proto je nutné, abyste v dolní části úvodní stránky založeného projektu zavedli mezi Users uživatele se jménem „podporaLFMU“ a přiřadili mu roli „Project Administrator“.

Podklady pro vyjádření Etické komise je třeba dodat elektronicky na adresu jkure@med.muni.cz nejpozději 
do 28. 3. 2018. K podkladům patří elektronická verze přihlášky s popisem projektu včetně metodologie a text informovaného souhlasu (http://www.med.muni.cz/index.php?id=465). Etická komise nabízí konzultace na výše uvedené e-mailové adrese nebo tel. 549 49 4913.

Projekt je potřeba také založit v interní aplikaci - Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) a dodat na OVRPP podepsanou Průvodku návrhu projektu. Totéž platí i v případě, že je LF MU spolunavrhovatelem projektu.
Vygenerovanou poslední verzi projektu ve formátu pdf s označením FINAL posílejte současně na adresy bohmova@med.muni.cz a zkrejcir@med.muni.cz. Název vygenerovaného souboru nepřepisujte. Po doručení mailem odešleme projekt datovou schránkou na GAČR.

Další informace:
Vyhlášení veřejné soutěže Standardní projekty
Vyhlášení veřejné soutěže Juniorské projekty 
Vyhlášení veřejné soutěže Mezinárodní projekty 
Uživatelská příručka k aplikaci GRIS 
Online služba - dotazy k vyhlášeným soutěžímdotazy k aplikaci GRIS.


 
 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT