Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 8. 3. 2018 10:47:05
Garant obsahu:
Marián Kišš
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1717
Přístupů: 1533
Vytvořeno: 8. 3. 2018 10:07:06

 

DOPIS DĚKANA MARTINA BAREŠE
VŠEM
NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY

 

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. Vážení členové akademické obce,
vážení členové akademického senátu,
vážení akademičtí i neakademičtí pracovníci a studenti,
milé kolegyně, milí kolegové,
přátelé,

obracím se na Vás poprvé ve své nové roli děkana, abych Vás všechny srdečně pozdravil a abych Vám představil svůj nejbližší tým. Rád bych Vám také referoval o svých aktivitách od nástupu do čela fakulty a nastínil Vám hlavní myšlenky a principy, o které se chci opírat při našem společném díle na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Nejprve mi ale dovolte, abych upřímně poděkoval panu emeritnímu děkanovi Mayerovi a celému jeho týmu za veškerou jejich práci pro fakultu a pro akademickou obec v minulých letech. Budu jim samozřejmě vděčný za veškerou jejich podporu a pomoc, abychom jako fakulta společně dokázali co nejlépe čelit úkolům a výzvám, které jsou před námi. Současně bych rád poděkoval bývalé tajemnici paní ing. Blance Sochorové za její dlouholetou výbornou práci pro naši fakultu.

Jak víte, do funkce děkana jsem byl Akademickým senátem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity zvolen 16. května 2017, ovšem vedení fakulty jsem se oficiálně ujal až 1. února 2018. A 20. února 2018 senát v tajném hlasování podpořil i celý můj tým proděkanů, a to velmi výraznou většinou. (Řada mých proděkanů získala jednohlasnou nebo téměř jednohlasnou důvěru senátorů.)

Tato silná podpora pro můj tým mě samozřejmě velmi těší a velice si jí vážím. Vnímám ji ale také jako velký závazek a o to více budu pracovat na tom, aby se nám fakultu společně podařilo posunout směrem k vizím a představám, se kterými jsem před senátory předstoupil vloni v květnu, kdy jsem ve volbě děkana získal bezprecedentní jednomyslnou podporu.

Jsem také velmi potěšen, že senát 20. února 2018 na můj návrh velmi výraznou většinou schválil i nové složení Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, v níž zasedne zhruba 40 procent nových členů.

Dovolte mi nyní, abych Vám oficiálně představil svůj tým proděkanů potvrzený Akademickým senátem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity:

  • prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., proděkan pro vědu a doktorské studium (a statutární zástupce děkana)
  • prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D., proděkanka pro studium v preklinických oborech
  • prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., proděkanka pro zubní lékařství a akademické záležitosti
  • doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D., proděkan pro anglické studium a internacionalizaci
  • doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., proděkan pro rozvoj a výuku v klinických oborech
  • prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy
  • doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., proděkanka pro nelékařské studijní obory a informační technologie
  • MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D., proděkan pro legislativu a specializační vzdělávání
  • Mgr. Jana Fialová, Ph.D., proděkanka pro záležitosti studentů

Co se týče mých aktivit a aktivit členů vedení naší fakulty v posledních týdnech, tak již svůj první den v úřadu, tedy 1. února 2018, jsem pozval všechny pracovníky děkanátu na společné setkání, kde jsem jim představil svůj nejbližší tým spolupracovníků a nastínil své představy fungování děkanátu a směřování fakulty jako celku.

Tentýž den se poprvé sešlo nové vedení fakulty na celodenním výjezdním zasedání, které navštívil i rektor Mikuláš Bek; hovořil kromě jiného o spolupráci mezi fakultou a univerzitou na projektu Komplexního simulačního centra MU (SIMU) či o dobudování infrastruktury kampusu. Na výjezdní zasedání pak v průběhu února navázaly porady vedení v týdenních intervalech; s agendou a obsahem našich porad se budete moci průběžně seznamovat prostřednictvím zápisů, které jsme již začali uveřejňovat.

K dominantním tématům, kterými se vedení fakulty dosud zabývalo, patřila roční evaluace fakulty vedením Masarykovy univerzity, organizační řád, podmínky PGS studia, příprava rozpočtu na rok 2018 či re-akreditace studijních oborů v souvislosti s přípravou institucionální akreditace, resp. příprava na transformaci studijních oborů na studijní programy a příprava SIMU.

Během února jsem rovněž zahájil evaluační pohovory či konzultace se všemi přednosty klinik, kateder či ústavů v rámci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (je jich přes 70); tyto pohovory probíhají celý únor a budu v nich pokračovat také v průběhu března.

Již od počátku svého děkanského mandátu se snažím být aktivní rovněž směrem navenek fakulty. Dne 5. února 2018 jsem byl zvolen místopředsedou Asociace děkanů lékařských fakult ČR. Hlavním cílem této organizace je na celostátní úrovni koordinovaně řešit problematiku vzdělávání na lékařských fakultách a zejména otázku financování ze strany státu.

Dne 22. února a 23. února 2018 jsem v Praze absolvoval v rámci Asociace děkanů lékařských fakult ČR jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR (s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a náměstkem ministra Romanem Prymulou) a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR (s náměstkem ministra Pavlem Dolečkem). Hlavním tématem jednání byl nedostatek učitelů na lékařských fakultách a otázka financování; na ministerstvu zdravotnictví pak ještě i problematika specializačního vzdělávání lékařů.

Pokud jde o mé dlouhodobé záměry a plány, pak většinu z nich lze vyčíst z mého programového prohlášení, se kterým jsem minulý rok kandidoval do čela fakulty a z nějž vyplývá, v jakých oblastech a jakými cestami chci usilovat o změnu.

Kromě jiného chci klást důraz na formy a metody výuky, na oblast vědy a výzkumu, oblast vnějších vztahů a prezentace fakulty či problematiku internacionalizace. Zaměřit se dále chci na personální politiku a hodlám se také aktivně věnovat studentským záležitostem a posílit komunikaci se studenty. Opomíjet přirozeně nemohu zcela klíčovou oblast hospodaření a palčivou otázku financování lékařských fakult a související legislativy.

Za klíčovou podmínku úspěšné realizace pozitivních změn ale osobně považuji otevřenou komunikaci a dobrou spolupráci v rámci celé naší fakulty. Jsem přesvědčen, že musí jít o vskutku týmovou práci nejen všech členů nového vedení, ale také všech akademických i neakademických pracovníků – i studentů. A to tím spíše, že ne všechny kroky, které nás čekají, budou snadné a ne všichni s nimi budou ztotožněni (např. nová pravidla rozpočtu, změna podmínek doktorského studia, podmínek pro habilitační či profesorská řízení či sjednocení rozvrhu).

Pokud jde o mou roli jako děkana, rád bych zopakoval to, co říkám již dlouho a s čím jsem také kandidoval do čela naší fakulty. Tedy že úkolem děkana je pečovat o důstojné, přátelské a motivující prostředí pro všechny pracovníky i studenty. Roli děkana na prvním místě chápu jako službu celé akademické obci a chci spolupracovat se všemi a usilovat o maximální možný konsensus.

Na fakultu chci nahlížet především jako na společenství, jako na jeden velký tým, kdy posláním děkana je lidi spojovat, motivovat je a pečovat o dobrou atmosféru – a tím napomáhat rozvíjení intelektuálního a tvůrčího potenciálu celé fakulty.

Myslím, že blížící se 100. výročí založení naší fakulty a naší univerzity nás všechny k podobnému ideálu zavazuje; a měli bychom se společně snažit se mu co nejvíce přiblížit. Nemluvě o tom, že jedině na základě špičkové týmové práce dokážeme splnit opravdu náročné úkoly, jako je vybudování Komplexního simulačního centra MU (SIMU) – které ale zároveň posune celou naši fakultu na zcela novou úroveň a učiní ji jedinečnou.

Vážení členové akademické obce,
vážení členové akademického senátu,
vážení akademičtí i neakademičtí pracovníci a studenti,
milé kolegyně, milí kolegové,
přátelé,

týmová spolupráce, týmový duch, dobrá komunikace a otevřená výměna názorů jsou hlavní principy, kterými se chci v čele naší fakulty řídit. A budu hledat i nové způsoby, jak do naší společné práce na správě a zlepšování fakulty zapojit co nejvíce z Vás – abychom nepřicházeli o žádné podnětné myšlenky a inspirativní nápady. Protože jak už kdysi řekl patron naší univerzity T. G. Masaryk, svět se udržuje jen prací, a to prací drobnou a stálou.

Věřím, že s blížícím se 100. výročím založení naší fakulty a naší univerzity by nám všem měla být inspirací nejen tato myšlenka, ale zároveň i masarykovské hluboké pojetí života a práce sub specie aeternitatis.

Srdečně Váš

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Martin Bareš
děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Brno 27. února 2018

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT