Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 28. 2. 2018 13:40:47
Garant obsahu:
Jana Dvořáková
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1635
Přístupů: 487
Vytvořeno: 28. 3. 2017 11:53:29

Výzvy 2017 - odevzdávání ukončeno

ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! 
Rektor Masarykovy univerzity vyhlašuje druhé kolo interní soutěže Fond rozvoje Masarykovy univerzity pro rok 2018 pro studentské projekty v tematickém okruhu:
 
B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti
 
Sběr návrhů projektů: 1. 2. - 23. 2. 2018
Zveřejnění výsledků soutěže: 15. 3. 2018
Období řešení projektů: 1. 4. 2018 – 31. 12. 2018.
 
Finanční podpora pro projekt je stanovena 50.000 - 100.000 Kč, neinvestičního charakteru.
 
Uzávěrka pro podání projektů na fakultě je 21. 2. 2018 v 15 hod. - řešitel dodá podepsaný Návrh projektu a Průvodku k návrhu projektu na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu, obojí vygenerováno z ISEP. Informace a podporu při přípravě projektů poskytujeIng. Zuzana Krejčířová.
Bližší specifikace Vyhlášení a podmínky, které mají návrhy projektů splňovat, jsou zveřejněny na webových stránkách Odboru pro rozvoj - záložka FRMU 2018.
 
Důležité dokumenty:
 

ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO!  5. výzva k řešení Dílčích projektů v rámci programu TA ČR GAMA
CTT vyhlašuje výzvu na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje Masarykovy univerzity – Proof of concept. 
Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál dosažených výsledků výzkumu a vývoje na MU pomocí Dílčích projektů, které budou prostřednictvím této výzvy na MU realizovány.
Délka trvání podpořených Dílčích projektů je v rozmezí 6 - 20 měsíců.
 
Maximální výše podpory je 800 000 Kč, minimální částka, o kterou je možno v projektu žádat, je 100 000 Kč
  
Podrobné informace k výzvě jsou uvedeny v Pravidlech pro Dílčí projekty v rámci programu TAČR GAMA, které jsou k dispozici včetně žádosti a povinných příloh na dokumentovém serveru CTT zde.
 
Grantová přihláška se podává přes Informační systém pro evidenci projektů (ISEP). Fakultní uzávěrka pro podání projektů je 26. 1. 2018 do 12 h. – do tohoto termínu je potřeba uzavřít ISEP a na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu k rukám vedoucí Ing. Zuzany Krejčířové odevzdat podepsané tyto dokumenty:
- žádost o finanční podporu CTT k ověření funkčnosti technologie MU z projektu TA ČR GAMA (vložit do ISEPu  jak ve formátu PDF, tak i ve formátu WORD)
- strukturovaný životopis všech členů týmu v předepsané struktuře
- průvodku návrhu projektu vytištěnou z ISEPu.
 
Hodnocení přijatých žádostí proběhne v termínu: 1. 2. – 23. 3. 2018.
Realizace podpořených projektů bude zahájena na základě Dohody o spolupráci mezi CTT a příslušnými HS. Nejbližší termín zahájení realizace Dílčích projektů je květen 2018.
 
Kontaktní osoba na CTT: Mgr. Hana Půstová

ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO!  Aktuální výzvy MŠMT
INTER-EXCELLENCE: výzvy mezinárodní spolupráce MŠMT
 
INTER-ACTION Izrael
Výzva se vztahuje na spolupráci mezi českými podniky zabývajícími se výzkumem a vývojem a partnerem ve Státě Izrael, v projektech aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje. Uchazečem může být podnik (se sídlem v ČR), zabývající se výzkumem. Masarykova univerzita může být pouze v roli dalšího účastníka.
Aktualitu naleznete na stránkách Odboru výzkumu.
V případě zájmu podat projekt kontaktujte do 31. prosince 2017 Ing. Zuzanu Krejčířovou
Fakultní uzávěrka pro odevzdání návrhů projektů a průvodky na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu je 24. ledna 2018.
 
Důležité upozornění: v návaznosti na zveřejnění aktuality k vyhlášení výzvy INTER-ACTION Izrael (http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ves18) upozorňujeme na problematické aspekty výzvy. Masarykova univerzita se může účastnit v projektu pouze jako partner a je potřeba před odesláním návrhu projektu zajistit správnost znění návrhu smlouvy o účasti na řešení projektu a návrhu smlouvy o využití výsledků. Návrh projektu může být za MU podepsán až po zajištění kontroly těchto dokumentů. 
 

ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Aktuální výzvy MŠMT
INTER-EXCELLENCE: výzvy mezinárodní spolupráce MŠMT
 
INTER-COST
MŠMT zveřejnilo výzvu k podávání návrhů projektů do podprogramu INTER-COST, jehož cílem je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v oblasti základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.
Aktualitu naleznete na stránkách Odboru výzkumu.
Před odevzdáním návrhu projektu kontaktujte ve věcech personálních paní Alenu Krejčíříkovou a pro kontrolu ekonomiky paní Marii Herrmannovou.
Fakultní uzávěrka pro odevzdání návrhů projektů a průvodky na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu je 11. prosince 2017.
Rektor Masarykovy univerzity rozhodl o vyhlášení soutěže Grantové agentury MU o projekty Specifického výzkumu (výzkum prováděný studenty akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním)pro rok 2018.  Přihláškou do soutěže je návrh projektu výzkumné činnosti zpracovaný v systému ISEP. Projekty budou realizovány od 1. 1. do 31. 12. 2018.
 
Specifické požadavky v rámci Lékařské fakulty:
Každé pracoviště LF může podat maximálně jeden projekt, proto je nutné zaslat potvrzení zájmu o podání projektu nejpozději do 22. 9. 2017, a to  prostřednictvím e-mailu na adresu pověřeného proděkana pro výzkum doc. Aleše Hampla ahampl@med.muni.cz a v kopii Ing. Zuzaně Krejčířové zkrejcir@med.muni.cz. Alokovaná částka pro LF bude rozdělena mezi pracoviště, která projeví zájem návrh projektu podat.
- Pro rok 2018 je na Lékařské fakultě možné podávat jen projekty kategorie A – Grantové projekty specifického výzkumu. 
- Finanční limit projektů je 2,0 mil. Kč.
- Navrhovatelem projektu a jeho řešitelem může být akademický pracovník LF nebo student LF zapsaný v doktorském studijním programu LF, v takovém případě musí být členem řešitelského týmu školitel, který působí jako odborný garant. Předkladatel projektu musí mít úvazek na LF již při podání návrhu projektu, členové řešitelského týmu musí mít úvazek na LF. 
- Osobní náklady členů řešitelského týmu (studentů a akademických pracovníků přímo realizující projekt včetně stipendií) musí činit více jak 70 % všech nákladů, osobní náklady členů řešitelského týmu = studentů přímo realizující projekt včetně stipendií musí činit více jak 60% všech osobních nákladů, počet studentů zapojených do projektu musí být více jak 50 % z celkového počtu osob zapojených do projektu.
 
Uzávěrka pro podání projektů na fakultě je 31. 10. 2017 v 15 hod. Řešitel do tohoto termínu doručí podepsaný Návrh projektu a Průvodku k návrhu projektu na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu, obojí vygenerováno z ISEP. Informace a podporu při přípravě projektů poskytuje Jana Šplouchalová a informace k personálním záležitostem poskytuje Alena Krejčiříková.
 
Detailní informace:

 


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Dne 1. 11. 2017 vyhlásila Grantová agentura MU (GAMU) výzvu k podávání žádostí o podporu do Kategorie E - Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků – třetí výzva. 
 
Všechny informace najdete na webových stránkách GAMU.
 
Žádost o podporu se vyplňuje v ISEP. Fakultní uzávěrka pro odevzdání návrhů na fakultě je 16. 11.  2017 ve 12 hod.. Do stanoveného termínu řešitel předloží na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu, podepsaný návrh projektu, průvodku a životopis. Do ISEP lze nahrát do záložky Dokumenty i další relevantní dokumenty (např. komunikaci s vydavatelem, článek v revizi, manuscript apod.).
Informace a podporu při přípravě projektu poskytuje Jana Šplouchalová
 
Žádosti budou vyhodnoceny a podpora bude udělena do konce listopadu 2017. 

 


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Grantová agentura Masarykovy univerzity (GAMU) vyhlásila pro rok 2018 soutěž o projekty Programu podpory výzkumu v kategorii G - Mezioborové výzkumné projekty s počátkem řešení od 1.3.2018 na dobu 3 let. Mezioborové výzkumné projekty se řídí Směrnicí MU č. 8/2017 a pravidly soutěže , která jsou přílohou této směrnice. Hlavními hodnotícími kritérii je mezioborovost, originalita a vědecká kvalita projektu. Výhodou je spolupráce oborů s různým zaměřením (přírodovědné a humanitní). Maximální výše podpory pro 1 projekt je 5 mil. Kč /na 3 roky.

 
Seznam požadovaných dokumentů žádosti:
Rozpočet projektu, rozdělený na jednotlivé kalendářní roky, včetně zdůvodnění uvedených nákladů (vygenerováno z ISEP)
Životopis hlavního navrhovatele a klíčových spoluřešitelů (max. 5 životopisů)
Průvodka návrhu projektu (vygenerováno z ISEP)
 
Uzávěrka pro podání projektů na fakultě je 27. 10. 2017 do 12 hod. Řešitel do tohoto termínu vloží všechny požadované dokumenty do systému ISEP (záložka Dokumenty) a doručí 1 podepsaný výtisk formuláře návrhu projektu včetně všech požadovaných příloh a Průvodky na Oddělení pro výzkum, rozvoj projektovou podporu. 
Informace a podporu při přípravě projektů poskytuje Jana Šplouchalová a informace k personálním záležitostem poskytuje Alena Krejčiříková.
 
Detailní informace: 
Pro usnadnění výpočtu nákladů projektu můžete využít propočtovou tabulku (.xls)
 

ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Rektor Masarykovy univerzity vyhlásil interní soutěž pro rok 2018 na podporu projektů v rámci Fondu rozvoje Masarykovy univerzity (FRMU) v těchto tematických okruzích:
A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurzů
B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti
 
Finanční rozmezí pro předkládané projekty: minimálně 50 000 Kč, maximálně 100 000 Kč
Sběr návrhů projektů: od 1. 10. do 31. 10. 2017. Přihláškou do soutěže je návrh projektu zpracovaný v ISEP.
Období řešení projektů: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018
 
Uzávěrka pro podání projektů na fakultě je 31. 10. 2017 v 15 hod. - řešitel dodá podepsaný Návrh projektu a Průvodku k návrhu projektu na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu, obojí vygenerováno z ISEP. Informace a podporu při přípravě projektů poskytujeIng. Zuzana Krejčířová.
 
Další informace:

 


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! HORIZON 2020 (H2020) je nástupcem 7. rámcového programu EU a hlavním nástrojem Evropské komise pro financování výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Evropská komise zveřejnila přehlednou příručku k pravidlům a struktuře programu H2020. A také Technologické centrum AV ČR spustilo webové stránky k tomuto programu, kde je k dispozici také stručné shrnutí programu v češtině. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy iniciovalo vznik Národního portálu pro evropský výzkum.
V pilíři I. Vynikající věda jsou velkou oblastí ERC (European Research Council) granty - tyto granty jsou vysoce kompetitivní a jsou určeny na podporu „mezního“ výzkumu („Frontier Research“) jdoucího za hranice současného poznání. Odbor výzkumu MU ve spolupráci s CEITEC vytvořil schéma podpory ERC grantům, v rámci něhož jsou výzkumníkům nabízeny workshopy a individuální konzultace se zahraničním expertem atd.
Lékařské vědy jsou uvedeny také ve třetí prioritě Společenské výzvy, výzva první: Zdraví, demografické změny a životní pohoda. Přehled aktuálních výzev dostupný zde.
Byl zveřejněn pracovní program ERC na rok 2016 s harmonogramem výzev Starting, Consolidator a Advanced grantů. Evropská komise zveřejnila pracovní programy na období 2016-2017.

Připravované akce:
Informační dny pořádané Evropskou komisí
kalendář akcí na stránkách Technologického centra AV ČR

Materiály Odboru výzkumu RMU:
Metodický list H2020 - návod, jak podat projekt včetně základních informací k přípravě rozpočtu, přílohou je obrazová část s postupem, jak vyplňovat projektovou žádost na Participant Portal (English version)
H2020 v kostce - informace ke struktuře programu, základním pravidlům financování a typům aktivit (English version)
H2020: Schéma podpory ERC grantů na MU a postup podávání návrhů ERC projektů (English version)
Schéma shrnující strukturu H2020 a zásadní informace k jednotlivým výzvám

O zájmu podávat projekt v rámci H2020, prosím, informujte vedoucí Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LFMU paní Ing. Zuzanu Krejčířovou - individuálně bude řešen další postup pro úspěšné podání projektu.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo 4. veřejnou soutěž o podporu na řešení projektů naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015-2022 s předpokládaným počátkem řešení od 1.5.2018 a s předpokládaným ukončením řešení projektů nejpozději do 31.12.2021.

Návrhy budou letos podávány v nové aplikaci ISPV. Pro vstup do této aplikace je nutné mít zřízený uživatelský účet. Žádost o zřízení účtu má oprávnění zadávat za LF MU „žadatel“, kterým je Ing. Zuzana Krejčířová (zkrejcir@med.muni.cz) a Soňa Böhmová (bohmova@med.muni.cz) – žádost o založení účtu (přístup do ISPV) je nutné zaslat na výše uvedené maily do 15.6.2017.

Věnujte, prosím, pozornost Zadávací dokumentaci. K dispozici jsou také často kladené otázky (FAQ), manuál – Aktivace a přihlášení do ISVP a manuál - Vyplnění a podání návrhu projektu v ISVP.

Podíl základního výzkumu v projektech může tvořit maximálně 20 % činností (a způsobilých nákladů), musí na ně ale navazovat činnosti aplikovaného výzkumu – viz Zadávací dokumentace, 5.7. Očekávané výsledky: povinnost alespoň jednoho hlavního (F, G, Jimp, N, P, R, Z) a jednoho vedlejšího výsledku (B, C, D, J), který bude do RIV VÝHRADNĚ odveden jako výsledek projektu. Podmínkou úspěšného hodnocení projektu je minimálně jeden impaktovaný článek dedikován výhradně projektu. I pro letošní rok platí, že ve veřejné soutěži je možnost vystupovat POUZE u jednoho návrhu projektu jako navrhovatel a u jednoho jako spolunavrhovatel.

Projekty ke kontrole ekonomiky a dalších náležitostí, prosím, zasílejte na OVRPP průběžně. Při sestavování projektu můžete využít: excelovou tabulku pro propočet rozpočtu a příklady komentářů k ekonomice. Pokud v projektu plánujete investice, konzultujte je nejpozději do 26.6.2017. Informace k ekonomické části poskytuje Ing. Eva Vrábelová, pro personální záležitosti kontaktujte Alenu Krejčiříkovou a informace k věcné části podá Soňa BöhmováPracovnice OVRPP LF MU budou kontrolovat projekty přímo v aplikaci ISPV. Roli "EDITOR" přidělte, prosím, následujícím osobám:
- Ing. Zuzana Krejčířová
- Soňa Böhmová
- Jana Dvořáková
- Alena Krejčiříková
- Ing. Eva Vrábelová

Projekt je potřeba založit i v interní aplikaci MU - Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) a dodat na OVRPP podepsaný evidenční záznam projektu. Totéž platí i v případě, že LF MU je v roli spolunavrhovatele projektu.

Podklady pro vyjádření Etické komise LF MU - kompletní identifikační údaje projektu, popis projektu včetně podrobné metodologie (nikoliv pouze abstrakt / anotace) a text informovaného souhlasu - je třeba dodat elektronicky na adresu jkure@med.muni.cz nejpozději do 22.6.2017. Etická komise nabízí konzultace na výše uvedené e-mailové adrese nebo tel. 549 49 4913.

Přílohy, které se přikládají do ISPV ve formátu pdf:
- povolení či stanovisko SÚKL nebo čestné prohlášení ve vztahu k SÚKL
- scan dokladu / oprávnění podle zvláštního předpisu (např. oprávnění k nakládání s GMO, oprávnění o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách, oprávnění k používání pokusných zvířat - akreditace uživatelského zařízení čestné prohlášení, vyjádření etické komise spolu s informovaným souhlasem pacienta)
- návrh smlouvy o spolupráci mezi uchazečem a navrhovanými dalšími účastníky 

Vygenerovanou poslední verzi projektu ve formátu .pdf s označením FINAL posílejte současně na adresy bohmova@med.muni.cz a zkrejcir@med.muni.cz. Po doručení mailem odešleme projekty datovou schránkou. Fakultní uzávěrka projektů (zaslání finálního .pdf e-mailem a odevzdání podepsané průvodky z ISEP) je stanovena na 3.7.2017 v 15 h.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! MŠMT vyhlašuje v průběhu roku výzvy k podávání návrhů společných výzkumných projektů základního výzkumu v rámci aktivity MOBILITY s dobou řešení od 1.1.2018 do 31.12.2019. Podpora těchto projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na zdravotní pojištění) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné). Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a zahraniční částí týmu jeho řešitelů v cílové zemi a zaměření společného výzkumného projektu musí být po obsahové a tematické stránce totožné. Vyhlášeny jsou tyto spolupráce s:

Další informace:
metodický list RMU k výzvám MOBILITY

Prosíme potenciální řešitele projektů MOBILITY, aby připravili všechny dokumenty, včetně zaevidování projektu v ISEP. Návrh projektu spolu s podepsaným evidenčním záznamem doručí řešitel na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LFMU paní Ing. Zuzaně Krejčířové ve výše uvedeném termínu fakultní uzávěrky dle typu MOBILITY.


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! 4. výzva k řešení Dílčích projektů v rámci programu TA ČR GAMA
CTT vyhlašuje výzvu na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje – Proof of concept
Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál dosažených výsledků výzkumu a vývoje na MU pomocí Dílčích projektů, které budou prostřednictvím této výzvy na MU realizovány.
Délka trvání podpořených Dílčích projektů je v rozmezí 6 - 24 měsíců.
 
Maximální výše podpory je 800 000 Kč, minimální částka, o kterou je možno v projektu žádat, je 100 000 Kč
  
Podrobné informace k výzvě jsou uvedeny v Pravidlech pro Dílčí projekty v rámci programu TAČR GAMA, které jsou k dispozici včetně žádosti a povinných příloh na dokumentovém serveru CTT zde.
 
Grantová přihláška se podává přes Informační systém pro evidenci projektů (ISEP). Fakultní uzávěrka pro podání projektů je 18. 9.2017 do 12 h. – do tohoto termínu je potřeba uzavřít ISEP a na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu k rukám vedoucí Ing. Zuzany Krejčířové odevzdat podepsané tyto dokumenty:
- žádost o finanční podporu CTT k ověření funkčnosti technologie MU z projektu TA ČR GAMA (vložit do ISEPu  jak ve formátu PDF, tak i ve formátu WORD)
- strukturovaný životopis všech členů týmu v předepsané struktuře
- průvodku návrhu projektu vytištěnou z ISEPu.
 
Hodnocení přijatých žádostí proběhne v termínu: 21. 9. – 6. 11. 2017.
Realizace podpořených projektů bude zahájena na základě Dohody o spolupráci mezi CTT a příslušnými HS. Nejbližší termín zahájení realizace Dílčích projektů je leden 2018.
 

 

Kontaktní osoba na CTT: Mgr. Hana Půstová

ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! MŠMT vyhlásilo veřejné soutěže ke dvěma podprogramům INTER–EXCELLENCE:
- INTER–TRANSFER (nástupce programu INGO II - Infra) - podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech a/nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí v případě, kdy je v nich umožněno přímé členství uchazeče, nebo v případě, kdy účast na aktivitách organizace mezinárodního nebo vládního charakteru v zahraničí není umožněna již existujícím členstvím České republiky v klubu členských zemí a poplatky zaplacenými státem v souvislosti s tímto členstvím
- INTER–VECTOR (nástupce programu INGO II - Poplatek) - posílení aktivního zastoupení českých výzkumných pracovníků v řídících orgánech špičkových nevládních organizací mezinárodního charakteru zabývajících se výzkumem a vývojem

Před odevzdáním projektu prosím kontaktujte paní Alenu Krejčiříkovou ve věcech personálních a také paní Marii Herrmannovou pro kontrolu ekonomiky. Kontaktní osobou na Oddělení pro výzkum, rozvoj a projektovou podporu LF MU je vedoucí Ing. Zuzana Krejčířová.

Fakultní uzávěrka odevzdání projektů spolu s průvodkou z Informačního systému pro evidenci projektů (ISEP): 9.5.2017


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Dne 22. 2. 2017 vyhlásila Grantová agentura ČR veřejnou soutěž na podporu standardních, juniorských a mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018. Soutěžní lhůta všech typů projektů začíná 22. 2. a trvá do 6. 4. 2017.
Fakultní uzávěrka je stanovena na 3. 4. do 12 h.!

Projekty ke kontrole ekonomiky a dalších náležitostí, prosíme, odevzdávejte na oddělení OVRPP průběžně. Při sestavování ekonomické části projektu můžete využít excelovou tabulku pro propočet rozpočtu (.xls) a Příklad komentářů k ekonomice (.doc). Informace k ekonomické části poskytuje Marie Herrmannová, pro personální záležitosti kontaktujte Alenu Krejčiříkovou a informace k věcné části poskytuje Věra Pospíšilíková.

Pracovnice OVRPP LF MU budou kontrolovat projekty přímo v aplikaci GAČR, proto je nutné, abyste v dolní části úvodní stránky založeného projektu zavedli mezi Users uživatele se jménem „podporaLFMU“ a přiřadili mu roli „Project Administrator“.

Podklady pro vyjádření Etické komise je třeba dodat elektronicky na adresu jkure@med.muni.cz nejpozději do 23. 3. 2017. K podkladům patří elektronická verze přihlášky s popisem projektu včetně metodologie (ekonomika není nezbytná) a text informovaného souhlasu. Etická komise nabízí konzultace na výše uvedené e-mailové adrese nebo tel. 549 49 4913.

Projekt je potřeba také založit v interní aplikaci - Informační systém pro evidenci projektů (ISEP) a dodat na OVRPP podepsaný Evidenční záznam projektu. Totéž platí i v případě, že LF MU je spolunavrhovatelem projektu.
Vygenerovanou poslední verzi projektu ve formátu .pdf s označením FINAL posílejte současně na adresy vposp@med.muni.cz a zkrejcir@med.muni.cz. Název vygenerovaného souboru nepřepisujte. Po doručení mailem odešleme projekt datovou schránkou na GAČR.

Další informace:
prezentace GAČR ze seminářů k aktuálně vyhlášeným soutěžím
databáze nejčastějších dotazů
online služba - dotazy k vyhlášeným soutěžím, dotazy k aplikaci GRIS
Basic information in English - Standard projects, Junior projects, Bilateral projects


ODEVZDÁVÁNÍ UKONČENO! Grantová agentura MU (GAMU) vyhlásila 2.výzvu k podávání žádostí o podporu v kategorii E - Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků (roční projekty, formulář návrhu projektu se vyplňuje elektronicky přímo v Informačním systému pro evidenci projektů (ISEP))

Cílem je podpořit úspěšné dokončení/"upgrade" mimořádně kvalitního výsledku výzkumu, který s vysokou pravděpodobností přinese úspěch v Pilíři II. nebo v jakémkoliv pokračujícím hodnocení výzkumu v ČR.

Maximální limit na 1 projekt je 1 mil. Kč, s přihlédnutím k finanční náročnosti oboru. Doba trvání projektu do 31.12.2017.

Termín pro podání žádostí o podporu: průběžně do 31.5.2017. Žádosti budou hodnoceny a podpora bude udělována průběžně během celého období pro podávání žádostí až do výše disponibilních prostředků.

Důležité dokumenty:
pravidla programu podpory výzkumu pro rok 2017 (.pdf)
směrnice MU č. 3/2015 (.pdf)
postup při podávání žádostí prostřednictvím ISEP
in English (.pdf)

Informace a podporu při přípravě projektu poskytuje Jana Šplouchalová, personální záležitosti konzultujte s Alenou Krejčiříkovou.

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT