Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 9. 1. 2019 15:29:55
Garant obsahu:
Jana Majerová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1665
Přístupů: 2043
Vytvořeno: 21. 9. 2017 13:54:13

Výzvy k předkládání projektů - Oddělení pro rozvoj a projektovou podporu

Aktuálně:

INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

 • Ukončení příjmu žádostí 31. 1. 2019
 • Specifický cíl: Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce
 • Více informací zde

INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 FOND MALÝCH PROJEKTŮ

 • Ukončení příjmu žádostí 16. 1. 2019
 • Doba realizace projektů pouze do 30. 9. 2019
 • Více informací zde

Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Posílení výzkumu, Technologického rozvoje a inovací; Rozvoj lidských zdrojů (.pdf)
Průběžná výzva

  

Erasmus+ KA2

KA2 - Strategická partnerství

 • Ukončení příjmu žádostí 21. 3. 2019 ve 12:00 hodin, DZS (Dům zahraniční spolupráce)
 • Typ podpořeného partnerství: Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací (Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe nebudou podpořeny v této výzvě)
 • Délka projektu 24 - 36 měsíců
 • Maximální výše grantu na projekt: 150.000 EUR/rok
 • podává se přes Erasmus+ aplikaci (KA203 + KA103, KA107 a KA108)
 
 • Ukončení příjmu žádostí 28. 2. 2019 ve 12:00 hodin, EACEA (Education, Audovisual and Culture Executive Agency)
 • Skupina 1 - Sektorové dovedností aliance pro rozvoj sektorových přístupů prostřednictvím "platforem odborné excelence": alespoň 4 programové země a alespoň 8 řádných partnerů (min. 3 zástupci společností, průmyslu nebo odvětví a souč. min. 3 poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy), délka projektu 2 nebo 3 roky, max. výše příspěvku na 2 roky je 1 mil. EUR
 • Skupina 2 - Aliance odvětvových dovedností v oblasti koncepce a realizace odborného vzdělávání a přípravy: alespoň 4 programové země a alespoň 8 řádných partnerů (min. 3 zástupci společností, průmyslu nebo odvětví a souč. min. 3 poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy), délka projektu 2 nebo 3 roky; max. výše příspěvku 700 tis. EUR (2 roky) a 1 mil. EUR (2 roky)
 • Podání žádosti o grant se podává přes elektronickou aplikaci EACEA
 • Ukončení příjmu žádostí 28. 2. 2019 ve 12:00 hodin, EACEA (Education, Audovisual and Culture Executive Agency)
 • Spolupráce zaměřená na spolupráci mezi organizacemi v programových zemí
 • Podporované aktivity: Podpora inovací ve vysokoškolském vzdělávání, podnikání a v širším sociálně-ekonomickém prostředí, Podněcování toku a výměny znalostí mezi vysokoškolskými institucemi a podniky
 • Podání žádosti o grant se podává přes elektronickou aplikaci EACEA
 • Ukončení příjmu žádostí 7. 2. 2019 ve 12:00 hodin, EACEA (Education, Audovisual and Culture Executive Agency)
 • Podpora modernizace, dostupnosti a internacionalizace vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích
 • Kategorie projektů: Společné projekty a Strukturální projekty
 • Délka trvání projektu: 2 nebo 3 roky, min. výše grantu 500 tis. EUR, maximální výše grantu 1 mil. EUR
 • Podání žádosti o grant se podává přes elektronickou aplikaci EACEA

Jean Monnet - Activities 2019

 • Ukončení příjmu žádostí 22. 2. 2019 ve 12:00 hodin
 • Podání žádosti o grant se podává přes elektronickou aplikaci EACEA
 • Podporované aktivity:
  1. Teaching and Research:
  - Jean Monnet Modules - 3 roky, max. výše grantu 30.000 EUR
  - Jean Monnet Chairs 3 roky, max. výše grantu 50.000 EUR
  - Jean Monnet Centres of Excellence: 3 roky, max. výše grantu 100.000 EUR
  2. Support to Associations
  Jean Monnet support to Associations: 3 roky, max. výše grantu 50.000 EUR
   
   

Fondy EHP a Norska

U programů spravovaných Ministerstvem financí ČR je vyhlášení prvních výzev předpokládáno v první polovině 2019. Více informací na webu zde.

Fondy EHP a Norska 2014-2021: Fond pro bilaterální vztahy

 • Průběžná výzva otevřená do 30. 8. 2019, spravuje Ministerstvo financí ČR
 • Maximální výše grantu je 1.281.500 Kč, hradí se 100 % způsobilých výdajů
 • Způsobilé aktivity např. workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře, studijní cesty, budování kapacit a krátkodobé vzdělávání, sběr dat, zprávy, studie a publikace, technická spolupráce, výměna odborníků, stáže apod.
 • Aktivity musí mít jasný bilaterální aspekt s donorskými státy (Island, Lichtenštejnsko a Norsko)
 • Více informací zde

 Fondy EHP - program Vzdělávání

 • hlavní cíl: zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR a posílit spolupráci s Norskem, Islandem, Lichtenštejnskem, program spravuje Dům zahraniční spolupráce (DZS)
 • přidělený rozpočet pro program: 6,5 mil. EUR
 • vypsané výzvy a podklady k podání projektu viz odkaz
 • 4 aktivity:
 1. projekty institucionální spolupráce: uzávěrka přihlášek 11. 3. 2019, alokace na výzvu 680.000 EUR, délka projektu 12/24 měsíců, zahájení realizace projektu 1. 8. 2019
 2. projekty mobilit: uzávěrka přihlášek 4. 3. 2019, alokace na výzvu 680.000 EUR, délka projektu 13 měsíců, zahájení realizace projektu 1. 8. 2019
 3. projekty v odborném vzdělávání: uzávěrka přihlášek 18. 3. 2019, alokace na výzvu 350.000 EUR, délka projektu 13 měsíců, zahájení realizace projektu 1. 8. 2019
 4. projekty podporující inkluzivní vzdělávání, výzva nevypsána
 

OP VVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Aktuální harmonogramy výzev: 

Plánované výzvy v prioritní ose 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Výzkumné infrastruktury (02_18_046) odkaz zde

 • Podporované aktivity: Modernizace či upgrade infrastruktury včetně dodávek částí výzkumných infrastruktur či výzkumných zařízení do výzkumných infrastruktur do zahraničí - materiálně a technicky modernizovat výzkumné infrastruktury
 • Předpoklad vyhlášení: listopad/prosinec 2018
 • Alokace na výzvu: 1,9 mld. Kč

Výzkumné e-infrastruktury (02_18_072) odkaz zde

 • Podporované aktivity: Modernizace či upgrade infrastruktury včetně dodávek částí výzkumných infrastruktur či výzkumných zařízení do výzkumných infrastruktur do zahraničí - materiálně a technicky modernizovat výzkumné infrastruktury.
 • Předpoklad vyhlášení: listopad/prosinec 2018
 • Alokace na výzvu: 1,1 mld. Kč

Plánované výzvy v prioritní ose 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

ERDF výzva pro VŠ - velké projekty (02_18_062) odkaz zde

 • Podporované aktivity: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury, adaptace prostorových a materiálních podmínek pro praktickou výuku, zpřístupnění VŠ znevýhodněným skupinám, zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely v souladu s potřebami identifikovanými v RIS3.
 • Předpoklad vyhlášení: květen 2019
 • Alokace na výzvu: 2 mld. Kč

Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů - komplementární k velkým projektům (02_18_061) odkaz zde

 • Podporované aktivity: Tvorba a modernizace výzkumně zaměřených studijních programů a programů typu mezinárodních doctorate schools, podpora Ph.D. studentů.
 • Předpoklad vyhlášení: listopad 2018
 • Alokace na výzvu: 75 mil. Kč

ESF výzva pro VŠ II (02_18_056) odkaz zde

 • Podporované aktivity: Zkvalitnění vzdělávací činnosti VŠ, posílení internacionalizace, modernizace vzdělávací činnosti (moderní výukové trendy), zvyšování kvalifikace akademických pracovníků VŠ, studijní programy zaměřené na praxi, stáže studentů, podpora studentů se specifickými potřebami, zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb, rozvoj vazeb mezi VŠ a absolventy, zvýšení zájmu o studium na VŠ.
 • Předpoklad vyhlášení: listopad 2018
 • Alokace na výzvu: 1 mld. Kč

ERDF výzva pro VŠ II (02_18_057) odkaz zde

 • Podporované aktivity: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury, zpřístupnění VŠ znevýhodněným skupinám, informační zdroje pro výuku.
  Předpoklad vyhlášení: listopad 2018
 • Alokace na výzvu: 1,5 mld. Kč

Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací (02_18_053)

 • Odkaz zatím na webu MŠMT nebyl zveřejněn
 • Podporované aktivity: Rozvoj kapacit a znalostí v oblasti strategického řízení VO, rozvoj lidských zdrojů VO, rozvoj kapacit v oblasti transferu technologií, rozvoj vnitřního hodnocení VO, mezinárodní spolupráce a internacionalizace, popularizace VaV, podpora implementace strategie open access.
 • Předpoklad vyhlášení: říjen 2019
 • Alokace na výzvu: 3 mld. Kč

Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II (02_18_054) odkaz zde

 • Podporované aktivity: Rozvoj kapacit a znalostí v oblasti strategického řízení VO, rozvoj lidských zdrojů VO, rozvoj kapacit v oblasti transferu technologií, rozvoj vnitřního hodnocení VO, mezinárodní spolupráce a internacionalizace, popularizace VaV, podpora implementace strategie open access.
 • Předpoklad vyhlášení: říjen 2018
 • Alokace na výzvu: 1,1 mld. Kč

  ESF výzva pro VŠ - komplementární k velkým projektům (02_18_060) odkaz zde

 • Podporované aktivity: Zkvalitnění vzdělávací činnosti VŠ, posílení internacionalizace, modernizace vzdělávací činnosti (moderní výukové trendy), zvyšování kvalifikace akademických pracovníků VŠ, studijní programy zaměřené na praxi, stáže studentů, podpora studentů se specifickými potřebami, zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb, podpora kvalifikace pro strategické řízení VŠ (včetně podpory lidských zdrojů na VŠ), tvorba systémů vnitřního zajišťování kvality na VŠ.
 • Předpoklad vyhlášení: květen 2019
 • Alokace na výzvu: 180 mil. Kč

HORIZON 2020

Horizon 2020 - Calls 2018-2018 (.pdf)
Aktuální harmonogram výzev H2020 pro roky 2018-2019

  


Ukončené výzvy 2018

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT